Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 27


1 Keď sa rozodnilo, veľkňazi a starší ľudu sa uzniesli, že Ježiša vydajú na smrť.

2 Preto ho spútaného odviedli a odovzdali vladárovi Pilátovi.

3 Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, ľútosťou pohnutý vrátil tridsať strieborných veľkňazom a starším

4 so slovami: "Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv." Ale oni odvetili: "Čo nás do toho? To je tvoja vec!"

5 On odhodil strieborné peniaze v chráme a odišiel; a potom sa šiel obesiť.

6 Veľkňazi vzali peniaze a povedali: "Neslobodno ich dať do chrámovej pokladnice, lebo je to cena krvi!"

7 Dohodli sa teda a kúpili za ne Hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov.

8 Preto sa, to pole až do dnešného dňa volá Pole krvi.

9 Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: "Vzali tridsať strieborných, cenu toho, ktorého takto ocenili synovia Izraela,

10 a dali ich za Hrnčiarovo pole; ako mi prikázal Pán."

11 Keď Ježiš stál pred vladárom, vladár sa ho spýtal: "Si židovský kráľ?" Ježiš odpovedal: "Sám to hovoríš."

12 A keď naňho veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal.

13 Vtedy sa ho Pilát opýtal: "Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia?"

14 Ale on im neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval.

15 Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali.

16 Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš.

17 Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal: "Koho vám mám prepustiť: Barabáša, alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš?"

18 Lebo vedel, že ho vydali zo závisti.

19 Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka: "Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho."

20 Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili.

21 Vladár sa ich opýtal: "Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť?" Oni zvolali: "Barabáša!"

22 Pilát im povedal: "Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš?" Všetci volali: "Ukrižovať ho!"

23 On vravel: "A čo zlé urobil?" Ale oni tým väčšmi kričali: "Ukrižovať ho!"

24 Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: "Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka. To je vaša vec!"

25 A všetok ľud odpovedal: "Jeho krv na nás a na naše deti!"

26 Vtedy im prepustil Barabáša; Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.

27 Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu.

28 Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa,

29 z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: "Buď pozdravený, židovský kráľ!"

30 Pľuli naňho, brali mu trstinu a bili ho po hlave.

31 Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali.

32 Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény, menom Šimona. Toho prinútili, aby mu niesol kríž.

33 Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená Lebka.

34 Dali mu piť víno zmiešané so žlčou: Ale keď ho ochutnal, nechcel piť.

35 Keď ho ukrižovali, hodili lós a rozdelili si jeho šaty.

36 Potom si posadali a strážili ho.

37 Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny: "Toto je Ježiš, židovský kráľ!"

38 Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava, druhého zľava.

39 A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu: potriasali hlavami

40 a vraveli: "Ty, čo zboríš chrám a za tri dni ho znova postavíš, zachráň sám seba! Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!"

41 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími:

42 "Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela; nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho.

43 Spoliehal sa na Boha; nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal: "Som Boží Syn."

44 Takisto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní.

45 Od dvanástej hodiny nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní.

46 Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: "Eli, Eli, lema sabakthani?", čo znamená: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?"

47 Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli: "Volá Eliáša."

48 Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol na trstinu a dával mu piť.

49 Ale ostatní hovorili: "Počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť."

50 Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu.

51 A hľa, chrámová Opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. Zem sa triasla a skaly sa pukali.

52 Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych.

53 Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým.

54 Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili: "On bol naozaj Boží Syn."

55 Boli tam a zobďaleč sa pozerali mnohé ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley a posluhovali mu.

56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka, a matka Zebedejových synov.

57 Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatey, menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom.

58 Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho dali.

59 Jozef vzal telo zavinul ho do čistého plátna

60 a uložil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel.

61 Bola tam Mária Magdaléna a iná Mária a sedeli oproti hrobu.

62 Na druhý deň, ktorý bol po Prípravnom dni, zhromaždili sa veľkňazi a farizeji k Pilátovi

63 a hovorili: "Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca, ešte kým žil, povedal: "Po troch dňoch vstanem z mŕtvych."

64 Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu: "Vstal z mŕtvych," a ostatné klamstvo by bolo horšie ako prvé."

65 Pilát im povedal: "Máte stráž; choďte a strážte, ako viete!"

66 Oni šli a hrob zabezpečili: zapečatili kameň a postavili stráž.