Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Lk 24, 13-35


13 V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií,

14 a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo.

15 Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi.

16 Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali.

17 I spýtal sa ich: "O čom sa to cestou zhovárate?" Zastavili sa zronení

18 a jeden z nich menom Kleopas, mu povedal: "Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?"

19 On im povedal: "A čo?" Oni mu vraveli: "No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom;

20 ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali.

21 A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo.

22 Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe,

23 a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije.

24 Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli."

25 On im povedal: "Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci!

26 Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?"

27 A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo.

28 Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej.

29 Ale oni naň naliehali: "Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!" Vošiel teda a zostal s nimi.

30 A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho.

31 Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol.

32 Tu si povedali: "Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?"

33 A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi

34 a tí im povedali: "Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi."

35 Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.