Ročný plán čítania Biblie

Dnes je 01. 04. 2023


Sobota po 5. pôstnej nedeli
Meniny má: Hugo

Čítanie na dnes (91. deň):

Nm 31,25-32,42


25 Pán hovoril Mojžišovi:

26 "Spočítaj s kňazom Eleazarom a s kniežatami ľudu všetko, čo sa nazbieralo ako korisť z ľudí a dobytka!

27 Korisť potom rozdeľ napoly medzi tých, čo sa zúčastnili na boji a tiahli do poľa a medzi celú pospolitosť.

28 Potom vyber od bojovníkov, čo tiahli do boja, dávku pre Pána: po jednom z päťsto ľudí, býkov, oslov a oviec.

29 Vezmi to z ich polovice a odovzdaj to kňazovi Eleazarovi ako pozdvihovanú obetu pre Pána.

30 Z polovice, ktorá patrí Izraelitom, oddeľ každého päťdesiateho človeka, býka, osla, ovcu, vôbec z dobytka, a daj to levitom, ktorí konajú službu pri Pánovom stánku."

31 A Mojžiš a kňaz Eleazar urobili tak, ako Mojžišovi nariadil Pán.

32 Koristi, čiže toho, čo ostalo a čoho sa vojsko zmocnilo, bolo šesťstosedemdesiatpäťtisíc oviec (a kôz),

33 sedemdesiatdvatisíc kusov hovädzieho dobytka

34 a šesťdesiatjedentisíc oslov;

35 ľudských duší zo žien, ktoré nepoznali obcovanie s mužom, bolo dovedna tridsaťdvatisíc.

36 Polovičná čiastka, ktorá pripadla tým, čo boli vo vojne, činila tristotridsaťsedemtisícpäťsto oviec

37 a dávka pre Pána z oviec bola šesťstosedemdesiatpäť kusov,

38 ďalej tridsaťšesťtisíc kusov hovädzieho dobytka a dávka z toho sedemdesiatdva kusov pre Pána,

39 k tomu tridsaťtisícpäťsto oslov a dávka z toho pre Pána šesťdesiatjeden kusov

40 a napokon šestnásťtisíc ľudí a dávka z toho pre Pána tridsaťdva duší.

41 Mojžiš to odovzdal kňazovi Eleazarovi ako dávku na pozdvihovanú obetu, ako Pán prikázal Mojžišovi.

42 V polovici, čo pripadla Izraelitom, ktorú Mojžiš oddelil od čiastky bojovníkov,

43 polovici, ktorá bola čiastkou pospolitosti, bolo tristotridsaťsedemtisícpäťsto oviec,

44 tridsaťšesťtisíc kusov hovädzieho dobytka,

45 tridsaťtisícpäťsto oslov

46 a šestnásťtisíc ľudí;

47 z tejto polovice, ktorá pripadla Izraelitom, vzal Mojžiš každé päťdesiate z ľudí i z dobytka a odovzdal to levitom, ktorí konali službu pri Pánovom stánku, ako prikázal Pán Mojžišovi. -

48 Tu predstúpili pred Mojžiša velitelia vojenských skupín, vodcovia tisícok a stotín

49 a povedali Mojžišovi: "Tvoji služobníci vykonali sčítanie bojovníkov, ktorí sú pod naším velením, a nechýba z nás ani jeden muž.

50 Preto prinášame - aby sme sa zbavili viny pred Pánom - ako obetný dar pre Pána, čo každý z nás ukoristil zo zlatých okrás: náramnice, sponky, prstene, náušnice a náhrdelníky."

51 A Mojžiš i kňaz Eleazar prijali od nich zlato, všelijaké umelecky zhotovené predmety.

52 Všetkého zlata, ktoré priniesli velitelia tisícok a stotín ako pozdvihovanú obetu pre Pána, bolo šestnásťtisícsedemstopäťdesiat šeklov.

53 Ale aj jednoduchí bojovníci si doniesli korisť každý pre seba.

54 Mojžiš a kňaz Eleazar prevzali zlato od veliteľov tisícok a stotín a zaniesli ho do stánku zjavenia, aby pripamätúvalo Izraelitov u Pána.

1 Rubenovi a Gadovi synovia mali veľa, veľmi veľa dobytka. Keď videli, že kraje Jazera a kraje Galaádu sú vhodným miestom pre dobytok,

2 Gadovi a Rubenovi synovia prišli a povedali Mojžišovi, kňazovi Eleazarovi a kniežatám ľudu:

3 "Atarot, Dibon, Nemra, Hesebon, Eleale, Saban, Nebo a Beon,

4 kraje, ktoré Pán dobyl pred izraelskou pospolitosťou, sú výhodné na chov dobytka a tvoji služobníci majú dobytok."

5 A dodal: "Ak sme našli milosť v tvojich očiach, nech sa nám, tvojim služobníkom pridelí táto krajina ako dedičný majetok. Nežiadaj, aby sme prešli cez Jordán!"

6 Mojžiš však odvrával Gadovým synom a Rubenovým synom: "Vaši bratia majú teda tiahnuť do boja a vy si budete tu odpočívať?!

7 Prečo oslabujete odvahu Izraelitov prejsť do krajiny, ktorú im dáva Pán?

8 Takto to robili aj vaši otcovia, keď som poslal z Kadešbarny preskúmať zem!

9 Došli až do údolia Eskol, poprezerali krajinu, a potom podlomili odvahu Izraelitov tak, že nechceli ísť do krajiny, ktorú im dal Pán.

10 Vtedy sa Pán rozhneval a prisahal:

11 "Mužovia, ktorí vyšli z Egypta, od dvadsiatich rokov nahor, neuvidia krajinu, ktorú som prísahou prisľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, lebo ma nepočúvali,

12 okrem Jefonovho syna, Kenezejca Kaleba a Nunovho syna Jozueho, lebo oni mi ostali poslušní."

13 Vtedy sa Pán rozhneval na Izrael a nechal ich blúdiť štyridsať rokov po púšti, kým nevyhynulo celé pokolenie, ktoré sa previnilo v Pánových očiach.

14 A teraz ste vy nastúpili na miesto svojich otcov, vy novokvet hriešnikov, aby ste ešte viac rozmnožili Pánov hnev na Izrael.

15 Ak sa od neho odvrátite, ponechá vás ešte dlhšie na púšti a vy budete príčinou záhuby všetkého tohoto ľudu." -

16 Tu oni pristúpili k nemu a povedali mu: "Postavíme si iba stajne pre svoj dobytok a mestá pre svoje rodiny.

17 My však pôjdeme vystrojení do boja na čele Izraelitov, kým ich neuvedieme do ich bydlísk. Zatiaľ naše ženy a deti ostanú v opevnených mestách, aby boli isté pred obyvateľmi kraja.

18 Do svojich domovov sa nevrátime dovtedy, kým nedostane každý Izraelita svoj dedičný majetok.

19 Lebo my si nenárokujeme dedičný majetok s nimi za Jordánom, keď sme dostali svoj dedičný podiel z tejto strany Jordánu." -

20 Tu im Mojžiš povedal: "Ak to naozaj urobíte, ak sa ozbrojíte a pôjdete pred Pánom do boja

21 a každý z vás prejde ozbrojený pred Pánom cez Jordán, kým spred seba nevyženie svojich nepriateľov,

22 a vrátite sa len potom, keď bude krajina s Pánovou mocou zaujatá, budete voľní voči Pánovi a voči Izraelu a tento kraj sa vám pridelí pred Pánom za dedičný majetok.

23 Ak sa však nezachováte tak, previníte sa proti Pánovi a vedzte, že váš hriech vás dochytí.

24 Stavajte teda mestá pre svoje rodiny a svoje stáda, ale splňte aj to; čo ste sľúbili!"

25 Gadovci a Rubenovci odpovedali Mojžišovi: "Tvoji sluhovia, pane, urobia, čo prikazuješ.

26 Naše deti, naše ženy, naše stáda a všetok náš dobytok ostane tu v galaádskych mestách,

27 tvoji sluhovia však pôjdu všetci vystrojení na boj pred Pánom, ako ty, pane, hovoríš."

28 Potom dal Mojžiš o nich príkaz kňazovi Eleazarovi, Nunovmu synovi Jozuemu i náčelníkom izraelských kmeňov.

29 Mojžiš im povedal: "Ak Gadovi a Rubenovi synovia prekročia s vami Jordán - všetci prichystaní do boja -, aby bojovali pred Pánom, keď vám bude krajina podrobená, dajte im územie Galaád za dedičný majetok!

30 Ale ak nepôjdu s vami vychystaní na boj, potom nech sa osadia medzi vami v kanaánskej krajine!"

31 Gadovi a Rubenovi synovia odpovedali: "Urobíme, čo Pán prikázal tvojim služobníkom,

32 pôjdeme vyzbrojení pred Pánom do krajiny Kanaán, aby sme dostali dedičný majetok za Jordánom."

33 Mojžiš dal teda Gadovým synom, Rubenovým synom a polovici kmeňa Jozefovho syna Manassesa kráľovstvo amorejského kráľa Sehona a kráľovstvo bášanského kráľa Oga: územie s mestami a okolím, i mestá okolitej krajiny. -

34 Gadovi synovia potom postavili Dibon, Atarot, Araoer,

35 Etrot-Sofan, Jazer, Jegban,

36 Betnernru, Betaran, pevné mestá a stajne pre stáda.

37 Rubenovi synovia postavili Hesebon, Eleale, Karjatain,

38 Nabo, Balmeon - so zmenenými menami - a Sabamu. A mestám, ktoré postavili, dali mená. -

39 Tu synovia Manassesovho syna Machira tiahli do Galaádu, zaujali ho a vyhnali Amorejčanov, čo tam bývali.

40 Mojžiš pridelil Galaád Manassesovmu synovi Machirovi a on sa tam osadil.

41 Manassesov syn Jair tiež vytiahol do boja, zaujal ich stanové dediny a nazval ich Havot-Jair.

42 Podobne vytiahol aj Nobe a zaujal Kanat aj s jeho dedinami a pomenoval ho podľa svojho mena Nobe.

Lk 8,40-9,9


40 Keď sa Ježiš vrátil, privítal ho zástup, lebo všetci naň čakali.

41 Tu prišiel muž, menom Jairus, ktorý bol predstaveným synagógy. Padol Ježišovi k nohám a prosil ho, aby šiel do jeho domu,

42 lebo mal jedinú, asi dvanásťročnú dcéru a tá umierala. Ako šiel, tlačil sa naňho zástup.

43 Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok; minula na lekárov celý svoj majetok, ale ani jeden ju nemohol vyliečiť.

44 Pristúpila odzadu, dotkla sa obruby jeho šiat a hneď prestala krvácať.

45 Ježiš sa spýtal: "Kto sa ma to dotkol?" Keď to všetci popierali, ozval sa Peter: "Učiteľ, veď sa tlačia zástupy a tisnú ťa!"

46 Ale Ježiš povedal: "Niekto sa ma dotkol, lebo som pocítil, že zo mňa vyšla sila."

47 Žena, vidiac, že sa neutají, prišla s chvením, padla pred neho a pred všetkým ľudom sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako hneď ozdravela.

48 A on jej povedal: "Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!"

49 Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal: "Tvoja dcéra umrela; už neunúvaj učiteľa."

50 Ale keď to Ježiš počul, povedal mu: "Neboj sa, len ver a bude zachránená!"

51 Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil vojsť dnu, iba Petrovi, Jánovi a Jakubovi s otcom a matkou dievčaťa.

52 Všetci nad dievčaťom plakali a nariekali. On povedal: "Neplačte! Dievča neumrelo, ale spí."

53 Oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrelo.

54 Ale on ho chytil za ruku a zvolal: "Dievča, vstaň!"

55 I vrátil sa doň duch a hneď vstalo. A rozkázal, aby mu dali jesť.

56 Rodičia dievčaťa stŕpli od úžasu a on im prikázal, že nesmú nikomu hovoriť, čo sa stalo.

1 Zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy.

2 Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých.

3 A povedal im: "Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte.

4 Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte.

5 Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim."

6 Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.

7 Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: "Ján vstal z mŕtvych,"

8 iní: "Zjavil sa Eliáš," zasa iní: "Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov."

9 A Herodes vravel: "Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?" A chcel ho vidieť.

Ž 40,1-9


1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2 Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil.

3 Vyslyšal môj nárek a vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu. Nohy mi postavil na skalu a kroky mi upevnil.

4 Do úst mi vložil pieseň novú, chválospev nášmu Bohu. Mnohí to uvidia a bázeň ich naplní a budú dúfať v Pána.

5 Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru a nevšíma si pyšných ani náchylných klamať.

6 Veľa zázrakov si urobil, Pane, Bože môj; a v tvojich zámeroch s nami kto sa ti vyrovná? Aj keby som ich chcel rozhlásiť a vyrozprávať všetky, toľko ich je, že sa nedajú spočítať

7 Obety a dary si nepraješ, lež uši si mi otvoril. Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia,

8 preto som povedal: "Hľa prichádzam. Vo zvitku knihy je napísané o mne,

9 že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj, hlboko v srdci mám tvoj zákon."