Ročný plán čítania Biblie

Dnes je 06. 06. 2023


Utorok 9. týždňa v Cezročnom období
Meniny má: Norbert

Čítanie na dnes (157. deň):

2Sam 9,1-10,19


1 Dávid sa opýtal: "Ostal ešte niekto zo Šaulovho domu? Tomu pre Jonatána preukážem milosrdenstvo."

2 V Šaulovom dome bol istý sluha menom Siba. Zavolali ho k Dávidovi a kráľ mu povedal: "Ty si Siba?" Odpovedal: "Áno, k službám!"

3 Kráľ sa ho pýtal: "Ostal ešte niekto zo Šaulovho domu? Tomu preukážem Božie milosrdenstvo." Siba odvetil kráľovi: "Je ešte Jonatánov syn, chorý na nohy."

4 Kráľ sa ho pýtal: "Kde je?" Siba odpovedal kráľovi: "Je v dome Amielovho syna Machira v Lodabare!"

5 A kráľ Dávid ho dal doniesť z domu Amielovho syna Machira, z Lodabaru.

6 Keď Mifiboset, syn Šaulovho syna Jonatána, prišiel k Dávidovi, padol na tvár a klaňal sa. Dávid ho oslovil: "Mifiboset!" Odpovedal: "Hľa, tvoj sluha!"

7 Dávid mu povedal: "Neboj sa, lebo ti veľmi chcem preukázať milosrdenstvo pre tvojho otca Jonatána. Vrátim ti všetky polia tvojho otca Šaula, ty však budeš vždy požívať pokrm pri mojom stole."

8 Uklonil sa a vravel: "Čo je tvoj sluha, že sa obraciaš k mŕtvemu psovi, akým som ja?!"

9 Potom si Dávid zavolal Šaulovho sluhu Sibu a povedal mu: "Všetko, čo patrilo Šaulovi a celému jeho rodu, dal som synovi tvojho pána.

10 Ty, tvoji synovia a tvoji sluhovia budete mu obrábať zem a znášať (úrodu), ktorá bude slúžiť synovi tvojho pána za pokrm, aby mal čo jesť. Mifiboset, syn tvojho pána, bude vždy požívať pokrm pri mojom stole." Siba mal pätnásť synov a dvadsať sluhov.

11 Siba odpovedal kráľovi: "Tvoj sluha urobí všetko tak, ako môj kráľovský pán prikázal svojmu sluhovi." Mifiboset však jedával pri kráľovom stole ako jeden z kráľových synov.

12 Mifiboset mal malého syna menom Micha. Všetci, ktorí bývali v Sibovom dome, boli sluhami Mifiboseta.

13 Mifiboset však býval v Jeruzaleme, lebo jedol pri kráľovom stole. Bol chromý na obe nohy.

1 Potom zomrel kráľ Amončanov a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Hanon.

2 Dávid si povedal: "Preukážem Nachasovmu synovi Hanonovi milosrdenstvo, ako jeho otec preukázal milosrdenstvo mne." Preto mu Dávid prostredníctvom svojich sluhov dal vysloviť sústrasť v žiali za otcom. Dávidovi sluhovia prišli do krajiny Amončanov,

3 ale amonské kniežatá vraveli svojmu pánovi Hanonovi: "Nazdávaš sa, že si Dávid chce uctiť tvojho otca keď ti poslal tešiteľov? A neposlal Dávid svojich sluhov k tebe, aby preskúmal, prezvedel a rozvrátil mesto?"

4 Nato Hanon chytil Dávidových sluhov, oholil im pol brady, šaty im do polovice až po rozkrok odstrihol a poslal ich preč.

5 Keď to oznámili Dávidovi, poslal im naproti, lebo mužovia boli veľmi potupení. Kráľ im odkázal: "Ostaňte v Jerichu, kým vám nenarastú brady, potom sa vrátite!"

6 Keď Amončania videli že sa Dávidovi zošklivili, poslami dali Amončania najať Aramejčanov z Bet-Rohobu a Aramejčanov zo Soby, dvadsaťtisíc pešiakov, a od kráľa Maáchy (tisíc mužov) a chlapov z Tobu, dvanásťtisíc mužov.

7 Keď sa to Dávid dopočul, poslal Joaba a celé vojsko bojovníkov.

8 Vtedy Amončania vyrazili a usporiadali sa do boja pred bránou. Aramejčania zo Soby a z Rohobu a mužovia z Tobu a Maáchy boli osobitne na poli.

9 Keď Joab videl, že boj je obrátený proti nemu aj spredu, aj odzadu, vybral si z Izraelitov najvyberanejších a postavil ich proti Aramejčanom.

