SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 1 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.
  Pridaj záložku 2 Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov,
  Pridaj záložku 3 Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama.
  Pridaj záložku 4 Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona,
  Pridaj záložku 5 Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút. Obed Jesseho
  Pridaj záložku 6 a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy.
  Pridaj záložku 7 Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu,
  Pridaj záložku 8 Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša.
  Pridaj záložku 9 Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša.
  Pridaj záložku 10 Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša,
  Pridaj záložku 11 Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.
  Pridaj záložku 12 Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela,
  Pridaj záložku 13 Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora.
  Pridaj záložku 14 Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda.
  Pridaj záložku 15 Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba.
  Pridaj záložku 16 Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.
  Pridaj záložku 18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
  Pridaj záložku 19 Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.
  Pridaj záložku 20 Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.
  Pridaj záložku 21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov."
  Pridaj záložku 22 To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka:
  Pridaj záložku 23 "Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade znamená: Boh s nami.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky