Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 22


1 A Ježiš im znova hovoril v podobenstvách:

2 Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi.

3 Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť.

4 Znova poslal iných sluhov s odkazom: "Povedzte pozvaným: Hostinu som už pri chystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!"

5 Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom.

6 Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili.

7 Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil.

8 Potom povedal svojim sluhom: "Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni.

9 Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu."

10 Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami.

11 Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu.

12 Povedal mu: "Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?" On onemel.

13 Tu kráľ povedal sluhom: "Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte, ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.

14 Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených."

15 Vtedy farizeji odišli a radili sa, ako by ho podchytili v reči.

16 Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: "Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka.

17 Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?"

18 Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: "Čo ma pokúšate, pokrytci!

19 Ukážte mi daňový peniaz!" Oni mu podali denár.

20 Spýtal sa ich: "Čí je tento obraz a nápis?"

21 Odpovedali mu: "Cisárov." Tu im povedal: "Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu."

22 Keď to počuli, zadivili sa, nechali ho a odišli.

23 V ten deň prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho:

24 "Učiteľ, Mojžiš povedal, že ak niekto zomrie a nemal deti, jeho brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.

25 Bolo u nás sedem bratov. Prvý sa oženil a umrel. A pretože nemal potomka, zanechal svoju ženu svojmu bratovi.

26 Takisto aj druhý a tretí až po siedmeho.

27 Napokon po všetkých zomrela aj žena.

28 Nuž ktorému zo siedmich bude manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali všetci."

29 Ježiš im povedal: "Mýlite sa, lebo nepoznáte Písmo ani Božiu moc.

30 Pri vzkriesení sa ľudia neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi.

31 A o vzkriesení mŕtvych ste nečítali, čo vám povedal Boh, keď vravel:

32 "Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba"? A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých."

33 Keď to počuli zástupy, žasli nad jeho učením.

34 Keď sa farizeji dopočuli, že umlčal saducejov, zišli sa

35 a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal:

36 "Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?"

37 On mu povedal: "Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!

38 To je najväčšie a prvé prikázanie.

39 Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

40 Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci."

41 Keď boli farizeji zhromaždení, Ježiš sa ich opýtal:

42 "Čo si myslíte o Mesiášovi? Čí syn je?" Odpovedali mu: "Dávidov."

43 Povedal im: "Akože ho potom Dávid v Duchu volá Pánom, keď hovorí:

44 "Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy"?

45 Ak ho teda Dávid volá Pánom, ako môže byť jeho synom?"

46 A nik mu nevedel odpovedať ani slovo. Ani sa ho od toho dňa už nik neodvážil vypytovať.