Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mt 27,11-44


11 Keď Ježiš stál pred vladárom, vladár sa ho spýtal: "Si židovský kráľ?" Ježiš odpovedal: "Sám to hovoríš."

12 A keď naňho veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal.

13 Vtedy sa ho Pilát opýtal: "Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia?"

14 Ale on im neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval.

15 Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali.

16 Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš.

17 Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal: "Koho vám mám prepustiť: Barabáša, alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš?"

18 Lebo vedel, že ho vydali zo závisti.

19 Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka: "Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho."

20 Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili.

21 Vladár sa ich opýtal: "Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť?" Oni zvolali: "Barabáša!"

22 Pilát im povedal: "Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš?" Všetci volali: "Ukrižovať ho!"

23 On vravel: "A čo zlé urobil?" Ale oni tým väčšmi kričali: "Ukrižovať ho!"

24 Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: "Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka. To je vaša vec!"

25 A všetok ľud odpovedal: "Jeho krv na nás a na naše deti!"

26 Vtedy im prepustil Barabáša; Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.

27 Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu.

28 Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa,

29 z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: "Buď pozdravený, židovský kráľ!"

30 Pľuli naňho, brali mu trstinu a bili ho po hlave.

31 Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali.

32 Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény, menom Šimona. Toho prinútili, aby mu niesol kríž.

33 Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená Lebka.

34 Dali mu piť víno zmiešané so žlčou: Ale keď ho ochutnal, nechcel piť.

35 Keď ho ukrižovali, hodili lós a rozdelili si jeho šaty.

36 Potom si posadali a strážili ho.

37 Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny: "Toto je Ježiš, židovský kráľ!"

38 Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava, druhého zľava.

39 A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu: potriasali hlavami

40 a vraveli: "Ty, čo zboríš chrám a za tri dni ho znova postavíš, zachráň sám seba! Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!"

41 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími:

42 "Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela; nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho.

43 Spoliehal sa na Boha; nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal: "Som Boží Syn."

44 Takisto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní.