SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Pre webmastrov
 • Napíšte nám
 • KONKORDANCIA !!!
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 1 Videnie Izaiáša, syna Amosovho, ktoré videl o Júdsku a Jeruzaleme v dňoch Oziáša, Joatama, Achaza a Ezechiáša, kráľov Júdska.
  Pridaj záložku 2 Čujte, nebesá, počúvaj, zem, lebo Pán hovorí: "Synov som vychoval a vyvýšil, oni sa mi však spreneverili.
  Pridaj záložku 3 Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho pána; Izrael nepozná, môj ľud nepochopí."
  Pridaj záložku 4 Beda hriešnemu národu, ľudu s ťažkou vinou, plemenu zločincov, synom skazeným. Opustili Pána, zhrdli Svätým Izraela, odcudzili sa.
  Pridaj záložku 5 Kde vás ešte udrieť, keď sa ďalej búrite: celá hlava je nezdravá a celé srdce choré.
  Pridaj záložku 6 Od päty po temä nič na ňom celého: puchlina a jazva a rana čerstvá, nevytlačená, neobviazaná a nezmäkčená olejom.
  Pridaj záložku 7 Vaša krajina je púšťou, vaše mestá vypálené ohňom. Vaša pôda? - pred očami vám ju zožierajú cudzinci, je púšťou, skazená od cudzincov.
  Pridaj záložku 8 Dcéra Sion zostala ako búdka vo vinici, sťa kolibka na uhorkovisku, ako obliehané mesto.
  Pridaj záložku 9 Keby nám Pán zástupov nebol ponechal zvyšok, boli by sme ako Sodoma, Gomore by sme sa podobali.
  Pridaj záložku 10 Čujte slovo Pánovo, kniežatá sodomské, počúvaj zákon nášho Boha, ľud gomorský!
  Pridaj záložku 11 "Načo mi množstvo vašich obetí? - hovorí Pán. Nasýtený som zápalmi baranov a tukom kŕmnych teliec; v krvi býčkov, baránkov a capov nemám zaľúbenie.
  Pridaj záložku 12 Keď prichádzate vidieť moju tvár, ktože to žiada od vás rozšliapavať mi nádvoria?
  Pridaj záložku 13 Neprinášajte viac márnu obetu, ona je mi dymom ošklivým. Novmesiac a sobota a slávne zhromaždenia? Neznesiem hriech a slávnosť!
  Pridaj záložku 14 Vaše novmesiace a sviatky nenávidí moja duša, stali sa mi bremenom, zunoval som znášať ich.
  Pridaj záložku 15 Aj keď rozprestierate dlane, odvrátim oči od vás; a keď aj hromadíte modlitby, ja ich nevyslyším, veď vaše ruky sú plné krvi.
  Pridaj záložku 16 Obmyte, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojich skutkov, prestaňte robiť zlo!
  Pridaj záložku 17 Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!
  Pridaj záložku 18 Poďte, pravoťme sa! - hovorí Pán. Ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh, ak sa budú červenať sťa purpur, budú ako vlna (biele).
  Pridaj záložku 19 Ak budete povoľní a budete poslúchať, dobro zeme budete požívať.
  Pridaj záložku 20 Ak sa však zdráhate a protivíte, meč vás pohltí, lebo hovorili ústa Pánove."
  Pridaj záložku 21 Ako sa len stalo neviestkou mesto verné, plné spravodlivosti, pravda v ňom bývala, teraz však vrahovia!
  Pridaj záložku 22 Tvoje striebro ostalo troskou, tvoje víno je skazené vodou.
  Pridaj záložku 23 Tvoje kniežatá - hľa, vzbúrenci a spoločníci zlodejov, každý má rád dary, ženie sa za odmenami, sirote k právu nepomôžu a žaloba vdovy k nim nedôjde.
  Pridaj záložku 24 Preto hovorí Pán, Jahve zástupov, Mocný Izraela: "Beda, ukojím sa nad svojimi protivníkmi a pomstím sa na svojich nepriateľoch.
  Pridaj záložku 25 Obrátim na teba svoju ruku, vylúčim sťa lúhom tvoju trosku a odstránim všetko tvoje olovo.
  Pridaj záložku 26 Potom ti vrátim sudcov ako sprvoti a tvojich poradcov ako voľakedy. Vtedy sa budeš zvať mestom spravodlivých, verným mestom.
  Pridaj záložku 27 Sion bude vykúpený súdom a jeho obrátení spravodlivosťou.
  Pridaj záložku 28 Záhuba hriešnikom a zločincom tiež! Čo opustia Boha, tí zahynú.
  Pridaj záložku 29 Budete sa pýriť pre terebinty, ktoré ste ľúbili, a hanbiť sa pre záhrady, na ktorých ste lipli!
  Pridaj záložku 30 Lebo budete sťa terebinta, ktorej lístie padá, a ako záhrada, ktorá nemá vody.
  Pridaj záložku 31 Mocnár bude pazderím a jeho dielo iskrou, oboje bude spolu horieť a nezahasí ich nik."
  Pridaj záložku 1 Slovo, ktoré videl Izaiáš, syn Amosov, o Júdsku a Jeruzaleme.
  Pridaj záložku 2 Na konci dní bude upevnený vrch Pánovho domu na temene hôr a vyčnievať bude nad pahorky; i budú sa naň hrnúť všetky národy.
  Pridaj záložku 3 Prídu mnohé kmene a povedia: "Hor sa, vystúpme na vrch Pánov, do domu Jakubovho Boha, nech nás poučí o svojich cestách a budeme kráčať jeho chodníkmi."
  Pridaj záložku 4 Rozsudzovať bude medzi národmi a naprávať početné kmene, takže si z mečov ukujú radlá, zo svojich kopijí viničné nože. Národ proti národu nezdvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju.
  Pridaj záložku 5 Hor sa, dom Jakubov, kráčajme vo svetle Pánovom!
  Pridaj záložku 6 Veru, zavrhol si svoj ľud, dom Jakubov, lebo žijú podľa príkladu susedov: majú veštcov ako Filištínci a s potomkami cudzincov sa spolčujú.
  Pridaj záložku 7 Jeho krajina je plná striebra a zlata a niet konca jeho pokladom. Jeho krajina je plná koní a niet konca jeho povozom.
  Pridaj záložku 8 Jeho krajina je preplnená modlami, klaňajú sa dielu svojich rúk, ktoré urobili ich prsty:
  Pridaj záložku 9 a kloní sa človek, korí sa každý. Nie, neodpusť im to!
  Pridaj záložku 10 Zájdi do skaly, schovaj sa do prachu od strachu pred Pánom a pred velebou jeho slávy.
  Pridaj záložku 11 Pyšné oči človeka sa sklopia a pokorí sa hrdosť ľudí; len Pán sám bude povýšený v ten deň.
  Pridaj záložku 12 Lebo deň Pána zástupov bude nad všetkým pyšným a vyvýšeným a nad všetkým hrdým; i bude to znížené.
  Pridaj záložku 13 Nad všetkými cédrami Libanonu, vysokými a hrdými, nad všetkými dubmi Bášanu,
  Pridaj záložku 14 nad všetkými vysokými horami, nad všetkými hrdými kopcami,
  Pridaj záložku 15 nad každou vysokou vežou, nad každým hradným múrom,
  Pridaj záložku 16 nad každou taršišskou loďou a nad každou pôvabnou krásou.
  Pridaj záložku 17 Pokorená bude pýcha človeka a znížená bude povýšenosť ľudí. Len Pán bude povýšený v ten deň
  Pridaj záložku 18 modly však úplne zmiznú.
  Pridaj záložku 19 Vojdú do skalných jaskýň a do priekop zeme od strachu pred Pánom a pred velebou jeho slávy, až povstane podesiť zem.
  Pridaj záložku 20 V ten deň zahodí človek svojich strieborných bôžikov a svojich zlatých bôžikov - ktorých si urobil na poklonu - krtom a netopierom,
  Pridaj záložku 21 aby zaliezol do trhlín skál a do jaskýň brál od strachu pred Pánom a pred velebou jeho slávy, až povstane podesiť zem.
  Pridaj záložku 22 Upusťte teda od človeka, ktorého dych je v jeho nose. Za čože ho teda pokladať?
  Pridaj záložku 1 Lebo, hľa, Pán, Jahve zástupov, odstráni z Jeruzalema a z Júdska všetku silu a oporu, všetku oporu chleba a všetku oporu vody,
  Pridaj záložku 2 hrdinu i bojovníka, sudcu i proroka, čarodeja i starca,
  Pridaj záložku 3 päťdesiatnika i vznešeného muža, poradcu, obratného umelca a znalca vo veštení.
  Pridaj záložku 4 Chlapcov im dám za kniežatá a samopaš zavládne nad nimi.
  Pridaj záložku 5 Ľudia sa budú vzájomne trýzniť, každý svojho priateľa, chlapec sa vrhne na starca a podliak na vznešeného.
  Pridaj záložku 6 Keď jeden chytí druhého v otcovom dome: "Máš rúcho, buď nám kniežaťom a táto zrúcanina nech ti je poddaná! -
  Pridaj záložku 7 odvetí v ten deň: "Nie som ránhojič, veď v mojom dome niet chleba a niet šiat, nerobte ma kniežaťom ľudu!"
  Pridaj záložku 8 Veru, Jeruzalem sa rúca, Júdsko padá, lebo ich jazyk a ich skutky sú proti Pánovi, navzdory očiam jeho velebnosti.
  Pridaj záložku 9 Výzor ich tváre svedčí proti nim, svoj hriech hlásajú ako Sodoma, neskrývajú ho; beda ich duši! Veď sebe robia zlo!
  Pridaj záložku 10 Povedzte spravodlivému, že dobre mu, že bude jesť ovocie svojich skutkov.
  Pridaj záložku 11 Beda bezbožnému, zle mu! Podľa skutkov jeho rúk sa mu stane.
  Pridaj záložku 12 Dozorcami môjho ľudu sú deti a ženy nad ním panujú. Ľud môj, tvoji vodcovia sú zvodcovia a cestu, ktorou kráčaš, ničia!
  Pridaj záložku 13 Pán povstal, aby sa pravotil, stojí, aby súdil kmene.
  Pridaj záložku 14 Pán vstúpi do súdu so staršími svojho ľudu, i s jeho kniežatami: "Veď vy ste spásli vinicu, máte v dome korisť od bedára!
  Pridaj záložku 15 Čo chcete? Drvíte môj ľud a rozomieľate tváre bedárov" - hovorí Pán, Jahve zástupov.
  Pridaj záložku 16 Pán hovorí: "Pretože sa dcéry Siona vyvyšujú, vykračujú s napnutým krkom, očami šibú sem a tam, chodia krokom trasľavým a hrkajú retiazkami nôh:
  Pridaj záložku 17 prašivým spraví Pán temä dcér Siona a Jahve ich sluchy obnaží.
  Pridaj záložku 18 V ten deň Pán odstráni ozdobu: obruče nôh, slniečka a mesiačky,
  Pridaj záložku 19 perly, náramky a závoje,
  Pridaj záložku 20 turbany, hrkálky, pásy, voňavky a amulety,
  Pridaj záložku 21 prstene a nosné obrúčky,
  Pridaj záložku 22 rúcha, plášte, šatky a kapsičky,
  Pridaj záložku 23 zrkadlá a pláštiky, čiapočky a halienky.
  Pridaj záložku 24 V ten deň bude miesto vône zápach a miesto pása povraz, miesto vlnivého účesu plešina, miesto plášťa vrecovina, vypálený znak namiesto krásy.
  Pridaj záložku 25 Tvoji mužovia padnú mečom a tvoji hrdinovia vo vojne.
  Pridaj záložku 26 Budú kvíliť a smútiť jej brány a spustnutá bude sedieť na zemi.
  Pridaj záložku 1 Sedem žien sa chopí jedného muža v ten deň a povedia: "Svoj chlieb budeme jesť a svoje rúcho obliekať, len tvojím menom nech sa zveme: odstráň našu potupu!"
  Pridaj záložku 2 V ten deň bude Pánov Výhonok na okrasu a slávu a Plod zeme na velebu a ozdobu zachráneným Izraela.
  Pridaj záložku 3 A ten, kto zostane na Sione a kto zvýši v Jeruzaleme, svätým sa bude nazývať, každý zapísaný v Jeruzaleme pre život,
  Pridaj záložku 4 až zmyje Pán škvrnu dcér Siona a od Jeruzalema odstráni jeho krv duchom súdu a duchom zápalu.
  Pridaj záložku 5 A Pán stvorí nad každým miestom vrchu Sion, i tam, kde ho vzývajú, oblak vo dne a dym a žiaru plamenného ohňa v noci, áno, nad celou slávou bude stan.
  Pridaj záložku 6 A bude strechou tienistou vo dne pred horúčavou a úkrytom a útočišťom pred víchricou a pred dažďom.
  Pridaj záložku 1 Zaspievam svojmu miláčikovi pieseň svojho priateľa o jeho vinici. Vinicu mal miláčik môj na úrodnom úbočí.
  Pridaj záložku 2 Okopal ju, skálie z nej vyzbieral, viničom ju vysadil, postavil uprostred nej vežu a lisom ju vystrojil. Potom čakal, že urodí hrozno, urodila však plánky.
  Pridaj záložku 3 A teraz, občania Jeruzalema a mužovia Júdska, súďte medzi mnou a mojou vinicou!
  Pridaj záložku 4 Čo som ešte mal urobiť svojej vinici a neurobil som jej? Prečo, kým čakal som hrozno, urodila len plánky?
  Pridaj záložku 5 Teraz však nechže vám ukážem, čo urobím ja svojej vinici: pováľam jej plot a stane sa pastvou, zrúcam jej ohradu a bude pošliapaná.
  Pridaj záložku 6 Obrátim ju na púšť, nebude strihaná a nebude kopaná, takže vzrastie tŕnie a bodľač; ba aj oblakom prikážem, aby ju neskropili dažďom.
  Pridaj záložku 7 Bo vinicou Pána zástupov je dom Izraela a júdski mužovia jeho sadom rozkošným. On čakal na právo - a hľa, bezprávie, na spravodlivosť - a hľa, kvílenie.
  Pridaj záložku 8 Beda tým, čo hromadia dom na dom a pole pripájajú k poľu, takže nieto viac miesta a uprostred krajiny ste sami ubytovaní.
  Pridaj záložku 9 Počujem, Pane zástupov: "Ver, že množstvo domov bude pustatinou, vo veľkých a krásnych nebude nik bývať."
  Pridaj záložku 10 Áno, desať jutár vinice urodí jeden bat a chomer siatia efu urodí.
  Pridaj záložku 11 Beda tým, čo zavčas rána pachtia po nápoji a do neskorého večera ich rozpaľuje víno!
  Pridaj záložku 12 Čo majú citaru a harfu, bubon, flautu a víno na hodoch, na dielo Pána však nehľadia a prácu jeho rúk nevidia.
  Pridaj záložku 13 Zato bude zajatý môj ľud pre nevedomosť, jeho slávni umrú hladom a jeho zástup zoschne od smädu.
  Pridaj záložku 14 Preto podsvetie roztvorí svoj pažerák, rozškľabí svoje ústa bezodné a zostúpi jeho sláva i jeho zástup i jeho hluční a tí, čo v ňom plesajú.
  Pridaj záložku 15 I skloní sa človek a pokorí sa každý a oči pyšných sa sklopia.
  Pridaj záložku 16 Povýšený bude v súde Pán zástupov a svätý Boh v pravde ukáže sa svätým.
  Pridaj záložku 17 Baránky sa tam budú pásť ako na svojej pastve a púšte boháčov cudzinci vyjedia.
  Pridaj záložku 18 Beda tým, čo priťahujú vinu neprávosťou a pokutu vozovými povrazmi!
  Pridaj záložku 19 Čo hovoria: "Nech sa náhli, nech urýchli svoje dielo, nechže uvidíme! Nech sa priblíži a príde rozhodnutie Svätého Izraelovho, nech ho spoznáme!"
  Pridaj záložku 20 Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým!
  Pridaj záložku 21 Beda tým, čo sú vo vlastných očiach múdri a sami pred sebou rozumní!
  Pridaj záložku 22 Beda hrdinom - v pití vína a silákom - v miešaní liehovín,
  Pridaj záložku 23 ktorí za úplatok oslobodia zločinca a odnímu právo od spravodlivých!
  Pridaj záložku 24 Preto ako plevu zožiera jazyk ohňa a seno scvŕka sa v plameni, bude ich koreň hnilobou a ich kvet odletí ako prach, lebo odmietli náuku Pána zástupov a výroku Svätého Izraelovho sa rúhali.
  Pridaj záložku 25 Preto sa rozpálil Pánov hnev proti jeho ľudu, vystrel proti nemu svoju ruku a strestal ho, až sa triasli hory. Ich mŕtvoly boli sťa blato po uliciach. Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá.
  Pridaj záložku 26 I zdvihne znak národu zďaleka a zapíska mu až do končín zeme a hľa, príde náhle, honosne!
  Pridaj záložku 27 Niet v ňom znaveného ani omdleného, nespí, ani nedrieme, pás jeho bedier sa nerozopne, ani remeň na obuvi neroztrhne.
  Pridaj záložku 28 Jeho šípy sú ostré, všetky kuše napnuté, kopytá jeho koní sú ako kremeň a jeho kolesá ako víchrica.
  Pridaj záložku 29 Rev má ako levica, reve ako levíčatá, ručí a uchytí korisť, odnesie a nik mu ju nevytrhne.
  Pridaj záložku 30 V ten deň bude hučať nad ním ako hukot mora. Pozrie sa na zem a hľa, hustá tma a svetlo sa zotmie v jej mrákote!
  Pridaj záložku 1 V roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napĺňal chrám.
  Pridaj záložku 2 Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali.
  Pridaj záložku 3 A jeden druhému volal: "Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy."
  Pridaj záložku 4 Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom.
  Pridaj záložku 5 Tu som povedal: "Beda mi, áno, som stratený. Veď som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami; a moje oči videli kráľa, Pána zástupov."
  Pridaj záložku 6 I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, čo kliešťami vzal z oltára,
  Pridaj záložku 7 dotkol sa mi úst a povedal: "Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený!"
  Pridaj záložku 8 Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!"
  Pridaj záložku 9 Riekol: "Choď a povedz tomu ľudu: Čujteže, čujte, no nerozumejte, viďteže, viďte, no nepoznávajte!
  Pridaj záložku 10 Sprav bezcitným srdce tohto ľudu, jeho uši zaťaž a oči mu zastri, aby očami nevidel a ušami nepočul, aby mu srdce nepochopilo a neobrátil sa a neuzdravil."
  Pridaj záložku 11 I vravel som: "Dokedy, Pane?" Riekol: "Kým nespustnú mestá, nebudú bez občanov a domy bez ľudí, kým nebude zem vyplienená v púšť.
  Pridaj záložku 12 Pán oddiali ľudí, takže bude veľká opustenosť v krajine.
  Pridaj záložku 13 A ak v nej ostane ešte desiaty diel, bude znova ničený ako terebinta a dub, z ktorého pri stínaní ostane iba kmeň. Jeho kmeň je svätým semenom."
  Pridaj záložku 1 V dňoch Achaza, syna Joatamovho, syna Oziášovho, kráľa júdskeho, Rasin, kráľ Aramu, a Peqah, syn Romeliášov, kráľ izraelský, vytiahli do boja proti Jeruzalemu, ale nevládali ho zdolať.
  Pridaj záložku 2 Keď zvestovali Dávidovmu domu: "Aram táborí v Efraimsku, chvelo sa jeho srdce a srdce jeho ľudu tak, ako sa chvejú stromy lesa od vetra.
  Pridaj záložku 3 A Pán riekol Izaiášovi: "Choď naproti Achazovi ty i tvoj syn Šeárjášúb až po koniec vodovodu Horného rybníka, na cestu poľa práčov,
  Pridaj záložku 4 a povedz mu: Daj pozor a buď spokojný, neboj sa a srdce nech ti nechabne pre tie dve dymiace ohorené hlavne, pre zúrivý hnev Rasina a Aramu a Romeliášovho syna.
  Pridaj záložku 5 Preto, že sa Aram a Efraim a Romeliášov syn uzniesli proti tebe, hovoriac:
  Pridaj záložku 6 "Tiahnime do Júdska a podesme ho, strhnime ho k sebe a ustanovme v ňom za kráľa Tábelovho syna!"
  Pridaj záložku 7 Toto hovorí Pán, Jahve: "Nestane sa tak a nebude tak,
  Pridaj záložku 8 lebo hlavou Aramu je Damask a hlavou Damasku Rasin. O šesťdesiatpäť rokov bude Efraim zlomený, nebude národom.
  Pridaj záložku 9 Hlavou Efraimu je Samária a hlavou Samárie Romeliášov syn. Ak neuveríte, veru neobstojňite."
  Pridaj záložku 10 Pán znovu takto prehovoril k Achazovi:
  Pridaj záložku 11 "Žiadaj si znamenie od Pána, svojho Boha, či už hlboko v podsvetí a či hore na výsostiach!
  Pridaj záložku 12 Ale Achaz vravel: Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Pána.
  Pridaj záložku 13 Riekol teda (Izaiáš): "Počujteže, dom Dávidov! Či vám je málo obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha?
  Pridaj záložku 14 Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!
  Pridaj záložku 15 Mlieko a med bude jesť, až bude vedieť opovrhnúť zlým a voliť si dobré.
  Pridaj záložku 16 Lebo skôr, ako by chlapec vedel opovrhnúť zlým a voliť si dobré, bude spustošená krajina, ktorej dvoch kráľov sa ty hrozíš.
  Pridaj záložku 17 Pán privedie i na teba a na tvoj ľud - na dom tvojho otca - dni, akých nebolo odo dňa, čo sa odtrhol Efraim od Júdska - asýrskeho kráľa."
  Pridaj záložku 18 V ten deň Pán zapíska muche, ktorá je v končinách riek Egypta, a včele, ktorá je v krajine Asýr.
  Pridaj záložku 19 I prídu a usadia sa všetci v jarkoch dolín a v trhlinách skál a v každom tŕní a v každej škáre.
  Pridaj záložku 20 V ten deň Pán oholí britvou najatou spoza Rieky - kráľom asýrskym - hlavu a vlásky nôh, ba aj bradu odstráni.
  Pridaj záložku 21 Ak si v ten deň prichová niekto kravičku a dve ovečky,
  Pridaj záložku 22 pretože dajú množstvo mlieka, bude jesť mlieko, áno, mlieko a med bude jesť každý, kto ostane v krajine.
  Pridaj záložku 23 V ten deň každé miesto, kde je tisíc vínnych kmeňov za tisíc strieborných, bude tŕním a bodľačím;
  Pridaj záložku 24 pôjdu ta so šípmi a kušou, lebo tŕním a bodľačím bude celá zem.
  Pridaj záložku 25 A na kopce, čo sa okopávajú motykou, nevkročíš zo strachu pred tŕním a bodľačím a budú pastvou býkov a šliapaniskom oviec.
  Pridaj záložku 1 Pán mi povedal: "Vezmi veľkú tabuľu a napíš na ňu ľudským písmom: Náhla korisť - rýchly lup!
  Pridaj záložku 2 I vzal som si hodnoverných svedkov, kňaza Uriáša a Zachariáša, syna Barachiášovho.
  Pridaj záložku 3 Potom som pristúpil k prorokyni; i počala a porodila syna. A Pán mi riekol: "Nazvi ho Náhla korisť - rýchly lup.
  Pridaj záložku 4 Lebo skôr, ako by chlapec vedel volať "Otče" a: "Matka, budú odnášať bohatstvo Damasku a korisť Samárie pred asýrskeho kráľa. -
  Pridaj záložku 5 A Pán ešte ďalej hovoril ku mne takto:
  Pridaj záložku 6 "Pretože tento ľud zavrhol vody Siloe, ktoré tečú tíško, a potešil tým Rasina a Romeliášovho syna:
  Pridaj záložku 7 preto, hľa, privedie na nich (Pán) silné a hojné vody Rieky: - asýrskeho kráľa a všetko jeho vojsko - i vystúpi nad všetky svoje riečištia a prerazí všetky svoje brehy.
  Pridaj záložku 8 Potečie v Júdsku, rozvodní sa a rozprúdi, bude siahať až k hrdlu, takže svojimi rozpätými krídlami zaplní šírku tvojej krajiny, ó, Emanuel!"
  Pridaj záložku 9 (Len) zúrte, národy, a skazíte sa, čujte, všetky diaľavy zeme; (len) zbrojte a zničíte sa, (len) zbrojte a zničíte sa!
  Pridaj záložku 10 Kujte plán - a stroskotá, hovorte reči - a neobstoja, pretože s nami je Boh.
  Pridaj záložku 11 Lebo takto mi hovoril Pán mocným zásahom a upravoval ma aby som nešiel cestou tohto ľudu. Riekol:
  Pridaj záložku 12 Nezvite sprisahaním všetko, čo tento ľud volá sprisahaním, a čoho sa on bojí, nebojte sa a nestrachujte sa!
  Pridaj záložku 13 Pána zástupov, toho majte za Svätého! On je vašou bázňou a on vaším strachom.
  Pridaj záložku 14 A bude svätyňou a skalou úrazu, kameňom pádu obom domom Izraela, sieťou a osídlom obyvateľom Jeruzalema.
  Pridaj záložku 15 I potknú sa oň mnohí, padnú a rozbijú sa, zachytia sa a budú ulovený
  Pridaj záložku 16 "Potvrď svedectvo a zapečať náuku u mojich učeníkov.
  Pridaj záložku 17 Čakám teda na Pána, ktorý si zakryl tvár pred domom Jakuba, a dúfam v neho.
  Pridaj záložku 18 Hľa, ja a chlapci, ktorých mi dal Pán, sme znakmi a znameniami v Izraeli od Pána zástupov, čo býva na vrchu Sion!
  Pridaj záložku 19 Keď vám povedia: "Dopytujte sa u čarodejov a veštcov, čo šuškajú a šepocú; či sa nemá národ dopytovať u svojho boha, o živých u mŕtvych?"
  Pridaj záložku 20 K náuke a ku svedectvu! Ak nebudú hovoriť takto, budú ako tí, pre ktorých niet svitania.
  Pridaj záložku 21 Bude chodiť v nej (v krajine) ochabnutý a hladný, a keď vylačnie, rozzúri sa a bude zlorečiť svojmu kráľovi a svojmu Bohu. A či sa obráti nahor,
  Pridaj záložku 22 či sa pozrie na zem: hľa, úzkosť a tma a hrôzyplné temno! Ale mrákavy uniknú,
  Pridaj záložku 23 lebo nebude tma tam, kde je (teraz) súženie. V predošlom čase znevážil krajinu Zabulona a krajinu Neftaliho, v poslednom však zvelebí pobrežie mora, Zajordánsko, Galileu pohanov.
  Pridaj záložku 1 Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo.
  Pridaj záložku 2 Rozmnožil si plesanie, zväčšil si radosť; budú sa tešiť pred tebou, ako sa tešia pri žatve, tak, ako plesajú, keď si delia korisť.
  Pridaj záložku 3 Veď jeho ťažké jarmo a prút jeho pleca a palicu jeho pohoniča lámeš ako v dňoch Madiánu.
  Pridaj záložku 4 Lebo každá hrmotná obuv a každý šat zmáčaný v krvi bude spálený, bude ohňu pokrmom.
  Pridaj záložku 5 Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.
  Pridaj záložku 6 Jeho vláda bude veľká a pokoj bude bez konca na Dávidovom tróne a nad jeho kráľovstvom aby ho upevnil a posilnil právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Pána zástupov to urobí.
  Pridaj záložku 7 Pán poslal slovo proti Jakubovi, aby dopadlo na Izrael.
  Pridaj záložku 8 A skúsi to celý národ, Efraim aj občania Samárie, čo v namyslenosti a pýche srdca vravia:
  Pridaj záložku 9 Tehly sa zrútili - budeme stavať kvádrami, sykomory sú vyťaté - nahradíme ich cédrami."
  Pridaj záložku 10 A Pán povýšil nad neho Rasinových nepriateľov a popudil jeho odporcov.
  Pridaj záložku 11 Aramejčanov od východu a Filištíncov od západu, i hltať budú Izrael plnými ústami. Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá.
  Pridaj záložku 12 Ale ľud sa neobrátil k tomu, čo ho bil, a nehľadali Pána zástupov,
  Pridaj záložku 13 nuž odtne Pán hlavu i chvost, palmovú ratolesť i trsť v jediný deň.
  Pridaj záložku 14 Starec a hodnostár sú hlava, prorok však, ktorý učí lož, je chvost.
  Pridaj záložku 15 Vodcovia ľudu (Izraela) sú zvodcami tí však, ktorých vedú, sú zvedení.
  Pridaj záložku 16 Preto z jeho junače nemá Pán radosti a nad jeho sirotami a vdovami sa nezľutuje, veď sú to všetko bezbožníci a zločinci a každé ústa hovoria hanebnosť! Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá.
  Pridaj záložku 17 Veď neprávosť horela sťa oheň, čo tŕnie a bodľač stravuje, potom zapaľuje lesné húštiny, že ich zahaľujú stĺpy dymu.
  Pridaj záložku 18 Hnevom Pána zástupov je zapálená krajina a ľud (Izraela) je ako pokrm ohňa: nik sa nezmiluje nad vlastným bratom.
  Pridaj záložku 19 Zožiera napravo a hladuje, zjedá naľavo a nenasýti sa; každý zjedá mäso vlastného ramena.
  Pridaj záložku 20 Manesses Efraima a Efraim Manassesa a obaja spolu sú proti Júdovi. Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá.
  Pridaj záložku 1 Beda tým, čo uzákoňujú zlé zákony, a pisárom, ktorí spisujú útlak,
  Pridaj záložku 2 aby drobných ľudí odtisli od práva a biednych môjho ľudu odviedli od pravdy, aby vdovy boli ich korisťou a aby ozbíjali siroty.
  Pridaj záložku 3 Čo však spravíte v deň navštívenia, keď nešťastie príde zďaleka? Ku komu sa budete utiekať o pomoc a kde zanecháte svoje bohatstvo?
  Pridaj záložku 4 Dostanete sa len medzi zajatcov a medzi pozabíjaných padnete. Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá.
  Pridaj záložku 5 Beda Asýrsku, je prútom môjho hnevu a palicou v ich rukách je moja prchkosť.
  Pridaj záložku 6 K rúhavému národu ho posielam, proti ľudu môjho hnevu dávam rozkaz, aby koristil korisť a zbíjal zboj a aby ho rozšliapal ako blato ulíc.
  Pridaj záložku 7 Ale on tak nezmýšľa a jeho srdce tak nemieni, lež v mysli má vyničiť a vyhubiť nemálo národov.
  Pridaj záložku 8 Veď hovorí: "Či nie sú moje kniežatá všetky kráľmi?
  Pridaj záložku 9 Či nie je Kalano ako Karkemis? Či nie je Emat ako Arpad? Či nie je Samária ako Damask?
  Pridaj záložku 10 Ako zasiahla moja ruka kráľovstvá bôžikov - a modiel mali veru viac než Jeruzalem (a Samária).
  Pridaj záložku 11 Či tak, ako som urobil Samárii a jej bôžikom, neurobím tiež Jeruzalemu a jeho modlám?"
  Pridaj záložku 12 Keď Pán doplní celé svoje dielo na vrchu Sion a v Jeruzaleme, navštívim pyšný výplod srdca asýrskeho kráľa a nadutú hrdosť jeho očí.
  Pridaj záložku 13 Lebo hovorí: "Silou svojej ruky som to urobil a svojou múdrosťou, lebo som rozumný; odstránil som hranice národov, ich poklady som ukoristil a sťa obor som zvrhol tých, čo sedeli na tróne.
  Pridaj záložku 14 Moja ruka našla ako hniezdo bohatstvo národov a ako sa zhrabujú opustené vajcia, zhrabol som ja celú krajinu a nebolo, kto by krídlom strepotal a ústa otvoril a spišťal."
  Pridaj záložku 15 Či sa môže vypínať sekera nad toho, čo ňou hýbe? Či sa môže vyvyšovať píla nad toho, kto ju ťahá? Akoby prút hýbal tými, čo ho dvíhajú, akoby palica dvíhala toho, ktorý nie je drevom.
  Pridaj záložku 16 Preto pošle Pán, Vládca zástupov, na jeho silákov suchoty a pod jeho pýchou bude pražiť ako požiar oheň.
  Pridaj záložku 17 Svetlo Izraela bude ohňom, jeho Svätý plameňom. I bude horieť a strávi jeho tŕnie a bodľač v jeden deň.
  Pridaj záložku 18 Nádheru jeho lesa a hája znivočí od vrcholu až po koreň, že bude, ako kto hynie horúčkou.
  Pridaj záložku 19 Zvyšok stromov jeho lesa bude maličký, že to chlapček spočíta.
  Pridaj záložku 20 V ten deň sa zvyšok Izraela a zachránení Jakubovho domu nebudú viac opierať o toho, kto ich bije, lež úprimne sa budú opierať na Pána, Svätého Izraela.
  Pridaj záložku 21 Zvyšok sa obráti, zvyšok Jakubov k mocnému Bohu.
  Pridaj záložku 22 Lebo čo by bolo tvojho ľudu, Izrael, ako piesku mora, len zvyšok z neho sa obráti. Záhuba ustanovená - prevláda spravodlivosť!
  Pridaj záložku 23 Lebo záhubu, a to neodvratnú, vykoná Vládca, Pán zástupov, prostred celej zeme.
  Pridaj záložku 24 Preto takto vraví Vládca, Pán zástupov: "Neboj sa, ľud môj, čo bývaš na Sione, Asýra, ktorý ťa bije prútom a dvíha na teba svoju palicu ako Egypt.
  Pridaj záložku 25 Veď už len krátku chvíľku a prestane zloba a môj hnev bude ničiť ich."
  Pridaj záložku 26 Pán zástupov zdvihne nad nimi svoj bič, ako keď bil Madiánčana na skale Oreb, a svoju palicu pozdvihne nad more ako proti Egyptu.
  Pridaj záložku 27 V ten deň spadne jeho bremä z tvojho pleca a jeho jarmo z tvojej šije: jarmo sa zláme od tučnoty.
  Pridaj záložku 28 Ide na Ajat, tiahne cez Magron, v Machmase si necháva batožinu,
  Pridaj záložku 29 prechádza priechodom: "Geba nám bude nocľahom." Trasie sa Ráma, Šaulova Gabaa uteká.
  Pridaj záložku 30 Kvíľ hlasito, dcéra Galima, počúvajže, Laisa, úbohý Anatot.
  Pridaj záložku 31 Uteká Medemena, obyvatelia Gebimu bežia.
  Pridaj záložku 32 Ešte dnes má zastať v Nobe, zamáva rukou nad vrchom dcéry Siona, nad pahorkom Jeruzalema.
  Pridaj záložku 33 Hľa, Vládca, Pán zástupov, poobtína vetvy náporom; čo vysoko vzrástlo, bude sťaté, čo je vznešené, klesne.
  Pridaj záložku 34 Obkliesnená bude húšť lesa železom a Libanon padne s velikášmi.
  Pridaj záložku 1 Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne.
  Pridaj záložku 2 A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti;
  Pridaj záložku 3 a naplní ho bázeň pred Pánom. Nie podľa zdania očí bude súdiť, ani podľa počutia karhať,
  Pridaj záložku 4 ale v pravde bude súdiť maličkých a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zeme. I porazí zem prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí zlosyna.
  Pridaj záložku 5 Pravda bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho drieku.
  Pridaj záložku 6 Vtedy bude vlk bývať s baránkom a leopard spočívať s kozliatkom; i teliatko a lev a kŕmny vôl budú spolu a drobný chlapček ich bude zavracať.
  Pridaj záložku 7 Krava i medveď budú sa pásť, ich mláďatá budú ležať spolu a lev bude ako vôl žrať slamu.
  Pridaj záložku 8 Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada, do jamy vretenice siahne rukou odkojenča.
  Pridaj záložku 9 Nebudú zle robiť a nebudú škodiť na celom mojom svätom vrchu; lebo zem bude plná poznania Pána, ako vody pokrývajú more.
  Pridaj záložku 10 V ten deň bude koreň Jesseho stáť ako zástava národov, budú ho vyhľadávať kmene a jeho príbytok bude slávny.
  Pridaj záložku 11 V ten deň Pán zase zdvihne ruku, aby získal zvyšok ľudu, ušetrený Asýrskom, Egyptom, Patrosom, Kušom, Elamom, Sineárom, Ematom a ostrovmi mora.
  Pridaj záložku 12 Zdvihne zástavu k národom, zhromaždí vysťahovalcov Izraela a Júdových roztratených pozbiera zo štyroch strán sveta.
  Pridaj záložku 13 Zmizne žiarlivosť Efraima a nepriatelia Júdu budú vyhubení. Efraim nebude žiarliť na Júdu a Júda nebude utláčať Efraima.
  Pridaj záložku 14 Lež zaletia na svah Filištíncov k západu a spolu olúpia synov Východu. Edom a Moab bude ziskom ich rúk a synovia Amona budú ich poslúchať.
  Pridaj záložku 15 Pán vysuší jazyk Egyptského mora svojím dychom horúcim a vztiahne ruku nad Rieku, rozbije ju na sedem potokov a umožní ju prekročiť v obuvi.
  Pridaj záložku 16 I bude mať cestu zvyšok ľudu, čo bude ušetrený Asýrskom, ako ju mal Izrael v deň, keď vychádzal z egyptskej krajiny.
  Pridaj záložku 1 V ten deň povieš: "Chválim ťa, Pane, že si sa hneval na mňa, ale tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.
  Pridaj záložku 2 Hľa, Boh mojej spásy, dúfam a nebojím sa, veď moja sila a môj chválospev je Pán, on sa mi stal spásou."
  Pridaj záložku 3 I budete čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy
  Pridaj záložku 4 a poviete v ten deň: "Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, oznámte jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne jeho meno.
  Pridaj záložku 5 Ospevujte Pána, veď veľkolepo konal, nech je to známe po celej zemi.
  Pridaj záložku 6 Plesaj a jasaj obyvateľka Siona, lebo veľkým uprostred teba je Svätý Izraela!
  Pridaj záložku 1 Výrok nad Babylonom, ktorý videl Izaiáš, syn Amosov.
  Pridaj záložku 2 Na holom vrchu zdvihnite zástavu, volajte im hlasno, kývajte rukou,nech vojdú do brán kniežat!
  Pridaj záložku 3 Ja som dal rozkaz svojim zasvätencom, zavolal som (pre svoj hnev) svojich hrdinov, tých, čo hrdo jasajú pre moju slávu.
  Pridaj záložku 4 Čuj! Hluk na vrchoch, ako množstva ľudí. Čuj! Lomoz kráľovstiev zhromaždených národov. To Pán vojsk prehliada bojovné vojsko.
  Pridaj záložku 5 Idú z ďalekej krajiny, od končín nebies: Pán a nástroje jeho hnevu, aby zničili celú zem. Hrozný deň Pánov nad Babylonom
  Pridaj záložku 6 Kvíľte, lebo blízko je deň Pána, príde ako pohroma od Všemohúceho.
  Pridaj záložku 7 Preto sklesnú všetky ruky a každé ľudské srdce ochabne.
  Pridaj záložku 8 I podesia sa, kŕče a bôle dostanú, budú sa zvíjať ako rodička, s hrôzou budú hľadieť jeden na druhého: tvár im bude horieť plameňom.
  Pridaj záložku 9 Hľa, ide deň Pána ukrutný, rozhnevaný a rozpálený, aby urobil zo zeme púšť a jej hriešnikov z nej vyhubil!
  Pridaj záložku 10 Veď hviezdy nebies a ich súhvezdia nezaskvejú sa svojím leskom, slnko sa zatmie, len čo vyjde, a mesiac sa nerozžiari svetlom.
  Pridaj záložku 11 Strescem zločin na svete a na zločincoch ich vinu a spravím koniec nadutosti pyšných a hrdosť násilníkov pokorím.
  Pridaj záložku 12 Mužov spravím vzácnejšími než zlato a ľudí nad zlato ofírske.
  Pridaj záložku 13 Preto otrasiem nebesami a zem sa vyšinie zo svojho miesta pre rozhorčenosť Pána zástupov v ten deň, keď vzplanie jeho hnev.
  Pridaj záložku 14 Vtedy ako splašená gazela a ako ovce, ktoré nik nestráži, obráti sa každý k vlastnému národu a každý pobeží do svojej krajiny.
  Pridaj záložku 15 Každý dopadnutý bude prebodnutý a každý dochytený padne mečom.
  Pridaj záložku 16 Pred ich očami rozdrvia im deti, vyplienia im domy a sprznia im ženy.
  Pridaj záložku 17 Hľa, ja vzbudím proti nim Médov, ktorí si nevážia striebra a v zlate nemajú záľubu.
  Pridaj záložku 18 Ich kuše rozdrvia mladíkov a neušetria plod života, nad synčekmi sa nezľutuje ich oko.
  Pridaj záložku 19 A Babylon, ozdoba kráľovstiev, pyšná okrasa Chaldejcov, bude, ako keď Boh rozvrátil Sodomu a Gomoru.
  Pridaj záložku 20 Neobývaný bude naveky, neosídlený na všetky pokolenia; Arab si tam nepostaví stan a pastieri tam nebudú košiariť.
  Pridaj záložku 21 Ale bude tam sídliť zver púšte, sovy naplnia ich domy, budú tam bývať pštrosy a capy tam budú poskakovať.
  Pridaj záložku 22 Hyeny budú skučať v jeho kaštieľoch a šakaly v palácoch rozkoše. Už čoskoro príde jeho čas, neodtiahnu sa už jeho dni.
  Pridaj záložku 1 Lebo Pán sa zmiluje nad Jakubom a znovu si vyvolí Izrael a dá im spočinúť vo vlastnej krajine. Vtedy sa pridružia k nim cudzinci a pripoja sa k Jakubovmu domu.
  Pridaj záložku 2 Národy ich pojmú a privedú na ich miesto, dom Jakubov si ich však prisvojí v Pánovej krajine za sluhov a za slúžky; zajmú tých, čo ich zajali, a podrobia si svojich utláčateľov.
  Pridaj záložku 3 V ten deň, keď ti Boh dá odpočinúť si od únavy a zmietania a ukrutného otroctva, ktorým ťa zotročil,
  Pridaj záložku 4 zložíš toto porekadlo proti babylonskému kráľovi a povieš: "Hľa, ako skončil tyran, skončilo násilie!"
  Pridaj záložku 5 Pán zlámal prút pohanov, palicu vladárov,
  Pridaj záložku 6 čo zlostne bila ľudstvo údermi neprestajnými, podmaňovala v hneve národy sužovaním neľútostným.
  Pridaj záložku 7 Oddychuje, odpočíva celá zem, prepukáva jasotom.
  Pridaj záložku 8 Aj cyprusy a cédre Libanonu sa ti tešia: "Odkedy ležíš, nevystúpi rubač k nám."
  Pridaj záložku 9 Podsvetie zdola sa pre teba rozruší v ústrety tvojmu príchodu; vzbudzuje pre teba tiene, všetkých mocnárov zeme vyzdvihuje z ich trónov, všetkých kráľov národov.
  Pridaj záložku 10 Títo všetci sa ozvú, prehovoria k tebe: "I ty si omdlel ako my, nám si sa stal rovným?
  Pridaj záložku 11 Do pekla je zvrhnutá tvoja sláva, zunenie tvojich hárf. Pod tebou je rozostretá chrobač a červy sú tvojou prikrývkou."
  Pridaj záložku 12 Ako si padla z neba, žiarivá zornička! Zrazený si k zemi, čo si vládol nad národmi.
  Pridaj záložku 13 Veď v srdci si si hovoril: "Do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón, sídliť chcem na vrchu zhromaždenia, na stráňach severu.
  Pridaj záložku 14 Vystúpim do výšin oblakov, prirovnám sa Najvyššiemu."
  Pridaj záložku 15 Lenže do podsvetia si zvrhnutý, na stráne priepasti.
  Pridaj záložku 16 Čo ťa uzrú, obzrú si ťa, hútať budú o tebe: "Či toto je muž, čo rozbúril zem, zatriasol ríšami,
  Pridaj záložku 17 čo svet obrátil na pustatinu, jeho mestá zrúcal a jeho väzňom nepootváral dom väznenia?"
  Pridaj záložku 18 Králi národov všetci spočívajú v sláve, každý vo svojom dome.
  Pridaj záložku 19 Ty však si vyhodený bez hrobu ako odporná vetva - pokrytý zabitými, ktorých meč prebodal - 19f ako pošliapaná mŕtvola. 19e K tým, čo zostúpia do kamenných hrobov,
  Pridaj záložku 20 nepridružíš sa pri pohrebe, lebo si zničil vlastnú krajinu, svoj vlastný ľud vyvraždil. Nikdy nik nespomenie semeno zločincov.
  Pridaj záložku 21 Postavte popravisko jeho synom pre zločin ich otcov, aby nepovstali a nepodmanili si zem a nezaplnili svet mestami
  Pridaj záložku 22 Povstanem proti nim - hovorí Pán zástupov - a vyhubím z Babylonu meno a zvyšok, rod a potomstvo - hovorí Pán -
  Pridaj záložku 23 a obrátim ho na príbytok ježa a na mláky vôd a vymetiem ho ničiacou metlou - hovorí Pán zástupov.
  Pridaj záložku 24 Takto prisahal Pán zástupov: "Veru, ako som zamýšľal, tak bude a ako som ustanovil, tak sa stane,
  Pridaj záložku 25 že zlomím Asýrsko vo svojej krajine na svojich vrchoch ho pošliapem, takže sa vzdiali od nich jeho jarmo stratí sa z ich ramien jeho bremeno."
  Pridaj záložku 26 To je ustanovenie, ustanovené nad celou zemou, a to je ruka, vystretá nad všetky národy.
  Pridaj záložku 27 Veď Pán zástupov rozhodol, ktože to zlomí? Jeho ruka je vystretá, ktože ju odstráni?
  Pridaj záložku 28 V roku smrti kráľa Achaza odznel tento výrok:
  Pridaj záložku 29 Neteš sa ty, Filištínsko celé, že prút toho, čo ťa bil, je zlomený, bo z koreňa hada vyjde vretenica a jej plodom bude okrídlený drak.
  Pridaj záložku 30 I budú sa pásť prvorodení biednych a chudobní budú sídliť v bezpečí, tvoj koreň však hladom usmrtím a tvojich pozostalých zabijem.
  Pridaj záložku 31 Kvíľ, brána, plač, mesto, des sa, Filištínsko celé, lebo od severu prichádza dym a nik neodchádza od svojich čiat."
  Pridaj záložku 32 A čo sa odpovie poslom pohanov? Že Pán založil Sion a na ňom sa ukryjú biedni jeho ľudu.
  Pridaj záložku 1 Výrok nad Moabom. Áno, za noci bol zničený, Ar Moab zhynul; áno, za noci bol zničený, Kír Moab zhynul.
  Pridaj záložku 2 Idú do domu, Dibon vystupuje na výšiny plakať, na Nebu a na Medabe kvíli Moab: na každej hlave plešina, každá brada oholená,
  Pridaj záložku 3 na jeho cestách obliekajú sa do vrecovín, na jeho strechách a uliciach všetko kvíli, rozplakáva sa.
  Pridaj záložku 4 Hesebon a Eleále volá, až k Jase počuť ich hlas, preto sa chvejú bedrá Moabu, jeho duša sa chveje.
  Pridaj záložku 5 Moje srdce volá pre Moab. Jeho ubehlíci sú až v Segore, v Eglat - Šelišija. Áno, na výstupy Luitu vystupujú v plači, áno, na ceste k Horonaimu stupňujú krik pre skazu.
  Pridaj záložku 6 Áno, vody Nimrimu sa na púšť obrátia, áno, vyschla tráva, zhynula byľ, niet viacej zelene.
  Pridaj záložku 7 Preto svoje zvyšky a svoje zásoby nesú k potoku Vŕb.
  Pridaj záložku 8 Áno, krik obkľučuje hranice Moabu, až po Eglaim jeho kvílenie a po Beer-Elim jeho kvílenie.
  Pridaj záložku 9 Áno, vody Dimonu sú plné krvi, lebo na Dimon uložím ďalšie: na zachránených Moabu leva i na tých, čo ostanú v krajine.
  Pridaj záložku 1 Pošlite baránka vládcovi zeme zo Sely púšťou k vrchu dcéry Siona.
  Pridaj záložku 2 Ako odplašené vtáča, rozohnané hniezdo, budú dcéry Moabu pri brodoch Arnona.
  Pridaj záložku 3 "Daj radu, učiň rozhodnutie; premeň na noc svoj tieň v pravé poludnie, schovaj ubehlíkov, nevyjavuj rozplašených!
  Pridaj záložku 4 Nech u teba bývajú ubehlíci Moabu, buď im útočišťom pred ničiteľom!" Veď zmizol násilník, prestalo ničenie, zhynuli z krajiny tí, čo ju gniavili!
  Pridaj záložku 5 Milostivo bude postavený trón a na ňom bude verne sedieť v stánku Dávidovom sudca, čo hľadá právo a domáha sa pravdy.
  Pridaj záložku 6 Počuli sme o pýche Moabu, pýche veľkej, a o jeho nadutosti, hrdosti a prchkosti, o jeho nezmyselných rečiach.
  Pridaj záložku 7 Preto jajkať bude Moab k Moabovi, všetko to bude jajkať. Za hroznovými koláčmi Kír-Charošetu budú vzdychať celkom zničení.
  Pridaj záložku 8 Lebo sú zvädnuté polia Hesebonu, vinicu Sabamy rozšliapali páni národov; jej ratolesti siahajú až k Jazeru, zatárali sa na púšť, jej výhonky sa rozvetvovali, presahovali more.
  Pridaj záložku 9 Preto plačom Jazerčanov oplakávam vinicu Sabamy, zalievam ťa slzami, Hesebon a Eleále, veď do tvojho vinobrania a do tvojej žatvy vpadávalo ujúkanie.
  Pridaj záložku 10 Zmizla radosť a plesanie zo záhrad a vo viniciach nejasajú, nevýskajú, víno v lisoch nešliape šliapač, urobil som koniec ujúkaniu.
  Pridaj záložku 11 Preto moje vnútro zuní pre Moaba ako citara a moje útroby pre Kír Cháreš.
  Pridaj záložku 12 Až sa zjaví Moab a namáhať sa bude na výšinách a vojde sa modliť do svojej svätyne, nič nezmôže.
  Pridaj záložku 13 Toto je slovo, ktoré Pán dávno vyriekol nad Moabom.
  Pridaj záložku 14 Teraz však prehovoril Pán: "V troch rokoch, ako rokoch žoldniera, bude znevážená sláva Moabu so všetkým veľkým zástupom. Zvyškov však bude málo, trocha, nie mnoho."
  Pridaj záložku 1 Výrok nad Damaskom: "Hľa, Damask prestane byť mestom, bude iba hŕbou zrúcanín.
  Pridaj záložku 2 Opustené budú mestá Aroeru, budú patriť stádam, tam budú ležať a nik ich neodstraší.
  Pridaj záložku 3 Zhynie bašta Efraimu a kráľovstvo Damasku, so zvyškami Aramu bude ako so slávou synov Izraela" - hovorí Pán zástupov.
  Pridaj záložku 4 V ten deň zdrobnie Jakubova sláva a tučnosť jeho tela schradne.
  Pridaj záložku 5 A obíde, ako keď žnec zachytáva steblá a jeho rameno obžína klasy v údolí Refaim.
  Pridaj záložku 6 Zostanú z neho paberky, ako keď ráňajú olivy, dve-tri bobuľky na samom vrcholci, štyri-päť na konárikoch stromu" - hovorí Pán, Boh Izraela.
  Pridaj záložku 7 "V ten deň vzhliadne človek na svojho Tvorcu a jeho oči pozrú na Svätého Izraelovho.
  Pridaj záložku 8 Nebude hľadieť na oltáre, na dielo svojich rúk, a nebude pozerať na to, čo vytvorili jeho prsty, na ašery a slnečné stĺpy.
  Pridaj záložku 9 V ten deň budú jeho opevnené mestá ako zboreniská Hevejcov a Amorejčanov, ktoré opustili pred synmi Izraela, a bude pustatinou.
  Pridaj záložku 10 Veď si zabudol na Boha, svoju spásu, a na svoju pevnú Skalu si si nespomenul, preto len saď rozkošné sady a cudzím viničom ich vysádzaj!
  Pridaj záložku 11 V deň, keď zasadíš, ohraď a do rána priveď svoje semeno k rozkvetu: unikne žatva v deň choroby a nezhojiteľnej bolesti."
  Pridaj záložku 12 Beda, hukot mnohých národov, hučia ako hukot morí! Burácanie národov, burácajú ako burácanie ohromných vôd.
  Pridaj záložku 13 Zástupy burácajú ako burácanie mnohých vôd, ale zahriakne ich a ujdú ďaleko; budú hnané ako pleva vetrom a ako krútňava povíchricou.
  Pridaj záložku 14 Za večera, hľa, zdesenie, pred ránom ho už niet! To je údel tých, čo nás olupujú, a osud tých, čo nás vykorisťujú.
  Pridaj záložku 1 Beda, zem zuniacich krídel, čo je za riekami Etiópie,
  Pridaj záložku 2 čo posiela poslov po mori, po vode na papyrusových člnkoch! Choďte, rýchli posli, k národu urastenému a lesklému, k ľudu strašnému na ďaleko-široko, k národu silnému a drviacemu, ktorému rieky prerývajú krajinu.
  Pridaj záložku 3 Všetci občania sveta a obyvatelia zeme hľaďte, až sa zdvihne zástava na vrchoch, až zazneje trúba, čujte!
  Pridaj záložku 4 Lebo takto hovorí Pán ku mne: "Spokojne budem hľadieť na svojom mieste ako žiarna horúčava za jasna a ako oblak rosy v úpale žatvy."
  Pridaj záložku 5 Lebo pred oberačkou, keď kvitnutiu je koniec a hroznom polozrelým bude jeho kvet, poobrezáva výhonky nožmi a vetvy odstráni, obstrihá.
  Pridaj záložku 6 Všetci budú ponechaní vtáctvu hôr a zveri zeme, vtáctvo tam bude letovať a všetka zver zeme tam prezimuje.
  Pridaj záložku 7 V tom čase prinesie dar Pánovi zástupov národ urastený a lesklý, ľud strašný na široko-ďaleko, národ silný a drviaci, ktorému rieky prerývajú krajinu, na miesto mena Pána zástupov, na vrch Sion.
  Pridaj záložku 1 Výrok nad Egyptom: "Hľa, Pán sa nesie na ľahkom oblaku a ide do Egypta! I trasú sa pred ním bôžikovia Egypta a Egyptu sa v hrudi roztápa srdce.
  Pridaj záložku 2 "I popudím Egypt proti Egyptu, že bude bojovať brat proti bratovi, priateľ proti priateľovi, mesto proti mestu, kráľovstvo proti kráľovstvu.
  Pridaj záložku 3 Egyptu unikne duch z útrob a pomätiem ich rozvahu, že sa budú vyzvedať u bôžikov, čarodejníkov, duchov a veštcov.
  Pridaj záložku 4 Vydám Egypt do rúk krutých pánov, tvrdý kráľ bude vládnuť nad nimi" - hovorí Pán, Jahve zástupov.
  Pridaj záložku 5 Vysušia sa vody z mora a rieka úplne vyschne.
  Pridaj záložku 6 Páchnuť bude z riečišť, spľasnú a vyschnú rieky Egypta, zvädne trsť a šašina.
  Pridaj záložku 7 Plešiny sú pri Níle, pri brehu Nílu, veď všetko siatie Nílu uschne, zvädne, zmizne.
  Pridaj záložku 8 Kvíliť budú rybári, žialiť všetci, čo hádžu udicu do Nílu, a tí, čo rozprestierajú sieť na vode, sklesnú.
  Pridaj záložku 9 Zahanbia sa tí, čo spracúvajú ľan, tí, čo češú a pradú biele nite.
  Pridaj záložku 10 Jeho robotníci budú pošliapaní, všetci nádenníci zarmútení v duši.
  Pridaj záložku 11 Veru bláznivé sú kniežatá Tanisu, múdri radcovia faraóna sú hlúpou radou. Ako môžete vravieť faraónovi: "Syn mudrcov som, syn dávnych kráľov?"
  Pridaj záložku 12 Kdeže sú tvoji mudrci? Nechže ti oznámia a zvestujú, čo ustanovil Pán zástupov proti Egyptu.
  Pridaj záložku 13 Osprosteli kniežatá Tanisu, pomýlené sú kniežatá Memfisu, zavádzajú Egypt vládcovia jeho kmeňov.
  Pridaj záložku 14 Pán vmiešal do jeho útrob ducha závratu, do bludu uvedú Egypt vo všetkom jeho konaní, ako blúdi opilec v tom, čo sám vydávil.
  Pridaj záložku 15 Egypt nebude mať diela, -
  Pridaj záložku 16 V ten deň bude Egypt ako ženy; triasť a báť sa bude rozohnanej ruky Pána zástupov, ktorou sa rozohnal proti nemu.
  Pridaj záložku 17 A júdska krajina bude Egyptu postrachom; keď ju ktokoľvek pred nim spomenie, bude sa triasť pre ustanovenie Pána zástupov, ktoré ustanovil nad ním.
  Pridaj záložku 18 V ten deň bude päť miest v egyptskej krajine, ktoré budú hovoriť rečou Kanaánu a prisahať na Pána zástupov, jedno sa bude volať Mesto slnka.
  Pridaj záložku 19 V ten deň bude Pánov oltár v strede egyptskej krajiny a pri jej hranici Pánov pomník.
  Pridaj záložku 20 A bude znamením a svedectvom Pánovi zástupov v egyptskej krajine: Ak budú volať k Pánovi pre utláčateľov, pošle im záchrancu a obrancu a oslobodí ich.
  Pridaj záložku 21 Pán sa dá Egypťanom poznať; Egypťania v ten deň poznajú Pána a budú mu prisluhovať obety a dary, sľúbia Pánovi sľuby a splnia ich.
  Pridaj záložku 22 Pán bude biť Egypt, biť, ale uzdraví. Tak sa obrátia k Pánovi; i dá sa im uprosiť a uzdraví ich.
  Pridaj záložku 23 V ten deň bude cesta z Egypta do Asýrska a budú chodiť Asýri do Egypta a Egypťania do Asýrska a Egypt s Asýrskom bude slúžiť.
  Pridaj záložku 24 V ten deň bude Izrael tretím pri Egypte a Asýrsku; požehnaním uprostred zeme,
  Pridaj záložku 25 ktorým požehná Pán zástupov slovami: "Požehnaný môj ľud Egypt a dielo mojich rúk Asýrsko a moje dedičstvo Izrael."
  Pridaj záložku 1 V roku, keď tartan prišiel do Azotu - keď ho poslal asýrsky kráľ Sargon - a bojoval proti Azotu a dobyl ho,
  Pridaj záložku 2 v tom čase hovoril Pán prostredníctvom Izaiáša, syna Amosovho, takto: "Choď, vyzleč zo svojich bedier vrecovinu a vyzuj si z nôh obuv! I urobil tak a chodil nahý a bosý.
  Pridaj záložku 3 Vtedy povedal Pán: "Tak, ako chodí môj služobník Izaiáš tri roky nahý a bosý, na znamenie a náznak proti Egyptu a Etiópii,
  Pridaj záložku 4 tak poženie asýrsky kráľ zajatcov Egypta a vyhnancov Etiópie - mladíkov i starcov - nahých a bosých s holými zadkami na hanbu Egypta.
  Pridaj záložku 5 Ustrnú a budú sa hanbiť pre Etiópiu, svoju nádej, a pre Egypt, svoju ozdobu.
  Pridaj záložku 6 A obyvatelia tohto pobrežia povedia v ten deň: "Hľa, takto je s našim nádejami, za ktorých pomocou sme behali, aby nás oslobodili od asýrskeho kráľa. Akože budeme môcť uniknúť my?"
  Pridaj záložku 1 Výrok nad morskou púšťou: Ako víchrice, ktoré tiahnu juhom, tak príde z púšte; z hroznej krajiny.
  Pridaj záložku 2 Bolo mi zjavené kruté videnie: Lupič lúpi, ničiteľ ničí. "Hor' sa, Elam! Zvieraj, Méd! Všetkej ich kviľbe koniec urobím."
  Pridaj záložku 3 Preto sú moje bedrá plné hrôzy, schvátili ma bôle sťa bôle rodičky, zronený som, keď to čujem, zmätený som, keď to vidím.
  Pridaj záložku 4 Trepoce mi srdce, zdesili ma hrôzy, súmrak mi moju túžbu urobil postrachom.
  Pridaj záložku 5 Prestrú stôl, postavia hliadku, jedia a pijú. "Hore, kniežatá, mažte štít!"
  Pridaj záložku 6 Lebo takto mi hovoril Pán: "Choď, postav hliadku! Čo uzrie, nech oznámi!
  Pridaj záložku 7 Ak uvidí jazdcov, dvojice koní, jazdcov na osloch, jazdcov na ťavách, nech sleduje pozorne, veľmi pozorne!"
  Pridaj záložku 8 I zvolal: "Vidím. Na hliadke, Pane, stojím vo dne stále, na svojej stráži ja stojím celú noc:
  Pridaj záložku 9 Hľa, idú jazdci, dvojice koní." I ozve sa a hovorí: "Padol, padol Babylon, všetky sošky jeho bohov roztrieskal na zemi."
  Pridaj záložku 10 Môj rozmlátený, môj rozdrvený ľud, čo som počul od Pána zástupov, Boha Izraela, to som vám oznámil.
  Pridaj záložku 11 Výrok nad Dumou (Edomskom): Volá ku mne zo Seiru: "Strážca, ako je s nocou? Strážca, čo s nocou?"
  Pridaj záložku 12 Strážca povedal: "Príde ráno, ale aj noc. Ak sa dozvedáte, dozvedajte sa, vráťte sa znovu!"
  Pridaj záložku 13 Výrok nad Arábiou: V kružine púšte nocujte, karavány dedanské!
  Pridaj záložku 14 V ústrety smädnému doneste vodu, obyvatelia krajiny Tema, choďte ubehlíkom naproti s chlebom!
  Pridaj záložku 15 Lebo ušli pred mečom, pred vytaseným mečom a pred natiahnutou kušou, pred ťažkým bojom.
  Pridaj záložku 16 Lebo takto hovorí Pán ku mne: "Ešte za rok, ako rok žoldniera, a zahynie všetka sláva Kedaru,
  Pridaj záložku 17 zvyšok z počtu lukov hrdinských synov Kedaru bude malý," lebo to riekol Pán, Boh Izraela.
  Pridaj záložku 1 Výrok nad Údolím videnia: Čože ti je, že si celé vystúpilo na strechy,
  Pridaj záložku 2 plné kriku, mesto hučiace, mesto jasajúce? Tvoji zomrelí nepomreli mečom.
  Pridaj záložku 3 Všetci tvoji vodcovia razom utiekli ukrutne spútaní, všetci tvoji hrdinovia sú razom spútaní, utiekli ďaleko.
  Pridaj záložku 4 Preto hovorím: "Odvráťte sa odo mňa! Horko zaplačem. Nesnažte sa potešiť ma nad skazou dcéry môjho ľudu!"
  Pridaj záložku 5 Lebo deň poplachu a šliapania a búrenia drží Pán, Jahve zástupov. V Údolí videnia podkopávajú múr a krik je proti hore.
  Pridaj záložku 6 Elam zdvihol tulec; na vozoch ľudia, jazdci, a Qír obnažil štít.
  Pridaj záložku 7 Tvoje krásne údolia sú plné vozov a jazdci sa pevne postavili k bráne.
  Pridaj záložku 8 Odňal závoj Júdovi; v ten deň si hľadel na zbrojnicu Lesného domu.
  Pridaj záložku 9 Vidíte, že má Dávidovo mesto mnoho trhlín, zhromažďujete vodu do Dolného rybníka,
  Pridaj záložku 10 sčitujete domy Jeruzalema, rúcate domy na opevnenie múrov
  Pridaj záložku 11 a robíte struhu medzi dvoma múrmi vodám starého rybníka. Nepozriete však na toho, ktorý to urobil, a toho, čo oddávna to spravil, nevidíte.
  Pridaj záložku 12 A pán, Jahve zástupov, zvolá v ten deň: "Plačte a nariekajte, ohoľte sa a opášte sa vrecovinou!"
  Pridaj záložku 13 Ale, hľa, plesanie a radosť, zabíjajú statok a režú ovce, jedia mäso a pijú víno: "Jedzme a pime, veď zajtra umrieme!"
  Pridaj záložku 14 I zaznelo mi v ušiach, Pane zástupov: "Veru vám nebude odpustený tento hriech, pokiaľ neumriete" - hovorí Pán, Jahve zástupov.
  Pridaj záložku 15 Toto hovorí Pán, Jahve zástupov: Choďže k tomu úradníkovi, k Sobnovi, správcovi domu:
  Pridaj záložku 16 "Čože tu máš a kohože tu máš, že si si tu vytesal hrob?" Vysoko vytesal svoj hrob, v skale si vydlabal príbytok.
  Pridaj záložku 17 Hľa, Pán ťa rozmachom odvrhne, silák, a pevne ťa zohne,
  Pridaj záložku 18 silno ťa zakotúľa, ako sa kotúľa lopta do šírošírej krajiny. Tam zomrieš a tam budú tvoje skvostné vozy, ty hanba domu tvojho pána!
  Pridaj záložku 19 Odstránim ťa z tvojho miesta a zvrhnem ťa z tvojho postavenia.
  Pridaj záložku 20 V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, syna Helkiáša,
  Pridaj záložku 21 a oblečiem ho do tvojho rúcha, opášem ho tvojím pásom a dám mu do rúk tvoju moc. I bude otcom obyvateľom Jeruzalema a Júdovmu domu.
  Pridaj záložku 22 Dám mu na plece kľúč Dávidovho domu, keď otvorí, nikto nezavrie, a keď zavrie, nikto neotvorí.
  Pridaj záložku 23 Osadím ho ako kôl na pevnom mieste, že bude slávnym trónom domu svojho otca.
  Pridaj záložku 24 Bude na ňom visieť všetka sláva domu jeho otca: konáre a ratolesti, všetky malé nádoby, od hrnčekov až po krčahy.
  Pridaj záložku 25 V ten deň - hovorí Pán zástupov - vykýve sa kôl, osadený na pevnom mieste, vyvalí sa a padne, i rozdrúzga sa ťarcha, čo bude na ňom, lebo to vyriekol Pán."
  Pridaj záložku 1 Výrok nad Týrom: Kvíľte, lode taršišské, veď je zničený, prístrešia niet! Pri príchode z krajiny Cetim im to bolo zvestované.
  Pridaj záložku 2 Zamĺkli obyvatelia pobrežia, sidonskí kupci, čo plavia sa morom.
  Pridaj záložku 3 Naplnilo ťa - cez veľké vody - zrno Šichoru. Žatva Nílu je ich zárobkom a stal sa tržiskom národov.
  Pridaj záložku 4 Hanbi sa, Sidon, veď hovorí more, morská pevnosť takto: Neúpel si a neporodil si, synov si nevychoval a nevypestoval si panny.
  Pridaj záložku 5 Keď bude chýr o tom v Egypte, zažalostia pre správu o Týre.
  Pridaj záložku 6 Choďte do Taršišu, kvíľte, obyvatelia pobrežia!
  Pridaj záložku 7 Či toto je vaše jasajúce (mesto), ktoré má pôvod odpradávna a ktoré viedli jeho nohy sídliť naďaleko?
  Pridaj záložku 8 Kto takto rozhodol o Týre, čo korunúval, ktorého kupci boli kniežatami, jeho obchodníci vznešenými krajiny?
  Pridaj záložku 9 Pán zástupov rozhodol tak, aby potupil pýchu všetkej slávy, aby pohanil všetkých vznešených krajiny.
  Pridaj záložku 10 Prekroč svoju krajinu sťa rieka, dcéra Taršišu, pása už niet!
  Pridaj záložku 11 Vystrel svoju ruku nad more, zatriasol dŕžavami. Pán dal rozkaz proti Kanaánu, aby boli zničené jeho pevnosti.
  Pridaj záložku 12 I riekol: "Neplesaj už viac, znásilnená panna, dcéra Sidonu! Vstaň, preplav sa do Cetim, ani tam nebudeš mať pokoja."
  Pridaj záložku 13 Hľa, krajina Chaldejcov - to tento národ, nie Asýr to bol, čo pripravil ju pre zver - postavil si veže a zrúcal jej paláce, urobil z nej zborenisko.
  Pridaj záložku 14 Kvíľte, lode taršišské, veď je zničené Vaše útočište!
  Pridaj záložku 15 V ten deň bude Týrus zabudnutý na sedemdesiat rokov, ako sú dni jedného kráľa. Po sedemdesiatich rokoch bude s Týrom podľa piesne neviestky:
  Pridaj záložku 16 Vezmi citaru, obchádzaj mesto, neviestka zabudnutá, pekne hraj, veľa spievaj, aby si spomenuli na teba.
  Pridaj záložku 17 A tak po sedemdesiatich rokoch Pán navštívi Týrus a (on) sa vráti k svojmu zárobku a obcovať bude so všetkými kráľovstvami zeme pred tvárou sveta.
  Pridaj záložku 18 Jeho zisk však a zárobok bude zasvätený Pánovi. Nebude sa hromadiť a nebude sa uschovávať, lež bude patriť tým, čo bývajú pred tvárou Pána, aby jedli do sýtosti a obliekali sa nádherne.
  Pridaj záložku 1 Hľa, Pán pustoší zem a nivočí ju, rozvracia jej tvárnosť a rozprašuje jej obyvateľov.
  Pridaj záložku 2 I bude ako ľudu, tak kňazom, ako sluhovi, tak jeho pánovi, ako slúžke, tak jej panej, ako predavačom, tak kupcom, ako tomu, čo požičiava, tak tomu, čo si požičiava, ako dlžníkovi, tak veriteľovi.
  Pridaj záložku 3 Pustá, spustnutá je zem, vyplienená a vylúpená, lebo Pán hovoril toto slovo.
  Pridaj záložku 4 Trúchli, uvädá zem, zoschýna, uvädá svet, zoschýna výsosť so zemou.
  Pridaj záložku 5 A zem je sprznená od obyvateľov, veď prekročili zákony, zmenili právo, zrušili zmluvu večitú.
  Pridaj záložku 6 Preto kliatba zožiera zem a pykajú tí, čo na nej bývajú, preto horia obyvatelia zeme a ľudí ostalo len máličko.
  Pridaj záložku 7 Smúti mušt, zoschýna vinič, vzdychajú všetci, čo sa v srdci tešili.
  Pridaj záložku 8 Zmizla radosť bubnov, prestal krik plesajúcich, zmizla radosť citary.
  Pridaj záložku 9 Pri speve nepijú víno, zhorkol nápoj pri pití.
  Pridaj záložku 10 Zbúrané je ničomné mesto, zavretý každý dom, nevkročíš doň.
  Pridaj záložku 11 Kviľba je po uliciach pre víno, zapadla každá radosť, odišla potecha zo zeme.
  Pridaj záložku 12 V meste zostala spustlosť, na márnosť je rozbitá brána.
  Pridaj záložku 13 Veru, tak bude vprostred zeme, uprostred národov ako ráňanie olív, ako paberkovanie, keď skončila oberačka.
  Pridaj záložku 14 Tí pozdvihujú svoj hlas, zaplesajú, nad slávou Pánovou zajasá more.
  Pridaj záložku 15 Preto oslavujte Pána na morských ostrovoch, meno Pána, Boha Izraela.
  Pridaj záložku 16 Od končín zeme počuli sme spevy: "Sláva Spravodlivému!" Ale povedal som: "Schradnem, schradnem, beda mi!" Vzbúrenci sa búria, áno, do vzbury sa ženú vzbúrenci.
  Pridaj záložku 17 Strach a jama a osídlo pre teba, čo obývaš zem:
  Pridaj záložku 18 a kto unikne hlasu hrôzy, padne do jamy, kto vystúpi z jamy, chytí sa do osídla. Lebo sa roztvoria prietoky z výsosti a zatrasú sa základy zeme.
  Pridaj záložku 19 Veľmi sa rozpuká zem, na kusy sa dotrhá zem, hrozne sa bude triasť zem.
  Pridaj záložku 20 Tackať sa bude zem, tackať sťa opilec, zakolíše sa ako koliba; i zaľahne na ňu jej hriech a padne, že viac nevstane.
  Pridaj záložku 21 V ten deň Pán navštívi vojsko výšav na výsosti a kráľov zeme na zemi,
  Pridaj záložku 22 zhrabaní budú, ako sa zhrabujú zajatci, do jamy a zavretí budú do väzenia, po mnohých dňoch budú navštívení.
  Pridaj záložku 23 I sčervenie mesiac a zahanbí sa slnko, veď Pán zástupov kraľuje na vrchu Sion a v Jeruzaleme a pred svojimi staršími má slávu.
  Pridaj záložku 1 Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
  Pridaj záložku 2 Veď si mi z mesta spravil zrúcaninu, z opevneného mesta zborenisko, paláce cudzích nie sú mestom, nikdy nebudú postavené.
  Pridaj záložku 3 Preto ťa velebí silný ľud, mestá mocných národov sa ťa boja.
  Pridaj záložku 4 Veď si bol pevnosťou slabému, pevnosťou biednemu v jeho úzkosti, úkrytom pred búrkou, tôňou pred úpalom, lebo dych tyranov - ako búrka múru.
  Pridaj záložku 5 Ako úpal na púšti udusil si hluk cudzincov, ako úpal v tôni mraku stlmil si pieseň tyranov.
  Pridaj záložku 6 Pán zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hostinu hojnú, hostinu s vínom, hojnosť vyberanú, víno najjemnejšie.
  Pridaj záložku 7 A zničí na tomto vrchu závoj, rozvinutý nad celým ľudstvom, a prikrývku, čo zakrýva všetky národy.
  Pridaj záložku 8 Zničí smrť navždy a Pán, Jahve, zotrie slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán hovoril.
  Pridaj záložku 9 A v ten deň povedia: "Hľa, toto je náš Boh, v neho sme dúfali, že nás spasí! On je Pán, v neho sme dúfali, jasajme a radujme sa z jeho spásy!
  Pridaj záložku 10 Lebo Pánova ruka spočinie na tomto vrchu." Potom bude Moab zmlátený na mieste, ako je zmlátená slama v hnojnici.
  Pridaj záložku 11 A ak si v nej roztiahne ruky, ako rozťahuje plavec pri plávaní, zrazí jeho pýchu aj obratnosť jeho rúk.
  Pridaj záložku 12 Zrúti tvoje vysoké opevnené múry, zvalí, strhne k zemi, do prachu.
  Pridaj záložku 1 V ten deň sa bude v júdskej krajine spievať táto pieseň: "Máme pevné mesto, spásu položil, múry a hradby.
  Pridaj záložku 2 Otvorte brány a vstúpi spravodlivý ľud, ktorý zachová vernosť.
  Pridaj záložku 3 Má myseľ pevnú zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.
  Pridaj záložku 4 Dúfajte v Pána na veky večné, lebo Pán, Jahve, je večnou skalou.
  Pridaj záložku 5 Preto znížil obyvateľov výšin mesto vyvýšené; zrútil ho, zrútil až k zemi, zrazil ho až do prachu.
  Pridaj záložku 6 Rozšliapala ho noha, nohy biednych, kroky slabých.
  Pridaj záložku 7 Cesta spravodlivého je rovná, cestu spravodlivého na rovno upravíš.
  Pridaj záložku 8 Áno, cestu tvojich súdov, Pane, sme čakali, tvoje meno a tvoja sláva je túžbou duše.
  Pridaj záložku 9 Svojou dušou dychtím po tebe v noci, áno, môj duch ťa vrúcne hľadá ráno, lebo podľa tvojich súdov na zemi učia sa obyvatelia sveta spravodlivosti.
  Pridaj záložku 10 Dostane zlosyn milosť? Nenaučí sa pravde, v zemi spravodlivých hreší a nevidí velebnosť Pána.
  Pridaj záložku 11 Pane, tvoja ruka je zdvihnutá, a nevidia; s hanbou uvidia horlivosť o ľud, tvojich nepriateľov strávi oheň.
  Pridaj záložku 12 Pane, daruješ nám pokoj, veď aj všetky naše diela si ty urobil!
  Pridaj záložku 13 Pane, Bože náš, vládli nad nami páni okrem teba, len ty si nám umožnil chváliť tvoje meno.
  Pridaj záložku 14 Mŕtvi neožijú, tiene nepovstanú, preto si ich strestal a vyhubil, zničil si všetku ich pamiatku.
  Pridaj záložku 15 Zveľadil si národ, Pane, zveľadil si národ, seba oslávil, rozšíril si všetky hranice krajiny.
  Pridaj záložku 16 Pane, v tiesni ťa hľadali. Šeptom vylievali prosby, keď ich karhal.
  Pridaj záložku 17 Ako ťarchavá žena, keď sa blíži k pôrodu, zvíja sa a volá v bolestiach, tak sme boli my, Pane, pred tebou.
  Pridaj záložku 18 Počali sme, zvíjali sme sa a akoby sme boli porodili vietor, spásu sme nepriviedli krajine a nezrodili sa obyvatelia zeme.
  Pridaj záložku 19 Tvoji mŕtvi ožijú! Vstanú moje mŕtvoly! Vzbuďte sa a plesajte, ktorí bývate v prachu! Veď tvoja rosa je rosou svetla a zem porodí tiene.
  Pridaj záložku 20 Choď, ľud môj, vstúp do svojich izieb a zapri dvere za sebou, schovaj sa trocha, nakrátko, kým neprejde hnev.
  Pridaj záložku 21 Bo, hľa, vychádza Pán zo svojho príbytku, aby trestal hriech na obyvateľoch zeme. Zem odhalí svoju krv a neukryje viac svojich zabitých.
  Pridaj záložku 1 V ten deň Pán potresce svojím tvrdým, veľkým a silným mečom Leviatana, rezkého hada, a zabije draka, ktorý je v mori.
  Pridaj záložku 2 V ten deň bude vinica vínorodá, ospevujte ju!
  Pridaj záložku 3 Ja, Pán, ju strážim, každú chvíľu ju polievam; aby ju nepoškodili, v noci i vo dne ju chránim.
  Pridaj záložku 4 Hnev neprechovávam. Keby bolo tŕnie a bodľačie, bojovne by som zakročil a spálil by som ho zaraz,
  Pridaj záložku 5 alebo nech sa chopí mojej ochrany, uzavrie mier so mnou, mier uzavrie so mnou.
  Pridaj záložku 6 V budúcnosti Jakub zakorení, kvitnúť bude a pučať Izrael a naplní tvár zeme úrodou.
  Pridaj záložku 7 Či ho šľahal, ako šľahal jeho šľahačov? Či ho zabíjal, ako zabíjal jeho zabíjačov?
  Pridaj záložku 8 Zamietnutím(?), zavrhnutím ho súdil, zmietol svojím ostrým víchrom v deň východného vetra.
  Pridaj záložku 9 Nuž takto bude uzmierený hriech Jakubov a všetkým ovocím je: odstráni svoj hriech, keď urobí všetky oltárne kamene podobnými rozdrvenému vápencu. Nevstanú viac ašery a chamány.
  Pridaj záložku 10 Lebo pevné mesto je osamelé, príbytok zavrhnutý, opustený ako púšť, bude sa tam pásť a odpočívať teľa a znivočí jeho vetvičky.
  Pridaj záložku 11 Keď uschnú jeho konáriky, zlámu sa, prídu ženy a zapália ich. Lebo je to ľud nechápavý, preto sa nezmiluje nad ním jeho Stvoriteľ a jeho Tvorca ho neomilostí.
  Pridaj záložku 12 V ten deň bude Pán vyklepávať klasy od Eufratu až po Egyptský potok a vy, synovia Izraela, budete pozbieraní jeden po druhom.
  Pridaj záložku 13 V ten deň zazvučí veľká trúba i prídu, čo boli stratení v asýrskej krajine a rozptýlení v krajine egyptskej, a klaňať sa budú Pánovi na svätom vrchu v Jeruzaleme.
  Pridaj záložku 1 Beda pyšnej korune opilcov Efraimu a zvädnutému kvetu jeho skvostnej ozdoby, ktorá je na hlave tučného údolia zrazených vínom.
  Pridaj záložku 2 Hľa, kohos' mocného a silného má Pán. Ako ľadovec, zhubný víchor, ako príval veľkých, dravých vôd zhodí na zem násilím.
  Pridaj záložku 3 Nohami bude pošliapaná pyšná koruna opilcov Efraimu.
  Pridaj záložku 4 A so zvädnutým kvetom jeho skvostnej ozdoby, ktorá je na hlave tučného údolia, bude to, čo s ranou figou pred oberačkou, ktorú zhltne ten, kto ju zazrie, sotvaže ju má v ruke.
  Pridaj záložku 5 V ten deň bude Pán zástupov krásnou korunou a ozdobným vencom zvyškom svojho ľudu,
  Pridaj záložku 6 duchom práva tomu, čo zasadá na súde, a udatnosťou tým, čo zatlačia boj k bráne.
  Pridaj záložku 7 Lenže aj títo blúdia od vína a od liehu sa tackajú, kňaz i prorok blúdia od liehu, sú pomätení od vína, tackajú sa od liehu, blúdia pri videní, tackajú sa pri rozsudku.
  Pridaj záložku 8 Áno, všetky stoly sú plné vývratku a výkalov, takže niet miesta.
  Pridaj záložku 9 "Koho to učí múdrosti? A komu to vysvetľuje náuku? Odkojeným mliekom? Odtrhnutým od pŕs?
  Pridaj záložku 10 Veď káž len, káž, káž len, káž, čakaj len, čakaj, čakaj len, čakaj, trochu sem, trochu tam!"
  Pridaj záložku 11 Veru brblavými perami a cudzím jazykom bude hovoriť k tomuto ľudu
  Pridaj záložku 12 ten, čo im hovoril: "Toto je odpočinok, dajte pokoj mdlému, toto je zotavenie," ale nechceli počuť.
  Pridaj záložku 13 Preto k nim bude slovo Pánovo: "Káž len, káž, káž len, káž, čakaj len, čakaj, čakaj len, čakaj, trochu sem, trochu tam!" - aby išli a klesli nazad a boli zdrvení, zaplietli sa a boli chytení.
  Pridaj záložku 14 Preto čujte, posmešníci, slovo Pánovo, panovníci tohto ľudu, čo je v Jeruzaleme.
  Pridaj záložku 15 pretože ste hovorili: "So smrťou sme uzavreli zmluvu a s peklom sme spravili dohodu, keď sa privalí bič šľahavý, nezasiahne nás, lebo sme si lož urobili útočišťom a zakrývame sa klamom."
  Pridaj záložku 16 Preto takto hovorí Pán, Jahve: "Hľa ja položím na Sione kameň, kameň vyskúšaný, uholný, vzácny, pevne zasadený. Kto uverí, nezakolíše.
  Pridaj záložku 17 Mierou urobím právo a váhou spravodlivosť, útočište lži však uchytí lejak a na úkryt vyrútia sa vody.
  Pridaj záložku 18 Vaša zmluva so smrťou bude zrušená a vaša dohoda s peklom neobstojí, keď sa privalí bič šľahavý, ten vás rozdrví.
  Pridaj záložku 19 Zachváti vás, kedykoľvek sa privalí, bo ráno za ránom sa privalí, vo dne i v noci; a len v hrôze pochopíte poučenie."
  Pridaj záložku 20 Bo krátke je lôžko - nemožno sa vystrieť, a prikrývka úzka - nemožno sa prikryť.
  Pridaj záložku 21 Lebo ako na vrchu Parašim vstane Pán a zaburáca ako v údolí Gabaon, aby urobil svoj čin - jeho čin je zvláštny, aby uskutočnil svoj skutok - jeho skutok je divný.
  Pridaj záložku 22 Teraz sa však neposmievajte, aby vám nestuhli okovy, lebo o skaze, a to neodvratnej, počul som od Pána, Jahveho zástupov, nad celou zemou.
  Pridaj záložku 23 Nachýľte si ucho a počujte môj hlas, dávajte pozor a čujte moju reč!
  Pridaj záložku 24 Či každý deň orie oráč (pod siatie), otvára a bráni svoju roľu?
  Pridaj záložku 25 A či, keď urovná jej tvár, nerozhodí kôpor a nezaseje rascu, nedáva pšenicu, jačmeň a ľadník do svojho ostredku?
  Pridaj záložku 26 V správnosti ho vycvičí, jeho Boh ho vyučí.
  Pridaj záložku 27 Veď nie mláťačkou sa mláti kôpor a koleso voza nekrúti sa po rasci, lež prútom vytĺka sa kôpor a rasca palicou.
  Pridaj záložku 28 Obilie sa mláti, no nerozdrvuje ho večne, neženie kolesá svojho voza a kopytami ho nerozdrvuje.
  Pridaj záložku 29 I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.
  Pridaj záložku 1 Beda, Ariel, Ariel, mesto, kde sídlil Dávid. Pridajte rok k roku, sviatky nech obehnú,
  Pridaj záložku 2 potom budem tiesniť Ariela a bude povzdych a vzdychanie; i bude mi ako Ariel.
  Pridaj záložku 3 Budem ťa obliehať dookola, upevním vôkol teba hradbu, a vystavím proti tebe násyp.
  Pridaj záložku 4 Vtedy budeš pokorne zo zeme hovoriť, z prachu zeme bude úpieť tvoja reč, tvoj hlas bude ako duch zo zeme a z prachu bude šepotať tvoja reč.
  Pridaj záložku 5 Ako drobný prach bude zástup cudzincov, ako miznúca pleva svorka násilníkov. I stane sa zrazu, nečakane:
  Pridaj záložku 6 Pán zástupov ťa navštívi hromom a trasením a veľkým praskotom, búrkou a víchricou a plameňom žeravého ohňa.
  Pridaj záložku 7 I bude ako sen a nočné videnie zástup všetkých národov, bojujúcich proti Arielovi a všetkých, čo ho obliehajú, obkľučujú a znásilňujú.
  Pridaj záložku 8 Ako keď sa sníva hladnému, že je, a keď sa prebudí, nemá ukojenú túžbu, a ako keď sa smädnému sníva, že pije, a keď sa prebudí, je zmorený a prahne smädom, tak bude zástupu všetkých národov, čo bojujú proti vrchu Sion.
  Pridaj záložku 9 Tŕpnite - a stŕpnete, zaslepujte sa a oslepnete, ste opití, ale nie od vína, tackáte sa, ale nie od liehu.
  Pridaj záložku 10 Lebo Pán vylial na vás ducha závratu a zavrel vaše oči, prorokov, zahalil vaše hlavy, vidcov.
  Pridaj záložku 11 Nuž bude vám každé videnie ako slová zapečatenej knihy. Keď ju dajú tomu, čo vie čítať, so slovami: "Čítajže toto!" - odpovie: "Nemôžem, je zapečatená."
  Pridaj záložku 12 A ak dajú knihu tomu, čo nevie čítať, a povedia: "Čítajže toto!" - odpovie: "Neviem čítať."
  Pridaj záložku 13 Pán povedal: "Pretože sa mi tento ľud približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzďaľuje odo mňa, takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom,
  Pridaj záložku 14 preto, hľa, ja znovu vykonám divy s týmto ľudom, podivne a čudno, i zahynie múdrosť jeho mudrcov a rozum jeho rozumných sa schová."
  Pridaj záložku 15 Beda tým, čo pred Pánom hlboko skrývajú úmysel, vo tme dejú sa ich skutky a vravia: "Kto nás vidí a kto o nás vie?"
  Pridaj záložku 16 Vaša prevrátenosť! Či hrnčiar hodnotí sa ako hlina, že tvor hovorí o tvorcovi: "Neurobil si ma!"? A hrniec vraví hrnčiarovi: "Nechápe!"?
  Pridaj záložku 17 Či to nebude už za krátku chvíľu, že Libanon premení sa na sad a sad budú za les pokladať?
  Pridaj záložku 18 A v ten deň počujú hluchí slová knihy a z tmy a temnoty oči slepých prehliadnu.
  Pridaj záložku 19 Pokorní budú v Pánovi rásť v radosti a najbiednejší z ľudu budú plesať v Svätom Izraela.
  Pridaj záložku 20 Veď zmizol násilník a zhynul posmešník a vyhubení sú, čo bdeli nad zločinom,
  Pridaj záložku 21 čo obvinili človeka pre slovo, čo sudcovi v bráne kládli osídla a pre nič odmietli spravodlivého.
  Pridaj záložku 22 Preto takto hovorí Pán Jakubovmu domu, (ten, čo vykúpil Abraháma): "Nebude sa teraz hanbiť Jakub a nezbledne teraz jeho tvár.
  Pridaj záložku 23 Lebo keď uvidí (jeho dietky), dielo mojich rúk uprostred seba, zasvätia moje meno, zasvätia Svätého Jakubovho a báť sa budú Boha Izraelovho.
  Pridaj záložku 24 Zblúdení duchom pochopia múdrosť a odbojníci prijmú poučenie."
  Pridaj záložku 1 "Beda synom odbojným, hovorí Pán, keď kujú plán, nie však skrze mňa, robia zmluvu, nie však podľa môjho ducha, aby hromadili hriech na hriech.
  Pridaj záložku 2 Kráčajú dolu do Egypta - mojich úst sa však nespýtali - posilniť sa silou faraóna a schovať sa do tône Egypta.
  Pridaj záložku 3 Sila faraóna vám však bude na hanbu a skrýša v tieni Egypta na potupu.
  Pridaj záložku 4 I keď boli jeho kniežatá v Tanise a jeho poslovia dôjdu do Hanesu,
  Pridaj záložku 5 všetci sa sklamú v národe, ktorý im neprospeje. Nebude im na pomoc ani na osoh, ale na hanbu, ba na potupu."
  Pridaj záložku 6 Výrok nad hrochom juhu: Cez krajinu úzkosti a biedy, odkiaľ je lev a levica, vretenica a okrídlený drak, vlečú na chrbtoch oslov svoje bohatstvo a na hrboch tiav svoje poklady k národu, ktorý im neprospeje.
  Pridaj záložku 7 Veď Egypťania nič a nič nepomôžu, preto som zvolal: "Ozrutou sú nehybnou."
  Pridaj záložku 8 Teraz choď, napíš to na tabuľu pred nimi a vpíš to do knihy, aby to bolo pre budúce dni ako svedectvo naveky!
  Pridaj záložku 9 Lebo je to národ odbojný, lživí synovia, synovia, čo nechcú počuť náuku Pánovu,
  Pridaj záložku 10 čo vravia vidiacim: "Neviďte!" a prorokom: "Neprorokujte nám pravdu, hovorte nám príjemno, prorokujte klamstvá,
  Pridaj záložku 11 odbočte z cesty, odchýľte sa z chodníka, odstráňte nám spred tváre Svätého Izraelovho!"
  Pridaj záložku 12 Nuž takto hovorí Izraelov Svätý: "Preto, že ste opovrhli týmto slovom, dúfate v násilie a klamstvo a opierate sa oň:
  Pridaj záložku 13 preto vám bude tento hriech ako hroziaca trhlina rozškľabená na vysokom múre, ktorého pád príde náhlo, rýchlo,
  Pridaj záložku 14 a bude rozbitý, ako sa rozbije hlinený hrniec, nemilosrdne tresnutý, že sa nenájde v jeho troskách črep, na ktorý by sa vzal ohník z vatry, alebo načrelo vody z mláky."
  Pridaj záložku 15 Lebo toto hovorí Pán, Jahve, Svätý Izraelov: "Návratom a pokojnosťou budete oslobodení, v tichosti a dôvere je vaša sila," ale nechceli ste.
  Pridaj záložku 16 Ba vraveli ste: "Nie, ale bežme na koňoch!" - preto budete bežať. "A na rýchlonohých sa nesme!" - preto budú rýchli vaši stíhači.
  Pridaj záložku 17 Tisíc sa vás trasie pred hrozbou jedného, pred hrozbou piatich utečiete, kým neostanete len ako sťažeň na temene vrchu a ako zástava na pahorku.
  Pridaj záložku 18 A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho,
  Pridaj záložku 19 lebo, ľud na Sione, čo bývaš v Jeruzaleme, nie, nebudeš plakať, áno, zľutuje sa nad tebou na hlas tvojho volania; len čo ho počuje, vyslyší ťa.
  Pridaj záložku 20 A dá vám chlieb tiesne a vodu úzkosti a tvoji učitelia sa viac neschovajú, očami budeš vidieť svojich učiteľov
  Pridaj záložku 21 a ušami počuješ spoza seba slová: "Toto je cesta, kráčajte po nej!" - ak sa odchýlite napravo, či naľavo.
  Pridaj záložku 22 Vtedy poškvrníš svoje modly pokryté striebrom a zlatom obtiahnuté liate sošky. Rozhádžeš ich ako hnus, povieš im: "Von!"
