Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Marka - kapitola 12


1 Potom im začal hovoriť v podobenstvách: "Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.

2 V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice.

3 Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť naprázdno.

4 Znova k nim poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho.

5 Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných: niektorých zbili, iných pozabíjali.

6 Mal ešte jedného, milovaného syna. Napokon k nim poslal i jeho, lebo si povedal: "K môjmu synovi budú mať úctu."

7 Ale vinohradníci si povedali: "To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše!"

8 Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice.

9 Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným.

10 Nečítali ste v Písme: "Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.

11 To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná?"

12 A chceli ho zajať, len sa báli zástupu. Vybadali totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo. Nechali ho teda a odišli.

13 Poslali k nemu niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči.

14 Tí prišli a povedali mu: "Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Máme platiť, či nemáme?"

15 Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal im: "Čo ma pokúšate?! Prineste mi denár, nech sa naň pozriem!"

16 A oni priniesli. Spýtal sa ich: "Čí je tento obraz a nápis?" Oni mu odpovedali: "Cisárov."

17 A Ježiš im povedal: "Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu." I obdivovali ho.

18 Tu prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho:

19 "Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.

20 Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka.

21 Vzal si ju druhý, ale aj on umrel a nezanechal potomka. Takisto aj tretí.

22 A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena.

23 Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za manželku."

24 Ježiš im povedal: "Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc?

25 Lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi.

26 A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako mu Boh povedal: "Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba"?

27 A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite."

28 Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počúval, ako sa hádajú. A keď videl, že im dobre odpovedal, spýtal sa ho: "Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?"

29 Ježiš odpovedal: "Prvé je toto: "Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán.

30 Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!"

31 Druhé je toto: "Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!" Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto niet."

32 Zákonník mu vravel: "Dobre, Učiteľ, správne si povedal: "Jediný je a okrem neho iného niet;"

33 a milovať ho z celého, srdca, z celého rozumu a z celej sily" a "milovať blížneho ako seba samého" je viac ako všetky zápalné a ostatné obety."

34 Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: "Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva." A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

35 Keď Ježiš učil v chráme, povedal: "Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn?

36 Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu: "Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy."

37 Sám Dávid ho nazýva Pánom; ako potom môže byť jeho synom?" A veľký zástup ho počúval s radosťou.

38 Ako učil, hovoril: "Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach,

39 po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách.

40 Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd."

41 Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho.

42 Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince čo je kvadrans.

43 Zavolal svojich učeníkov a povedal im: "Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice.

44 Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie."