Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mk 12,18-27


18 Tu prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho:

19 "Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.

20 Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka.

21 Vzal si ju druhý, ale aj on umrel a nezanechal potomka. Takisto aj tretí.

22 A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena.

23 Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za manželku."

24 Ježiš im povedal: "Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc?

25 Lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi.

26 A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako mu Boh povedal: "Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba"?

27 A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite."