Ročný plán čítania Biblie

Dnes je 04. 07. 2022


Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období
Meniny má: Prokop

Čítanie na dnes (185. deň):

2Kr 8,16-9,37


16 V piatom roku izraelského kráľa, Achabovho syna Jorama, za júdskeho kráľa Jozafata, stal sa júdskym kráľom Joram, syn kráľa Jozafata.

17 Mal tridsaťdva rokov, keď začal kraľovať a osem rokov kraľoval v Jeruzaleme.

18 Kráčal po ceste izraelských kráľov, ako robil Achabov rod, lebo mal za manželku Achabovu dcéru; robil teda, čo sa Pánovi nepáči.

19 Ale Pán nechcel zničiť Júdsko pre svojho sluhu Dávida, ako mu prisľúbil, že dá jemu a jeho synom po všetky dni lampu.

20 Za jeho dní sa Edomsko vymanilo spod nadvlády Júdska; ustanovili si vlastného kráľa.

21 Joram prešiel do Seiry a všetky vozy s ním. V noci vstal a zaútočil na Edomčanov, ktorí obkolesovali jeho i veliteľov vozov, lenže ľud ušiel do svojich stanov.

22 Tak sa Edom vymanil spod nadvlády Júdska až po dnešný deň. Vtedy, v tom istom čase, odpadla aj Lobna.

23 Ostatok Joramových dejín, všetko, čo urobil, je napísané v Knihe letopisov júdskych kráľov.

24 Potom sa Joram uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Ochoziáš. -

25 V dvanástom roku izraelského kráľa, Achabovho syna Jorama, sa stal kráľom Ochoziáš, syn júdskeho kráľa Jorama.

26 Ochoziáš mal dvadsaťdva rokov, keď začal kraľovať, a jeden rok kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Atalia, dcéra izraelského kráľa Amriho.

27 Chodil po ceste Achabovho rodu a robil, čo sa Pánovi nepáči, ako Achabov dom, veď bol zaťom Achabovho domu.

28 S Achabovým synom Joramom išiel do vojny proti aramejskému kráľovi Hazaelovi k Ramiotu v Galaáde, ale Aramejci Jorama porazili.

29 Kráľ Joram sa vrátil do Jezraelu, aby sa vyliečil z rán, ktoré mu zasadili Aramejčania v Ramote, keď bojoval proti aramejskému kráľovi Hazaelovi. A júdsky kráľ, Joramov syn Ochoziáš, išiel dolu do Jezraela navštíviť Achabovho syna Jorama, lebo bol chorý.

1 Prorok Elizeus zavolal jedného z prorockých synov a povedal mu: "Prepáš si bedrá, vezmi so sebou túto nádobu s olejom a choď do Ramotu v Galaáde.

2 Keď ta prídeš, pozri sa za Jehuom, synom Namsiho syna Jozafata. Choď ta, vyvolaj ho spomedzi jeho bratov a zaveď ho do najvnútornejšej izby.

3 Potom vezmi nádobu s olejom, vylej mu ho na hlavu a povedz: "Toto hovorí Pán: Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom." Nato otvor dvere a bez meškania bež."

4 A chlapec, prorokov sluha, šiel do Ramotu v Galaáde.

5 Keď ta došiel, práve zasadali velitelia vojsk. I povedal: "Mám ti niečo povedať, veliteľ!" Jehu sa opýtal: "Komu z nás všetkých?" Odpovedal: "Tebe, veliteľ!"

6 Nato vstal a išiel do domu. I vylial mu olej na hlavu a povedal: "Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Pomazal som ťa za kráľa nad Pánovým ľudom, nad Izraelom.

7 Porazíš dom svojho pána Achaba; tak pomstím na Jezabel krv svojich sluhov, prorokov, a krv všetkých Pánových služobníkov.

8 Zahynie celý Achabov dom a vyhubím v Izraeli z Achaba všetko, čo je rodu mužského, otroka i slobodného.

9 A s Achabovým domom naložím, ako som naložil s domom Nabatovho syna Jeroboama a s domom Ahiášovho syna Básu.

10 Jezabel budú žrať psy na jezraelskom poli a nebude toho, kto by ju pochoval." Potom otvoril dvere a utiekol.

11 Jehu potom vyšiel k sluhom svojho pána, ktorí sa ho pýtali: "Je všetko v poriadku? Prečo prišiel za tebou ten šialenec?" Odpovedal im: "Poznáte chlapa i jeho zmýšľanie."

12 Oni vraveli: "Výhovorka! Len nám povedz!" Vtedy povedal: "To a to mi hovoril: Vraj: "Toto hovorí Pán: Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom."

13 Nato každý vzal svoj plášť, položili mu ich pod nohy na holé schody, zatrúbili na trúbe a volali: "Jehu je kráľom!"

14 Tak sa sprisahal Jehu, syn Namsiho syna Jozafata, proti Joramovi. Joram však a celý Izrael bránil Ramot v Galaáde proti aramejskému kráľovi Hazaelovi.

15 A kráľ Joram sa vrátil liečiť sa v Jezraeli z rán, ktoré mu zasadili Aramejčania, keď bojoval proti aramejskému kráľovi Hazaelovi. Vtedy Jehu povedal: "Ak súhlasíte, nech nevyjde nijaký ubehlík z mesta, aby nezaniesol správu do Jezraelu!"

16 A Jehu sadol na voz, išiel do Jezraelu, lebo Joram tam ležal a júdsky kráľ Ochoziáš prišiel navštíviť Jorama.

17 V Jezraeli na veži stál pozorovateľ. Keď uvidel prichádzať Jehuov zástup, vravel: "Vidím zástup!" Joram povedal: "Vezmi jazdca a pošli im ho v ústrety; nech sa opýta: "Je všetko v poriadku?"

18 Jazdec mu išiel v ústrety a vravel: "Kráľ sa pýta, či je všetko v poriadku?" Jehu odpovedal: "Čo teba do poriadku?! Obráť sa a pripoj sa ku mne!" Pozorovateľ hlásil: "Jazdec došiel až k nim, ale sa nevracia."

19 Nato poslal iného jazdca. Keď došiel k nim, povedal: "Kráľ sa pýta, či je všetko v poriadku?" Jehu odpovedal: "Čo teba do poriadkov?! Obráť sa a pripoj sa ku mne!"

20 Pozorovateľ hlásil: "Došiel k nim, ale sa nevracia! A ženú, ako hnával Namsiho syn Jehu, lebo uháňajú šialene."

21 Nato Joram rozkázal: "Priahaj!" Zapriahli mu do jeho voza a izraelský kráľ Joram aj júdsky kráľ Ochoziáš vyšli von, každý na svojom voze. Išli v ústrety Jehuovi a stretli ho na poli jezraelského Nabota.

22 Keď Joram uvidel Jehuu, pýtal sa: "Je všetko v poriadku, Jehu?" On odpovedal: "Aký poriadok? Ešte trvajú smilstvá tvojej matky Jezabel a jej mnohé čarodejstvá."

23 Nato sa Joram obrátil na útek a zavolal Ochoziášovi: "Zrada, Ochoziáš!"

24 Ale Jehu vzal do ruky kušu a strelil Joramovi medzi plecia. Šíp mu vyšiel von srdcom a on sa zrútil vo voze.

25 I povedal svojmu pobočníkovi Badakerovi: "Vezmi ho a hoď ho na ostredok jezraelského Nabota! Lebo ja sa pamätám, že ja a ty sme spolu jazdili za jeho otcom Achabom, keď Pán vypovedal proti nemu tento výrok:

26 "Veru, včera som videl krv Nabota a jeho synov" - hovorí Pán. "Odplatím ti ju na tomto ostredku" - hovorí Pán! Nuž chyť ho a hoď na ostredok podľa slova Pánovho!"

27 Keď to júdsky kráľ Ochoziáš videl, ušiel smerom na Bethagan. Jehu ho prenasledoval a vravel: "Aj toho!" Poranili ho na voze na svahu Gur, ktorý je pri Jeblaáme. Utekal ďalej do Mageda a tam zomrel.

28 Jeho sluhovia ho zaviezli do Jeruzalema a pochovali ho v jeho pohrebišti s jeho otcami v Dávidovom meste.

29 V jedenástom roku Achabovho syna Jorama sa stal Ochoziáš kráľom nad Júdskom.

30 Jehu prišiel do Jezraelu. Keď to počula Jezabel, namaľovala si oči, ozdobila si hlavu a vyzerala von oknom.

31 Keď Jehu vystupoval do brány, povedala: "Mal sa dobre Zambri, ktorý zavraždil svojho pána?"

32 Zdvihol tvár k oknu a opýtal sa: "Kto je so mnou, kto?" Vtom sa k nemu vyklonili dvaja či traja komorníci

33 a rozkázal: "Zhoďte ju!" Zhodili ju a jej krv postriekala múr i kone a ony ju pošliapali.

34 Potom išiel dnu a keď si zajedol a zapil, rozkázal: "Obzrite sa za tou prekliatou a pochovajte ju, je to kráľova dcéra!"

35 Keď ju však išli pochovať, našli z nej iba lebku, nohy a konce rúk.

36 Vrátili sa a oznámili mu to. On však povedal: "To je Pánovo slovo, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu Tesbana Eliáša: "Psy budú žrať telo Jezabel na jezraelskom poli

37 a mŕtvola Jezabel bude ako hnoj na povrchu role na jezraelskom poli, takže nebude možno povedať: Toto je Jezabel!"

Sk 23,12-35


12 Keď sa rozodnilo, zbehli sa Židia a zaprisahali sa, že nebudú ani jesť ani piť, kým Pavla nezabijú.

13 Tých, čo sa takto sprisahali, bolo vyše štyridsať.

14 Prišli k veľkňazom a starším a vraveli: "Prísahou sme sa zaviazali, že nič neokúsime, kým nezabijeme Pavla.

15 Vy teraz spolu s veľradou oznámte veliteľovi, aby ho priviedol k vám, akoby ste sa chceli dozvedieť o ňom niečo presnejšie; my sme pripravení zabiť ho skôr, ako ta dôjde."

16 Ale o úkladoch počul syn Pavlovej sestry. Preto sa vybral vošiel do pevnosti a oznámil to Pavlovi.

17 Pavol si zavolal jedného zo stotníkov a povedal mu: "Zaveď tohoto mladíka k veliteľovi, lebo mu má čosi oznámiť."

18 On ho vzal, zaviedol ho k veliteľovi a vravel: "Väzeň Pavol si ma zavolal a prosil, aby som zaviedol tohoto mladíka k tebe, lebo ti má čosi povedať."

19 Veliteľ ho vzal za ruku, utiahol sa s ním nabok a pýtal sa: "Čo mi to máš oznámiť?"

20 On povedal: "Židia sa dohovorili, že ťa poprosia, aby si zajtra Pavla priviedol do veľrady, akoby sa malo o ňom zistiť niečo presnejšie.

21 Ale ty im never, lebo naň číha z nich viac ako štyridsať mužov, ktorí sa zaprisahali, že nebudú ani jesť ani piť, kým ho nezabijú. A teraz pripravení čakajú na tvoj súhlas."

22 Tu veliteľ mladíka prepustil a prikázal mu: "Nehovor nikomu, že si mi to oznámil."

23 Potom zavolal dvoch stotníkov a povedal im: "Pripravte na deviatu hodinu večer dvesto vojakov, ktorí pôjdu do Cézarey, aj sedemdesiat jazdcov a dvesto kopijníkov.

24 Aj dobytčatá pripravte, aby na ne posadili Pavla a bezpečne ho dopravili k vladárovi Félixovi.

25 Napísal aj list takéhoto znenia:

26 "Klaudius Lyziáš pozdravuje vznešeného vladára Félixa.

27 Tohoto muža chytili Židia, a keď sa chystali zabiť ho, prišiel som s vojskom a vyrval som im ho, lebo som sa dozvedel, že je Riman.

28 Chcel som vedieť, z čoho ho obviňujú, preto som ho priviedol pred ich veľradu

29 a zistil som že ho žalujú pre akési sporné otázky ich zákona. Ale obvinenia; za ktoré by si zasluhoval smrť alebo putá, niet.

30 A keď som dostal hlásenie o úkladoch, ktoré strojili tomuto mužovi, hneď som ho poslal k tebe a nariadil som aj žalobcom, aby tebe povedali, čo majú proti nemu."

31 Vojaci teda podľa rozkazu Pavla vzali a za noci ho odviedli do Antipatridy.

32 Na druhý deň nechali s ním ísť jazdcov a vrátil sa do pevnosti

33 Oni došli do Cézarey, odovzdali vladárovi list, a postavili pred neho aj Pavla.

34 Prečítal si list a opýtal sa, z ktorej provincie pochádza. A keď sa dozvedel, že z Cilície,

35 povedal: „Vypočujem ťa, keď prídu aj tvoji žalobcovia." A rozkázal ho strážiť v Herodesovej vládnej budove.

Ž 80,1-7


1 Zbormajstrovi. Na nápev "Ľalia je svedectvo". Asafov žalm.

2 Pastier Izraela, čo ako ovcu vedieš Jozefa, počúvaj! Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa

3 pred Efraimom, Benjamínom a Manassesom. Vzbuď svoju moc a príď nás zachrániť.

4 Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

5 Pane, Bože zástupov, dokedy sa budeš hnevať na modlitby svojho ľudu?

6 Kŕmil si nás ako chlebom slzami a slzami si nás napájal v hojnosti.

7 Dopustil si, že sa pre nás svária naši susedia a naši nepriatelia si z nás robia posmech.