Ročný plán čítania Biblie

Dnes je 24. 05. 2024


Piatok 7. týždňa v Cezročnom období
Meniny má: Ela

Čítanie na dnes (145. deň):

1Sam 16,1-17,37


1 Pán povedal Samuelovi: "Dokedy ty budeš žialiť za Šaulom, hoci som ho ja zavrhol, aby nebol kráľom nad Izraelom? Naplň si roh olejom a choď! Posielam ťa k Betlehemčanovi Izaimu, lebo som si spomedzi jeho synov vyhliadol kráľa."

2 Samuel odpovedal: "Akože pôjdem? Keď to počuje Šaul, zabije ma." Pán povedal: "Vezmi si jalovicu zo stáda a povedz: "Prišiel som obetovať Pánovi.

3 Izaiho zavoláš na obetu a ja ti potom dám vedieť, čo máš robiť: pomažeš mi toho, ktorého ti označím."

4 Samuel urobil, čo mu rozkázal Pán, a išiel do Betlehema, kde mu starší mesta s obavami išli naproti a pýtali sa: "Je tvoj príchod pokojný?"

5 Odpovedal: "Pokojný! Prišiel som obetovať Pánovi. Posväťte sa, pôjdete so mnou na obetu!" Potom posvätil Izaiho a jeho synov a pozval ich na obetu.

6 Keď vkročil, videl Eliába a povedal si: "Isteže stojí pred Pánom jeho pomazaný."

7 Ale Pán povedal Samuelovi: "Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.

8 Nato Izai zavolal Abinadaba a priviedol ho pred Samuela. Ale povedal: "Ani tohto si nevyvolil Pán."

9 Izai priviedol Sarnu, ale povedal: "Ani toho si nevyvolil Pán."

10 Potom Izai priviedol pred Samuela svojich sedem synov, ale Samuel povedal: "Pán si nevyvolil z týchto."

11 Samuel sa spýtal Izaiho: "Sú to všetci mladíci?" Odpovedal: "Ešte chýba najmenší, ten pasie ovce." Samuel povedal Izaimu: "Pošli poň a daj ho doviesť sem, lebo si nezasadneme, kým nepríde sem."

12 Poslal poň a dal ho priviesť. Bol ryšavý, mal krásne oči a peknú postavu. A Pán povedal: "Vstaň, pomaž ho, lebo to je on!"

13 Nato Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida Pánov duch. Samuel potom vstal a odišiel do Rámy. -

14 Od Šaula však Pánov duch odstúpil a trápil ho zlý duch od Pána.

15 Vtedy vraveli Šaulovi jeho sluhovia: "Hľa, trápi ťa zlý duch od Pána.

16 Nech rozkáže náš pán a sluhovia, ktorí sú pred tebou, vyhľadajú ti muža, ktorý vie hrať na citare. Keď bude na tebe zlý duch od Pána, bude jeho ruka vyhrávať a uľaví sa ti."

17 Šaul povedal svojim sluhom: "Vyhliadnite mi muža, ktorý vie dobre hrať a priveďte ho ku mne!"

18 Ktorýsi zo sluhov povedal: "Poznám jedného zo synov Betlehemčana Izaiho, ktorý vie hrať. Je to mocný hrdina, bojovník, vyzná sa v reči, má postavu a Pán je s ním."

19 I poslal Šaul k Izaimu poslov s odkazom: "Pošli ku mne svojho syna Dávida, ktorý je pri ovciach!"

20 On naložil na osla chlieb, mech vína, jedno kozliatko a po svojom synovi Dávidovi to poslal Šaulovi.

21 Tak prišiel Dávid k Šaulovi a stal sa jeho sluhom. On si ho veľmi obľúbil a stal sa mu zbrojnošom.

22 A Šaul poslal Izaimu odkaz: "Nech ostane Dávid v mojej službe, lebo našiel milosť v mojich očiach!"

23 A keď prišiel na Šaula duch od Pána, vzal Dávid do ruky citaru a hral. Šaulovi sa uľavilo a bolo mu lepšie, zlý duch od neho odstúpil.

1 Filištínci zhromaždili vojsko na boj, zoskupili sa v Sochu, ktoré je v Júdsku, a táborili medzi Sochom a Azekou v Efes Dammim.

2 Šaul a izraelskí mužovia sa zhromaždili a táborili v Terebintovom údolí a zriadili sa do boja proti Filištíncom.

3 Filištínci stáli na návrší z tejto a Izraeliti na návrší z tamtej strany; medzi nimi bolo údolie.

4 Tu z tábora Filištíncov vystúpil muž, prostredník, menom Goliáš z Gétu. Bol vysoký šesť lakťov a jednu piaď.

5 Na hlave mal kovovú prilbu, oblečený bol do šupinatého panciera. Váha panciera bola päťtisíc šeklov kovu.

6 Na nohách mal kovové holene, na pleci kovový oštep.

7 Rukoväť jeho kopije bola ako návoj, ostrie jeho kopije vážilo šesťsto šeklov železa. Pred ním kráčal jeho štítonoš.

8 Zastal si a volal na izraelské šíky: "Prečo nastupujete do boja? Či som ja nie Filištínec a vy Šaulovi sluhovia? Vyberte si muža a nech zostúpi ku mne!

9 Ak bude vládať bojovať so mnou a porazí ma, budeme vašimi sluhami, ale ak ho premôžem a porazím ja, budete vy našimi sluhami a budete nám slúžiť."

10 Potom Filištínec povedal: "Dnes som sa posmieval izraelským šíkom! Dajte mi muža, nech spolu bojujeme!"

11 Keď Šaul a celý Izrael počul tieto slová Filištínca, naľakali sa a veľmi sa báli.

12 Dávid však bol synom toho Efratejca z júdskeho Betlehema, ktorý sa volal Izai a mal osem synov. V Šaulových dňoch bol už starcom medzi mužmi.

13 Traja najstarší Izaiho synovia išli za Šaulom do boja. Mená jeho troch synov, ktorí išli do boja, boli: prvorodený Eliáb, druhý Abinadab a tretí Sama.

14 Dávid bol najmladší. Traja najstarší išli teda za Šaulom.

15 Dávid odchádzal od Šaula do Betlehema pásť ovce svojho otca.

16 A Filištínec sa približoval ráno i večer a staval sa štyridsať dní.

17 Vtedy povedal Izai svojmu synovi Dávidovi: "Vezmi svojim bratom efu týchto pražených zŕn a týchto desať chlebov a bež za svojimi bratmi do tábora!

18 A týchto desať hrudiek syra vezmi plukovníkovi! Svojich bratov navštív s pozdravom a dones ich žold!

19 Šaul, oni, aj všetci izraelskí mužovia sú v Terebintovom údolí v boji s Filištíncami."

20 Dávid včasráno vstal, ovce zveril pastierovi, vybral sa a šiel, ako mu kázal Izai. Keď došiel k vozatajstvu, vojsko, ktoré išlo do šíku, prepuklo v bojový výkrik.

21 Nastúpili Izraeliti aj Filištínci, šík proti šíku.

22 Dávid zložil svoju batožinu do rúk strážcu batožiny, potom bežal do šíku a spýtal sa svojich bratov, či sa majú dobre.

23 Ako sa s nimi zhováral, vystúpil zo šíku Filištíncov muž, prostredník, Filištínec Goliáš z Gétu, a hovoril ako obvykle. A Dávid to počul.

24 Keď Izraeliti uvideli toho muža, všetci utekali pred ním a veľmi sa báli.

25 Akýsi Izraelita hovoril: "Vidíte toho muža, čo vystupuje? Prichádza hanobiť Izrael. Muža ktorý ho porazí, urobí kráľ veľmi bohatým, dá mu svoju dcéru a dom jeho otca oslobodí v Izraeli od dane."

26 Nato sa Dávid pýtal mužov, ktorí stáli vedľa neho: "Čo môže čakať muž, ktorý porazí toho Fiiištínca a sníme hanbu z Izraela? Veď ktože je tento neobrezaný Filištínec, že hanobí šíky živého Boha!"

27 A ľudia mu povedali to isté: To a to dostane muž, ktorý ho porazí.

28 Keď počul jeho najstarší brat Eliáb, ako sa zhovára s mužmi, Eliáb sa nahneval na Dávida a povedal: "Načo si prišiel a komu si zveril tých niekoľko oviec na pastve? Ja poznám tvoju namyslenosť a zlobu tvojho srdca, že si prišiel, aby si videl vojnu."

29 Dávid odpovedal: "Nuž čože som urobil? Či sú to nie iba reči?"

30 Obrátil sa od neho k inému a opýtal sa to isté a ľudia mu odpovedali ako prv. -

31 I rozchýrili sa reči, ktoré hovoril Dávid, oznámili ich Šaulovi a on si ho dal priviesť.

32 Dávid hovoril Šaulovi: "Nech neklesá srdce nikomu pre neho! Tvoj sluha pôjde a bude bojovať s tým Filištíncom."

33 Šaul povedal Dávidovi: "Nemôžeš ísť proti tomu Fillštíncovi a bojovať s ním. Veď si chlapec, on však bojovník od mladi!"

34 Ale Dávid vravel Šaulovi: "Tvoj sluha bol u svojho otca pastierom oviec. A keď prišiel lev (alebo medveď a uchytil ovcu zo stáda,

35 vykročil som za ním, zrazil som ho a vytrhol som mu z pyska. Ak sa však postavil proti mne, chytil som ho za bradu, zrazil som ho a usmrtil.

36 Aj leva, aj medveďa zrazil tvoj sluha a tento neobrezaný Filištínec bude ako jeden z nich, lebo hanobil šíky živého Boha."

37 Dávid hovoril ešte: "Pán, ktorý ma vytrhol z moci leva a z moci medveďa, on ma vyslobodí aj z moci tohoto Filištínca." Nato Šaul povedal Dávidovi: "Choď a Pán nech je s tebou!" -

Jn 15,1-16,4


1 Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník.

2 On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.

3 Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.

4 Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.

5 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.

6 Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.

7 Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.

8 Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.

9 Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!

10 Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske.

11 Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.

12 Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás.

13 Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.

14 Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.

15 Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

16 Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

17 Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.

18 Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.

19 Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí.

20 Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.

21 Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal.

22 Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech.

23 Kto nenávidí mňa, nenávidí aj môjho Otca.

24 Keby som nebol medzi nimi konal skutky, aké nik iný nekonal, nemali by hriech. Ale teraz videli a znenávideli aj mňa aj môjho Otca.

25 To preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich Zákone: "Nenávideli ma bez príčiny."

26 Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.

27 Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.

1 Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali.

2 Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu.

3 A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa.

4 A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami.

Ž 67,1-8


1 Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji. Žalm. Pieseň.

2 Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; a tvoja tvár nech žiari nad nami,

3 aby sa tvoja cesta stala známou na zemi a tvoja spása medzi všetkými národmi.

4 Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy.

5 Nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi.

6 Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy.

7 Zem vydala svoj plod; nech nás požehná Boh, náš Boh;

8 nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.