Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha kroník - kapitola 2


1 Toto boli Izraelovi synovia: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Isachar, Zabulon,

2 Dan, Jozef, Benjamín, Neftali, Gad a Aser. -

3 Júdovi synovia: Her, Onan a Sela. Títo traja sa mu narodili z dcéry Sueho, Kanaánčanky. Júdov prvorodený Her bol zlý v Pánových očiach, preto ho usmrtil.

4 Tamar však, Júdova nevesta, porodila mu Fáresa a Zaru. Všetkých Júdových synov bolo päť.

5 Fáresovi synovia: Hesron a Hamul.

6 Zarovi synovia: Zamri, Etan, Eman, Chalchal a Dara, spolu päť.

7 Charmiovi synovia: Achar, ktorý zarmútil Izrael, lebo sa previnil na prekliatych veciach.

8 Etanovi synovia: Azariáš.

9 Hesronovi synovia, ktorí sa mu narodili: Jerameel, Rám a Kalebovci.

10 Od Ráma však pochádza Aminadab, od Aminadaba pochádza Naáson, knieža Júdových synov.

11 Od Naásona pochádza Salma, od Salmu pochádza Bóz,

12 od Bóza pochádza Obed, od Obeda pochádza Izai.

13 Od Izaiho pochádza jeho prvorodený Eliab, druhý Abinadab, tretí Sima,

14 štvrtý Natanael, piaty Radaj,

15 šiesty Asom a siedmy Dávid.

16 Ich sestry boli: Sarvia a Abigail Synovia Sarvie: Abisai, Joab a Asael, traja.

17 Abigail porodila Amasu. Amasov otec bol Izmaelovec Jeter.

18 Hesronov syn Kaleb si vzal za manželku Azubu z Jeriotu a toto sú jej synovia: Jaser, Sobab a Ardon.

19 Keď Azuba zomrela, vzal si Kaleb Efratu, ktorá mu porodila Hura.

20 Od Hura pochádza Uri a od Uriho pochádza Bezeleel.

21 Potom Hesron vošiel k dcére Galaádovho otca Machira a vzal si ju, keď mal šesťdesiat rokov. Ona mu porodila Seguba.

22 Od Seguba pochádza Jair, ktorý mal dvadsaťtri miest v krajine Galaád.

23 Gesur a Aram zobrali od nich Jairove dediny aj Kanat s príslušnými osadami, šesťdesiat miest. Toto všetko sú synovia Galaádovho otca Machira.

24 Po Hesronovej smrti vošiel Kaleb k Efrate, manželke svojho otca Hesrona, a ona mu porodila Ashura, otca Tekuu.

25 Synovia Jerameela, Hesronovho prvorodeného, boli: prvorodený Rám, ďalej Buna, Aram, Asom a Achiáš.

26 Jerameel mal aj druhú manželku, menom Ataru; tá bola Onamovou matkou.

27 Synovia Ráma, Jerameelovho prvorodeného, boli: Mós, Jamin a Achar.

28 Onamovi synovia boli Semei a Jada. Semeiho synovia: Nadab a Abisur.

29 Meno Abisurovej manželky bolo Abihail; ona mu porodila Ahobana a Molida.

30 Nadabovi synovia: Saled a Apaim. Saled zomrel bez dietok.

31 Apaimovi synovia: Jesi. Jesiho synovia: Sesan. Sesanovi synovia: Oholai.

32 Synovia Jadu, Semeiho brata: Jeter a Jonatán. Jeter zomrel bez dietok.

33 Jonatánovi synovia: Falet a Ziza. To boli synovia Jerameela.

34 Sesan nemal synov, iba dcéry. Sesan však mal egyptského sluhu, menom Jeraa.

35 I dal Sesan svoju dcéru za manželku svojmu sluhovi Jeraovi a ona mu porodila Eteja.

36 Od Eteja pochádza Nátan, od Nátana pochádza Zabad.

37 Od Zabada pochádza Oflal, Oflal splodil Obeda.

38 Od Obeda pochádza Jehu, od Jehua pochádza Azariáš,

39 od Azariáša pochádza Heles, od Helesa pochádza Elasa,

40 od Elasu pochádza Sisamoi, od Sisamoiho pochádza Selum,

41 od Seluma pochádza Ikamiáš, od Ikamiáša pochádza Elisama.

42 Synovia Kaleba, Jerameelovho brata: jeho prvorodený Mesa je otcom Zifu; a jeho syn Maresa otcom Hebrona.

43 Hebronovi synovia: Kore, Tafua, Rekem a Sama.

44 Od Samu pochádza Raham, otec Jerkaama, a od Rekema pochádza Samai.

45 Samaiho syn bol Maon a Maon bol otec Betsura.

46 Kalebova vedľajšia žena Efa porodila Harana, Mosu a Gezeza. Od Harana pochádza Gezez.

47 Jahadaiho synovia: Regom, Joatan, Gesan, Falet, Efa a Sáf.

48 Kalebova vedľajšia žena Maácha porodila Sabera a Taranu.

49 Od Sáfa, otca Madmeny, pochádza Sue, otec Machbeny a otec Gabay. Kalebova dcéra bola Achsa.

50 To boli Kalebovi synovia. Synovia Hura, Efratinho prvorodeného: Sobal, otec Karjatiarima,

51 Salma, otec Betlehema, Harif, otec Betgadéra.

52 Sobal, otec Karjatiarima, mal synov: Haroeho a polovicu Menuchoťanov.

53 Rody Karjatiarima: Jetrejci, Afutejci, Sematejci a Maserejci. Od týchto pochádzajú Saraania a Estaolci.

54 Salmovi synovia: Betlehem, Netofania, Atarot-Bet-Joab, polovica Menuchoranov a Sarania.

55 Rody pisárov bývajúcich v Jábese: Tiratijci, Simatijci a Suchatijci. To sú Kinejci, ktorí pochádzajú od Chamata, otca Rechabovho domu.