Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: 1Kr 3,16-5,32


Prvá kniha kráľov, 3. kapitola

16 V tom čase prišli ku kráľovi dve neviestky a predstúpili pred neho.

17 Jedna zo žien povedala: "S dovolením, pane, ja a táto žena bývame v tom istom dome. I porodila som pri nej v dome.

18 Na tretí deň po mojom zľahnutí porodila aj táto žena. Boli sme spolu a v dome nebol s nami nik cudzí; iba my dve sme boli v dome.

19 V noci zomrel synček tejto ženy, lebo ho priľahla.

20 Vprostred noci vstala, vzala spovedľa mňa môjho syna, keď tvoja služobnica spala, a položila si ho na prsia, svojho mŕtveho syna však položila na moje prsia.

21 Keď som ráno vstala a chcela som nadojčiť svojho syna, bol mŕtvy. Ale keď som sa naň dobre pozrela za vidna, nebol to môj syn, ktorého som porodila."

22 Ale druhá žena povedala: "Nie, naopak, živý je môj syn a mŕtvy je tvoj syn." A tá zasa vravela: "Nie, ale mŕtvy je tvoj syn a živý je môj syn." A dohovárali sa pred kráľom.

23 Nato kráľ povedal: "Táto vraví: "Tento živý je môj syn a mŕtvy je tvoj syn." A tá hovorí: "Nie, ale mŕtvy je tvoj syn a živý je môj syn."

24 Tu rozkázal kráľ: "Doneste mi meč!" Doniesli meč pred kráľa

25 a kráľ povedal: "Pretnite živé dieťa na dvoje a dajte polovicu jednej a polovicu druhej!"

26 Nato žena, ktorej syn bol živý, povedala kráľovi, lebo sa pohla jej láska k vlastnému dieťaťu: "S dovolením, pane! Dajte jej živé dieťa, a nezabíjajte ho!" Druhá však vravela: "Nech nie je ani moje, ani tvoje! Pretnite!"

27 Nato sa ozval kráľ a povedal: "Dajte tamtej živé dieťa a nezabíjajte ho, ona je jeho matkou."

28 Celý Izrael sa dopočul o rozsudku, ktorý vyniesol kráľ, a báli sa kráľa, lebo vedeli, že je v ňom Božia múdrosť, keď vynáša rozsudok.

Prvá kniha kráľov, 4. kapitola

1 Takto sa stal Šalamún kráľom nad celým Izraelom.

2 A toto boli jeho kniežatá: Sadokov syn Azariáš bol veľkňaz.

3 Sisovi synovia Elihoref a Ahia boli pisári, Ahiludov syn Jozafát bol kancelár,

4 Jojadov syn Banaiáš bol nad vojskom, Sadok a Abiatar boli kňazmi,

5 Nátanov syn Azariáš bol nad správcami a Nátanov syn Zabud (kňaz) bol kráľov priateľ.

6 Ahisar bol správca domu a Abdov syn Adoniram bol nad robotami.

7 Šalamún mal dvanásť správcov nad celým Izraelom. Oni zásobovali kráľa a jeho dom. Každý mesiac v roku sa jeden staral o zásobovanie:

8 Toto boli ich mená: Hurov syn... v Efraimskom pohorí, ...

9 ... Dekarov syn v Makese, v Sálebim, v Betsamesi, Elone a Bethanane.

10 ... Hesedov syn v Arubote. Jemu patrilo Socho a celá krajina Eferu.

11 Abinadabov syn... mal celé pohorie Doru. Jeho manželkou bola Šalamúnova dcéra Tafet.

12 Ahiludov syn Bána: Tanak, Magedo a celý Betsan, ktorý leží pri Sartane pozdola Jezraelu, od Betsanu po Abelmehulu až za Jekmám.

13 Gaberov syn...: Ramot v Galaáde, jemu patrili dediny Manassesovho syna Jaira, ktoré boli v Galaáde, jemu patril okres Argob, ktorý je v Bášane, šesťdesiat veľkých miest s múrmi a kovovými závorami.

14 Adov syn Ahinadab v Mahanairne.

15 Ahimás v Neftali; aj on si vzal za manželku Šalamúnovu dcéru Basematu.

16 Husiho syn Bána v Aseri a Balote.

17 Farueho syn Jozafát v Isacharovi.

18 Elov syn Semei u Benjamína. Uriho syn Gaber v Gadovej krajine, v krajine amorejského kráľa Sehona a bášanského kráľa Oga. A jeden správca nad celou krajinou. Júdovcov a Izraelitov bolo počtom tak veľa ako piesku pri mori; jedli pili a radovali sa.

Prvá kniha kráľov, 5. kapitola

1 Šalamún vládol nad všetkými kráľovstvami od Rieky až po krajinu Filištíncov a až po hranice Egypta. Donášali mu dary a slúžili Šalamúnovi po všetky dni jeho života.

2 Potravy pre Šalamúna bolo na každý deň: tridsať kórov jemnej a šesťdesiat kórov (obyčajnej) múky,

3 desať kusov vykŕmeného hovädzieho dobytka, dvadsať kusov hovädzieho dobytka z paše, sto oviec, okrem jeleňov, gaziel, antilop a vykŕmenej hydiny.

4 Lebo on vládol nad celým Záriečím od Tafsy až po Gazu, nad všetkými kráľmi Záriečia, a mal pokoj od všetkých okolitých susedov.

5 Júdovci a Izraeliti bývali teda v bezpečí, každý pod svojím viničom a pod svojím figovníkom od Danu až po Bersabe po všetky Šalamúnove dni.

6 Šalamún mal štyritisíc jasieľ pre kone do svojich vozov a dvanásťtisíc jazdcov.

7 Spomenutí správcovia zásobovali kráľa Šalamúna a všetkých, čo mali prístup k stolu kráľa Šalamúna, každý svoj mesiac. Nedopustili, aby niečo chýbalo.

8 Aj slamu a jačmeň pre kone a ťažné zvieratá dodali na miesto, kde ktoré boli, každý podľa poradia. -

9 Boh uštedril Šalamúnovi múdrosť a rozvahu vo veľmi veľkej miere, aj šírku srdca, ako je piesku na morskom brehu.

10 Šalamúnova múdrosť bola väčšia ako múdrosť všetkých synov Východu a všetka múdrosť Egypta.

11 Bol múdrejší od všetkých ľudí, od Ezrahitu Etana, od Hemana, od Maholových synov Chalkola a Dordu, takže sa o ňom hovorilo u všetkých okolitých národov.

12 Povedal tritisíc prísloví a piesní mal tisíc a päť.

13 Hovoril o stromoch, od libanonského cédru až po yzop, ktorý vyrastá z múru, hovoril tiež o zvieratách, o vtákoch, o plazoch a o rybách.

14 Zo všetkých národov prichádzali počúvať Šalamúnovu múdrosť, od všetkých kráľov zeme, ktorí počuli o jeho múdrosti. -

15 Hiram, kráľ Týru, poslal k Šalamúnovi svojich sluhov, lebo sa dopočul, že jeho pomazali za kráľa namiesto jeho otca. Hiram bol totiž vždy priateľom Dávida.

16 Nato poslal Šalamún k Hiramovi s odkazom:

17 "Ty vieš, že môj otec nemohol postaviť dom menu Pána, svojho Boha, pre vojny, ktoré ho zaneprázdnili, kým ich Pán nepoložil pod chodidlo jeho nôh.

18 Teraz však mi dal Pán, môj Boh, pokoj dookola; niet odporcu a niet nebezpečenstva.

19 Preto som si zaumienil postaviť dom menu Pána, svojho Boha, ako Pán povedal môjmu otcovi Dávidovi: "Tvoj syn, ktorého namiesto teba posadím na tvoj trón, on postaví môjmu menu dom."

20 Vydaj teda rozkaz, aby pre mňa narúbali na Libanone cédrov! Moji ľudia budú s tvojimi ľuďmi. Tvojim ľuďom dám takú mzdu, akú povieš; veď vieš, že u nás niet nikoho, kto by vedel tak stínať stromy ako Sidonci."

21 Keď Hiram počul Šalamúnov odkaz, veľmi sa zaradoval a povedal: "Nech je dnes zvelebený Pán, ktorý dal Dávidovi múdreho syna nad týmto početným ľudom."

22 Preto poslal Hiram Šalamúnovi odkaz: "Vzal som na vedomie, čo si mi odkázal. Vo veci cédrových a jedľových brvien urobím všetko podľa tvojho želania.

23 Moji ľudia ich poznášajú z Libanonu k moru, ja ich dám po mori plťami splaviť na miesto, ktoré mi označíš. Tam ich dám vyložiť a ty si ich prevezmeš. Ale aj ty splň moje želanie a dodaj potraviny pre môj dom!"

24 Hiram teda dodal Šalamúnovi cédrového a jedľového dreva, koľko chcel.

25 A Šalamún dodal Hiramovi dvadsaťtisíc kórov pšenice na pokrm pre jeho dom a dvadsať kórov drveného oleja. Toto dodával Šalamún Hiramovi každý rok.

26 Boh dal Šalamúnovi múdrosť, ako mu prisľúbil, takže medzi Hiramom a medzi Šalamúnom panoval pokoj a uzavreli medzi sebou zmluvu.

27 Potom priviedol kráľ Šalamún robotníkov z celého Izraela, bolo ich tridsaťtisíc mužov.

28 Poslal ich na Libanon v mesačných smenách po desaťtisíc. Mesiac boli na Libanone a dva mesiace doma. Nad robotami bol Adoniram.

29 Ďalej mal Šalamún sedemdesiattisíc nosičov bremien a osemdesiattisíc kamenárov vo vrchoch,

30 okrem Šalamúnových hlavných dozorcov, ktorí práce viedli, počtom tritisíctristo, a ktorí dozerali na pracujúcich ľudí.

31 A kráľ rozkázal, aby lámali veľké kamene, vzácne kamene, aby boli základy domu z kvádrov.

32 Otesávali ich Šalamúnovi kamenári, Hiramovi kamenári a Giblejci. Takto prihotovili drevo a kamene na stavbu chrámu.