SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 1 Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.
  Pridaj záložku 2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?!
  Pridaj záložku 3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.
  Pridaj záložku 4 A cestu, kam idem, poznáte."
  Pridaj záložku 5 Tomáš mu povedal: "Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!"
  Pridaj záložku 6 Ježiš mu odpovedal: "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.
  Pridaj záložku 7 Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho."
  Pridaj záložku 8 Filip sa ozval: "Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí."
  Pridaj záložku 9 Ježiš mu vravel: "Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: "Ukáž nám Otca?!"
  Pridaj záložku 10 Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky.
  Pridaj záložku 11 Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!
  Pridaj záložku 12 Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.
  Pridaj záložku 13 A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi.
  Pridaj záložku 14 Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.
  Pridaj záložku 15 Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.
  Pridaj záložku 16 A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky -
  Pridaj záložku 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.
  Pridaj záložku 18 Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.
  Pridaj záložku 19 Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť.
  Pridaj záložku 20 V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.
  Pridaj záložku 21 Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého."
  Pridaj záložku 22 Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: "Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?"
  Pridaj záložku 23 Ježiš mu odpovedal: "Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.
  Pridaj záložku 24 Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.
  Pridaj záložku 25 Toto som vám povedal, kým som ešte u vás.
  Pridaj záložku 26 Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.
  Pridaj záložku 27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.
  Pridaj záložku 28 Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam - a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja.
  Pridaj záložku 29 A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane.
  Pridaj záložku 30 Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc,
  Pridaj záložku 31 ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec. Vstaňte, poďme stadiaľto!
  Pridaj záložku 1 Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník.
  Pridaj záložku 2 On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.
  Pridaj záložku 3 Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.
  Pridaj záložku 4 Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.
  Pridaj záložku 5 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
  Pridaj záložku 6 Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.
  Pridaj záložku 7 Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.
  Pridaj záložku 8 Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.
  Pridaj záložku 9 Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!
  Pridaj záložku 10 Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske.
  Pridaj záložku 11 Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
  Pridaj záložku 12 Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás.
  Pridaj záložku 13 Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.
  Pridaj záložku 14 Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.
  Pridaj záložku 15 Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.
  Pridaj záložku 16 Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.
  Pridaj záložku 17 Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.
  Pridaj záložku 18 Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.
  Pridaj záložku 19 Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí.
  Pridaj záložku 20 Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.
  Pridaj záložku 21 Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal.
  Pridaj záložku 22 Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech.
  Pridaj záložku 23 Kto nenávidí mňa, nenávidí aj môjho Otca.
  Pridaj záložku 24 Keby som nebol medzi nimi konal skutky, aké nik iný nekonal, nemali by hriech. Ale teraz videli a znenávideli aj mňa aj môjho Otca.
  Pridaj záložku 25 To preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich Zákone: "Nenávideli ma bez príčiny."
  Pridaj záložku 26 Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.
  Pridaj záložku 27 Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.
  Pridaj záložku 1 Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali.
  Pridaj záložku 2 Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu.
  Pridaj záložku 3 A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa.
  Pridaj záložku 4 A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami.
  Pridaj záložku 5 No teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: "Kam ideš?"
  Pridaj záložku 6 Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal.
  Pridaj záložku 7 Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.
  Pridaj záložku 8 A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd.
  Pridaj záložku 9 Hriech je, že neveria vo mňa,
  Pridaj záložku 10 spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte,
  Pridaj záložku 11 a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.
  Pridaj záložku 12 Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.
  Pridaj záložku 13 Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť.
  Pridaj záložku 14 On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.
  Pridaj záložku 15 Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.
  Pridaj záložku 16 Ešte chvíľku a už ma neuvidíte a zasa chvíľku a uvidíte ma."
  Pridaj záložku 17 Niektorí z jeho učeníkov si medzi sebou hovorili: "Čo je to, že nám hovorí: "Ešte chvíľku a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma," a: "Idem k Otcovi"?"
  Pridaj záložku 18 Hovorili: "Čo je to, že hovorí: "Ešte chvíľku"? Nevieme, čo hovorí."
  Pridaj záložku 19 Ježiš spoznal, že sa ho chcú opýtať, a povedal im: "Dohadujete sa medzi sebou o tom, že som povedal: "Ešte chvíľku a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma"?
  Pridaj záložku 20 Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť.
  Pridaj záložku 21 Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek.
  Pridaj záložku 22 Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme.
  Pridaj záložku 23 V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať. Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to.
  Pridaj záložku 24 Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
  Pridaj záložku 25 Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene.
  Pridaj záložku 26 V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás.
  Pridaj záložku 27 Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.
  Pridaj záložku 28 Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi."
  Pridaj záložku 29 Jeho učeníci povedali: "Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch.
  Pridaj záložku 30 Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha."
  Pridaj záložku 31 Ježiš im odvetil: "Teraz veríte?
  Pridaj záložku 32 Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý svojou stranou, a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou.
  Pridaj záložku 33 Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!"

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky