Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Gn 5,26-32


26 Po Lamechovom narodení žil Matuzalem ešte sedemstoosemdesiatdva rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

27 Všetkých Matuzalemových dní bolo deväťstošesťdesiatdeväť rokov a potom zomrel.

28 Keď mal Lamech stoosemdesiatdva rokov, narodil sa mu syn

29 a dal mu meno Noe, hovoriac: "Tento nás poteší pri našej robote a námahách na zemi, ktorú Pán preklial."

30 Po Noemovom narodení žil Lamech ešte päťstodeväťdesiatpäť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

31 Všetkých Lamechových dní bolo sedemstosedemdesiatsedem rokov a potom zomrel.

32 Keď mal Noe päťsto rokov, narodili sa mu Sem, Cham a Jafet. Potopa sveta ,