SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 1 Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom
  Pridaj záložku 2 a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili.
  Pridaj záložku 3 Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem,
  Pridaj záložku 4 že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem,
  Pridaj záložku 5 že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim.
  Pridaj záložku 6 Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli.
  Pridaj záložku 7 Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom
  Pridaj záložku 8 a poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne.
  Pridaj záložku 9 Veď ja som najmenší z apoštolov. Ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu cirkev.
  Pridaj záložku 10 Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou.
  Pridaj záložku 11 Teda či už ja alebo oni takto hlásame a vy ste tak uverili.
  Pridaj záložku 12 Ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, akože niektorí z vás hovoria, že zmŕtvychvstania niet?
  Pridaj záložku 13 Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený.
  Pridaj záložku 14 Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera.
  Pridaj záložku 15 A potom sa zistí, že sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú.
  Pridaj záložku 16 Lebo ak mŕtvi nevstávajú, nevstal ani Kristus.
  Pridaj záložku 17 A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch.
  Pridaj záložku 18 Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení.
  Pridaj záložku 19 Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí.
  Pridaj záložku 20 Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.
  Pridaj záložku 21 Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie.
  Pridaj záložku 22 Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.
  Pridaj záložku 23 Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi.
  Pridaj záložku 24 A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu.
  Pridaj záložku 25 Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy.
  Pridaj záložku 26 Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť,
  Pridaj záložku 27 lebo mu všetko položil pod nohy. Ale keď hovorí: "Všetko je podrobené", je jasné, že okrem toho ktorý mu všetko podrobil.
  Pridaj záložku 28 A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom.
  Pridaj záložku 29 Ale čo potom robia tí, čo sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nevstávajú, načo sa dávajú krstiť za nich?
  Pridaj záložku 30 A prečo sa aj my vystavujeme nebezpečenstvu v každú hodinu?
  Pridaj záložku 31 Každý deň zomieram, tak ako ste mojou slávou, bratia, ktorú mám v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
  Pridaj záložku 32 Čo mi to osoží, ak som sa v Efeze iba ako človek boril so šelmami? Ak mŕtvi nevstávajú, tak jedzme a pime, lebo zajtra umrieme.
  Pridaj záložku 33 Nedajte sa zviesť: "Zlé reči kazia dobré mravy."
  Pridaj záložku 34 Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte! Veď niektorí nepoznajú Boha. Na vaše zahanbenie to hovorím.
  Pridaj záložku 35 Ale niekto povie: "Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?"
  Pridaj záložku 36 Hlupák! Čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie.
  Pridaj záložku 37 A čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno, či už pšeničné alebo nejaké iné.
  Pridaj záložku 38 No Boh mu dáva telo, aké chce, a každému semenu jeho vlastné telo.
  Pridaj záložku 39 Nie každé telo je to isté telo, ale iné je ľudské, iné zvieracie telo, iné vtáčie telo a iné rybie.
  Pridaj záložku 40 A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iná je sláva nebeských a iná pozemských.
  Pridaj záložku 41 Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd; veď hviezda sa od hviezdy líši jasom.
  Pridaj záložku 42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné;
  Pridaj záložku 43 seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné
  Pridaj záložku 44 seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.
  Pridaj záložku 45 Tak je aj napísané: "Prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou;" posledný Adam oživujúcim Duchom.
  Pridaj záložku 46 Ale nie je prv duchovné lež živočíšne, až potom duchovné
  Pridaj záložku 47 Prvý človek zo zeme, je pozemsky; druhý človek je z neba.
  Pridaj záložku 48 Aký je ten pozemský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí.
  Pridaj záložku 49 A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského.
  Pridaj záložku 50 Hovorím však bratia, že telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva, ani porušiteľnosť nebude dedičom neporušiteľnosti.
  Pridaj záložku 51 Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme:
  Pridaj záložku 52 razom, v jednom okamihu na zvuk poslednej poľnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme.
  Pridaj záložku 53 Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.
  Pridaj záložku 54 A keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: "Smrť pohltilo víťazstvo.
  Pridaj záložku 55 Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?
  Pridaj záložku 56 Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon.
  Pridaj záložku 57 Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.
  Pridaj záložku 58 A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky