Liturgický kalendár - čítania zo Starého zákona
a evanjelium na dnes

Piatok 17. 09. 2021

Piatok 24. týždňa v Cezročnom období


Prvý list Timotejovi - 1 Tim 6, 2c-12


Milovaný, takto uč a povzbudzuj! Kto učí ináč a nepridŕža sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista a učenia, ktoré zodpovedá nábožnosti, je nadutý, nič nevie, ale chorobne sa škriepi a háda o slová. Z toho vzniká závisť, zvady, rúhania, zlé upodozrievania, trenice ľudí, ktorí majú skazenú myseľ a sú pozbavení pravdy a nábožnosť pokladajú za zdroj zisku.
A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom. Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.
Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.
Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.

Žalm - Ž 49, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20


R: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Prečo by som sa mal strachovať v dňoch nešťastných, *
keď ma obkľučuje zloba tých, čo mi chcú nohy podraziť?
Pred tými, čo sa spoliehajú na svoju silu *
a chvastajú sa nadmerným bohatstvom? R.
Veď sám seba nevykúpi nik, *
ani nezaplatí Bohu výkupné za seba.
Cena za vykúpenie života je príliš vysoká; †
nikdy nebude stačiť, *
aby človek žil naveky a zánik neuzrel. R.
Netráp sa, ak niekto bohatne *
a ak sa poklad jeho domu zväčšuje.
Lebo keď zomrie, nič si nevezme so sebou, *
jeho poklad s ním nepôjde. R.
Aj keď si blahoželal za živa: *
„Budú ťa chváliť, že si si dobre počínal,“
predsa k pokoleniu svojich otcov musí zostúpiť *
a tí už nikdy svetlo neuzrú. R.

Evanjelium podľa Lukáša - Lk 8, 1-3


Alelujový verš: Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.


Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.