Listovať vo Svätom Písme

Genezis - kapitola 6


1 Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry,

2 Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, koľko len chceli.

3 A Pán povedal: "Môj duch neostane dlho v ľuďoch (pre ich poblúdenie), lebo sú len telo. Ich dní bude iba stodvadsať rokov."

4 V tom čase boli na zemi obri ba aj neskôr -, a keď Boží synovia obcovali s ľudskými dcérami, ony im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni mužovia.

5 Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé,

6 Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal:

7 "Vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril: človeka i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil."

8 Iba Noe našiel milosť u Pána.

9 Toto je Noemova história: Noe bol najspravodlivejší a najbezúhonnejší muž medzi svojimi súčasníkmi. Noe viedol bohumilý život.

10 Noemovi sa narodili traja synovia: Sem Cham a Jafet.

11 Zem však bola skazená pred Bohom, zem bola plná nerestí.

12 I videl Boh, že zem je veľmi skazená, lebo všetko ľudstvo blúdilo na svojej ceste.

13 Tu povedal Boh Noemovi: "Predo mnou nastal koniec všetkému, čo má telo, lebo zem je preplnená ich neprávosťou a ja ich zničím aj so zemou.

14 Urob si koráb z cyprusového dreva, v korábe urob priehrady a zvnútra i zvonka ho vymaž smolou!

15 A postav ho takto: tristo lakťov bude jeho dĺžka, päťdesiat lakťov jeho šírka a tridsať lakťov jeho výška.

16 Na korábe sprav aj otvor na jeden lakeť, urob ho hore dookola! Aj dvere daj na bok korába a urob spodné, stredné a vrchné poschodie.

17 Lebo ja privediem na zem vody potopy, aby som zničil každé telo, v ktorom je dych života pod nebom. Všetko, čo je na zemi, zahynie.

18 S tebou však uzavriem zmluvu: do korába vojdeš ty i tvoji synovia, tvoja žena aj ženy tvojich synov s tebou.

19 A z každého druhu živočíchov vezmeš do korába po jednom páre, aby sa s tebou zachovali nažive, teda samca i samicu.

20 Zo všetkých vtákov podľa svojho druhu, z dobytka podľa svojho druhu a z plazov podľa svojho druhu vojdú po dvoch do korába s tebou, aby mohli žiť.

21 Ty však naber z každého jedla, čo sa jedáva, a vezmi so sebou! To bude tebe aj im za pokrm."

22 A Noe urobil všetko tak, ako mu prikázal urobiť Boh.