Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mt 26, 57- 68; Mk 14, 53- 65; Lk 22, 54; Lk 22, 63- 65; Jn 18, 24.


Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola

57 Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší.

58 Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho dvora. Vošiel dnu a sadol si k sluhom: chcel vidieť ako sa to skončí.

59 Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť.

60 Ale nenašli hoci vystúpilo mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja

61 a hovorili: "Tento povedal: "Môžem zboriť Boží chrám a o tri dni ho postaviť."

62 Tu vstal veľkňaz a spýtal sa ho: "Nič neodpovieš? Čo to títo svedčia proti tebe?!"

63 Ale Ježiš mlčal. Veľkňaz mu povedal: "Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží Syn."

64 Ježiš mu odvetil: "Sám si to povedal. Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch."

65 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: "Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste teraz počuli rúhanie.

66 Čo na to poviete?" Oni odpovedali: "Hoden je smrti!"

67 Potom mu pľuli do tváre a bili ho päsťami, iní ho zauškovali

68 a hovorili: "Prorokuj nám, Mesiáš, hádaj, kto ťa udrel!"

Evanjelium podľa Marka, 14. kapitola

53 Ježiša priviedli k veľkňazovi, kde sa zhromaždili všetci veľkňazi, starší a zákonníci.

54 Peter šiel zďaleka za ním až dnu do veľkňazovho dvora. Sadol si k sluhom a zohrieval sa pri ohni.

55 Veľkňazi a celá veľrada zháňali svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli.

56 Mnohí proti nemu krivo svedčili, a ich svedectvá sa nezhodovali.

57 Tu niektorí vstali a krivo proti nemu svedčili:

58 "My sme ho počuli hovoriť: "Ja zborím tento chrám zhotovený rukou a za tri dni postavím iný, nie rukou zhotovený."

59 Ale ani tak sa ich svedectvo nezhodovalo.

60 Tu vstal veľkňaz, postavil sa do stredu a opýtal sa Ježiša: "Nič neodpovieš na to, čo títo svedčia proti tebe?"

61 Ale on mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova pýtal: "Si ty Mesiáš, syn Požehnaného?"

62 Ježiš odvetil: "Áno, som. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi."

63 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: "Načo ešte potrebujeme svedkov?

64 Počuli ste rúhanie. Čo na to poviete?" A oni všetci vyniesli nad ním súd, že je hoden smrti.

65 Niektorí začali naňho pľuť, zakrývali mu tvár bili ho päsťami a hovorili mu: "Prorokuj!" Aj sluhovia ho bili po tvári.

Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola

54 Potom ho zajali, odviedli a zaviedli do veľkňazovho domu. Peter šiel zďaleka za nimi.

63 Muži, ktorí Ježiša strážili, posmievali sa mu a bili ho.

64 Zakryli ho a vypytovali sa ho: "Prorokuj, hádaj, kto ťa udrel!"

65 A ešte všelijako ináč sa mu rúhali.

Evanjelium podľa Jána, 18. kapitola

24 A tak ho Annáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi.