Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 23


1 Tu celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi

2 a začali naňho žalovať: "Tohoto sme pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe, že je Mesiáš, kráľ."

3 Pilát sa ho spýtal: "Si židovský kráľ?" On odpovedal: "Sám to hovoríš."

4 Pilát povedal veľkňazom a zástupom: "Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi."

5 Ale oni naliehali: "Poburuje ľud a učí po celej Judei; počnúc od Galiley až sem."

6 Len čo to Pilát počul, opýtal sa, či je ten človek Galilejčan.

7 A keď sa dozvedel, že podlieha Herodesovej právomoci, poslal ho k Herodesovi, lebo aj on bol v tých dňoch v Jeruzaleme.

8 Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno ho túžil vidieť, lebo o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak.

9 Mnoho sa ho vypytoval, ale on mu na nič neodpovedal.

10 Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo naň žalovali.

11 Ale Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol, urobil si z neho posmech, dal ho obliecť do bielych šiat a poslal ho nazad k Pilátovi.

12 V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili, lebo predtým žili v nepriateľstve.

13 Pilát zvolal veľkňazov, predstavených a ľud

14 a povedal im: "Priviedli ste mi tohoto človeka, že poburuje ľud. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človekovi nič z toho, čo na neho žalujete.

15 Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Vidíte, že neurobil nič, za čo by si zasluhoval smrť.

16 Potrescem ho teda a prepustím."

17 (Bol totiž povinný prepustiť im na sviatky jedného.)

18 Tu celý dav skríkol: "Preč s ním a prepusť nám Barabáša!"

19 Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu.

20 Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť.

21 Ale oni vykrikovali: "Ukrižuj! Ukrižuj ho!"

22 On k nim tretí raz prehovoril: "A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím."

23 Ale oni veľkým krikom dorážali a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik sa stupňoval

24 a Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti:

25 prepustil toho, ktorého si žiadali, čo bol uväznený pre vzburu a vraždu, kým Ježiša vydal ich zvoli.

26 Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom.

27 Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali.

28 Ježiš sa k nim obrátil a povedal: "Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi.

29 Lebo prichádzajú dni, keď povedia: "Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali!"

30 Vtedy začnú hovoriť vrchom: "Padnite na nás! a kopcom: "Prikryte nás!"

31 Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým?"

32 Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov.

33 Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava.

34 Ježiš povedal: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia." Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty.

35 Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli: "Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec."

36 Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot

37 a hovorili: "Zachráň sa, ak si židovský kráľ!"

38 Nad ním bol nápis: "Toto je židovský kráľ."

39 A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: "Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!"

40 Ale druhý ho zahriakol: "Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté?

41 Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé."

42 Potom povedal: "Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva."

43 On mu odpovedal: "Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji."

44 Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní.

45 Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napoly

46 a Ježiš zvolal mocným hlasom: "Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha." Po tých slovách vydýchol.

47 Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac: "Tento človek bol naozaj spravodlivý."

48 A celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo a videli, čo sa deje, bili sa do pŕs a vracali sa domov.

49 Všetci jeho známi stáli obďaleč i ženy, ktoré ho sprevádzali z Galiley, a dívali sa na to.

50 Tu istý muž menom Jozef, člen rady, dobrý a spravodlivý človek

51 ž judejského mesta Arimatey, ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani činmi a očakával Božie kráľovstvo,

52 zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo.

53 Keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do vytesaného hrobu, v ktorom ešte nik neležal.

54 Bol Prípravný deň a už sa začínala sobota.

55 Odprevádzali ho ženy, ktoré s ním prišli z Galiley. Pozreli si hrob aj to, ako uložili jeho telo.

56 Potom sa vrátili domov a pripravili si voňavé oleje a masti. Ale v sobotu zachovali podľa prikázania pokoj.