Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 22


1 Blížili sa sviatky Nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Veľká noc.

2 Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť; báli sa však ľudu.

3 Tu vošiel satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol jedným z Dvanástich;

4 i šiel a dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi stráže, ako im ho vydá.

5 Tí sa potešili a dohodli sa, že mu dajú peniaze.

6 On súhlasil a hľadal príležitosť vydať im ho, keď s ním nebude zástup.

7 Prišiel deň Nekvasených chlebov, keď bolo treba zabiť veľkonočného baránka.

8 Poslal Petra a Jána so slovami: "Choďte a pripravte nám veľkonočnú večeru!"

9 Oni sa ho opýtali: "Kde ju máme pripraviť?"

10 Povedal im: "Len čo vojdete do mesta, stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde,

11 a majiteľovi domu povedzte: "Učiteľ ti odkazuje: Kde je miestnosť, v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?"

12 On vám ukáže veľkú prestretú hornú sieň. Tam pripravte."

13 Išli teda a všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka.

14 Keď prišla hodina, zasadol za stôl a apoštoli s ním.

15 Tu im povedal: "Veľmi som túžil jesť s vami tohoto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť.

16 Lebo hovorím vám: Už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve."

17 Vzal kalich, vzdával vďaky a povedal: "Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou.

18 Lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo."

19 Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: "Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku."

20 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

21 A hľa, ruka môjho zradcu je so mnou na stole.

22 Syn človeka síce ide, ako je určené, ale beda človekovi, ktorý ho zrádza!"

23 A oni sa začali jeden druhého vypytovať, kto z nich by to mohol urobiť.

24 Vznikol medzi nimi aj spor, kto je z nich asi najväčší.

25 Povedal im: "Králi národov panujú nad nimi, a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami.

26 Ale vy nie tak! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako služobník.

27 Veď kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí za stolom? A ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje.

28 Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach

29 a ja vám dávam kráľovstvo, ako ho môj Otec dal mne,

30 aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela.

31 Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu.

32 Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov."

33 On mu povedal: "Pane, hotový som ísť s tebou do väzenia i na smrť."

34 Ale Ježiš povedal: "Hovorím ti, Peter, dnes nezaspieva kohút, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš."

35 Potom im povedal: "Chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi?" Oni odpovedali: "Nie.

36 On im povedal: "Ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme, takisto aj kapsu, a kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč.

37 Lebo hovorím vám: Musí sa na mne splniť, čo je napísané: "Započítali ho medzi zločincov." Lebo sa spĺňa o mne všetko."

38 Oni hovorili: "Pane, pozri, tu sú dva meče." On im povedal: "Stačí."

39 Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním.

40 Keď prišiel na miesto, povedal im: "Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!"

41 Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa:

42 "Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!"

43 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil,

44 pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi.

45 Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zármutku.

46 I povedal im: "Čo spíte? Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!"

47 Kým ešte hovoril, zjavil sa zástup a pred nimi išiel jeden z Dvanástich, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho pobozkal.

48 Ježiš mu však povedal: "Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?"

49 Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá povedali: "Pane, máme udrieť mečom?"

50 A jeden z nich zasiahol veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho.

51 Ale Ježiš povedal: "Nechajte to už!" I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho.

52 Potom Ježiš povedal veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo prišli za ním: "Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca.

53 Keď som bol deň čo deň s vami v chráme, nepoložili ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc temna."

54 Potom ho zajali, odviedli a zaviedli do veľkňazovho domu. Peter šiel zďaleka za nimi.

55 Keď uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si okolo neho, Peter si sadol medzi nich.

56 Ako tak sedel pri svetle, všimla si ho ktorási slúžka, zahľadela sa naňho a povedala:

57 "Aj tento bol s ním." Ale on ho zaprel:

58 "Žena, nepoznám ho." O chvíľu si ho všimol iný a povedal: "Aj ty si z nich." Peter odpovedal: "Človeče, nie som."

59 A keď prešla asi hodina, ktosi iný tvrdil: "Veru, aj tento bol s ním, veď je aj Galilejčan."

60 Peter povedal: "Človeče, neviem, čo hovoríš." A vtom, kým ešte hovoril, zaspieval kohút.

61 Vtedy sa Pán obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ako mu povedal: "Skôr ako dnes kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš."

62 Vyšiel von a horko sa rozplakal.

63 Muži, ktorí Ježiša strážili, posmievali sa mu a bili ho.

64 Zakryli ho a vypytovali sa ho: "Prorokuj, hádaj, kto ťa udrel!"

65 A ešte všelijako ináč sa mu rúhali.

66 Keď sa rozodnilo, zišli sa starší ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred svoju radu

67 a hovorili mu: "Ak si Mesiáš, povedz nám to!" On im odvetil: "Aj keď vám to poviem, neuveríte,

68 a keď sa opýtam, neodpoviete mi.

69 Ale odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci."

70 Tu povedali všetci: "Si teda Boží Syn?" On im povedal: "Vy sami hovoríte, že som."

71 Oni povedali: "Načo ešte potrebujeme svedectvo? Veď sme to sami počuli z jeho úst!"