Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mt 27, 15- 26; Mk 15, 6- 15; Lk 23, 13- 25; Jn 18, 39- 19, 16


Evanjelium podľa Matúša, 27. kapitola

15 Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali.

16 Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš.

17 Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal: "Koho vám mám prepustiť: Barabáša, alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš?"

18 Lebo vedel, že ho vydali zo závisti.

19 Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka: "Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho."

20 Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili.

21 Vladár sa ich opýtal: "Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť?" Oni zvolali: "Barabáša!"

22 Pilát im povedal: "Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš?" Všetci volali: "Ukrižovať ho!"

23 On vravel: "A čo zlé urobil?" Ale oni tým väčšmi kričali: "Ukrižovať ho!"

24 Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: "Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka. To je vaša vec!"

25 A všetok ľud odpovedal: "Jeho krv na nás a na naše deti!"

26 Vtedy im prepustil Barabáša; Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.

Evanjelium podľa Marka, 15. kapitola

6 Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali.

7 S povstalcami, čo sa pri vzbure dopustili vraždy, bol uväznený muž, ktorý sa volal Barabáš.

8 Zástup vystúpil hore a žiadal si to, čo im robieval.

9 Pilát im povedal: "Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa?"

10 Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti.

11 Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša.

12 Pilát sa ich znova opýtal: "Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom?"

13 Oni opäť skríkli: "Ukrižuj ho!"

14 Pilát im vravel: "A čo zlé urobil?" Ale oni tým väčšmi kričali: "Ukrižuj ho!"

15 A Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.

Evanjelium podľa Lukáša, 23. kapitola

13 Pilát zvolal veľkňazov, predstavených a ľud

14 a povedal im: "Priviedli ste mi tohoto človeka, že poburuje ľud. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človekovi nič z toho, čo na neho žalujete.

15 Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Vidíte, že neurobil nič, za čo by si zasluhoval smrť.

16 Potrescem ho teda a prepustím."

17 (Bol totiž povinný prepustiť im na sviatky jedného.)

18 Tu celý dav skríkol: "Preč s ním a prepusť nám Barabáša!"

19 Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu.

20 Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť.

21 Ale oni vykrikovali: "Ukrižuj! Ukrižuj ho!"

22 On k nim tretí raz prehovoril: "A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím."

23 Ale oni veľkým krikom dorážali a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik sa stupňoval

24 a Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti:

25 prepustil toho, ktorého si žiadali, čo bol uväznený pre vzburu a vraždu, kým Ježiša vydal ich zvoli.

Evanjelium podľa Jána, 18. kapitola

39 Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa?"

40 Oni znova kričali: "Toho nie, ale Barabáša!" A Barabáš bol zbojník.

Evanjelium podľa Jána, 19. kapitola

1 Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať.

2 Vojaci uplietli z tŕnia korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa.

3 Prichádzali k nemu a hovorili: "Buď pozdravený, židovský kráľ!" A bili ho po tvári.

4 Pilát znova vyšiel a povedal im: "Pozrite, privádzam vám ho von, aby ste vedeli, že na ňom nijakú vinu nenachádzam."

5 Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal: "Hľa, človek!"

6 Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia, kričali: "Ukrižuj! Ukrižuj ho!" Pilát im povedal: "Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom nenachádzam vinu."

7 Židia mu odpovedali: "My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna"

8 Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa naľakal.

9 Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: "Odkiaľ si?" Ale Ježiš mu neodpovedal.

10 Pilát sa ho spýtal: "So mnou sa nechceš rozprávať?! Nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa?"

11 Ježiš odpovedal: "Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe."

12 Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho. Ale Židia kričali: "Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi."

13 Keď Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Lithostrotus, po hebrejsky Gabbatha.

14 Bol Prípravný deň pred Veľkou nocou, okolo poludnia. Tu povedal Židom: "Hľa, váš kráľ!"

15 Ale oni kričali: "Preč s ním! Preč s ním! Ukrižuj ho!" Pilát im povedal: "Vášho kráľa mám ukrižovať?!" Veľkňazi odpovedali: "Nemáme kráľa, iba cisára!"

16 Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša.