Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Marka - kapitola 14


1 Bolo dva dni pred Veľkou nocou a sviatkami Nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho podvodne chytiť a zabiť.

2 Ale hovorili: "Nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril."

3 Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel pri stole, prišla žena s alabastrovou nádobou pravého vzácneho nardového oleja. Nádobu rozbila a olej mu vyliala na hlavu.

4 Niektorí sa hnevali a hovorili si: "Načo takto mrhať voňavý olej?!

5 Veď sa mohol tento olej predať za viac ako tristo denárov a tie rozdať chudobným." A osopovali sa na ňu.

6 Ale Ježiš povedal: "Nechajte ju! Prečo ju trápite? Urobila mi dobrý skutok.

7 Veď chudobných máte vždy medzi sebou a keď budete chcieť, môžete im robiť dobre. Ale mňa nemáte vždy.

8 Urobila, čo mohla. Vopred pomazala moje telo na pohreb.

9 Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila."

10 Judáš Iškariotský, jeden z Dvanástich, odišiel k veľkňazom, aby im ho zradil.

11 Tí sa potešili, keď to počuli, a sľúbili, že mu dajú peniaze. A on hľadal spôsob, ako ho príhodne vydať.

12 V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali mu jeho učeníci: "Kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru?"

13 Poslal dvoch zo svojich učeníkov a vravel im: "Choďte do mesta. Tam stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním

14 a pánovi domu, do ktorého vojde, povedzte: "Učiteľ odkazuje: Kde je pre mňa miestnosť v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?"

15 On vám ukáže veľkú hornú sieň, prestretú a pripravenú. Tam nám prichystajte."

16 Učeníci odišli, a keď prišli do mesta, všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka.

17 Keď sa zvečerilo, prišiel s Dvanástimi.

18 A keď boli pri stole a jedli, Ježiš povedal: "Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí, ten, čo je so mnou."

19 Zosmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: "Azda ja?"

20 On im odpovedal: "Jeden z Dvanástich, čo so mnou namáča v mise.

21 Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil."

22 Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: "Vezmite, toto je moje telo!"

23 Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili.

24 A povedal im: "Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých.

25 Veru, hovorím vám: Už nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve."

26 Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu.

27 Vtedy im Ježiš povedal: "Všetci odpadnete, lebo je napísané: "Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu."

28 Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiley."

29 Peter mu povedal: "Aj keby všetci odpadli, ja nie."

30 Ježiš mu odvetil: "Veru, hovorím ti: Ty ma dnes, tejto noci, skôr, ako dva razy kohút zaspieva, tri razy zaprieš."

31 Ale on ešte horlivejšie vyhlasoval: "Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa." Podobne hovorili aj ostatní.

32 Prišli na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal svojim učeníkom: "Sadnite si tu, kým sa pomodlím."

33 Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. I doľahla naňho hrôza a úzkosť.

34 Vtedy im povedal: "Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte!"

35 Trocha poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina.

36 Hovoril: "Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem ale čo ty."

37 Keď sa vrátil, našiel ich spať. I povedal Petrovi: "Šimon, spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť?

38 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé."

39 Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami.

40 A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy a nevedeli, čo mu povedať.

41 Keď prišiel tretí raz, povedal im: "Ešte spíte a odpočívate? Dosť už. Prišla hodina: hľa, Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov.

42 Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca je blízko."

43 A kým ešte hovoril prišiel zrazu Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi, zákonníci a starší.

44 Jeho zradca im dal znamenie: "Koho pobozkám to je on. Chyťte ho a obozretne odveďte!"

45 Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal: "Rabbi." A pobozkal ho.

46 Oni položili naň ruky a zajali ho.

47 Tu jeden z okolostojacich vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho.

48 Ježiš im povedal: "Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca, aby ste ma zajali.

49 Deň čo deň som učil u vás v chráme, a nezajali ste ma. Ale musí sa splniť Písmo."

50 Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa.

51 No mladík išiel za ním, odetý plachtou na holom tele; a chytili ho.

52 Ale on pustil plachtu a utiekol nahý.

53 Ježiša priviedli k veľkňazovi, kde sa zhromaždili všetci veľkňazi, starší a zákonníci.

54 Peter šiel zďaleka za ním až dnu do veľkňazovho dvora. Sadol si k sluhom a zohrieval sa pri ohni.

55 Veľkňazi a celá veľrada zháňali svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli.

56 Mnohí proti nemu krivo svedčili, a ich svedectvá sa nezhodovali.

57 Tu niektorí vstali a krivo proti nemu svedčili:

58 "My sme ho počuli hovoriť: "Ja zborím tento chrám zhotovený rukou a za tri dni postavím iný, nie rukou zhotovený."

59 Ale ani tak sa ich svedectvo nezhodovalo.

60 Tu vstal veľkňaz, postavil sa do stredu a opýtal sa Ježiša: "Nič neodpovieš na to, čo títo svedčia proti tebe?"

61 Ale on mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova pýtal: "Si ty Mesiáš, syn Požehnaného?"

62 Ježiš odvetil: "Áno, som. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi."

63 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: "Načo ešte potrebujeme svedkov?

64 Počuli ste rúhanie. Čo na to poviete?" A oni všetci vyniesli nad ním súd, že je hoden smrti.

65 Niektorí začali naňho pľuť, zakrývali mu tvár bili ho päsťami a hovorili mu: "Prorokuj!" Aj sluhovia ho bili po tvári.

66 Keď bol Peter dolu na nádvorí, prišla jedna z veľkňazových slúžok.

67 Len čo zbadala Petra, ako sa zohrieva, pozrela sa naňho a povedala: "Aj ty si bol s tým Nazaretčanom, Ježišom."

68 Ale on zaprel: "Ani neviem, ani nerozumiem, čo hovoríš." Vyšiel von pred nádvorie a zaspieval kohút.

69 Keď ho tam videla slúžka, znova začala vravieť okolostojacim: "Tento je z nich."

70 Ale on opäť zapieral. O chvíľku tí, čo tam stáli, znova hovorili Petrovi: "Veru si z nich, veď si aj Galilejčan."

71 On sa však začal zaklínať a prisahať: "Nepoznám toho človeka, o ktorom hovoríte."

72 Vtom kohút zaspieval druhý raz. Vtedy sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu bol povedal Ježiš: "Skôr ako dva razy kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš." I rozplakal sa.