Ročný plán čítania Biblie

Dnes je 01. 08. 2021


18. nedeľa v Cezročnom období
Meniny má: Božidara

Čítanie na dnes (213. deň):

1Krn 11,1-12,18


1 I zhromaždil sa celý Izrael k Dávidovi do Hebronu a hovoril: "Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo!

2 Aj predtým, keď bol Šaul kráľom, ty si viedol Izrael do boja a z boja a Pán, tvoj Boh, ti povedal: "Ty pas môj ľud Izrael, a ty budeš kniežaťom nad mojím ľudom, Izraelom."

3 Prišli teda starší Izraela ku kráľovi do Hebronu a Dávid uzavrel s nimi zmluvu pred Pánom v Hebrone. Nato pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom, ako povedal Pán prostredníctvom Samuela.

4 Dávid a celý Izrael išiel do Jeruzalema, čiže Jebuzu, kde boli obyvatelia krajiny Jebuzejci.

5 Obyvatelia Jebuzu povedali Dávidovi: "Nevojdeš sem! Ale Dávid zaujal pevnosť Sion; to je Dávidovo mesto.

6 A Dávid povedal: "Kto prvý porazí Jebuzejcov, bude vodcom a kniežaťom." Prvý však vystúpil Joab, syn Sarvie, preto zostal vodcom.

7 Dávid sa usadil v hrade, preto ho nazvali Dávidovým mestom.

8 Potom opevnil mesto dookola, od Mela až po ohradu, Joab však opravil ostatok mesta.

9 Takto Dávid stále vzrastal a Pán zástupov bol s ním.

10 Toto sú pohlavári hrdinov, ktorých mal Dávid a ktorí ho pri jeho ustanovení za kráľa s celým Izraelom pevne podporovali, aby sa stal podľa Pánovho prisľúbenia kráľom nad Izraelom.

11 Toto je výpočet hrdinov, ktorých mal Dávid: Hachamoniho syn Jesbám bol veliteľom tridsiatich. On sa rozohnal svojou kopijou proti trom stom, (ktorých) zabil jedným razom.

12 Po ňom bol Dodov syn, Ahohita Eleazar medzi troma hrdinami.

13 On bol s Dávidom vo Fesdomime, keď sa tam Filištínci zhromaždili do boja. Bol tam ostredok poľa plný jačmeňa. A keď ľud utekal pred Filištíncami,

14 postavili sa vprostred ostredku, bránili ho a Filištíncov porazili. Tak Pá spôsobil veľké víťazstvo.

15 Raz zostúpili traja z tridsiatich pohlavárov ku skale, k Dávidovi do jaskyne Odolam. Tábor Filištíncov však bol v údolí Refaim.

16 Dávid bol práve v pevnosti a posádka Filištíncov bola vtedy v Betleheme.

17 Vtedy Dávid vyslovil žiadosť: "Kto mi donesie vody na pitie z cisterny, ktorá je v Betleheme pri bráne?"

18 Nato sa tí traja prebili cez tábor Filištíncov, načreli vody zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne, doniesli ju a dali Dávidovi. Dávid ju však nechcel piť, ale vylial ju Pánovi

19 a povedal: "Nech ma Boh chráni urobiť to! Mám piť krv týchto mužov s ich životom? Veď ju doniesli s nasadením svojich životov!" Preto ju nechcel piť. - To urobili traja hrdinovia!

20 Joabov brat Abisai bol hlavou tridsiatich. On sa rozohnal svojou kopijou proti trom stom, (ktorých) prebodol. Mal meno medzi tridsiatimi.

21 Medzi tridsiatimi bol dvojnásobne vážený, bol im kniežaťom, ale tým trom sa nevyrovnal.

22 Jojadov syn Banaiáš, mocný a činorodý muž z Kabseelu, porazil dvoch božích levov moabských. Ale aj zišiel dolu a zabil v studni leva v taký deň, keď bol sneh.

23 On zabil aj Egypťana, muža vysokého päť lakťov. Egypťan mal v ruke kopiju ako návoj a on šiel proti nemu s palicou. Egypťanovi vytrhol kopiju z ruky a zabil ho jeho vlastnou kopijou.

24 To urobil Banaiáš, syn Jojadu, a mal meno medzi tridsiatimi hrdinami.

25 Bol váženejší ako tridsiati, ale tým trom sa nevyrovnal. Dávid ho zaradil do svojho sprievodu.

26 Ďalší udatní hrdinovia: Joabov brat Asael, Elchanan, syn Dodu z Betlehema,

27 Samot z Harodu, Heles z Faletu,

28 Hira, syn Akesa z Tekuy, Abiezer z Anatotu,

29 Sobochai z Chusy, Ilai z Ahohu,

30 Maharai z Netofatu, Heled, syn Bánu z Netofatu,

31 Etai, syn Ribaiho z Gabay Benjamíncov, Banaiáš z Faratonu,

32 Hurai z údolia Gás, Abiel z Arbatu,

33 Azmot z Bauramu, Eliaba zo Salabonu,

34 synovia Asema z Gezonu, Jonatán, syn Sageho z Aroru,

35 Ahiam, syn Sachara z Aroru, Urov syn Elifal,

36 Hefer z Mechery, Ahia z Felonu,

37 Hesro z Karmelu, Asbaiho syn Naárai,

38 Nátanov brat Joel, Agaraiho syn Mibahar,

39 Amončan Selek, Naárai z Berotu, zbrojnoš Joaba, syna Sarvie,

40 Ira z Jetru, Gareb z Jetru,

41 Hetejec Uriáš, Oholiho syn Zabad,

42 Rubenovec Adina, syn Sizu, vodca Rubenovcov a s ním tridsiati.

43 Hanan, syn Maáchu, Jozafát z Matany,

44 Oziáš z Aštarotu, Sama a Jehiel, synovia Hotama z Aroru.

45 Samriho syn Jedihel, jeho brat Joha z Tosay,

46 Eliel z Mahumy, Elnaemovi synovia Jeribai a Josaia, Moabec Jetma,

47 Eliel, Obed a Jasiel z Masobie.

1 A títo prišli za Dávidom do Sikelegu, keď bol ešte vylúčený spred tváre Kisovho syna Šaula; patrili k hrdinom, ktorí pomáhali v boji,

2 naťahovali kušu, pravou i ľavou rukou hádzali kamene a strieľali šípy: Zo Šaulových bratov Benjamíncov:

3 Pohlavár Ahiezer a Joas, synovia Samau z Gabay; Jaziel a Falet, synovia Azmota; Baracha a Jehu z Anatotu.

4 Samaiáš z Gabay, hrdina medzi tridsiatimi a nad tridsiatimi; Jeremiáš, Jeheziei, Johanan a Jezabad z Gadery,

5 Eluzai, Jerimut, Báliáš, Samariáš, Harufan Safatiáš;

6 Elkana, Jesiáš, Azareel, Kurachovci Joezer a Jesbám,

7 Joel a Zabadiáš, synovia Jerohama z Gedoru.

8 Aj z Gadovcov sa odrazili k Dávidovi do pevnosti na púšť udatní hrdinovia, mužovia hotoví do boja, vyzbrojení štítom a kopijou; vyzerali ako levy, ale boli rýchli ako gazely na horách.

9 Vodca Ezer, druhý Obdiáš, tretí Eliab,

10 štvrtý Masmana, piaty Jeremiáš,

11 šiesty Eti, siedmy Eliel,

12 ôsmy Johanan, deviaty Elzabad,

13 desiaty Jeremiáš, jedenásty Machbanai.

14 Títo z Gadových synov boli vodcami vojska. Jeden, najmenší, bol nad sto, najväcší nad tisíc (vojakmi).

15 To sú tí, čo prešli cez Jordán v prvom mesiaci, keď sa prelieval ponad všetky svoje brehy, a rozohnali všetkých (obyvateľov) dolín na východ a na západ.

16 Zo synov Benjamína a Júdu prišli niektorí za Dávidom až k pevnosti.

17 Dávid im vyšiel v ústrety a ohlásil sa: "Ak prichádzate ku mne pokojne a chcete mi pomáhať, bude moje srdce držať spolu s vami, ale ak preto, aby ste ma zradili mojim nepriateľom, hoci na mojich rukách neväzí neprávosť, nech to vidí a tresce Boh našich otcov!"

18 Vtedy Amasaia, veliteľa tridsiatky, objal duch: "Tebe, Dávid, a s tebou, syn Izaiho, nech je pokoj! Pokoj s tebou, pokoj s tými, čo ti pomáhajú, lebo ti pomáha tvoj Boh." Dávid ich teda prijal a zadelil medzi vodcov koristníkov.

Rim 14,19-15,13


19 Preto sa usilujme o to, čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie.

20 Nenič Božie dielo pre jedlo! Ono je všetko čisté, ale zlé je pre človeka, ktorý jedením pohoršuje.

21 Dobre je nejesť mäso a nepiť víno ani nič, čo pohoršuje tvojho brata.

22 Tú vieru, ktorú máš, maj sám pre seba pred Bohom. Blahoslavený, kto nesúdi seba samého za to, čo uznáva za dobré.

23 Ale kto je, hoci má pochybnosti, je odsúdený, lebo to nebolo z viery; a všetko, čo nie je z viery, je hriech.

1 My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe.

2 Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.

3 Veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe, ale ako je napísané: "Padajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú."

4 A všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z Písma mali nádej.

5 Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša,

6 a tak jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista.

7 Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu.

8 Hovorím totiž, že Kristus bol služobníkom obriezky v záujme Božej pravdy, aby potvrdil prisľúbenia dané otcom

9 a aby pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané: "Preto ťa budem velebiť medzi národmi, a ospevovať tvoje meno."

10 A opäť hovorí: "Radujte sa, národy, s jeho ľudom."

11 A znova: "Chváľte Pána, všetky národy, a nech ho velebia všetci ľudia."

12 A Izaiáš hovorí: "Bude koreň Jesseho a ten, čo povstane vládnuť nad národmi: v neho budú dúfať národy."

13 Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.

Ž 89,47-53


47 Ako dlho ešte, Pane? Navždy sa budeš ukrývať? Tvoj hnev bude blčať sťa oheň?

48 Spomeň si, aké krátke je moje trvanie, akých pominuteľných si utvoril všetkých synov ľudských!

49 Ktorýže človek môže žiť naveky a smrť neuzrieť, kto môže vyviaznuť z pazúrov smrti?

50 Kdeže sa, Pane, podela tvoja dávna priazeň, ako si prisahal Dávidovi vo svojej vernosti?

51 Spomeň si, Pane, na potupu svojich služobníkov, ktorá sa nakopila v mojom lone od mnohých národov,

52 ktorou, Pane, potupovali tvoji nepriatelia, ktorou potupovali kročaje tvojho pomazaného.

53 Nech je zvelebený Pán naveky. Staň sa. Amen.