Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mk 6,30-56


30 Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili.

31 On im povedal: "Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte." Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť.

32 Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty.

33 Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich.

34 Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.

35 Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: "Toto miesto je pusté a je už veľa hodín.

36 Rozpusť ich, nech sa rozídu do okolitých osád a dedín kúpiť si niečo na jedenie."

37 On im odpovedal: "Vy im dajte jesť!" Vraveli mu: "Máme ísť nakúpiť za dvesto denárov chleba a dať im jesť?"

38 Opýtal sa ich: "Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!" Keď to zistili, povedali: "Päť a dve ryby."

39 Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu.

40 A posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat.

41 Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým.

42 Všetci jedli a nasýtili sa,

43 ba ešte nazbierali dvanásť plných košov odrobín a zvyškov z rýb.

44 A tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov.

45 A hneď prinútil svojich učeníkov, aby nastúpili na loď a išli napred na druhý breh k Betsaide, kým on rozpustí ľud.

46 Keď ich rozpustil, odišiel na vrch modliť sa.

47 A keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora a on sám na zemi.

48 Videl ich, ako sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dul proti nim. A nad ránom, kráčajúc po mori blížil sa k nim a chcel ich obísť.

49 Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, a vykríkli;

50 všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: "Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!"

51 Vstúpil k nim do lode a vietor utíchol. A boli celí ohromení,

52 lebo nepochopili, ako to bolo s chlebmi; ich srdce bolo otupené.

53 Keď sa preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli.

54 Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali;

55 rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli.

56 A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.