Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha kráľov - kapitola 4


1 Takto sa stal Šalamún kráľom nad celým Izraelom.

2 A toto boli jeho kniežatá: Sadokov syn Azariáš bol veľkňaz.

3 Sisovi synovia Elihoref a Ahia boli pisári, Ahiludov syn Jozafát bol kancelár,

4 Jojadov syn Banaiáš bol nad vojskom, Sadok a Abiatar boli kňazmi,

5 Nátanov syn Azariáš bol nad správcami a Nátanov syn Zabud (kňaz) bol kráľov priateľ.

6 Ahisar bol správca domu a Abdov syn Adoniram bol nad robotami.

7 Šalamún mal dvanásť správcov nad celým Izraelom. Oni zásobovali kráľa a jeho dom. Každý mesiac v roku sa jeden staral o zásobovanie:

8 Toto boli ich mená: Hurov syn... v Efraimskom pohorí, ...

9 ... Dekarov syn v Makese, v Sálebim, v Betsamesi, Elone a Bethanane.

10 ... Hesedov syn v Arubote. Jemu patrilo Socho a celá krajina Eferu.

11 Abinadabov syn... mal celé pohorie Doru. Jeho manželkou bola Šalamúnova dcéra Tafet.

12 Ahiludov syn Bána: Tanak, Magedo a celý Betsan, ktorý leží pri Sartane pozdola Jezraelu, od Betsanu po Abelmehulu až za Jekmám.

13 Gaberov syn...: Ramot v Galaáde, jemu patrili dediny Manassesovho syna Jaira, ktoré boli v Galaáde, jemu patril okres Argob, ktorý je v Bášane, šesťdesiat veľkých miest s múrmi a kovovými závorami.

14 Adov syn Ahinadab v Mahanairne.

15 Ahimás v Neftali; aj on si vzal za manželku Šalamúnovu dcéru Basematu.

16 Husiho syn Bána v Aseri a Balote.

17 Farueho syn Jozafát v Isacharovi.

18 Elov syn Semei u Benjamína. Uriho syn Gaber v Gadovej krajine, v krajine amorejského kráľa Sehona a bášanského kráľa Oga. A jeden správca nad celou krajinou. Júdovcov a Izraelitov bolo počtom tak veľa ako piesku pri mori; jedli pili a radovali sa.