  Pridaj záložku 23 A on dá dažďa tvojmu siatiu ktorým zaseješ roľu, a chlieb, úroda zeme, bude výdatný a záživný. Tvoj statok sa bude v ten deň pásť na rozsiahlej pastve.
  Pridaj záložku 24 Voly a osly, čo obrábajú zem, budú žrať obrok záživný, viaty sitom a vejačkou.
  Pridaj záložku 25 Na každom čnejúcom vrchu a na každom vysokom kopci budú potoky, prúdy vôd v ten deň veľkého vraždenia, keď budú padať veže.
  Pridaj záložku 26 Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnca, svetlo slnca však bude sedemnásobné (ako svetlo siedmich dní) v deň, keď obviaže Pán zlomeninu svojho ľudu a dotlčené rany vylieči.
  Pridaj záložku 27 Hľa, Pánovo meno prichádza zďaleka, - jeho hnev blčí a je ťažkým kúdolom, jeho pery sú plné hnevu, jeho jazyk ako stravujúci oheň,
  Pridaj záložku 28 jeho dych je ako rozvodnený potok, čo siaha až po hrdlo - aby otriasol národmi otrasom ničiacim, je uzdou na lícach národov, čo vedie k blúdeniu.
  Pridaj záložku 29 Budete piesne spievať ako v noci zasväteného sviatku a v srdci sa budete radovať ako ten, čo putuje s flautou, aby došiel na vrch Pána, k Izraelovej Skale.
  Pridaj záložku 30 A Pán dá počuť svoj velebný hlas a zjaví rozmach svojho ramena v prchlivom hneve a v plameni žeravého ohňa, v záplave, búrke a v kameňoch ľadovca.
  Pridaj záložku 31 Bo od hlasu Pána zatrasie sa Asýr, keď ho udrie palicou.
  Pridaj záložku 32 A každý úder osudnej palice, ktorý mu zasadí Pán, bude za zvukov bubnov a hárf a v rozprúdenom boji ich zdolá.
  Pridaj záložku 33 Lebo oddávna je prichystaný Tofet, (aj ten je prichystaný pre kráľa), hlboký a široký, v jeho priehlbine oheň a hŕba dreva, Pánov dych ho rozpaľuje sťa prúd síry.
  Pridaj záložku 1 Beda tým, čo zostupujú pre pomoc do Egypta, opierajú sa o kone, dôverujú vo vozy, že ich je veľa, a dúfajú v jazdcov, že sú veľmi mocní, no na Svätého Izraelovho nevzhliadli a Pána nevyhľadávali.
  Pridaj záložku 2 Lenže aj on je múdry a privedie zlo, neodvolá svoje slová, povstane proti domu hriešnikov a proti pomoci zločincov.
  Pridaj záložku 3 Však Egypt je človek, nie Boh, ich kone sú telo, nie duch. Až Pán vystrie svoju ruku, potkne sa pomocník a padne napomáhaný a všetci spolu zahynú.
  Pridaj záložku 4 Lebo toto mi hovorí Pán: "Ako ručí lev a levica nad svojou: korisťou - a hoci by zavolali proti nemu plno pastierov, ich hlasu sa nezľakne, od ich hluku sa nesplaší: - tak zostúpi Pán zástupov bojovať na vrchu Sion a na jeho kopcoch.
  Pridaj záložku 5 Ako lietajúce vtáky tak zatieni Pán zástupov Jeruzalem, zatieni a vyslobodí, ušetrí a ochráni."
  Pridaj záložku 6 Vráťte sa k tomu, od ktorého ste tak hlboko odpadli, synovia Izraela.
  Pridaj záložku 7 Lebo v ten deň odvrhne každý svojich strieborných bôžikov a svojich zlatých bôžikov, ktorých vám urobili vaše ruky na hriech.
  Pridaj záložku 8 I padne Asýr nie mečom človeka a nie ľudský meč ho zožerie; bude ležať pred mečom a jeho junač padne v poddanstvo.
  Pridaj záložku 9 Jeho skala zhynie od strachu, pri úteku budú sa triasť jeho kniežatá, hovorí Pán, ktorý má svoj oheň na Sione a svoje ohnisko v Jeruzaleme.
  Pridaj záložku 1 Hľa, podľa pravdy bude kraľovať kráľ a kniežatá podľa práva panovať!
  Pridaj záložku 2 Každý bude sťa úkryt pred vetrom a útočište pred búrkou, ako potoky vôd v suchote, ako tôňa veľkej skaly v pustej krajine.
  Pridaj záložku 3 Nezalepia sa viac oči vidiacich a uši čujných budú načúvať.
  Pridaj záložku 4 Srdce pochabých bude chápať náuku a jazyk koktavých zrazu prehovorí jasno.
  Pridaj záložku 5 Nebudú viac volať blázna šľachetným, ani podvodníka nenazvú vznešeným.
  Pridaj záložku 6 Veď blázon hovorí bláznovstvo a srdce mu zamýšľa zlo: konať nečestne, hovoriť bludne proti Pánovi, sklamať túžbu hladného a odstrániť nápoj od smädného.
  Pridaj záložku 7 A zbrane podvodníka sú zlé; ten zamýšľa plány, aby zničil chudobného klamnými rečami, i keď chudák háji pravdu.
  Pridaj záložku 8 Šľachetný však zmýšľa šľachetne, zastáva sa vecí šľachetných.
  Pridaj záložku 9 Ženy bezstarostné, vstaňte, počúvajte môj hlas, dcéry spoliehavé, čujte moju reč!
  Pridaj záložku 10 V deň roku budete sa triasť, spoliehavé, veď koniec vinobraniu, oberačka nepríde.
  Pridaj záložku 11 Bojte sa, bezstarostné, traste sa, spoliehavé, zvlečte, obnažte sa, opášte si bedrá,
  Pridaj záložku 12 bite sa v prsia pre vzácne polia, pre úrodný vinohrad,
  Pridaj záložku 13 pre roľu môjho ľudu, čo tŕním a bodľačím zarastie. Áno, pre všetky domy radosti, pre plesajúce mesto.
  Pridaj záložku 14 Veď palác je opustený, hluk mesta prestal. Výšina a veža stali sa navždy jaskyňou, radosťou divých oslov, pasienkom stád.
  Pridaj záložku 15 Až bude na nás vyliaty duch z výsosti, vtedy bude z púšte sad a sad bude pokladaný za les.
  Pridaj záložku 16 V púšti sa usadí právo a v sade sa rozhostí pravda.
  Pridaj záložku 17 Účinkom pravdy bude pokoj a dielom pravdy mier a bezpečnosť navždy.
  Pridaj záložku 18 Môj ľud bude bývať v príbytku pokoja, v stánkoch bezpečných a v sídlach bezstarostných.
  Pridaj záložku 19 Načisto padne les a hlboko sa ponorí mesto.
  Pridaj záložku 20 Šťastní, čo sejete pri samých vodách, uvoľňujte nohy vola a osla.
  Pridaj záložku 1 Beda ti, ničiteľ, sám však neničený, a lupič, sám však neolúpený! Až skončíš ničenie, zničia ťa, až dovŕšiš lúpenie, olúpia ťa.
  Pridaj záložku 2 Pane, zmiluj sa nad nami, v teba dúfame, buď naším ramenom každé ráno a našou spásou v čase tiesne!
  Pridaj záložku 3 Pred hlasom hrmotu utečú národy, a keď sa pozdvihneš, kmene sa rozpŕchnu.
  Pridaj záložku 4 Nakopíte korisť, ako sa kopia kobylky, poskokom koníčkov poskočíte na ňu.
  Pridaj záložku 5 Velebný je Pán, veď býva na výsosti, naplňuje Sion právom a spravodlivosťou.
  Pridaj záložku 6 Jeho časy budú bezpečné, bohatstvo spásy, múdrosť a poznanie a bázeň pred Pánom bude jeho poklad.
  Pridaj záložku 7 Hľa, hrdinovia volajú vonku, poslovia pokoja horko plačú.
  Pridaj záložku 8 Pusté sú chodníky, zanikli pútnici. Zrušil zmluvu, opovrhol mestami, znevažoval ľudí.
  Pridaj záložku 9 Smúti, uvädá zem, hanbí sa Libanon, vyschýna, Sáron je podobný púšti, opršal Bášan a Karmel.
  Pridaj záložku 10 "Teraz povstanem," hovorí Pán, "teraz sa vyvýšim, teraz sa zdvihnem.
  Pridaj záložku 11 Počali ste seno, porodíte plevu, váš dych je ohňom, pohltí vás.
  Pridaj záložku 12 Národy budú spálené sťa vápenec, odťaté tŕnie sa spáli na ohni.
  Pridaj záložku 13 Čujte, vzdialení, čo som urobil, a blízki, poznajte moju moc!"
  Pridaj záložku 14 Trasú sa hriešnici na Sione, pokrytcov zachvacuje strach: "Kto z nás môže bývať s ohňom, čo stravuje? Kto z nás môže bývať s večným, požiarom?
  Pridaj záložku 15 Kto kráča v pravde a hovorí priamo, odmieta násilný zisk, potriasa rukami, aby sa nedotkol úplatku, zapcháva si uši, aby nepočul o krvi, a oči zatvára aby zlo nevidel:
  Pridaj záložku 16 Ten bude bývať na výsostiach, skalopevný je jeho hrad, dostane chleba a voda sa mu neminie."
  Pridaj záložku 17 Kráľa v jeho kráse uzrú tvoje oči, uvidia rozsiahlu krajinu.
  Pridaj záložku 18 Tvoje srdce spomína na hrôzu: "Kde je, čo sčitoval? - Kde je; čo zvažoval? - Kde je, čo zratúval veže?"
  Pridaj záložku 19 Neuvidíš bezočivý národ, národ s rečou nejasnou, že ho nerozumieť, a brblavým jazykom, že ho nemožno pochopiť.
  Pridaj záložku 20 Hľaď na Sion, mesto našich sviatkov, tvoje oči uzrú Jeruzalem, príbytok bezpečný, stánok neprenosný. Jeho kolíky sa nikdy nevytiahnu, ani jeden jeho povraz sa neroztrhne.
  Pridaj záložku 21 Ba Velebný, Pán, tam bude pre nás namiesto prúdov, riek, brehov širokých. Veslová loď po nich neprejde, a pyšná loď ich neprepláva.
  Pridaj záložku 22 Lebo Pán je naším sudcom, Pán naším zákonodarcom. Pán je naším kráľom, on nás spasí.
  Pridaj záložku 23 Tvoje povrazy sú popustené, neudržia podstavec sťažňa, nerozvinú zástavu. Vtedy sa bude deliť veľká korisť, kuľhaví budú hojne plieniť.
  Pridaj záložku 24 Nik z obyvateľov nepovie: "Chorý som." Ľudu, čo tam býva, je odpustený hriech.
  Pridaj záložku 1 Priblížte sa, kmene, a čujte, pozorujte, národy, nech počúva zem a čo ju napĺňa, svet a všetko, čo z neho pochádza.
  Pridaj záložku 2 Lebo Pánov hnev je nad všetkými národmi a jeho roztrpčenosť nad všetkým vojskom, zaklial ich, vydal ich na zabitie.
  Pridaj záložku 3 Ich zabití budú pohodení i pôjde zápach z ich mŕtvol, vrchy rozmoknú od ich krvi.
  Pridaj záložku 4 Všetko vojsko nebies sa rozteká, nebo sa zvíja ako kniha a všetko jeho vojsko odpadúva, ako odpadúva lístie z viniča, ako odpadúva z figovníka.
  Pridaj záložku 5 Veď je odpojený môj meč na nebesiach, hľa, dopadne k súdu na Edomsko a na ľud, ktorý som preklial.
  Pridaj záložku 6 Meč Pána je plný krvi, presýtený je tukom, krvou býkov a capov, tukom z obličiek baránkov. Áno, obetu má Pán v Bozre a veľké zabíjanie v edomskej krajine.
  Pridaj záložku 7 A padajú s nimi zubry, tiež junce s býkmi, ich zem je opojená krvou a ich pôda presýtená tukom.
  Pridaj záložku 8 Lebo je deň Pánovej pomsty, rok odplaty pre spor Siona.
  Pridaj záložku 9 Jej potoky obrátia sa na smolu, jej prach zase na síru a jej pôda bude smolou horiacou.
  Pridaj záložku 10 V noci ani vo dne nevyhasne, večer bude vystupovať jej dym, od rodu k rodu bude pustou, na veky večné nik cez ňu neprejde.
  Pridaj záložku 11 Obsadí ju pelikán a jež, sova a havran budú v nej bývať, roztiahne nad ňou mieru pustoty a vážky prázdnoty.
  Pridaj záložku 12 Jeho šľachtici nie sú tam, aby volali po kráľovstve, a všetky jeho kniežatá zmiznú.
  Pridaj záložku 13 Tŕním zarastú jeho paláce, pŕhľavou a bodľačím jeho pevnosti, že bude príbytkom šakalov a stanovišťom pštrosov.
  Pridaj záložku 14 Zíde sa zver púšte s hyenami, capy sa stretnú navzájom, len tam si oddýchnu nočné strigy a nájdu si odpočinok.
  Pridaj záložku 15 Tam sa zahniezdi šípový had, znesie a vysedí a vyliahne vo svojom tieni. Len tam sa zhromaždia supy druh ku druhovi.
  Pridaj záložku 16 Skúmajte v knihe a čítajte, ani jedno z nich nechýba, vzájomne sa nehľadajú, lebo to prikázali Pánove ústa a jeho duch ich zhromaždil.
  Pridaj záložku 17 Sám im hodil žreb, jeho ruka im meradlom rozdelila krajinu, budú tam vládnuť navždy, od rodu do rodu tam budú bývať.
  Pridaj záložku 1 Teš sa, pláň a pustatina, plesaj, púšť, a rozkvitni sťa jesienka!
  Pridaj záložku 2 Prekvitať bude a plesať, áno, zaplesá, zajasá, bude jej daný skvost Libanonu, nádhera Karmelu a Sárona. Oni uvidia Pánovu slávu, velebu nášho Boha.
  Pridaj záložku 3 Upevňujte ruky sklesnuté, posilňujte podlomené kolená!
  Pridaj záložku 4 Povedzte malomyseľným: "Vzchopte sa, nebojte sa, hľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia odplata, sám príde a spasí vás."
  Pridaj záložku 5 Vtedy sa roztvoria oči slepých
  Pridaj záložku 6 a uši hluchých sa otvoria. Vtedy sťa jeleň bude skákať chromý a jazyk nemého zaplesá, ba vyvierať budú na púšti vody a potoky na pustatine.
  Pridaj záložku 7 Vyschnutá zem bude jazerom a suchá pôda prameňom vôd; na mieste, kde sa rozvaľovali šakaly, je zeleň trsti a šašiny.
  Pridaj záložku 8 I bude tam chodník, cesta: cestou svätou sa bude volať, nečistý po nej neprejde, len môj ľud pôjde po nej, ani prostoduchí tam nezblúdia.
  Pridaj záložku 9 Nebude tam leva a dravá zver ta nevystúpi, nenájde sa tam; len vykúpení budú kráčať.
  Pridaj záložku 10 A Pánovi vyslobodení sa vrátia, s jasotom prídu na Sion. Ustavičná radosť bude na ich hlavách, radosť a rozkoš dosiahnu zmizne starosť a vzdychanie.
  Pridaj záložku 1 V štrnástom roku kráľa Ezechiáša vystúpil asýrsky kráľ Sennacherib proti všetkým ohradeným mestám Júdska a zaujal ich.
  Pridaj záložku 2 A asýrsky kráľ poslal z Lachisu rabsakeho ku kráľovi Ezechiášovi s mocným oddielom do Jeruzalema. Zastal pri vodovode Horného rybníka na ceste poľa práčov.
  Pridaj záložku 3 Vyšiel k nemu Helkiášov syn Eliakim, správca domu, pisár Sobna a Asafov syn Joach, kancelár.
  Pridaj záložku 4 Rabsake im povedal: "Povedzte Ezechiášovi: Toto vraví veľký kráľ, kráľ asýrsky: Čo je to za nádej, ktorou sa nádejaš?
  Pridaj záložku 5 Nazdávaš sa, že reč perí je už rada a sila do boja?! Na koho sa teda spoliehaš, že sa búriš proti mne?
  Pridaj záložku 6 Alebo sa spoliehaš na tú zlomenú trstenú palicu, na Egypt, ktorá tomu, kto sa o ňu oprie, vnikne do dlane a prepichne ju? Taký je faraón, kráľ Egypta, ku všetkým, ktorí sa naň spoliehajú.
  Pridaj záložku 7 Ak mi však povieš: "V Pána, nášho Boha, dúfame!" Nie je to ten, ktorého výšiny a oltáre Ezechiáš odstránil a povedal Júdsku a Jeruzalemu: "Pred týmto oltárom sa budete klaňať!"?
  Pridaj záložku 8 Teraz sa však stav s mojím pánom, asýrskym kráľom: dám ti dvetisíc koní; či budeš môcť dať na ne jazdcov?
  Pridaj záložku 9 Ako potom môžeš odolať jedinému kniežaťu z najmenších sluhov môjho pána? Lenže ty sa spoliehaš na Egypt, na vozy a na jazdcov.
  Pridaj záložku 10 No a či som ja bez Pána prišiel do tejto krajiny zničiť ju?! Pán mi povedal: Choď do tej krajiny a znič ju!"
  Pridaj záložku 11 Vtedy Eliakim (aj Sobna a Joach) povedal rabsakemu: "Hovor svojim sluhom aramejsky, veď my rozumieme. Nehovor nám júdsky do uší ľudu, čo je na múre.
  Pridaj záložku 12 Rabsake však odpovedal: "Vari ma môj pán poslal aby som hovoril tieto slová tvojmu pánovi a tebe? A nie mužom, čo sedia na múroch, že budú spolu s vami jesť svoj výkal a piť svoj moč?"
  Pridaj záložku 13 Nato sa rabsake postavil a volal veľkým hlasom júdsky: "Čujte slová veľkého kráľa, kráľa asýrskeho.
  Pridaj záložku 14 Takto hovorí kráľ: Nech vás Ezechiáš neklame, lebo vás nebude môcť oslobodiť.
  Pridaj záložku 15 A nech vám Ezechiáš nedáva nádej v Pána, hovoriac: "Naisto nás Pán vyslobodí, toto mesto sa nedostane do rúk asýrskeho kráľa."
  Pridaj záložku 16 Nepočúvajte na Ezechiáša, lebo takto vraví asýrsky kráľ: Uzavrite so mnou zmluvu a vyjdite ku mne! A jedzte každý svoje hrozno a každý svoje figy a pite každý vodu zo svojej studne,
  Pridaj záložku 17 kým neprídem a nevezmem vás do krajiny; ako je vaša krajina, do krajiny obilnej a vínorodej, do krajiny chlebovej a vinohradnej.
  Pridaj záložku 18 Nech vás Ezechiáš nezavádza rečami: "Pán nás vyslobodí." Vyslobodili azda bohovia národy, každý svoju krajinu, z ruky asýrskeho kráľa?
  Pridaj záložku 19 Kdeže sú bohovia Ematu a Arfadu? Kde sú bohovia Sefarvaimu? A Samáriu vyslobodili z mojej ruky?
  Pridaj záložku 20 Ktorí zo všetkých bohov týchto krajín vyslobodili svoju krajinu z mojej ruky? A Jahve by mal vyslobodiť Jeruzalem z mojej ruky?"
  Pridaj záložku 21 Nato mlčali a neodpovedali mu ani slovo, lebo kráľov rozkaz znel: Neodpovedajte mu!
  Pridaj záložku 22 Potom prišiel Helkiášov syn Eliakim, správca domu, pisár Sobna a Asafov syn, kancelár Joach, s roztrhnutým odevom k Ezechiášovi a rozpovedali mu rabsakeho
  Pridaj záložku 1 Keď to kráľ Ezechiáš počul, roztrhol si rúcho, obliekol si vrecovinu a šiel do Pánovho domu.
  Pridaj záložku 2 Potom poslal Eliakima, správcu domu, pisára Sobnu a starších z kňazov, poobliekaných do vrecovín, k prorokovi Izaiášovi, Amosovmu synovi.
  Pridaj záložku 3 I povedali mu: "Takto hovorí Ezechiáš: Tento deň je dňom úzkosti, trestu a hanby, lebo synovia prišli až k otvoru, ale na pôrod nieto sily.
  Pridaj záložku 4 Azda počul Pán, tvoj Boh, slová rabsakeho, ktorého poslal jeho pán, asýrsky kráľ, aby sa rúhal živému Bohu, a potresce ho za slová, ktoré počul Pán, tvoj Boh. A modli sa za zvyšok, čo zostal!
  Pridaj záložku 5 Kráľovi sluhovia teda prišli k Izaiášovi
  Pridaj záložku 6 a Izaiáš im vravel: "Toto povedzte svojmu pánovi: Toto hovorí Pán: Neboj sa rečí, ktoré si počul, ktorými sa mi rúhali paholci asýrskeho kráľa.
  Pridaj záložku 7 Hľa, ja vložím doň ducha: počuje totiž zvesť, vráti sa do svojej krajiny a v jeho vlastnej krajine ho zrazím mečom."
  Pridaj záložku 8 Rabsake sa teda vrátil a našiel asýrskeho kráľa bojovať proti Lobne, lebo počul, že odtiahol od Lachisu.
  Pridaj záložku 9 A keď počul o etiópskom kráľovi Tarakovi správu: "Vytiahol proti tebe do boja," zasa poslal k Ezechiášovi poslov s odkazom:
  Pridaj záložku 10 "Takto hovorte Ezechiášovi, kráľovi Júdska: Nech ťa vedie tvoj Boh, na ktorého sa spoliehaš, keď hovoríš: "Jeruzalem sa dostane do ruky asýrskeho kráľa."
  Pridaj záložku 11 Veď si predsa počul, čo urobili asýrski králi všetkým krajinám, aby splnili na nich kliatbu. A ty by si mal byť zachránený?
  Pridaj záložku 12 Azda bohovia národov zachránili tých, ktorých zničili moji otcovia: Gozan, Haran, Resef, a synov Edenu; ktorí boli v Telasári?
  Pridaj záložku 13 Kde je kráľ Ematu, kráľ Arfadu a kráľ mesta Sefarvaim, Any a Avy?"
  Pridaj záložku 14 Ezechiáš vzal písmo z rúk poslov a prečítal ho, potom vystúpil do Pánovho domu a Ezechiáš ho rozprestrel pred Pánom.
  Pridaj záložku 15 Potom sa Ezechiáš modlil k Pánovi:
  Pridaj záložku 16 "Pane zástupov, Boh Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi! Ty jediný si Boh všetkých kráľovstiev zeme; ty si urobil nebesá i zem.
  Pridaj záložku 17 Nakloň, Pane, svoje ucho a čuj, otvor, Pane, svoje oči a pozri! Počuj všetky Sennacheribove slová, ktoré odkázal, aby sa, rúhal živému Bohu.
  Pridaj záložku 18 Je pravda, Pane, asýrski králi znivočili všetky krajiny a ich zem.
  Pridaj záložku 19 Ich Bohov však dali na oheň, lebo to nie sú bohovia, ale iba dielo ľudských rúk, drevo a kameň, nuž zničili ich.
  Pridaj záložku 20 Teraz však, Pane, náš Bože, vysloboď nás z jeho rúk, nech poznajú všetky kráľovstvá zeme, že ty, Pane si jediný."
  Pridaj záložku 21 Vtedy Amosov syn Izaiáš poslal Ezechiášovi odkaz: "Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Za čo si sa modlil ku mne o asýrskom kráľovi Sennacheribovi, (som počul). Toto je slovo, čo o ňom prehovoril Pán:
  Pridaj záložku 22 Pohŕda tebou a vysmieva sa ti, panenská dcéra Siona, pokyvuje hlavou za tebou, dcéra Jeruzalema.
  Pridaj záložku 23 Komu si sa rúhal a posmieval, proti komu si povyšoval hlas a pyšne dvíhal oči? Proti Izraelovmu Svätému!
  Pridaj záložku 24 Prostredníctvom sluhov si tupil Pána a hovoril si: "S množstvom svojich vozov vystúpil som na hrebene vrchov, na stráne Libanonu a vyťal som jeho cédre vysoké, jeho vyberané cyprusy; vyšiel som na jeho vrchol najvyšší, do húštiny hájov.
  Pridaj záložku 25 Ja som kopal a pil vodu a krokom svojich nôh vysuším všetky rieky Egypta.
  Pridaj záložku 26 Nepočul si o tom? Pripravoval som to oddávna, chystal som to od dní pravekých a teraz som to priviedol: premeníš na pusté sutiny opevnené mestá.
  Pridaj záložku 27 By sa ich obyvateľstvo bezmocné triaslo a hanbilo, ostalo sťa poľná tráva, sťa zeleň lúk, ako zelina na streche, spálenina nerozvinutá.
  Pridaj záložku 28 Ja viem, či sedíš, či ideš a či prídeš, i ako si zúril proti mne.
  Pridaj záložku 29 Pretože tvoje zúrenie proti mne a tvoja nadutosť dostali sa mi do uší, vtiahnem ti do nosa svoju obrúčku a svoju uzdu ti vložím do perí a zavediem ťa späť cestou, ktorou si prišiel.
  Pridaj záložku 30 Tebe však toto bude znamením: Jedz tento rok samorodé a druhý rok samorastlé, tretí rok však sejte a žnite, saďte vinice a jedzte ich ovocie.
  Pridaj záložku 31 A zvyšok Júdovho domu, čo pozostal, zapustí korene nadol a hore prinesie ovocie.
  Pridaj záložku 32 Lebo z Jeruzalema vyjde zvyšok a pozostatok z vrchu Sion; horlivosť Pána zástupov to urobí.
  Pridaj záložku 33 Preto toto hovorí Pán o asýrskom kráľovi: Nevkročí do tohto mesta ani šíp ta nevystrelí, ani štítom naň nezaútočí, ani násypom ho neobkolesí.
  Pridaj záložku 34 Vráti sa cestou, ktorou prišiel, do tohto mesta nevkročí" - hovorí Pán.
  Pridaj záložku 35 "Budem kryť toto mesto, aby som ho zachránil kvôli sebe a kvôli Dávidovi, svojmu služobníkovi.
  Pridaj záložku 36 Tu vyšiel Pánov anjel a zabil v asýrskom tábore stoosemdesiatpäťtisíc. Keď ráno vstali, hľa, samé mŕtve telá!
  Pridaj záložku 37 Nato odtiahol a odišiel. A tak sa asýrsky kráľ Sennacherib vrátil a býval v Ninive.
  Pridaj záložku 38 A keď sa raz klaňal v dome svojho boha Nesrocha, vlastní synovia Adramelech a Sarasár ho zabili mečom a sami utiekli do krajiny Ararat. Potom panoval miesto neho jeho syn Asarhaddon.
  Pridaj záložku 1 V tých dňoch Ezechiáš ochorel na smrť. I prišiel k nemu Amosov syn, prorok Izaiáš, a povedal mu: "Toto hovorí Pán: Usporiadaj si dom, lebo zomrieš a nebudeš žiť."
  Pridaj záložku 2 Nato sa Ezechiáš obrátil tvárou k stene a modlil sa k Pánovi:
  Pridaj záložku 3 "Ach, Pane, spomeňže si, ako som putoval pred tvojou tvárou verne a s celým srdcom a robil som čo je v tvojich očiach dobré." A Ezechiáš sa nahlas rozplakal.
  Pridaj záložku 4 Tu prehovoril Pán k Izaiášovi takto:
  Pridaj záložku 5 "Choď a povedz Ezechiášovi: Toto hovorí Pán, Boh tvojho otca Dávida: "Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy; hľa, pridám k tvojim dňom pätnásť rokov.
  Pridaj záložku 6 A vytrhnem teba i toto mesta z rúk asýrskeho kráľa a budem toto mesto zastávať.
  Pridaj záložku 7 A toto ti bude znamením od Pána, že Pán splní slovo, čo riekol:
  Pridaj záložku 8 Hľa, ja vrátim tôňu stupňov, ktorými so slnkom zostúpila po Achazových stupňoch, naspäť o desať stupňov!" I vrátilo sa slnko o desať stupňov na stupňoch, po ktorých zostúpilo. -
  Pridaj záložku 9 Záznam Ezechiáša, júdskeho kráľa, keď bol chorý a ozdravel zo svojej choroby.
  Pridaj záložku 10 Povedal som: "V polovici svojich dní musím ísť. V bránach podsvetia som olúpený o ostatok svojich rokov."
  Pridaj záložku 11 Povedal som: "Neuvidím Pána v krajine živých, neuzriem viac človeka medzi obyvateľmi sveta.
  Pridaj záložku 12 Môj príbytok odtiahol, sťahuje sa odo mňa ako pastiersky stan. Snujem ako tkáč svoj život; odtrhúva sa od vlákna. Odo dňa do noci skončíš so mnou.
  Pridaj záložku 13 Kričím až do rána. Ako lev, tak zdrvil všetky moje kosti, (odo dňa do noci skončíš so mnou).
  Pridaj záložku 14 Pištím ako lastovička, ako holub hrkútam, oči mi skleslo hľadia nahor: Pane, som v úzkosti, zastaň sa ma!
  Pridaj záložku 15 Čo mám vravieť? Veď mi povedal a on to urobil. Velebiť ťa budem po všetky svoje roky pre trpkosť svojej duše.
  Pridaj záložku 16 Pane, pre toto sa žije a pre toto všetko je život môjho ducha, veď ma uzdravíš a dáš mi život.
  Pridaj záložku 17 Hľa, moja veľká trpkosť mi je pre dobro, ty si zachránil môj život od priepasti záhuby, lebo si zahodil za chrbát všetky moje hriechy.
  Pridaj záložku 18 Veď nie podsvetie ťa bude velebiť, nie smrť ťa bude chváliť, tí, čo zostupujú do jamy, nedúfajú v tvoju vernosť.
  Pridaj záložku 19 Živý, živý ťa velebí ako aj ja dnes, otec synom zvestuje tvoju vernosť.
  Pridaj záložku 20 Pán ma vyslobodí -
  Pridaj záložku 21 Izaiáš hovoril: "Nech vezmú figovú náplasť a nech priložia na vred, tak ožije."
  Pridaj záložku 22 Ezechiáš však povedal: "Toto je znamenie, že pôjdem do Pánovho domu."
  Pridaj záložku 1 V tom čase poslal babylonský kráľ Merodach Baladan, syn Baladana, písmo a dary Ezechiášovi. Dopočul sa totiž, že bol chorý a ozdravel.
  Pridaj záložku 2 Ezechiáš sa im zaradoval a ukázal im svoju klenotnicu, striebro, zlato, voňavky, jemný olej a celú svoju zbrojnicu, i všetko, čo sa nachádzalo v jeho pokladniciach. Nebolo ničoho, čo by im Ezechiáš nebol ukázal vo svojom dome a v celom svojom kráľovstve.
  Pridaj záložku 3 Nato prišiel ku kráľovi Ezechiášovi prorok Izaiáš a povedal mu: "Čo hovorili títo mužovia a odkiaľ prišli k tebe?" Ezechiáš odpovedal: "Z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babylonu.
  Pridaj záložku 4 Vravel: "Čo videli v tvojom dome?" Ezechiáš odpovedal: "Videli všetko, čo je v mojom dome, niet ničoho, čo by som im nebol ukázal vo svojich pokladniciach."
  Pridaj záložku 5 Izaiáš povedal Ezechiášovi: "Čuj slovo Pána zástupov:
  Pridaj záložku 6 Hľa, prídu dni a všetko, čo je v tvojom dome, čo až do tohto dňa nazhromaždili tvoji otcovia, odnesú do Babylonu, nič neostane, hovorí Pán.
  Pridaj záložku 7 A vezmú aj z tvojich synov, čo budú pochádzať od teba, ktorých splodíš, a budú komorníkmi v paláci babylonského kráľa.
  Pridaj záložku 8 Ezechiáš povedal Izaiášovi: "Dobré je slovo Pánovo, ktoré si hovoril. A ešte povedal: "Veď za mojich dní bude pokoj a stálosť."
  Pridaj záložku 1 Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh.
  Pridaj záložku 2 Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina, že dostal z Pánovej ruky dvojmo za každý svoj hriech.
  Pridaj záložku 3 Čuj ! Ktosi volá: "Na púšti pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu!
  Pridaj záložku 4 Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch a kopec zníži; čo je kopcovité, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou.
  Pridaj záložku 5 A zjaví sa Pánova sláva a zrazu ju uvidí každé stvorenie, lebo sa ozvali ústa Pánove."
  Pridaj záložku 6 Čuj ! Ktosi hovorí: "Volaj!" Ja vravím: "Čo mám volať?" "Každé telo je ako tráva a všetka jeho krása ako poľný kvet:
  Pridaj záložku 7 Tráva uschne, kvet zvädne lebo ho ovial Pánov dych. (Vskutku trávou je ľud.)
  Pridaj záložku 8 Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky."
  Pridaj záložku 9 Vystúp na vysoký vrch, blahozvesť Siona, pozdvihni mocne svoj hlas, blahozvesť Jeruzalema! Pozdvihni, neboj sa, povedz mestám Júdska: "Hľa, váš Boh!
  Pridaj záložku 10 Hľa, Pán, Jahve prichádza v sile a rameno má vladárske, hľa, jeho odmena je s ním a jeho odplata pred ním!
  Pridaj záložku 11 Ako pastier pasie svoje stádo, do náručia berie, baránky do lona dvíha, tie, čo pridájajú, vodí."
  Pridaj záložku 12 Ktože zmeral svojou hrsťou vody a obopäl piaďou nebesá, meričkou prach zeme odmeral, odvážil vrchy na váhe a pahorky na závaží?
  Pridaj záložku 13 Kto usmernil ducha Pánovho a ktorý poradca ho poučil?
  Pridaj záložku 14 U koho sa radil, aby mu vysvetlil a naučil ho ceste práva, (aby ho naučil vedomosti) a cestu múdrosti mu ukázal?
  Pridaj záložku 15 Hľa, národy sú ako kvapka z vedra a pokladá ich za prášok na vážke, hľa, ostrovy dvíha ako smietku.
  Pridaj záložku 16 Libanon nestačí na zápal a jeho zverina nestačí na žertvu.
  Pridaj záložku 17 Všetky národy sú pred ním ako nič, za márnosť a prázdnotu ich pokladá.
  Pridaj záložku 18 Ku komuže prirovnáte Boha, akúže k nemu postavíte podobu?
  Pridaj záložku 19 Modlu uleje umelec, zlatník však okuje ju zlatom a strieborné retiazky pozvára.
  Pridaj záložku 20 Kto chudobný je na dary, vyberie drevo, čo nehnije, nájde si múdreho majstra, by postavil sochu, čo sa nehne.
  Pridaj záložku 21 Nuž či neviete? Či nepočujete? Či vám nebolo oznámené od začiatku? Či nechápete základy zeme?
  Pridaj záložku 22 On tróni nad okruhom zeme, - jej obyvatelia sú ako kobylky - on rozťahuje sťa závoj nebesá a rozprestiera ich ako obytný stan.
  Pridaj záložku 23 On obracia navnivoč vládcov, sudcov zeme mení v ničomnosť.
  Pridaj záložku 24 Sotva zasadení, sotva sú zasiati, sotva pustí ich kmeň koreň do zeme, už ich aj oveje, takže uschýnajú, víchor ich sťa plevu odnáša.
  Pridaj záložku 25 "Komuže ma teda chcete prirovnať? Budem mu podobný?" - vraví Svätý.
  Pridaj záložku 26 Zdvihnite si nahor oči a viďte: Ktože ich stvoril? Ten, čo vyvádza podľa čísla ich vojsko, každú volá po mene, pre veľkú silu a nesmiernu moc nevystane ani jedna.
  Pridaj záložku 27 Prečo vravíš, Jakub, a hovoríš, Izrael: "Skrytá je moja púť pred Pánom a môj súd unikol môjmu Bohu!"?
  Pridaj záložku 28 Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná.
  Pridaj záložku 29 On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.
  Pridaj záložku 30 Ustáva mládež a omdlieva a junač podlomená padá.
  Pridaj záložku 31 Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú.
  Pridaj záložku 1 Počúvajte ma, ostrovy, a národy nech si obnovujú silu, nech sa priblížia a nech hovoria, spolu sa dostavíme na súd.
  Pridaj záložku 2 Ktože vzbudil od východu toho, ktorému kráča v pätách spása? Vydal napospas národy a podrobil kráľov, na prach ich obracia jeho meč a jeho kuša na zmietanú plevu.
  Pridaj záložku 3 Stíha ich, kráča nerušený, nohy sa mu ani netýkajú zeme.
  Pridaj záložku 4 Kto to spravil? Kto učinil? Ten, čo rody volá od počiatku. Ja, Jahve, prvý a ten istý som i posledný.
  Pridaj záložku 5 Ostrovy vidia a boja sa, končiny zeme sa trasú, blížia sa a prichádzajú.
  Pridaj záložku 6 Navzájom si pomáhajú, navzájom si volajú: "Rezko!"
  Pridaj záložku 7 Majster posmeľuje zlatníka, ten, čo kladivom hladí, toho, čo kuje mlatkom, hovorí o liatine: "Dobrá je" a upevní ju klinmi, že sa nepohne.
  Pridaj záložku 8 Ty však, Izrael, sluha môj, Jakub, ktorého som vyvolil, potomstvo Abraháma, môjho priateľa,
  Pridaj záložku 9 teba som chopil od končín zeme, z jej okrajov som ťa povolal a riekol som ti: "Ty si môj sluha, teba som vyvolil a nezavrhol."
  Pridaj záložku 10 Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou.
  Pridaj záložku 11 Hľa, zahanbia sa a vyjdú na posmech všetci, čo sa zlostia na teba, budú ako nič a zahynú tí, čo sa pravotia s tebou.
  Pridaj záložku 12 Budeš ich hľadať, no nenájdeš tých, čo sa s tebou hádajú; budú ako nič a ako márnosť tí, čo broja proti tebe.
  Pridaj záložku 13 Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: "Neboj sa, ja ti pomáham."
  Pridaj záložku 14 Nebojže sa, červíček Jakub, chrobáčik Izrael! Ja ti pomáham - hovorí Pán -, tvoj vykupiteľ je Svätý Izraela.
  Pridaj záložku 15 Hľa, spravím ťa mláťačkou ostrou, novou, mnohozubou, rozmlátiš a rozdrvíš vrchy a pahorky na plevu obrátiš.
  Pridaj záložku 16 Viať ich budeš, uchytí ich vietor a víchrica ich rozpráši, ty však budeš plesať v Pánovi, Svätým Izraela pýšiť sa.
  Pridaj záložku 17 Chudáci a bedári hľadajú vodu a niet jej, jazyk im zosychá od smädu. Ja, Pán, ich vyslyším, Boh Izraela, neopustím ich.
  Pridaj záložku 18 Otvorím v pustinách rieky a vprostred údolí pramene, obrátim púšť na vodné studienky a suchú zem na žriedla vôd.
  Pridaj záložku 19 Zasadím do púšte céder, agát, myrtu a olivový strom, vsadím do pustiny cyprus, brest a jedľu pospolu,
  Pridaj záložku 20 nech vidia a dozvedia sa, nech uvážia a razom pochopia, že to ruka Pánova spravila, stvoril to Svätý Izraela.
  Pridaj záložku 21 Predneste svoj spor, hovorí Pán, prineste si dôkazy, vraví kráľ Jakubov.
  Pridaj záložku 22 Nech prídu a nech nám zjavia, čo sa má stať. Ktoréže veci sú prvšie? Povedzte, nech pochopíme a zvieme ich výsledky, alebo nám povedzte, čo príde.
  Pridaj záložku 23 Povedzte, čo príde v budúcnosti, a budeme vedieť, že ste bohmi, ba urobte či už dobré a či zlé, nech žasneme a razom vidíme!
  Pridaj záložku 24 Hľa, vy nivoč ste len a dielo vaše je ničomné, ohavník si vás vyvolí.
  Pridaj záložku 25 Vzbudil som ho - od severu prišiel - od východu slnca toho, čo vzýva moje meno, rozdlávi kniežatá ako blato a ako hrnčiar rozšliapava hlinu.
  Pridaj záložku 26 Kto to zvestoval od začiatku, aby sme vedeli, a od pradávna, by sme povedali: "Pravdu má"? Veď nik nezvestoval, veď nik nehlásal, veď nik nepočul vašu reč.
  Pridaj záložku 27 Prvý (vravím) Sionu: "Hľa, tu sú!" a Jeruzalemu dám hlásateľa blaha.
  Pridaj záložku 28 Ak sa obzerám, niet nikoho, niet medzi nimi radcov, čo by odvetili, keď sa ich opýtam.
  Pridaj záložku 29 Hľa, tí všetci ničím sú a ich skutky sú ničotou, vzduch a prázdnota sú ich liatiny.
  Pridaj záložku 1 "Hľa, môj služobník priviniem si ho, vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Svojho ducha som vložil na neho, prinesie právo národom.
  Pridaj záložku 2 Nebude kričať ani hlučne volať, nedá na ulici počuť svoj hlas.
  Pridaj záložku 3 Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, podľa pravdy bude vynášať právo.
  Pridaj záložku 4 Neomdlie a nepodlomí sa, kým nezaloží na zemi právo, na jeho náuku čakajú ostrovy."
  Pridaj záložku 5 Tak hovorí Boh, Pán, ktorý stvoril nebesá a rozostrel ich, ktorý upevnil zem a jej rastlinstvo, ktorý na nej dáva dych ľudu a vzduch tým, čo po nej chodia:
  Pridaj záložku 6 "Ja, Jahve, som ťa povolal v spravodlivosti vzal som ťa za ruku; utvoril som ťa a zmluvou s ľudom som ťa urobil, svetlom pohanov,
  Pridaj záložku 7 aby si slepým otvoril oči a väzňov vyviedol zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách." ,
  Pridaj záložku 8 "Ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.
  Pridaj záložku 9 Predošlé veci, hľa, prišli a ja oznamujem nové, dám vám ich počuť skôr než vyklíčia."
  Pridaj záložku 10 Spievajte Pánovi pieseň novú, jeho chválospev od končín zeme, vy, čo vystupujete na more a čo ho napĺňa, ostrovy a tí, čo na nich bývajú.
  Pridaj záložku 11 Nech jasá púšť a jej osady, dvory, v ktorých býva Kedar, nech plesajú obyvatelia Sely, a z temena vrchov nech volajú!
  Pridaj záložku 12 Nech vzdávajú česť Pánovi a jeho slávu nech hlásajú ostrovom!
  Pridaj záložku 13 Ako bohatier kráča Pán, ako bojovník vzbudzuje zápal, volá, ba kričí bojovne, vrhá sa na nepriateľov.
  Pridaj záložku 14 "Bol som ticho od pradávna, mlčal som, premáhal som sa. Ako tá, čo rodí, budem kričať, dychčať a chrčať zároveň.
  Pridaj záložku 15 Spustoším vrchy a kopce, dám zvädnúť všetkej ich zeleni, rieky obrátim na ostrovy a studnice vôd vysuším.
  Pridaj záložku 16 A povediem slepých cestou, čo nepoznajú, po im neznámych chodníkoch ich odprevadím. Tmu pred nimi obrátim na svetlo a hrboľaté cesty na rovinu. Toto sú skutky, ktoré urobím a neodstúpim od nich."
  Pridaj záložku 17 Ustúpia nazad pokrytí hanbou tí, čo dúfajú v modly, tí, čo vravia liatinám: "Vy ste našimi bohmi."
  Pridaj záložku 18 Počujte, hluchí, a slepí, otvorte oči, aby ste videli!
  Pridaj záložku 19 Ktože je slepý, ak nie môj sluha? A hluchý ako môj posol, ktorého vyšlem? Ktože je slepý ako dôverník a hluchý ako Pánov sluha?
  Pridaj záložku 20 Vidíš mnoho, a nepozoruješ, máš otvorený sluch, a nečuješ.
  Pridaj záložku 21 Pánovi sa pre jeho vernosť zapáčilo zvelebiť zákon a osláviť.
  Pridaj záložku 22 Lenže to je ozbíjaný a olúpený ľud, v jamách sú zakosílení všetci a vo väzniciach sú poschovávaní. Plenom sú, nevytrhne ich nik, korisťou, a nik nepovie: "Vráť!"
  Pridaj záložku 23 Kto z vás toto počuje, pozoruje a všimne si pre budúcnosť?
  Pridaj záložku 24 Kto vydal na plen Jakuba a Izrael lupičom? Či nie Pán? Ten, proti ktorému sme zhrešili, nechceli kráčať jeho cestami a jeho zákon nepočúvali.
  Pridaj záložku 25 Preto naň vylial žeravosť hnevu a násilie vojny. Zanietil ho vôkol, ale neporozumel, zapálil ho, lenže si to nevzal k srdcu.
  Pridaj záložku 1 Teraz však toto hovorí Pán, tvoj stvoriteľ, Jakub, tvoj tvorca, Izrael: "Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj.
  Pridaj záložku 2 Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe.
  Pridaj záložku 3 Veď ja som Pán, tvoj Boh, Svätý Izraelov, tvoj spasiteľ. Egypt dám ako výkupné za teba, Kuš a Sábu namiesto teba.
  Pridaj záložku 4 Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život.
  Pridaj záložku 5 Neboj sa, veď som s tebou ja, od východu privediem tvoje potomstvo a od západu ťa zhromaždím.
  Pridaj záložku 6 Severu poviem: "Vydaj!" - a juhu: "Nezdržiavaj!" - priveď mojich synov zďaleka a moje dcéry od končín zeme,
  Pridaj záložku 7 všetkých, čo sa mojím menom zvú a ktorých som na svoju slávu stvoril, vytvoril a urobil.
  Pridaj záložku 8 Vyveď von ľud slepý, hoci majú oči, a hluchý, hoci majú uši.
  Pridaj záložku 9 Nech sa zídu všetci pohania a zhromaždia sa národy! Kto z nich toto zvestuje? Veci predošlé nech nám oznámia, nech si postavia svedkov a vyhrajú spor, nech počujú a nech povedia: "Pravda!"
  Pridaj záložku 10 Vy ste mi svedkami - hovorí Pán - a môj sluha, ktorého som si zvolil, aby ste vedeli a uverili mi a pochopili, že som to ja, predo mnou nebol utvorený nijaký Boh a ani po mne nebude.
  Pridaj záložku 11 Ja, ja som Pán a okrem mňa niet spasiteľa.
  Pridaj záložku 12 Ja som predzvestoval, spasil a oznámil a cudzieho u vás nebolo, nuž vy ste mi svedkami - hovorí Pán - ja som však Boh,
  Pridaj záložku 13 aj odteraz ním budem a z mojej ruky nevytrhne nik; čo urobím, kto to odčiní?"
  Pridaj záložku 14 Toto hovorí Pán, váš vykupiteľ, Svätý Izraela: "Pošlem pre vás do Babylonu a vyženiem všetkých ako utečencov, i Chaldejcov do pyšných lodí.
  Pridaj záložku 15 Ja som Jahve, váš Svätý, Izraelov tvorca, váš kráľ."
  Pridaj záložku 16 Toto hovorí Pán, ktorý urobil cestu cez more a cez dravé vody chodník;
  Pridaj záložku 17 ktorý vyviedol vozy i kone, vojsko i vojvodcov... - ležia spolu, nevstanú, dotleli, zhasli ako knôt - :
  Pridaj záložku 18 "Nespomínajte udalosti dávne, o veciach predošlých neuvažujte.
  Pridaj záložku 19 Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine.
  Pridaj záložku 20 Bude ma chváliť poľná zver, šakaly a pštrosy, lebo som dal vodu na púšti, rieky na pustatine, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvolenca.
  Pridaj záložku 21 Ľud, ktorý som si utvoril, bude ohlasovať moju chválu.
  Pridaj záložku 22 Nevzýval si ma, Jakub, netrápil si sa o mňa, Izrael.
  Pridaj záložku 23 Neprinášal si mi obetné baránky, svojimi žertvami si ma neuctieval. Neobťažoval som ťa darmi a netrápil som ťa tymianom.
  Pridaj záložku 24 Nekúpil si mi vonnej trsti za striebro, tukom svojich žertiev si ma neopájal, lež obťažoval si ma svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi neprávosťami.
  Pridaj záložku 25 Ja, ja som to, čo kvôli sebe zotriem tvoje hriechy a nespomeniem si na tvoje neprávosti.
  Pridaj záložku 26 Pripomeň mi, súďme sa spolu, hovor ty, aby si vyhral spor.
  Pridaj záložku 27 Tvoj prvý otec zhrešil, tvoji tlmočníci ma zradili.
  Pridaj záložku 28 Preto som znesvätil sväté kniežatá, Jakuba som dal do kliatby a Izrael na potupu."
  Pridaj záložku 1 A tak teraz čuj, Jakub, sluha môj, Izrael, ktorého som vyvolil.
  Pridaj záložku 2 Toto hovorí Pán, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa formoval od materského lona a pomáha ti: "Neboj sa, sluha môj, Jakub, miláčik, ktorého som si vyvolil!
  Pridaj záložku 3 Veď rozlejem vody na to, čo je smädné, a riavy na vyschnutú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo, svoje požehnanie na tvoje vetvy.
  Pridaj záložku 4 I budú rásť uprostred zelene ako vŕby pri potokoch vôd.
  Pridaj záložku 5 Tento hovorí: "Pánov som" a tamten volá v mene Jakuba, tento si píše: "Pánov" na ruku a menom Izraela sa nazýva."
  Pridaj záložku 6 Toto hovorí Jahve, kráľ Izraela, vykupiteľ jeho, Pán zástupov: "Ja som prvý a ja som posledný, okrem mňa nieto Boha.
  Pridaj záložku 7 Kto je ako ja, nech stojí a nech volá, nech to oznámi, nech mi to predloží! Kto zvestúva oddávna budúcnosť? - A to, čo má prísť, nech nám oznámia!
  Pridaj záložku 8 Nože, nebojte sa a netraste sa! Či som vám nezvestoval už dávno a neoznámil som vám? Veď vy ste mi svedkami. Či je Boh okrem mňa? Nie, nieto Skaly, nijakého nepoznám."
  Pridaj záložku 9 Tvorcovia modiel sú ničomní všetci a ich miláčikovia neprospejú. Ich svedkovia nič nevidia a nič nezvedia, aby sa zahanbili.
  Pridaj záložku 10 Kto urobil boha a ulial sochu, aby mu neprospela?
  Pridaj záložku 11 Hľa, všetci jeho stúpenci sú v hanbe a umelci, tí sú iba z ľudí. Nech sa zídu všetci, nech sa postavia, budú sa triasť a hanbiť zároveň.
  Pridaj záložku 12 Majster železa ostrí dláto a pracuje uhlím, stvárňuje kladivami, utvára svojím mocným ramenom. Ak vyhladne, vysilí sa, ak nepije vodu, omdlie.
  Pridaj záložku 13 Majster dreva rozťahuje mieru a zakresľuje rydlom, vypracúva kresačkou a obkresľuje kružidlom; i urobí z toho obraz muža, ako skvost človeka, čo má bývať v dome.
  Pridaj záložku 14 Vytne si cédre, vezme haštru a dub, vyberie si v stromoví hory; zasadí sosnu, aby vzrastala dažďom.
  Pridaj záložku 15 A bude človeku na palivo, vezme z neho a zohreje sa, áno, zapáli a napečie chleba, aj boha z neho spraví a klania sa mu, urobí modlu a korí sa jej.
  Pridaj záložku 16 Polovičku spáli v ohni, pri polovičke požíva mäso, pečienku pečie a nasýti sa, aj sa zohreje a povie: "Ej, ale som sa zohrial, cítim oheň!"
  Pridaj záložku 17 A zvyšok spracuje na boha, modlu, korí sa mu a poklonkuje, modlí sa k nemu a vraví: "Vysloboď ma, veď si mi bohom!"
  Pridaj záložku 18 Nevedia a nechápu, lebo majú zaslepené oči, že nevidia a ich srdcia nechápu.
  Pridaj záložku 19 Nepremieta si v srdci, nevie a neuvažuje takto: "Polovicu z neho som spálil v ohni, hej, nad jeho uhlím som napiekol chleba, upiekol som mäso a nasýtil som sa; a zo zvyšku mám spraviť ohavu? Polenu dreva sa mám koriť?"
  Pridaj záložku 20 Pasie sa na popole, zblúdilo mu srdce, zvádza ho, ale on si nezachráni dušu a nepovie: "Či nemám lož v pravici?"
  Pridaj záložku 21 Spomínaj na to, Jakub, Izrael, veď si mojím slohom, stvoril som ťa, ty si mojím sluhom, Izrael, nezabudnem na teba.
  Pridaj záložku 22 Zotriem ako oblak tvoje hriechy a ako mrak tvoje previnenia, vráť sa ku mne, áno, vykúpim ťa.
  Pridaj záložku 23 Plesajte, nebesá, veď Pán to spravil; jasajte, hlbiny zeme, plesaním zaznejte, vrchy, les a všetko stromovie v ňom, pretože Pán vykúpil Jakuba, preslavuje sa na Izraelovi.
  Pridaj záložku 24 Toto hovorí Pán, ktorý ťa vykúpil a ktorý ťa formoval od materského lona: "Ja som Pán, čo som všetko stvoril, nebesá som sám roztiahol, zem som rozprestrel vlastnou mocou.
  Pridaj záložku 25 Ničím znamenia veštcov a hádačov šialencami spravím, mudrcov nazad zavraciam a ich múdrosť mením v nerozum.
  Pridaj záložku 26 Uplatňujem slovo svojho sluhu a plán svojich poslov spĺňam. Vravím Jeruzalemu: "Buď obývaný!" - a mestám Júdska: "Buďte zbudované!" - a jeho zrúcaniny postavím.
  Pridaj záložku 27 Hlbine hovorím: "Vyschni!" - a tvoje rieky vysuším.
  Pridaj záložku 28 Kýrovi vravím: "Môj pastier, splníš každú moju žiadosť." On povie Jeruzalemu: "Zbuduj sa!" a chrámu: "Buď založený!"
  Pridaj záložku 1 Toto hovorí Pán svojmu pomazanému, Kýrovi, ktorého som vzal za pravú ruku, aby som pred ním pošliapal národy a odpásal bedrá kráľov, aby sa pred ním otvorili vráta a brány sa nezatvorili:
  Pridaj záložku 2 Ja pôjdem pred tebou, čo je hrboľaté, urovnám, kovové brány prelomím a železné závory pozrážam.
  Pridaj záložku 3 Dám ti poklady ukryté v tme a tajnosti skrýš, aby si vedel, že ja som Pán, ktorý ťa volám po mene - Boh Izraela.
  Pridaj záložku 4 Pre svojho sluhu, Jakuba a Izrael, svojho vyvolenca, som ťa zavolal po mene a dal som ti názvy, hoci si ma nepoznal.
  Pridaj záložku 5 Ja som Pán a iného niet, okrem mňa nieto Boha. Opásal som ťa, hoci si ma nepoznal,
  Pridaj záložku 6 aby vedeli od východu slnka i od západu, že okrem mňa nieto nikoho, ja som Pán a iného niet.
  Pridaj záložku 7 Formujem svetlo a tvorím tmu, spôsobujem blaho a utváram nešťastie, ja som Pán, čo robím toto všetko.
  Pridaj záložku 8 Roste, nebesá, zhora, z oblakov nech prší pravda. Otvor sa, zem, nech urodí sa spása a spolu s ňou nech pučí spravodlivosť: Ja, Pán, som ju stvoril."
  Pridaj záložku 9 Beda tomu, čo sa so svojím tvorcom háda, jeden črep z črepov zeme. Či hlina povie tvorcovi: "Čo robíš, veď tvoje dielo nemá rúk?"
  Pridaj záložku 10 Beda tomu, čo vraví otcovi: "Čo plodíš?" - a žene: "Čo sa zvíjaš v kŕčoch?"
  Pridaj záložku 11 Toto hovorí Pán, Svätý Izraela, jeho tvorca: "Pýtate sa ma o budúcnosti mojich synov a rozkazujete o diele mojich rúk?
  Pridaj záložku 12 Ja som učinil zem a človeka na nej som ja stvoril. Moje ruky roztiahli nebesá a rozkázal som všetkému ich vojsku.
  Pridaj záložku 13 Ja som ho vzbudil v pravde a všetky jeho cesty urovnám, on postaví moje mesto a mojich zajatcov prepustí, nie za kúpnu cenu ani za dar," hovorí Pán zástupov.
  Pridaj záložku 14 Toto hovorí Pán: "Zisk Egypta a mzda Kušu a Sabejci, chlapi urastení, prejdú k tebe a budú tvoji. Za tebou pôjdu, v okovách prejdú, pred tebou sa sklonia, teba budú prosiť: "Len u teba je Boh, iného niet, viac bohov nieto."
  Pridaj záložku 15 Ty si naozaj skrytý Boh, Boh Izraela, spasiteľ!
  Pridaj záložku 16 Zahanbení sú a potupení všetci, spolu došli pohanenia tvorcovia modiel.
  Pridaj záložku 17 Izraela spasil Pán večnou spásou. Nebudete zahanbení ani potupení na veky večné.
  Pridaj záložku 18 Lebo toto hovorí Pán, Boh, stvoriteľ neba, - on je Boh, ktorý stvoril zem, učinil ju a upevnil. Nie prázdnou ju stvoril, obydlím ju urobil - : "Ja som Pán a iného niet.
  Pridaj záložku 19 Nie v úkryte som hovoril, na tmavom mieste zeme, nepovedal som Jakubovmu potomstvu: Nadarmo ma hľadajte! Ja som Pán, ktorý vravím pravdu, oznamujem priamosť.
  Pridaj záložku 20 Zhromaždite sa, poďte, zíďte sa spolu, zachránenci z národov! Nechápaví sú, čo nosia svoje modly drevené a modlia sa k bohu, ktorý nespasí.
  Pridaj záložku 21 Oznámte a priblížte sa, ba poraďte sa spolu: Kto toto hovoril od začiatku, predpovedal to oddávna? Či nie ja, Jahve? A niet už Boha okrem mňa: Boha pravého a spásneho nieto mimo mňa.
  Pridaj záložku 22 Ku mne sa obráťte, spasené budete všetky končiny zeme, veď ja som Boh a iného niet.
  Pridaj záložku 23 Na seba som prisahal, z mojich úst vyšla pravda, slovo, ktoré sa nevráti, že mne sa skloní každé koleno, prisahať bude každý jazyk:
  Pridaj záložku 24 "Len v Pánovi," povedia o mne, "je pravda a moc." K nemu prídu, a to zahanbení, všetci, čo proti nemu blčali.
  Pridaj záložku 25 V Pánovi sa ospravedlní a oslávi všetko Izraelovo potomstvo.
  Pridaj záložku 1 Padol Bél, schúlil sa Nébo, ich sochy sa dostali na zvieratá a hovädá, ich bremeno vlečú ako ťarchu, ustaté.
  Pridaj záložku 2 Padli, schúlili sa spolu, nevládali zachrániť náklad, ba sami išli do zajatia.
  Pridaj záložku 3 Počúvajte ma, dom Jakubov a všetky zvyšky domu Izraela, čo ste chovaní od lona, čo ste nosení od života.
  Pridaj záložku 4 Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.
  Pridaj záložku 5 Komu ma pripodobníte a prirovnáte a primeriate, aby sme si boli rovní?
  Pridaj záložku 6 Sypú zlato z mešca a striebro vážia vážkou, najmú zlievača a spraví z toho boha a koria, klaňajú sa mu.
  Pridaj záložku 7 Vezmú ho na plece, vlečú ho, ak ho položia na miesto, stojí, nehne sa zo svojho miesta, ak volá kto k nemu, neodpovedá a z jeho úzkosti ho nevyslobodí.
  Pridaj záložku 8 Spomeňte si na to a vzmužte sa, premýšľajte v srdci, odbojníci!
  Pridaj záložku 9 Spomeňte na veci pradávne, lebo ja som Boh a iného niet; Boh, a niet mi podobného.
  Pridaj záložku 10 Od začiatku oznamujem budúcnosť a odpradávna, čo sa ešte nestalo. Vravím: "Moje rozhodnutie platí a všetko, čo chcem, urobím."
  Pridaj záložku 11 Od východu orla zavolám, z ďalekej krajiny muža svojich plánov. Čo som hovoril, to uskutočním, čo som ustanovil. to urobím.
  Pridaj záložku 12 Počúvajte ma vy, tvrdí srdcom, čo ste vzdialení od pravdy!
  Pridaj záložku 13 Privediem svoju pravdu, nie je ďaleko, a moja spása meškať nebude. A dám na Sione spasenie, Izraelu svoju velebu.
  Pridaj záložku 1 Zostúp a sadni si do prachu, panna, dcéra Bábela, sadni si na zem, bez trónu, dcéra Chaldejcov, lebo ťa viac nebudú volať nežnou a zmäkčilou.
  Pridaj záložku 2 Vezmi si mlynček a múku meľ, odhaľ si závoj, odhrň vlečku, obnaž lýtka, prebroď sa cez rieky!
  Pridaj záložku 3 Odhalí sa tvoja hanba, ukáže potupa, vezmem si pomstu a neodolá mi nik.
  Pridaj záložku 4 Náš vykupiteľ Pánom zástupov sa volá, Svätým Izraela.
  Pridaj záložku 5 Seďže ticho a choď do tmy, dcéra Chaldejcov, lebo ťa viac nebudú volať paňou kráľovstiev.
  Pridaj záložku 6 Hneval som sa na svoj ľud, znesvätil som svoje dedičstvo a dal som ti ich do rúk; nemala si k nim ľútosti, zaťažila si starcov svojím jarmom veľmi.
  Pridaj záložku 7 A riekla si: "Večne budem paňou," nevzala si si to k srdcu; nemyslela si na koniec toho.
  Pridaj záložku 8 Teraz však čuj toto, zmäkčilá, čo tróniš v bezpečí, čo si v srdci hovoríš: "Ja a nikto viac! Nebudem sedieť ako vdova a bezdetnosť nepoznám."
  Pridaj záložku 9 Nuž prídu na teba obe tieto veci razom, v jeden deň, bezdetnosť a vdovstvo zasiahnu ťa naplno i pri množstve tvojich čarov, i pri veľkej sile tvojich bosoráctiev.
  Pridaj záložku 10 Bola si bezpečná vo svojej zlobe, povedala si: "Nik ma nevidí." Tvoja múdrosť a tvoja veda - tá ťa zviedla; riekla si vo svojom srdci: "Ja a nikto viac!"
  Pridaj záložku 11 Príde na teba nešťastie, nepoznáš jeho vznik, zrúti sa na teba skaza, nevieš ju udobriť, a dôjde na teba hrôza tak náhle, že sa ani nenazdáš.
  Pridaj záložku 12 Postav sa so svojimi čarami a množstvom svojich kúzel, v ktorých si sa namáhala od mladi, vari sa ti to podarí, vari odstrašíš!
  Pridaj záložku 13 Ustávala si sa množstvom svojich porád: nechže sa dostavia, nech ťa vyslobodia, čo delia nebo, čo pozorujú hviezdy, oznamujú z novmesiacov, čo má prísť na teba.
  Pridaj záložku 14 Hľa, budú ako pleva, spáli ich oheň, nevytrhnú si životy zo šľahov plameňa: to nie je uhlie, čo hreje, oheň, pri ktorom sa sedí.
  Pridaj záložku 15 Tak pochodíš s tými, o ktorých si dbala, s ktorými si kupčila od mladi. Odtackajú sa každý svojou cestou, niet (toho), kto by ťa zachránil.
  Pridaj záložku 1 Čujte toto, dom Jakubov, čo voláte sa menom Izrael a čo ste vyšli z útrob Júdových, čo prisahajú na Pánovo meno a honosia sa Bohom Izraela, nie pravdou a spravodlivosťou.
  Pridaj záložku 2 Veď sa volajú podľa svätého mesta a spoliehajú sa na Boha Izraela, Pán zástupov je jeho meno:
  Pridaj záložku 3 "Predošlé veci zjavil som oddávna, z mojich úst vyšli, oznámil som ich, náhle som učinil, že sa splnili.
  Pridaj záložku 4 Lebo som vedel, že si tvrdý, žilou železnou je tvoja šija a tvoje čelo z kovu;
  Pridaj záložku 5 zvestoval som ti to oddávna, skôr, než by sa stalo, som ti oznámil, by si nepovedal: "Moja modla to spravila, môj obraz a moja socha to rozkázala."
  Pridaj záložku 6 Počul si, hľaď na to všetko! - A či vy nerozhlásite? Odteraz ti zvestujem veci nové a veci skryté, o ktorých nevieš.
  Pridaj záložku 7 Teraz sú tvorené, nie oddávna, predo dňom si veru o nich nevedel, aby si nepovedal: "Hľa, vedel som o tom!"
  Pridaj záložku 8 Ani si nepočul, ani si nevedel, ani ucho nemáš dávno otvorené. Veď som vedel, celkom neverný si a od lona matky sa voláš vzbúrencom.
  Pridaj záložku 9 Pre svoje meno zdržujem svoj hnev a pre svoju slávu miernim sa k tebe, že som ťa nezničil.
  Pridaj záložku 10 Hľa, vytápal som ťa, nie však ako striebro, skúšal som ťa v peci biedy.
  Pridaj záložku 11 Pre seba, pre seba to spravím, veď ako by sa znesvätilo moje meno?! A svoju slávu inému nedám."
  Pridaj záložku 12 "Počúvaj mňa, Jakub a Izrael, môj pozvaný, to som ja, ja prvý a ja aj posledný.
  Pridaj záložku 13 Veď moja ruka založila zem a moja pravica roztiahla nebesá: Ak zavolám na ne, stoja tu razom."
  Pridaj záložku 14 Zhromaždite sa všetci a čujte - kto z nich oznámil tieto veci? - Koho Pán miluje, vyplní jeho vôľu v Bábeli a jeho rameno na Chaldejcoch.
  Pridaj záložku 15 "Ja, ja som hovoril a povolal som ho, priviedol som ho a cesta sa mu zdarí.
  Pridaj záložku 16 Poďte ku mne, čujte toto: Od počiatku som nehovoril skryte, od času, čo sa to deje, som prítomný." Teraz však Pán, Jahve, poslal mňa a svojho Ducha.
  Pridaj záložku 17 Toto hovorí Pán, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela: "Ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa učím, aby si mal úspech, čo ťa vediem cestou, ktorou máš ísť.
  Pridaj záložku 18 Keby si si bol všímal moje rozkazy, bol by tvoj pokoj ako rieka a tvoje blaho ako morské vlny.
  Pridaj záložku 19 A bolo by ako piesku tvojho potomstva a plodov tvojho lona ako jeho zrniek, nebolo by zničené ani vyhubené tvoje meno predo mnou."
  Pridaj záložku 20 Vyjdite z Bábela, utečte z Chaldejska, hlasom jasotu hlásajte, oznamujte to, poroznášajte to až do končín zeme, vravte: Pán vykúpil svojho sluhu, Jakuba.
  Pridaj záložku 21 A nežíznili, keď ich viedol pustinou, vode dal vyvierať pre nich zo skaly, rozštiepil skalu a rinuli sa vody.
  Pridaj záložku 22 Niet pokoja pre bezbožných, hovorí Pán.
  Pridaj záložku 1 Počúvajte ma, ostrovy, a pozorujte, národy ďaleké: Pán ma povolal od lona, od života mojej matky spomínal mi meno.
  Pridaj záložku 2 Ústa mi urobil ako ostrý meč, v tieni svojej ruky ma skryl a urobil zo mňa šíp brúsený, do svojho tulca ma schoval.
  Pridaj záložku 3 A riekol mi: "Služobníkom si mi, Izraelom, tebou sa chcem osláviť."
  Pridaj záložku 4 Ja však som povedal: "Darmo som pracoval, márne a zbytočne strávil svoju silu." Predsa je moje právo u Pána a moja odmena u môjho Boha.
  Pridaj záložku 5 Teraz však hovorí Pán, čo si ma od lona služobníkom urobil, aby som Jakuba priviedol späť k nemu, aby sa Izrael k nemu zhromaždil. Som oslávený v očiach Pánových a môj Boh sa mi stal silou.
  Pridaj záložku 6 Povedal teda: "Primálo je, keď si mi služobníkom, aby si zbudoval Jakubove kmene a priviedol späť zachránených Izraela: ustanovím ťa za svetlo pohanom, aby si bol mojou spásou až do končín zeme!"
  Pridaj záložku 7 Toto hovorí Pán, vykupiteľ Izraela, jeho Svätý, tomu, ktorého dušou opovrhujú, ktorým národ pohŕda, služobníkovi vládcov: "Králi uvidia a vstanú, kniežatá sa budú skláňať kvôli Pánovi, ktorý je verný, Svätému Izraela, ktorý ťa vyvolil."
  Pridaj záložku 8 Toto hovorí Pán: "V čase milostivom ťa vyslyším a v deň spásy ti pomôžem, zachovám ťa a zmluvou ľudu ťa spravím, aby si zbudoval krajinu, aby si dostal spustnuté dedičstvá
  Pridaj záložku 9 a povedal väzňom: "Vyjdite!" a tým, čo sú vo tme: "Zjavte sa!"
  Pridaj záložku 10 Budú sa pásť popri cestách a na všetkých poliach bude ich pastva. Nebudú lačnieť ani žízniť, nespáli ich úpal ani slnce, lebo ich bude viesť ten, čo sa zľutoval, a popri žriedlach vôd ich napojí.
  Pridaj záložku 11 Zo všetkých svojich vrchov cesty porobím a moje chodníky sa vyvýšia.
  Pridaj záložku 12 Hľa, títo prichádzajú zďaleka a tí, hľa, od severu a západu a tamtí z južnej krajiny."
  Pridaj záložku 13 Plesaj, nebo, a jasaj, zem, plesaním zaznejte, vrchy, lebo Pán utešuje svoj ľud a nad svojimi biednymi sa zľutúva.
  Pridaj záložku 14 Ale Sion povedal: "Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol."
