SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 9 Toto je Noemova história: Noe bol najspravodlivejší a najbezúhonnejší muž medzi svojimi súčasníkmi. Noe viedol bohumilý život.
  Pridaj záložku 10 Noemovi sa narodili traja synovia: Sem Cham a Jafet.
  Pridaj záložku 11 Zem však bola skazená pred Bohom, zem bola plná nerestí.
  Pridaj záložku 12 I videl Boh, že zem je veľmi skazená, lebo všetko ľudstvo blúdilo na svojej ceste.
  Pridaj záložku 13 Tu povedal Boh Noemovi: "Predo mnou nastal koniec všetkému, čo má telo, lebo zem je preplnená ich neprávosťou a ja ich zničím aj so zemou.
  Pridaj záložku 14 Urob si koráb z cyprusového dreva, v korábe urob priehrady a zvnútra i zvonka ho vymaž smolou!
  Pridaj záložku 15 A postav ho takto: tristo lakťov bude jeho dĺžka, päťdesiat lakťov jeho šírka a tridsať lakťov jeho výška.
  Pridaj záložku 16 Na korábe sprav aj otvor na jeden lakeť, urob ho hore dookola! Aj dvere daj na bok korába a urob spodné, stredné a vrchné poschodie.
  Pridaj záložku 17 Lebo ja privediem na zem vody potopy, aby som zničil každé telo, v ktorom je dych života pod nebom. Všetko, čo je na zemi, zahynie.
  Pridaj záložku 18 S tebou však uzavriem zmluvu: do korába vojdeš ty i tvoji synovia, tvoja žena aj ženy tvojich synov s tebou.
  Pridaj záložku 19 A z každého druhu živočíchov vezmeš do korába po jednom páre, aby sa s tebou zachovali nažive, teda samca i samicu.
  Pridaj záložku 20 Zo všetkých vtákov podľa svojho druhu, z dobytka podľa svojho druhu a z plazov podľa svojho druhu vojdú po dvoch do korába s tebou, aby mohli žiť.
  Pridaj záložku 21 Ty však naber z každého jedla, čo sa jedáva, a vezmi so sebou! To bude tebe aj im za pokrm."
  Pridaj záložku 22 A Noe urobil všetko tak, ako mu prikázal urobiť Boh.
  Pridaj záložku 1 Potom Pán povedal Noemovi: "Vojdi ty a celá tvoja rodina do korába, lebo som videl, že iba ty si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení.
  Pridaj záložku 2 Zo všetkých čistých zvierat vezmi po sedem samcov a samíc, zo zvierat, čo sú nečisté, po dvoch, samca a samicu.
  Pridaj záložku 3 Aj z nebeského vtáctva vezmi po sedem samcov a samíc, aby sa zachovalo nažive semä na celej zemi.
  Pridaj záložku 4 Lebo už len sedem dní a potom dám pršať na zem štyridsať dní a štyridsať nocí a vyhubím z povrchu zeme všetky bytosti, ktoré som urobil.
  Pridaj záložku 5 A Noe urobil všetko tak ako mu rozkázal Pán.
  Pridaj záložku 6 Noe mal šesťsto rokov, keď bola potopa vôd na zemi.
  Pridaj záložku 7 I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov pred zátopou vody do korába.
  Pridaj záložku 8 Aj z čistých i z nečistých zvierat, z vtáctva a zo všetkého, čo sa hýbe na zemi,
  Pridaj záložku 9 vošlo po dvoch, samec a samica, do korába s Noemom, ako mu prikázal Pán.
  Pridaj záložku 10 Po siedmich dňoch sa privalili na zem vody potopy.
  Pridaj záložku 11 V šesťstom roku Noemovho života, v druhom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca vyvalili sa všetky pramene veľkej hlbočiny a otvorili sa nebeské priepusty.
  Pridaj záložku 12 A pršalo na zem štyridsať dní a štyridsať nocí.
  Pridaj záložku 13 A práve v ten deň vošiel do korába Noe, jeho synovia: Sem, Cham a Jafet, jeho žena a ženy je ho synov s nimi.
  Pridaj záložku 14 Oni a všetky zvieratá podľa svojho druhu i všetky plazy, čo sa plazia po zemi, podľa svojho druhu a všetko vtáctvo podľa svojho druhu všetky operence a okrídlence
  Pridaj záložku 15 vošli k Noemovi do korába po páre z každého tela, v ktorom bol dych života.
  Pridaj záložku 16 A čo vošlo, bol samec a samica z každého živočícha, ako mu prikázal Boh. A Pán zavrel Noema zvonku.
  Pridaj záložku 17 I nastala štyridsaťdenná potopa na zemi: Vody pribúdali a vyzdvihli koráb zo zeme do výšky.
  Pridaj záložku 18 Vody veľmi stúpali a zaplavili všetko na zemskom povrchu, koráb však plával na vodách.
  Pridaj záložku 19 A vody vzrastali ďalej na zemi, takže zaliali všetky, aj vysoké vrchy, ktoré sú pod šírym nebom.
  Pridaj záložku 20 Voda prevyšovala o pätnásť lakťov vrchy, ktoré pokrývala.
  Pridaj záložku 21 I zahynulo každé telo, ktoré sa pohybovalo na zemi: vtáctvo, dobytok, zver, plazy, čo sa plazia po zemi, aj všetci ľudia.
  Pridaj záložku 22 Všetko čo malo v nozdrách dych života, všetko, čo žilo na suchu, zomrelo.
  Pridaj záložku 23 Zahubil všetky bytosti, čo boli na zemi: ľudí aj dobytok, plazy i nebeské vtáctvo, a boli vyhubené zo zeme. Ostal iba Noe a to, čo bolo s ním v korábe.
  Pridaj záložku 24 A vody ovládali zem ešte stopäťdesiat dní.
  Pridaj záložku 1 Tu si Boh spomenul na Noema a na všetku zver a všetok dobytok, ktorý bol s ním v korábe, a Boh dal zaviať vetru nad zemou a vody upadávali.
  Pridaj záložku 2 Zatvorili sa aj žriedla hlbočín a nebeské priepusty a prestal pršať dážď z neba.
  Pridaj záložku 3 Vody prúdili a odtekali a vracali sa zo zeme a po stopäťdesiatich dňoch vôd ubudlo.
  Pridaj záložku 4 A v siedmom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca koráb zastal na vrchu Ararat.
  Pridaj záložku 5 Vody odchádzali a upadávali až do desiateho mesiaca. V prvý deň desiateho mesiaca sa zjavili temená vrchov.
  Pridaj záložku 6 A keď uplynulo štyridsať dní Noe otvoril okno korába, ktoré bol urobil,
  Pridaj záložku 7 a vypustil krkavca. On odlietal a vracal sa, kým nevyschli vody na zemi.
  Pridaj záložku 8 Po ňom vypustil holubicu, aby zvedel, či sa už vody stiahli zo zeme.
  Pridaj záložku 9 Ale keď holubica nenašla miesto, kde by spočinula jej noha, vrátila sa späť k nemu do korába, lebo vody boli ešte na povrchu celej zeme. On vystrel ruku, chytil ju a vzal ju k sebe do korába.
  Pridaj záložku 10 Potom čakal ďalších sedem dní a opäť vypustil z korába holubicu.
  Pridaj záložku 11 A holubica priletela k nemu iba v podvečer a v zobáku mala čerstvú olivovú ratolesť.
  Pridaj záložku 12 Tu Noe poznal, že vody zo zeme zmizli. Čakal však ešte ďalších sedem dní a zasa vypustil holubicu, ale tá sa už k nemu nevrátila.
  Pridaj záložku 13 V šesťstoprvom roku teda, v prvom mesiaci, v prvý deň mesiaca vyschli vody na zemi.
  Pridaj záložku 14 Tu Noe odstránil strechu korába, aby videl, a zemský povrch bol suchý.
  Pridaj záložku 15 V druhom mesiaci, na dvadsiaty siedmy deň mesiaca bola zem suchá. Vtedy povedal Boh Noemovi:
  Pridaj záložku 16 Vyjdi z korába ty aj tvoja žena, tvoji synovia a ženy tvojich synov s tebou!
  Pridaj záložku 17 A vyveď všetky druhy živočíchov, ktoré sú s tebou: vtáctvo, dobytok a všetky plazy, čo sa plazia po zemi, aby sa hemžili na zemi a aby sa množili a napĺňali zem."
  Pridaj záložku 18 Vyšiel teda Noe a jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov s ním;
  Pridaj záložku 19 všetka zver, všetky plazy a všetko vtáctvo, všetko, čo sa pohybuje na zemi, vyšlo podľa svojich druhov z korába.
  Pridaj záložku 20 Tu Noe postavil Pánovi oltár, vzal zo všetkého čistého dobytka a zo všetkých čistých vtákov a priniesol zápalnú obetu na oltári.
  Pridaj záložku 21 I zavoňal Pán príjemnú vôňu a povedal si: „Už nikdy viac neprekľajem zem pre človeka, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetko živé, ako som to urobil.
  Pridaj záložku 22 Kým potrvá zem, nikdy neprestane sejba a žatva, chladno a teplo, leto a zima, deň a noc.“
  Pridaj záložku 1 Potom Boh požehnal Noema a jeho synov a povedal im: "Ploďte a množte sa a naplňte zem!
  Pridaj záložku 2 Nech majú pred vami strach a hrôzu všetky zvieratá zeme, všetko vtáctvo neba a všetko, čo sa hýbe na zemi; dostávate do rúk všetky ryby mora.
  Pridaj záložku 3 Všetko, čo sa hýbe a žije, nech je vám za pokrm, všetko vám dávam tak, ako zelené byliny.
  Pridaj záložku 4 Iba mäso s dušou, ktorá je v krvi, nesmiete jesť.
  Pridaj záložku 5 Ale krv vašich duší budem vyhľadávať; budem ju vyhľadávať od každého zvieraťa a od každého človeka, aj keď je to brat, budem vyhľadávať dušu človeka.
  Pridaj záložku 6 Kto preleje ľudskú krv, človek nech preleje jeho krv, lebo na Boží obraz som stvoril človeka.
  Pridaj záložku 7 Vy sa však ploďte a množte sa, rozšírte sa na zemi a naplňte ju!"
  Pridaj záložku 8 Potom Boh povedal Noemovi i jeho synom, čo boli s ním:
  Pridaj záložku 9 "Ja uzavriem zmluvu s vami a s vaším potomstvom, čo bude po vás,
  Pridaj záložku 10 aj s každou živou bytosťou, čo je s vami: s vtáctvom, s dobytkom a so všetkou zverou, ktorá s vami vyšla z korába, so všetkými zvieratami, čo sú na zemi.
  Pridaj záložku 11 Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem."
  Pridaj záložku 12 A Boh hovoril ďalej: "Toto bude znakom zmluvy, ktorú uzavieram na večné pokolenia medzi mnou a vami a všetkými živými bytosťami, čo sú s vami:
  Pridaj záložku 13 Svoj oblúk umiestňujem v oblakoch, aby bol znakom zmluvy medzi mnou a zemou.
  Pridaj záložku 14 Keď zastriem zem oblakmi a keď sa v oblakoch zjaví moja dúha,
  Pridaj záložku 15 vtedy si spomeniem na svoju zmluvu, ktorá je medzi mnou a medzi vami i každou živou bytosťou. Už nikdy nebude vôd potopy, ktorá by zahubila všetky živé tvory.
  Pridaj záložku 16 V oblakoch bude oblúk, uvidím ho a spomeniem si na večnú zmluvu, uzavretú medzi Bohom a každou živou dušou všetkých živých tvorov, čo sú na zemi."
  Pridaj záložku 17 A Boh povedal Noemovi: "Toto je znak zmluvy, ktorú som uzavrel medzi sebou a medzi všetkými živými tvormi na zemi."
  Pridaj záložku 18 Noemovi synovia, ktorí vyšli z korába, boli Sem, Cham a Jafet. Cham je otcom Kanaána.
  Pridaj záložku 19 Títo traja boli teda Noemovi synovia a z nich sa rozšírilo ľudstvo po celej zemi.
  Pridaj záložku 20 Noe začal obrábať zem a vysadil vinicu.
  Pridaj záložku 21 A keď sa napil vína, opil sa a obnažený ležal vo svojom stane.
  Pridaj záložku 22 I uvidel Cham Kanaánov otec, nahotu svojho otca a vonku to hovoril svojim dvom bratom.
  Pridaj záložku 23 Ale Sem a Jafet vzali plášť, obaja si ho položili na ramená, išli chrbtom a zakryli otcovu nahotu. Tvár mali odvrátenú, takže nevideli otcovu nahotu.
  Pridaj záložku 24 Keď sa Noe prebral z vína a keď sa dozvedel, čo mu urobil najmladší syn,
  Pridaj záložku 25 povedal: "Buď prekliaty, Kanaán, staň sa poníženým sluhom svojich bratov!
  Pridaj záložku 26 Potom pokračoval: "Nech je zvelebený Pán, Boh Semov a Kanaán nech je jeho sluhom!
  Pridaj záložku 27 Nech Boh rozvetví Jafeta a nech býva pod Semovými stanmi a Kanaán nech je jeho sluhom!" Noe žil po potope ešte tristopäťdesiat rokov.
  Pridaj záložku 28 Všetkých Noemových dní bolo deväťstopäťdesiat rokov a potom zomrel.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky