Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: � 110, 1; Dan 7, 13


List Rimanom, 13. kapitola

7 Dávajte každému, čo ste dlžni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.

Genezis, 14. kapitola

14 Keď sa Abram dozvedel, že jeho synovec je zajatý, zvolal svojich tristoosemnástich osvedčených mužov, ktorí sa narodili v jeho dome, a hnal sa za nimi až po Dan.

Genezis, 30. kapitola

6 Tu Ráchel povedala: "Boh mi prisúdil spravodlivo. Aj môj hlas vypočul, keď mi dal syna." Preto ho nazvala menom Dan.

Genezis, 35. kapitola

25 Synovia Baly, Ráchelinej slúžky, boli Dan a Neftali.

Genezis, 49. kapitola

16 Dan vymôže právo svojmu ľudu ako jeden z kmeňov Izraela.

17 Dan bude hadom na ceste, zmijou rohatou na chodníku, čo hryzie koňa pri kopyte, takže jeho jazdec padá dozadu.

Exodus, 1. kapitola

4 Dan a Neftali, Gad a Aser.

Deuteronómium, 27. kapitola

13 Oproti, na vrchu Hebal, sa postavia zasa títo zlorečiť: Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan a Neftali.

Deuteronómium, 33. kapitola

22 O Danovi hovoril: "Dan je lev mladý, čo vyrazí z Bášanu."

Deuteronómium, 34. kapitola

1 Potom Mojžiš vystúpil na Moabské výšiny, na vrch Nebo, končiar pohoria Fasgy, čo je oproti Jerichu, a Pán mu ukázal celý kraj od Galaádu až po Dan,

Kniha sudcov, 5. kapitola

17 Galaád si za Jordánom hovie. A Dan - čo tak ďaleko sa baví pri lodiach? Aser sedí na morskom pobreží, pokojne si býva na zátokách svojich.

Kniha sudcov, 13. kapitola

25 Pánov duch začal v ňom pôsobiť v Machane-Dan medzi Saraou a Estaolom.

Kniha sudcov, 18. kapitola

12 Na svojom pochode táborili v Kirjatiarime v Júdsku. Preto sa to miesto nazýva Machane-Dan ("Tábor Danovcov") až podnes. Je to západne od Kirjatiarima.

29 A mesto nazvali Dan podľa mena svojho otca, ktorý bol synom Izraela. Predtým sa mesto nazývalo Lais.

Prvá kniha kráľov, 15. kapitola

20 Benadad súhlasil s kráľom Asom, poslal svojich vojenských veliteľov proti mestám Izraela a porazil Ahion, Dan, Abel-Bet-Maáchu a celý Keneret s celým územím Neftaliho.

Prvá kniha kroník, 2. kapitola

2 Dan, Jozef, Benjamín, Neftali, Gad a Aser. -

Prvá kniha kroník, 21. kapitola

2 A Dávid povedal Joabovi a kniežatám ľudu: "Choďte, spočítajte Izraelitov od Bersabe až po Dan a podajte mi správu, chcem vedieť ich počet."

Druhá kniha kroník, 16. kapitola

4 Benhadad súhlasil s kráľom Asom, poslal svojich vojenských veliteľov proti mestám Izraela a porazili Ahion, Dan, Abelmaim a všetky skladištia miest Neftaliho.

Druhá kniha kroník, 30. kapitola

5 Rozhodli sa teda, že pošlú ohlas po celom Izraeli od Bersabe až po Dan, aby prišli sláviť Veľkú noc Pánovi, Bohu Izraela, do Jeruzalema, lebo nie mnohí ju slávili, ako je predpísané.

Kniha Ezdrášova, 4. kapitola

20 a že v Jeruzaleme bývali mocní králi a panovali nad všetkými územiami, čo sú za Riekou, a platila sa im daň, poplatok a clo.

Kniha Ezdrášova, 6. kapitola

8 Aj z mojej strany sa týmto vydáva rozkaz o tom, ako sa máte zachovať k židovským starším, ktorí stavajú ten Boží chrám: Nech sa z kráľovských príjmov, z toho, čo vynáša daň Záriečia, bez okolkov vyplácajú náklady tým mužom, aby dielo neviazlo.

Kniha Ezdrášova, 7. kapitola

24 Ďalej vám oznamujeme, že nik nemá práva uvaliť daň, dávku či mýto ani na kňazov, ani na levitov, spevákov, vrátnikov, chrámových nevoľníkov, ani na nijakých služobníkov tohoto Božieho chrámu.

Kniha Nehemiášova, 5. kapitola

4 Iní zas hovorili: "Nútení sme požičať si peniaze na kráľovskú daň a pozakladať svoje polia so svojimi vinohradmi.

Kniha Ester, 10. kapitola

1 Nato kráľ Asuer uvalil daň na celú krajinu a na všetky morské ostrovy.

Kniha proroka Ezechiela, 27. kapitola

19 Dan, Javan, Uzal ti dávali na výmenu kované železo, škoricu a trsť. Bolo ti to miesto platby.

Kniha proroka Ezechiela, 48. kapitola

1 A toto sú mená kmeňov: od severných končín pozdĺž cesty do Hetalonu, kadiaľ sa ide do Ematu, až po Haser Enon - územie Damasku na sever - vedľa Ematu, takže bude vlastniť od východného okraja až po západný: Dan jeden:

Kniha proroka Amosa, 8. kapitola

14 Tí, čo prisahajú na hriech Samárie a vravia: "Ako žije tvoj boh, Dan, a ako žije púť do Bersabe!" Preto padnú a viac nevstanú.

Prvá kniha Machabejcov, 8. kapitola

7 že ho zajali živého a uložili mu aj jeho nástupcom na kráľovskom tróne odvádzať vysokú daň, dať rukojemníkov a zrieknuť sa

Druhá kniha Machabejcov, 8. kapitola

10 Nikanor sa rozhodol, že daň v sume dvetisíc talentov, ktorú mal kráľ odviesť Rimanom, zaokryje odpredajom židovských zajatcov.

36 On si zaumienil, že daň pre Rimanov vyrovná jeruzalemskými zajatcami, ale teraz musel vyhlásiť, že za Židov bojuje ich Boh a že Židia sú takto nezraniteľní, lebo sa pridržiavajú zákonov, ktoré im on ustanovil.

Evanjelium podľa Matúša, 22. kapitola

17 Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?"

Evanjelium podľa Marka, 12. kapitola

14 Tí prišli a povedali mu: "Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Máme platiť, či nemáme?"

Evanjelium podľa Lukáša, 20. kapitola

22 Smieme platiť cisárovi daň, či nie?"