Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 26


1 Keď Ježiš skončil všetky tieto reči, povedal svojim učeníkom:

2 "Viete že o dva dni bude Veľká noc a Syn človeka bude vydaný, aby ho ukrižovali."

3 Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu v dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš,

4 a uzniesli sa, že Ježiša podvodne chytia a zabijú.

5 Ale hovorili: "Nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril."

6 Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného,

7 pristúpila k nemu žena s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja a vyliala mu ho na hlavu, ako sedel pri stole.

8 Keď to videli učeníci, hnevali sa a hovorili: "Načo takéto mrhanie?

9 Veď sa to mohlo draho predať a rozdať chudobným."

10 Ježiš to spozoroval a povedal im: "Prečo trápite túto ženu? Urobila mi dobrý skutok;

11 veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.

12 Keď mi vyliala tento olej na telo, urobila to na môj pohreb.

13 Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať toto evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila."

14 Vtedy jeden z Dvanástich - volal sa Judáš Iškariotský - odišiel k veľkňazom

15 a vyzvedal sa: "Čo mi dáte a ja vám ho vydám?" Oni mu určili tridsať strieborných.

16 A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho.

17 V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: "Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?"

18 On povedal: "Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka."

19 Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka.

20 Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi za stôl.

21 A keď jedli, povedal: "Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí."

22 Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: "Som to ja, Pane?"

23 On odpovedal: "Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí.

24 Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil."

25 Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: "Som to azda ja, Rabbi?" Odpovedal mu: "Sám si to povedal."

26 Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: "Vezmite a jedzte: toto je moje telo."

27 Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: "Pite z neho všetci:

28 toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.

29 Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohoto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca."

30 Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu.

31 Vtedy im Ježiš povedal: "Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané: "Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne."

32 Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiley."

33 Peter mu povedal: "Aj keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem."

34 Ježiš mu odvetil: "Veru, hovorím ti: Tejto noci skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš."

35 Peter mu povedal: "Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa." Podobne hovorili aj ostatní učeníci.

36 Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: "Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa."

37 Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. I doľahli naňho smútok a úzkosť.

38 Vtedy im povedal: "Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!"

39 Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: "Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty."

40 Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: "To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou?

41 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé."

42 Znova odišiel a modlil sa: "Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa."

43 A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy.

44 Nechal ich, znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami.

45 Potom prišiel k učeníkom a povedal im: "Teraz už spite a odpočívajte! Hľa, prišla hodina; Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov.

46 Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca sa priblížil."

47 A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi a starší ľudu.

48 Jeho zradca im dal znamenie: "Koho pobozkám, to je on; toho chyťte!"

49 A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: "Buď pozdravený, Rabbi!" A pobozkal ho.

50 Ježiš mu povedal: "Priateľu, načo si prišiel!?" Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho.

51 Tu jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho.

52 Ježiš mu povedal: "Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú.

53 Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?

54 Ale ako by sa potom splnilo Písmo, že to má byť takto?"

55 V tú hodinu povedal Ježiš zástupom: "Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca, aby ste ma zajali. Deň čo deň som sedával a učil v chráme, a nezajali ste ma."

56 Toto všetko sa stalo, aby sa splnili písma Prorokov. Vtedy ho všetci učeníci opustili a rozutekali sa.

57 Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší.

58 Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho dvora. Vošiel dnu a sadol si k sluhom: chcel vidieť ako sa to skončí.

59 Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť.

60 Ale nenašli hoci vystúpilo mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja

61 a hovorili: "Tento povedal: "Môžem zboriť Boží chrám a o tri dni ho postaviť."

62 Tu vstal veľkňaz a spýtal sa ho: "Nič neodpovieš? Čo to títo svedčia proti tebe?!"

63 Ale Ježiš mlčal. Veľkňaz mu povedal: "Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží Syn."

64 Ježiš mu odvetil: "Sám si to povedal. Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch."

65 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: "Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste teraz počuli rúhanie.

66 Čo na to poviete?" Oni odpovedali: "Hoden je smrti!"

67 Potom mu pľuli do tváre a bili ho päsťami, iní ho zauškovali

68 a hovorili: "Prorokuj nám, Mesiáš, hádaj, kto ťa udrel!"

69 Peter sedel vonku na nádvorí. Prišla k nemu ktorási slúžka a povedala: "Aj ty si bol s Ježišom Galilejským!"

70 Ale on pred všetkými zaprel: "Neviem, čo hovoríš."

71 Keď vyšiel k bráne, videla ho iná a povedala tým, čo tam boli: "Tento bol s Ježišom Nazaretským!"

72 On znova zaprel s prísahou: "Nepoznám toho človeka."

73 O chvíľku pristúpili tí, čo tam stáli, a povedali Petrovi: "Veru, aj ty si z nich, veď aj tvoja reč ťa prezrádza!"

74 Vtedy sa začal zaklínať a prisahať: "Nepoznám toho človeka." A vtom zaspieval kohút.

75 Tu sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu bol povedal Ježiš: "Skôr ako kohút zaspieva; tri razy ma zaprieš." Vyšiel von a horko sa rozplakal.