Ročný plán čítania Biblie

Dnes je 12. 05. 2021


Streda po 6. veľkonočnej nedeli
Meniny má: Pankrác

Čítanie na dnes (132. deň):

Sdc 14,1-15,20


1 Raz Samson zostúpil do Tamnaty a v Tamnate sa zahľadel do jednej z filištínskych dcér.

2 Keď sa vrátil, rozpovedal to svojmu otcovi a svojej matke. Hovoril: "V Tamnate som sa zahľadel do jednej z filištínskych dcér. Vezmite mi ju za manželku!"

3 Ale jeho otec a matka mu namietali: "Niet už medzi dcérami tvojich bratov a v celom mojom ľude ani jednej ženy, keď si chceš vziať ženu z tých neobrezancov, Filištíncov?" Samson však povedal svojmu otcovi: "Túto mi vezmi! Lebo ona sa mi páči."

4 Jeho otec a matka nevedeli, že sa tak stalo od Pána. On vyhľadával totiž zádrapku proti Filištíncom. Toho času panovali Filištínci nad Izraelom. -

5 Raz Samson zostupoval so svojím otcom a so svojou matkou do Tamnaty. Tak došli až k tamnatským viniciam. Zrazu zareval oproti nemu mladý lev.

6 Tu zostúpil na neho Pánov duch a leva roztrhol, ako sa rozdvojuje kozľa, hoci nemal nič v ruke. Ale svojmu otcovi a svojej matke sa nepochválil, čo urobil.

7 Potom sa pobral ďalej a zhováral sa so ženou. Páčila sa Samsonovi. -

8 Keď o nejaký čas zase tade išiel, aby si ju vzal, odbočil, aby sa podíval na mŕtvolu leva: A hľa, v tele leva bol roj včiel a med.

9 Nabral si ho do rúk a na ďalšej ceste pojedal. Keď prišiel k svojmu otcovi a svojej matke, dal im z toho a jedli. Ale nepovedal im, že med vybral z levieho tela.

10 Potom zostúpil k žene. A Samson tam vystrojil hostinu, lebo tak to robievali mladoženísi.

11 Keď ho videli, dali mu tridsať družbov, ktorí boli pri ňom. -

12 Samson im povedal: "Dám vám hádanku. Ak ju za sedem dní hostiny uhádnete a správne rozlúštite, dám vám tridsať spodných šiat a tridsať sviatočných oblekov.

13 Ale ak mi ju nebudete môcť rozlúštiť, tak dáte vy mne tridsať spodných šiat a tridsať sviatočných oblekov." Keď na neho naliehali: "Daj nám hádanku! Chceme ju počuť!"

14 - povedal im: "Z požierajúceho vyšiel pokrm a zo silného vyšla sladkosť." Po tri dni nemohli rozlúštiť tú hádanku.

15 Na štvrtý deň povedali Samsonovej žene: "Nahováraj svojho muža, aby nám prezradil hádanku! Ináč spálime teba i dom tvojho otca. To ste nás sem pozvali, aby ste nás ožobráčili?"

16 A Samsonova žena plakala pred ním a dohovárala mu: "Zanevrel si na mňa a iste ma nemiluješ! Hádanku si dal mojim krajanom a mne si ju neprezradil!" Odpovedal jej: "Ani svojmu otcovi a svojej matke som to nepovedal a tebe by som to mal prezradiť?"

17 Sedem dní, čo bola u nich hostina, vyplakávala pred ním. Konečne na siedmy deň jej to vyzradil, lebo na neho naliehala: Ona zas prezradila rozlúštenie hádanky svojim krajanom.

18 A na siedmy deň pred západom slnka mu povedali mužovia mesta: "Čo je sladšie nad med a čo je silnejšie nad leva?" -

19 Tu zostúpil na neho Pánov duch, zašiel do Askalona, pobil tam tridsať mužov, pobral im odevy a dal ich sviatočné obleky tým, ktorí rozlúštili hádanku. Náramne bol rozhnevaný a odišiel do domu svojho otca.

20 Samsonovu ženu však dali jednému z družbov, ktorí boli v jeho spoločnosti.

1 Po nejakom čase, v dňoch pšeničnej žatvy, chcel Samson navštíviť svoju manželku a priniesol jej kozliatko. Keď spomenul, že chce vojsť k svojej manželke do jej izby, jej otec mu to nedovolil.

2 Pritom jej otec povedal: "Myslel som, že si na ňu zanevrel. Preto som ju dal tvojmu družbovi. Ale jej mladšia sestra je krajšia ako ona. Tú ti môžem dať namiesto nej."

3 Samson im povedal: "Odteraz sa nebudem cítiť vinný pred Filištíncami, keď im niečo zlé vykonám."

4 A Samson vyšiel, nachytal tristo šakalov, potom vzal fakle, obrátil chvost ku chvostu a medzi každé dva chvosty pripevnil fakľu.

5 Potom fakle zapálil a vypustil ich Filištíncom do obilia. Tak im spálil obilie, či už bolo na hromade alebo na koreni, ba aj vinohrady a olivy.

6 Keď sa Filištínci vypytovali: "Kto to urobil?" - povedali im: "Tamnaťanov zať Samson, lebo mu vzal jeho manželku a dal ju jednému z jeho družbov." Tu Filištínci vyšli a upálili ju aj s jej otcom.

7 Samson im však povedal: "Keď vy takto robíte, nebudem mať pokoja, kým sa na vás nevypomstím."

8 A bil ich "lýtko i stehno" hroznou ranou. Potom odišiel a zdržoval sa v skalnej rokline Etam. -

9 Filištínci vystúpili a utáborili sa v Júdsku, roztiahli sa až do Lechi.

10 Keď sa Júdovci pýtali: "Prečo ste k nám vytiahli?" - odpovedali: "Prišli sme chytiť Samsona a odplatiť sa mu za to, čo nám vykonal."

11 Tu zostúpilo asi tristo mužov z Júdu do skalnej rokliny Etam a pýtali sa Samsona: "Nevieš, že Filištínci sú našimi pánmi? Čo si nám to urobil?" Odvetil im: "Ako oni urobili mne, tak som ja urobil im."

12 Povedali mu: "Prišli sme ťa zajať, aby sme ťa vydali do ruky Filištíncov." - "Prisahajte mi," požiadal ich Samson" "že ma vy nezabijete!"

13 Odpovedali mu: "Nie, my ťa chceme len zajať a odovzdať do ich ruky. Ale zabiť ťa nezabijeme." Potom ho zviazali dvoma novými povrazmi a vyniesli ho zo skalnej rokliny.

14 Keď prišiel do Lechi, Filištínci mu jasavo výskali v ústrety. Tu však zostúpil na neho Pánov duch a povrazy, ktoré mal na ramenách, boli ako kúdeľ, ktorú stravuje oheň, a putá mu spadli z rúk.

15 Vtom našiel čerstvú osliu čeľusť, vystrel ruku, chytil ju a pobil ňou tisíc mužov.

16 A Samson povedal: Čeľusťou osľou - jednu hŕbu, dve hŕby, čeľusťou osľou - tisíc mužov som pobil."

17 Keď dohovoril, odhodil čeľusť z ruky a nazval to miesto Ramat-Lechi (Odhodenie čeľuste). -

18 Ale bol veľmi smädný. Preto volal k Pánovi: "Ty si dal do ruky svojho služobníka toto veľké víťazstvo a teraz zomriem smädom a dostanem sa do ruky neobrezancov."

19 Tu Boh otvoril priehlbinku, čo bola v Lechi, a vyvrela z nej voda. Keď sa jej napil, okrial na duchu a ožil. Preto sa nazýva "Prameň vzývajúceho", ktorý je v Lechi až podnes.

20 Súdil Izrael dvadsať rokov za čias Filištíncov.

Jn 7,14-44


14 Až uprostred sviatkov vystúpil Ježiš do chrámu a učil.

15 Židia sa divili a hovorili: "Ako to, že sa vyzná v knihách, keď sa neučil?!"

16 Ježiš im povedal: "Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal.

17 Kto chce plniť jeho vôľu, pozná, či je to učenie z Boha, alebo či hovorím len sám zo seba.

18 Kto hovorí sám zo seba, hľadá vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a neprávosti v ňom niet.

19 Nedal vám Mojžiš zákon? A nik z vás zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť?!"

20 Zástup odpovedal: "Si posadnutý zlým duchom! Kto ťa chce zabiť?!"

21 Ježiš im vravel: "Jeden skutok som urobil a všetci sa čudujete.

22 Pretože vám Mojžiš dal obriezku - hoci ona nie je od Mojžiša, ale od otcov -, obrezujete človeka aj v sobotu.

23 Ak teda človek prijíma obriezku aj v sobotu, aby sa neporušil Mojžišov zákon, prečo sa hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka?!

24 Nesúďte podľa zdania, ale súďte spravodlivo."

25 Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: "Nie je to ten, čo ho chcú zabiť?

26 Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš?

27 Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je."

28 A Ježiš učil v chráme a zvolal: "Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte.

29 Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal."

30 Preto ho chceli chytiť, ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina.

31 Mnohí zo zástupu uverili v neho a vraveli: "Keď príde Mesiáš, vari urobí viac znamení, ako spravil tento?"

32 Farizeji sa dopočuli, že si zástup o ňom toto pošuškáva, preto veľkňazi a farizeji poslali sluhov, aby ho chytili.

33 Tu Ježiš povedal: "Ešte chvíľku som s vami, potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal.

34 Budete ma hľadať, a nenájdete ma, a kde som ja, tam vy prísť nemôžete."

35 Židia si hovorili medzi sebou: "Kam to chce ísť, že ho my nenájdeme. Chce vari odísť do gréckej diaspory a učiť Grékov?

36 Čo je to za reč, čo hovorí: "Budete ma hľadať, a nenájdete ma," a "kde som ja, tam vy prísť nemôžete"?"

37 V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: "Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.

38 Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody."

39 To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.

40 Keď počuli tieto slová, niektorí zo zástupu hovorili: "Toto je naozaj prorok."

41 Druhí tvrdili: "Mesiáš je to." Ale iní namietali: "Vari z Galiley príde Mesiáš?!

42 A nehovorí Písmo: "Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid?!"

43 A tak nastala preňho v zástupe roztržka.

44 Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky.

Prís 11,29-12,7


29 Ten, kto sa prehrešuje proti svojmu domu, bude vietor žať, blázon však bude slúžiť múdremu (človekovi).

30 Ovocie spravodlivosti je stromom života, nespravodlivosť však uchvacuje život.

31 Ak sa spravodlivému odpláca tu na zemi, nuž o čo väčšmi bezbožnému a hriešnemu človekovi?!

1 Ten, kto rád znáša, keď ho napomínajú, má rád vedomosť, kto však neľúbi, keď sa mu vyčíta, je hlupák.

2 Ten, kto je dobrý, dosahuje milosť u Pána, ale muža, ktorý (strojí) intrigy, on odsúdi.

3 Vierolomnosťou človek nenadobudne pevnú pôdu pod sebou, ale koreňom spravodlivých neotrasie nik.

4 Spôsobná manželka je vencom svojho muža, nehanebnica je však ako hnis, čo sa mu vŕta do kostí.

5 Myšlienky spravodlivých (zalietajú k) spravodlivosti, zámery bezbožných k lesti.

6 V rečiach bezbožníkov (sa skrýva) nebezpečenstvo života, lež ústa statočných (ľudí) im prinášajú záchranu.

7 Prevráťte bezbožných a nebude ich, dom spravodlivých zato bude stáť.