Listovať vo Svätom Písme

Deuteronómium - kapitola 27


1 Mojžiš nariadil so staršími Izraela: "Zachovávajte každý príkaz, ktorý vám dnes dávam.

2 Keď prejdete cez Jordán do krajiny, ktorú vám dá Pán, váš Boh, postavíte veľké kamene a natriete ich vápnom,

3 aby si na ne mohol napísať všetky slová tohoto zákona; keď prejdete cez Jordán, aby si vošiel do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom, ako prisahal tvojim otcom.

4 Keď teda prejdete cez Jordán, postavte na vrchu Hebal kamene, ako vám to dnes nariaďujem, a natrite ich vápnom!

5 Tam postav aj oltár Pánovi, svojmu Bohu, z kameňov, ktorých sa železo nedotklo,

6 z nekresaných a nehladených kameňov postavíš oltár Pánovi, svojmu Bohu, a na ňom prinesieš celostnú žertvu Pánovi, svojmu Bohu,

7 obetuj pokojné obety a jedz tam a hosti sa pred Pánom, svojím Bohom.

8 Na kamene napíšeš zreteľne a jasne všetky slová tohto zákona."

9 Mojžiš a kňazi z Léviho kmeňa vraveli celému Izraelu: "Dávaj pozor a počuj, Izrael! Dnes si sa stal ľudom Pána, svojho Boha;

10 počúvaj jeho hlas a zachovávaj prikázania a zákony, ktoré ti dnes nariaďujem!"

11 V ten deň prikázal Mojžiš ľudu:

12 "Keď prejdete cez Jordán, títo sa postavia na vrchu Garizim a budú žehnať ľud: Simeon, Lévi, Júda, Isachar, Jozef a Benjamín.

13 Oproti, na vrchu Hebal, sa postavia zasa títo zlorečiť: Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan a Neftali.

14 A leviti začnú mohutným hlasom volať k všetkým mužom Izraela:

15 "Prekliaty muž, ktorý si urobí modlu vyrezávanú alebo liatu - ohavnosť u Pána, dielo rúk umelca - a uloží ju na skrytom mieste!" A všetok ľud nech povie: "Amen!"

16 "Prekliaty, kto neuctí svojho otca alebo matku!" A všetok ľud povie: "Amen!"

17 "Prekliaty, kto preloží medzný kameň svojho blížneho!" A všetok ľud povie: "Amen!"

18 "Prekliaty, kto zavedie slepého na bludnú cestu!" A všetok ľud povie: "Amen!"

19 "Prekliaty, kto prevráti právo cudzinca, siroty a vdovy!" A všetok ľud povie: "Amen!"

20 "Prekliaty, kto bude spať so ženou svojho otca a odkryje prikrývku jeho lôžka!" A všetok ľud povie: "Amen!"

21 "Prekliaty, kto bude spať s akýmkoľvek zvieraťom!" A všetok ľud povie: "Amen!"

22 "Prekliaty, kto bude spať so svojou sestrou, dcérou svojho otca alebo svojej matky!" A všetok ľud povie: "Amen!"

23 "Prekliaty, kto bude spať so svojou testinou!" A všetok ľud povie: "Amen!"

24 "Prekliaty, kto tajne zabije svojho blížneho!" A všetok ľud povie: "Amen!"

25 "Prekliaty, kto prijme dary, aby vytiekla nevinná krv!" A všetok ľud povie: "Amen!"

26 " Prekliaty, kto nezachová slová tohoto zákona a nevyplní ich skutkami!" A všetok ľud povie: "Amen!"