Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Jn 11,17-44


17 Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štyri dni v hrobe.

18 Betánia bola pri Jeruzaleme, vzdialená asi pätnásť stadií,

19 a tak prišlo k Marte a Márii veľa Židov potešiť ich v žiali za bratom.

20 Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma.

21 Marta povedala Ježišovi: "Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel.

22 Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá."

23 Ježiš jej povedal: "Tvoj brat vstane z mŕtvych."

24 Marta mu vravela: "Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení."

25 Ježiš jej povedal: "Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.

26 A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?"

27 Povedala mu: "Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet."

28 Ako to povedala, odišla, zavolala svoju sestru Máriu a potichu jej vravela: "Učiteľ je tu a volá ťa."

29 Len čo to ona počula, vstala a šla k nemu.

30 Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu Marta vyšla naproti.

31 Keď Židia, čo boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli: "Ide sa vyplakať k hrobu."

32 Keď Mária prišla ta, kde bol Ježiš, a zazrela ho, padla mu k nohám a povedala mu: "Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel."

33 Keď Ježiš videl, ako plače a ako plačú aj Židia, čo s ňou prišli, zachvel sa v duchu a vzrušený

34 sa opýtal: "Kde ste ho uložili?" Povedali mu: "Pane, poď sa pozrieť!"

35 A Ježiš zaslzil.

36 Židia povedali: "Hľa, ako ho miloval!"

37 No niektorí z nich hovorili: "A nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel?!"

38 Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom.

39 Ježiš povedal: "Odvaľte kameň!" Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: "Pane, už páchne, veď je už štyri dni v hrobe."

40 Ježiš jej vravel: "Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?"

41 Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: "Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul.

42 A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal."

43 Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: "Lazár, poď von!"

44 A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal: "Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!"