Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mt 27, 2. 11- 14; Mk 15, 1- 5; Lk 23, 1- 6; Jn 18, 28- 38


Evanjelium podľa Matúša, 27. kapitola

2 Preto ho spútaného odviedli a odovzdali vladárovi Pilátovi.

11 Keď Ježiš stál pred vladárom, vladár sa ho spýtal: "Si židovský kráľ?" Ježiš odpovedal: "Sám to hovoríš."

12 A keď naňho veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal.

13 Vtedy sa ho Pilát opýtal: "Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia?"

14 Ale on im neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval.

Evanjelium podľa Marka, 15. kapitola

1 Hneď zrána mali poradu veľkňazi so staršími a zákonníkmi, teda celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi.

2 Pilát sa ho spýtal: "Si židovský kráľ?" On mu odpovedal: "Sám to hovoríš."

3 Veľkňazi naň mnoho žalovali

4 a Pilát sa ho znova spytoval: "Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko žalujú na teba!"

5 Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval.

Evanjelium podľa Lukáša, 23. kapitola

1 Tu celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi

2 a začali naňho žalovať: "Tohoto sme pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe, že je Mesiáš, kráľ."

3 Pilát sa ho spýtal: "Si židovský kráľ?" On odpovedal: "Sám to hovoríš."

4 Pilát povedal veľkňazom a zástupom: "Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi."

5 Ale oni naliehali: "Poburuje ľud a učí po celej Judei; počnúc od Galiley až sem."

6 Len čo to Pilát počul, opýtal sa, či je ten človek Galilejčan.

Evanjelium podľa Jána, 18. kapitola

28 Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno. Ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka.

29 Preto vyšiel von za nimi Pilát a opýtal sa: "Akú žalobu podávate proti tomuto človeku?"

30 Odpovedali mu: "Keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali."

31 Pilát im povedal: "Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona!" Židia mu odpovedali: "My nesmieme nikoho usmrtiť."

32 Tak sa malo splniť Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou zomrie.

33 Pilát opäť vošiel do vládnej budovy. Predvolal si Ježiša a spýtal sa ho: "Si židovský kráľ?"

34 Ježiš odpovedal: "Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?"

35 Pilát odvetil: "Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?"

36 Ježiš povedal: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto."

37 Pilát mu povedal: "Tak predsa si kráľ?" Ježiš odpovedal: "Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas."

38 Pilát mu povedal: "Čo je pravda?" Ako to povedal, znova vyšiel k Židom a vravel im: "Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu.