Liturgický kalendár - čítania zo Starého zákona
a evanjelium na dnes

Utorok 03. 10. 2023

Utorok 26. týždňa v Cezročnom období


Kniha proroka Zachariáša - Zach 8, 20-23Toto hovorí Pán zástupov: Ešte prídu národy a obyvatelia veľkých miest; a obyvatelia jedného mesta pôjdu k obyvateľom druhého a povedia: „Poďme a budeme prosiť Pána o priazeň, vyhľadáme Pána zástupov; pôjdem aj ja!“ A prídu mnohé národy a mocné kmene do Jeruzalema hľadať Pána zástupov a prosiť Pána o priazeň. Toto hovorí Pán zástupov: V tých dňoch desať ľudí zo všetkých národov rozličných jazykov chytí judejského muža za okraj rúcha a povie: „Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.“

Žalm - Ž 87, 1-3. 4-5. 6-7


R: S nami Boh, Pán, Boh náš.

Základy má na posvätných vrchoch; †
brány Siona miluje Pán *
nad všetky stany Jakuba.
Slávne veci sa hovoria o tebe, *
mesto Božie. R.
Rahab a Babylon pripočítam k tým, čo ma poznajú; †
Filištínci, Týrčania a Etiópčania: *
tí všetci sa tam zrodili.
A o Sione sa bude hovoriť: „Ten i tamten sa na ňom narodil *
a sám Najvyšší mu dal pevné základy.“ R.
Pán zaznačí do knihy národov: *
„Títo sa tam zrodili.“
A spievajú ako pri tanci: *
„V tebe sú všetky moje pramene.“ R.

Evanjelium podľa Lukáša - Lk 9, 51-56


Alelujový verš: Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.


Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema.
Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“
On sa obrátil a pokarhal ich.
A odišli do inej dediny.


Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.