10 Ostatok mužstva odovzdal do rúk svojho brata Abisa a a postavil ho proti Amončanom.

11 A povedal: "Ak budú Aramejčania mocnejší ako ja, prídeš mi na pomoc; a ak budú Amončania mocnejší ako ty, prídem na pomoc ja tebe.

12 Buď udatný! Veď bojujeme za svoj ľud a za mestá svojho Boha! Pán však urobí, čo sa jemu páči."

13 Keď sa Joab a mužstvo, ktoré bolo s ním, pustilo do boja proti Aramejčanom, oni pred ním utiekli.

14 Amončania videli, že Aramejčania utiekli, preto ušli pred Abisajom a vtiahli do mesta. Nato Joab upustil od Amončanov a šiel do Jeruzalema.

15 Keď Aramejčania videli, že ich Izraeliti porazili, zhromaždili sa

16 a Adadezer poslami nariadil nástup Aramejčanov, ktorí boli za riekou. Tí prišli do Helamu na čele s veliteľom Adadezerovho vojska Sobachom.

17 Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prešiel cez Jordán a prišiel do Helamu. Nato sa Aramejčania postavili proti Dávidovi a bojovali s ním.

18 A Aramejčania utiekli pred Izraelitmi. Dávid zničil Aramejčanom sedemsto vozov a štyridsaťtisíc jazdcov a zrazil aj veliteľa vojska Sobacha, takže na mieste zomrel.

19 Všetci Adadezerovi poddaní králi videli, že ich Izraeliti porazili, preto uzavreli s Izraelitmi mier a boli im poddaní. A Aramejčania sa už báli ísť Amončanom na pomoc.

Sk 3,1-26


1 Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu.

2 Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu.

3 Keď videl vchádzať do chrámu Petra a Jána, prosil, aby mu dali almužnu.

4 Peter sa naň s Jánom zahľadel a povedal: "Pozri sa na nás!"

5 On sa na nich pozrel a čakal, že od nich niečo dostane.

6 Ale Peter povedal: "Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám: V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!"

7 Chytil ho za pravú ruku a zodvihol ho. Vtom mu spevneli nohy a členky,

8 vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, chodil, vyskakoval a chválil Boha.

9 Všetok ľud videl, ako chodí a chváli Boha,

10 a poznali ho, že je to ten, čo sedával pri Krásnej bráne chrámu a žobral. A naplnil ich úžas a vzrušenie nad tým, čo sa s ním stalo.

11 Keďže sa pridŕžal Petra a Jána, zbehol sa k nim do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovým, všetok užasnutý ľud.

12 Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: "Mužovia, Izraeliti, čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás, akoby sme boli vlastnou mocou alebo nábožnosťou urobili, že tento chodí?

13 Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, že ho treba prepustiť'.

14 Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustil vraha.

15 Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych; a my sme toho svedkami.

16 A jeho meno pre vieru v toto meno upevnilo tohoto človeka, ktorého vidíte a poznáte, a viera, ktorá je skrze neho, dala mu toto úplné zdravie pred očami vás všetkých.

17 A teraz, bratia, viem, že ste to v nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední muži.

18 Ale Boh takto splnil, čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť.

19 Kajajte sa teda; obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy

20 a prišli časy osvieženia od Pána, aby poslal Ježiša, ktorý je vám predurčený Mesiáš,

21 ktorého musia prijať nebesá až do času, v ktorom Boh napraví všetko, o čom od vekov hovoril ústami svojich svätých prorokov.

22 Veď Mojžiš povedal: "Proroka vám vzbudí Pán váš Boh, z vašich bratov ako mňa. Jeho budete počúvať vo všetkom, čo vám povie.

23 A každý, kto nepočúvne toho proroka, bude odstránený z ľudu."

24 A všetci proroci, čo, počnúc Samuelom postupne hovorili, oznamovali tieto dni.

25 Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi: "A v tvojom potomstve budú požehnané všetky rodiny zeme."

26 Boh predovšetkým vám vzbudil svojho Služobníka a poslal ho, aby vás požehnal tým, že každého z vás odvráti od vašich neprávostí.

Ž 70,1-6


1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Na spomienku.

2 Bože, príď mi na pomoc; Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

3 Nech sa hanbia a červenajú tí, čo mi číhajú na život. Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, čo mi chcú zle.

4 Nech ustúpia a zapýria sa tí, čo mi hovoria: "Tak mu treba."

5 No nech jasajú a radujú sa z teba tí, čo ťa hľadajú, a nech ustavične volajú: "Nech je zvelebený Boh" tí, čo tvoju spásu milujú.

6 No ja som úbožiak a bedár; Bože, ponáhľaj sa ku mne. Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ, Pane, nemeškaj.