  Pridaj záložku 15 Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.
  Pridaj záložku 16 Hľa, do dlaní som si ťa vryl, tvoje múry sú vždy predo mnou.
  Pridaj záložku 17 Náhle prišli tvoji stavitelia a tí, čo ťa búrali a pustošili, odišli od teba.
  Pridaj záložku 18 Zdvihni si vôkol oči a pozri: všetci sa zišli, prišli k tebe. Tak, ako žijem - hovorí Pán - všetkých si ich oblečieš sťa ozdobu, opášeš sa nimi ako mladucha.
  Pridaj záložku 19 Veď tvoje rumy a tvoje sutiny a tvoja spustošená krajina bude teraz tesná pre obyvateľov a tí, čo ťa pustošili, sa vzdialia.
  Pridaj záložku 20 Ešte budú hovoriť - počuješ to - dietky tvojej neplodnosti: "Tesné mi je miesto, odstúp sa mi, aby som mal kde bývať!"
  Pridaj záložku 21 A budeš si vravieť v sebe: "Ktože mi týchto porodil? Veď ja som bezdetná a neplodná, zajatá a vzdialená, kto teda týchto vychoval? Hľa, ja som ostala sama, odkiaľže sú títo?"
  Pridaj záložku 22 Toto hovorí Pán, Jahve: "Hľa, zdvihnem ruku k národom, ku kmeňom vztýčim svoju zástavu; i prinesú ti synov v náručí, dcéry ti na pleciach ponesú.
  Pridaj záložku 23 Králi ti budú pestúnmi, ich kňažné tvojimi dojkami, tvárou na zem padnú pred tebou a budú lízať prach tvojich nôh. Vtedy sa dozvieš, že ja som Pán, v ktorom sa nesklamú tí, čo v neho dúfajú."
  Pridaj záložku 24 Či možno odobrať korisť obrovi ? A čo silák zajal, možno vyslobodiť?
  Pridaj záložku 25 Áno, takto hovorí Pán: "Aj čo obor zajal, bude odobraté, aj korisť siláka vyslobodená. S tými, čo sa s tebou pravotia, budem sa ja pravotiť a tvojich synov ja vyslobodím.
  Pridaj záložku 26 Tvojim tyranom dám jesť ich vlastné telo a sťa muštom opoja sa vlastnou krvou; tak sa dozvie každé telo, že ja som Pán, tvoj spasiteľ a tvoj vykupiteľ, Silný Jakubov."
  Pridaj záložku 1 Toto hovorí Pán: "Kde je priepustný list vašej matky, ktorým som ju prepustil? Alebo kto je môj veriteľ, ktorému som vás predal? Hľa, pre svoje hriechy ste boli predaní, pre vaše zločiny bola prepustená vaša matka.
  Pridaj záložku 2 Prišiel som, prečože nebolo nikoho, volal som, a nik neodpovedal? Či mi je ruka prikrátka spasiť? A či nemám sily vyslobodiť? Hľa, svojou hrozbou vysušujem more a rieky na púšť obraciam, ich ryby pohnijú v nedostatku vody a budú zmierať od smädu.
  Pridaj záložku 3 Nebesá odejem čierňavou, vrecovinu im urobím závojom."
  Pridaj záložku 4 Pán, Jahve, mi dal jazyk učenícky, aby som vedel slovom posilniť unaveného. Každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník.
  Pridaj záložku 5 Pán, Jahve, mi otvoril ucho a ja som neodporoval, nazad som neustúpil.
  Pridaj záložku 6 Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali, tvár som si neskryl pred potupou a slinou.
  Pridaj záložku 7 Pán, Jahve, mi pomáha, preto nebudem zahanbený. Preto som si zatvrdil tvár sťa kremeň a viem, že sa nezahanbím.
  Pridaj záložku 8 Blízko je, čo mi dá za pravdu, kto sa chce pravotiť so mnou? - Postavmeže sa zoči-voči! Kto je mojím žalobcom? - Nech pristúpi ku mne!
  Pridaj záložku 9 Hľa, Pán, Jahve, mi pomáha, kto ma odsúdi? Hľa, všetci sa zoderú ako rúcho, moľ ich zožerie.
  Pridaj záložku 10 Kto z vás sa bojí Pána, kto čuje hlas jeho služobníka, kto chodí v tmách a nemá žiary, nech dúfa v meno Pánovo a spolieha sa na svojho Boha!
  Pridaj záložku 11 Hľa, všetci, čo zažíhate oheň a opasujete si fakle, vstúpte do žiary svojho ohňa a do fakieľ, čo ste roznietili. Z mojej ruky sa vám to stane, budete ležať v bolestiach.
  Pridaj záložku 1 Počúvajte ma, čo sledujete pravdu a hľadáte Pána: Pozrite na skalu, z ktorej ste vytesaní, a na hĺbku studne, z ktorej ste vykopaní.
  Pridaj záložku 2 Pozrite na Abraháma, svojho otca, a na Sáru, ktorá vás zrodila. Veď som ho osamelého povolal, požehnal som ho a zveľadil.
  Pridaj záložku 3 Áno, Pán poľutuje Sion, poľutuje všetky jeho sutiny, jeho púšť urobí podobnou Edenu a jeho pustinu Pánovej záhrade, zavládne v ňom radosť a rozkoš, chválospev a hlas piesne.
  Pridaj záložku 4 Pozoruj ma, ľud môj, a počúvaj ma, národ môj, veď odo mňa vychádza náuka a svoje právo dám za svetlo národom.
  Pridaj záložku 5 Blízko je moje právo, vychádza moja spása a moje ramená budú súdiť národy. Na mňa budú čakať ostrovy a dúfať budú v moje rameno.
  Pridaj záložku 6 Zdvihnite oči k nebesiam a pozrite dolu na zem. Veď nebo sa ako dym rozplynie a zem sa sťa odev rozpadne. Jej obyvatelia pomrú podobne, moje spasenie však potrvá naveky a moja pravda nezanikne.
  Pridaj záložku 7 Počúvajte ma, znalci práva, ľud, čo má v srdci môj zákon: Nebojte sa ľudskej potupy a nestrachujte sa ich pohany.
  Pridaj záložku 8 Lebo ich sťa rúcho moľ zožerie a ako vlnu ich strávi červ, ale moje právo potrvá naveky a moja spása z pokolenia na pokolenie.
  Pridaj záložku 9 Vzbuď sa, zobuď sa a obleč si moc, rameno Pánovo! Vzbuď sa ako v dňoch minulých, v časoch pradávnych. Či si to nie ty, čos' rozťalo ozrutu a draka prebodlo?
  Pridaj záložku 10 Či si to nie ty, čos' vysušilo more a vody veľkej priepasti? Čo si spravilo z morskej hlbiny cestu na priechod oslobodeným?
  Pridaj záložku 11 Pánovi vyslobodení sa vrátia, prídu s jasotom na Sion a na ich hlavách bude ustavičná radosť. Radosť a rozkoš dosiahnu, zmizne starosť a vzdychanie.
  Pridaj záložku 12 Ja, ja som to, čo vás poteším. Kto si, že sa bojíš človeka, čo zomrie, a syna ľudského, čo zhynie ako tráva?
  Pridaj záložku 13 Zabúdaš na Pána, svojho tvorcu, čo rozostrel nebo a založil zem, a stále sa trasieš, celý deň, pred zlosťou utláčateľa, keď sa chystá nivočiť. Kdeže je teraz zlosť utláčateľa?
  Pridaj záložku 14 Zhrbený sa náhle oslobodí, nezomrie v jame a chlieb mu chýbať nebude.
  Pridaj záložku 15 Ja som Pán, tvoj Boh, čo dráždim more, že búria sa mu vlny,
  Pridaj záložku 16 Vložím ti do úst svoje slová a schovám ťa v tieni svojej ruky, aby som zasadil nebesá a založil zem a povedal Sionu: "Ty si môj ľud." Po treste príde oslobodenie
  Pridaj záložku 17 Preber sa, preber sa, vstaň, Jeruzalem, čo si pil z Pánovej ruky kalich jeho hnevu; omamný pohár si pil, vyprázdnil.
  Pridaj záložku 18 Niet toho, kto by ho viedol zo všetkých synov, čo splodil; niet toho, kto by ho držal za ruku zo všetkých synov, čo vychoval.
  Pridaj záložku 19 Tieto dve veci ťa postihli: - ktože smúti nad tebou? - skaza a ničenie, hlad a meč, - ktože ťa poteší?
  Pridaj záložku 20 Tvoji synovia odpadli, ležia na rohoch všetkých ulíc ako gazela v sieti, plní Pánovho hnevu, výčitiek svojho Boha.
  Pridaj záložku 21 Preto počuj toto, pokorený a opojený, nie však vínom:
  Pridaj záložku 22 Toto hovorí tvoj Pán, Jahve, a tvoj Boh, ktorý si bráni svoj ľud: "Hľa, vezmem ti z ruky kalich omamný, pohár svojho hnevu; nebudeš ho viac piť.
  Pridaj záložku 23 A dám ho do rúk tvojich trýzniteľov, čo ti hovorili: "Schýľ sa, nech prejdeme!" A spravil si zo svojho chrbta zem, sťa ulicu pre chodcov."
  Pridaj záložku 1 Vzbuď sa, vzbuď sa, obleč si, Sion, svoju moc; obleč si šatu svojej nádhery, sväté mesto, Jeruzalem, veď už viac do teba nevstúpi neobrezaný a nečistý!
  Pridaj záložku 2 Stras zo seba prach, povstaň, posaď sa, Jeruzalem, roztvor putá svojho hrdla, zajatá dcéra sionská!
  Pridaj záložku 3 Bo takto hovorí Pán: "Zadarmo ste boli predaní a bez peňazí budete vykúpení."
  Pridaj záložku 4 Lebo toto hovorí Pán, Jahve: "Do Egypta zostúpil kedysi bývať môj ľud a Asýr ho pre nič utláčal.
  Pridaj záložku 5 Teraz však, čo tu mám? - hovorí Pán. Veď bol vzatý môj ľud zadarmo, jeho nadvládcovia hulákajú - hovorí Pán - a stále, každý deň, mi potupujú meno.
  Pridaj záložku 6 Preto môj ľud spozná moje meno, preto v ten deň (spozná), že som to ja, čo vraví: Hľa, tu som!"
  Pridaj záložku 7 Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: "Tvoj Boh kraľuje."
  Pridaj záložku 8 Čuj, tvoji strážcovia povyšujú hlas a plesajú zároveň, lebo zoči-voči hľadia na Pánov návrat na Sion.
  Pridaj záložku 9 Plesajte, jasajte spolu, sutiny Jeruzalema, veď Pán potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem!
  Pridaj záložku 10 Pán si obnažil sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha.
  Pridaj záložku 11 Choďte, choďte, vyjdite odtiaľ, nečistého sa netýkajte, vyjdite z jeho stredu, očistite sa vy, čo nosíte Pánove nádoby.
  Pridaj záložku 12 Veď nie v náhlosti vyjdete a nepôjdete útekom, lebo pred vami pôjde Pán a Boh Izraela uzavrie vaše rady.
  Pridaj záložku 13 Hľa, úspech bude mať môj služobník, pozdvihne, vyvýši, zvelebí sa veľmi.
  Pridaj záložku 14 Ako sa nad ním zhrozili mnohí, - veď neľudsky je znetvorený jeho výzor a jeho obraz je nepodobný človeku -
  Pridaj záložku 15 tak ho budú obdivovať mnohé národy, králi si pred ním zatvoria ústa. Veď uvidia, o čom sa im nevravelo, a poznajú, čo neslýchali!
  Pridaj záložku 1 Kto by uveril, čo sme počuli, a komu sa zjavilo Pánovo rameno?
  Pridaj záložku 2 Veď vzišiel pred ním sťa ratoliestka a ako koreň z vyschnutej zeme. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili.
  Pridaj záložku 3 Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili.
  Pridaj záložku 4 Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného.
  Pridaj záložku 5 On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.
  Pridaj záložku 6 Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou; a Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých.
  Pridaj záložku 7 Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom, (a neotvoril ústa).
  Pridaj záložku 8 Z úzkosti a súdu ho vyrvali a kto pomyslí na jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný.
  Pridaj záložku 9 So zločincami mu dali hrob, jednako s boháčom bol v smrti, lebo nerobil násilie, ani podvod nemal v ústach.
  Pridaj záložku 10 Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením... Ak dá svoj život na obetu za hriech, uvidí dlhoveké potomstvo a podarí sa skrze neho vôľa Pánova.
  Pridaj záložku 11 Po útrapách sa jeho duša nahľadí dosýta. Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou ospravedlní mnohých a on ponesie ich hriechy.
  Pridaj záložku 12 Preto mu dám za údel mnohých a početných dostane za korisť, lebo vylial svoju dušu na smrť a pripočítali ho k hriešnikom. On však niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov.
  Pridaj záložku 1 Zaplesaj, neplodná, čo si nerodila, rozzvuč sa plesaním a jasaj, čo si nekvílila, lebo dietky opustenej sú početnejšie ako dietky vydatej - hovorí Pán.
  Pridaj záložku 2 Rozšír priestor svojho stanu, kože obydlia si roztiahni, nezužuj, predlžuj svoje povrazy a svoje kolíky upevňuj!
  Pridaj záložku 3 Veď doprava i doľava prerazíš, tvoje potomstvo zvládne národy a spustnuté mestá obsadí.
  Pridaj záložku 4 Nebojže sa, veď nebudeš zahanbená, a nepýr sa, veď nebudeš potupená! Áno, zabudneš hanbu mladosti, na potupu svojho vdovstva si nespomenieš viac.
  Pridaj záložku 5 Bo manželom ti bude tvoj stvoriteľ Pán zástupov je jeho meno, vykupiteľom Svätý Izraelov, Bohom celej zeme sa nazýva.
  Pridaj záložku 6 Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa Pán. Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti? - hovorí tvoj Boh.
  Pridaj záložku 7 Na krátku chvíľu som ťa opustil a veľkým zľutovaním si ťa pritiahnem.
  Pridaj záložku 8 V návale hnevu som schoval svoju tvár nakrátko pred tebou, večným zmilovaním som sa nad tebou zľutoval, hovorí tvoj vykupiteľ, Pán.
  Pridaj záložku 9 Je mi to ako v dňoch Noema: ako som sa zaprisahal, že viac nezalejú zem vody Noema, tak som sa zaprisahal, že sa nebudem hnevať na teba a že ťa nebudem karhať.
  Pridaj záložku 10 Nech i vrchy odstúpia a kopce nech sa otrasú: moja milosť neodstúpi od teba, zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí Pán, tvoj zľutovník.
  Pridaj záložku 11 Biedny, zmietaný, bezútešný! Hľa, ja ti položím z drahokamu základy a tvoju podstavbu zo zafíru.
  Pridaj záložku 12 Tvoju obrubu urobím z rubínu, tvoje brány z karbunkulu a tvoje hranice zo vzácnych kameňov.
  Pridaj záložku 13 Všetky tvoje dietky budú učeníkmi Pána, vo veľkom pokoji budú tvoje dietky.
  Pridaj záložku 14 Budeš upevnený v spravodlivosti, vzdialený od utláčania - báť sa nebudeš - aj od hrôzy - veď sa ťa nezmocní.
  Pridaj záložku 15 Ak ťa napadnú, to nie je odo mňa, kto s tebou bojuje, padne proti tebe.
  Pridaj záložku 16 Hľa, ja som stvoril majstra, čo rozduchuje uhlie v ohni a svojím remeslom vyrába zbrane, ja som stvoril aj zhubcu, čo ničí.
  Pridaj záložku 17 Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.
  Pridaj záložku 1 Oj, všetci smädní, poďte k vodám, a ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte a jedzte, poďte, kupujte bez peňazí, bezplatne víno a mlieko!
  Pridaj záložku 2 Čo vážite striebro za to, čo nie je chlieb, a svoju robotu za to, čo nesýti? Počúvajte ma a budete jesť dobroty, v hojnosti sa bude kochať vaša duša.
  Pridaj záložku 3 Nakloňte si ucho a poďte ku mne, poslúchajte, aby vaša duša žila; a uzavriem s vami večnú zmluvu, neklamnú milosť Dávidovu.
  Pridaj záložku 4 Hľa, urobím ho svedkom pre národy, kniežaťom a vládcom kmeňov!
  Pridaj záložku 5 Veď privoláš národ, ktorý nepoznáš, a národy, čo ťa nepoznajú, pribehnú k tebe kvôli Pánovi, tvojmu Bohu, Svätému Izraela, lebo ťa oslávil.
  Pridaj záložku 6 Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!
  Pridaj záložku 7 Nech opustí bezbožný svoju cestu, hriešny človek svoje zmýšľanie a vráti sa k Pánovi, on sa nad ním zmiluje, k svojmu Bohu, veď mnoho odpúšťa!
  Pridaj záložku 8 Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
  Pridaj záložku 9 Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.
  Pridaj záložku 10 Lebo ako spŕchne z neba dážď a sneh a nevráti sa ta, ale opojí zem, zúrodní ju, dá jej klíčiť a dá semä na siatie a chlieb na jedlo:
  Pridaj záložku 11 tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal.
  Pridaj záložku 12 Áno, s radosťou vyjdete, budete vyvedení v pokoji. Vrchy a kopce prepuknú v jasot pred vami a všetky poľné stromy budú tlieskať rukami.
  Pridaj záložku 13 Na mieste bodľačia vyrastie cyprus, na mieste pŕhľavy vyrastie myrta. To bude Pánovi na slávu, na večný pomník, ktorý nezhynie.
  Pridaj záložku 1 Toto hovorí Pán: "Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása, už príde, aj moja spravodlivosť, už sa zjaví."
  Pridaj záložku 2 Blažený je, muž, čo toto koná, a syn človeka, čo sa toho drží: bedlí nad sobotou, aby ju neznesvätil, dáva si pozor na ruku, aby nekonala zlo.
  Pridaj záložku 3 Cudzinec, čo lipne k Pánovi, nech nevraví: "Pán ma isto vylúči: zo svojho ľudu" a eunuch nech nehovorí: "Hľa, ja som suchý strom!"
  Pridaj záložku 4 Lebo toto hovorí Pán: "Eunuchovia, čo zachovávajú moje soboty, volia si to, v čom mám záľubu, a pridržiavajú sa mojej zmluvy,
  Pridaj záložku 5 tým dám vo svojom dome, medzi svojimi múrmi pomník a meno lepšie, než sú synovia a dcéry. Večné meno im dám, ktoré nezahynie.
  Pridaj záložku 6 A cudzincov, čo lipnú k Pánovi, aby mu slúžili, milovali meno Jahve a boli mi sluhami, všetkých, čo bdejú nad sobotou, by ju neznesvätili, a pridržiavajú sa mojej zmluvy,
  Pridaj záložku 7 zavediem na svoj svätý vrch a rozradostím ich v svojom dome modlitby; ich celopaly, ich obety budú ľúbeznými na mojom oltári. Veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy!"
  Pridaj záložku 8 Hovorí Pán, Jahve, čo zhromažďuje roztratených Izraela: "Ďalej budem zhromažďovať k nemu, k jeho zhromaždeným."
  Pridaj záložku 9 Všetky poľné zvieratá, poďte žrať, aj všetky lesné zvieratá!
  Pridaj záložku 10 Jeho strážcovia sú všetci slepí, nevedia (nič); všetci sú nemí psi, nevládzu brechať: blúznia, ležia, radi si pospia.
  Pridaj záložku 11 A sú to psi chamtiví, nepoznajú sýtosti. A to sú pastieri, čo nevedia chápať. Každý ide svojou cestou, každý za svojím ziskom, až do posledného.
  Pridaj záložku 12 "Poďte, vezmem víno a napijeme sa opojného nápoja a zajtra to bude ako dnes, ba ešte veľkolepejšie!"
  Pridaj záložku 1 Keď hynie spravodlivý, nik si to neberie k srdcu, (keď) zbožní ľudia umierajú, nik nechápe, že spravodlivý unikol nešťastiu.
  Pridaj záložku 2 Odchádza na pokoj: na svojich lôžkach spočinú tí, čo šli svojou priamou cestou.
  Pridaj záložku 3 Vy však pristúpte sem, synovia čarodejnice, plemeno cudzoložníka a smilnice!
  Pridaj záložku 4 Na kom ste sa zabávali? Proti komu ste otvárali ústa, vyplazovali jazyk? Azda vy nie ste deťmi hriechu, semenom klamstva?
  Pridaj záložku 5 Vy, čo sa rozohňujete pre terebinty pod každým zeleným stromom a zabíjate dietky pri potôčkoch, pod výbežkami skalísk.
  Pridaj záložku 6 Hladké kamienky z potoka sú ti podielom, ony sú tvojou čiastkou. Aj im si vylievala nápoje, prinášala dary. (Či s tým mám byť spokojný?)
  Pridaj záložku 7 Na vysokom, vypínavom vrchu rozložila si si lôžko; aj tam si vystúpila obetovať žertvu.
  Pridaj záložku 8 A za dverami, za verajami postavila si si pomník; lebo iným okrem mňa sa odkrývaš, vystupuješ, rozširuješ si lôžko, spolčuješ sa s nimi, máš rada ich lôžko. Dbáš na ich pokyny(?).
  Pridaj záložku 9 S olejom chodíš za Molochom, množíš svoje voňavky a posielaš svojich poslov ďaleko, až k podsvetiu sa znižuješ.
  Pridaj záložku 10 Mnohými cestami sa ustávaš a nepovieš: "Je to zúfalé." Našla si život pre svoju ruku(?), preto neochabuješ.
  Pridaj záložku 11 Kohože sa bojíš a strachuješ, že klameš? Na mňa si nespomenieš, ani k srdcu si neberieš. Pravda, ja som mlčal a skrýval sa, nuž nebojíš sa ma.
  Pridaj záložku 12 Ja rozhlásim tvoju spravodlivosť a tvoje skutky, tie ti však nepomôžu.
  Pridaj záložku 13 Až budeš volať, nech ťa tvoje hŕby vytrhnú! Lež to všetko vietor uchytí, vánok odnesie. Kto však vo mňa dúfa, zdedí zem, vládnuť bude mojou svätou horou."
  Pridaj záložku 14 Hovorím: "Chystajte, chystajte, pripravujte cestu, odstráňte prekážky z chodníka môjho ľudu!"
  Pridaj záložku 15 Bo takto hovorí Najvyšší, Velebný, čo tróni večne a Svätý je jeho meno: "Na vysokom a svätom mieste prebývam a so skrúšeným a pokorným v duchu, aby som oživil ducha pokorných, aby som oživil srdce skrúšených.
  Pridaj záložku 16 Lebo sa nebudem večne pravotiť, ani sa nebudem ustavične hnevať, veď by predo mnou omdlel duch a duše, ktoré som ja stvoril.
  Pridaj záložku 17 Pre hriech lakomstva som sa hneval a bil som. Zakryl som si tvár (a hneval som sa); on však šiel, odvrátený cestou svojho srdca.
  Pridaj záložku 18 Jeho cesty som videl, uzdravím ho, budem ho viesť a dám mu útechu
  Pridaj záložku 19 a jeho trúchliacim dám ovocie perí. Pokoj, pokoj ďalekému i blízkemu - hovorí Pán -, ja ho uzdravím.
  Pridaj záložku 20 Bezbožní sú však ako rozbúrené more, ktoré sa nevládze upokojiť a jeho vody vrhajú bahno a blato.
  Pridaj záložku 21 Niet pokoja pre bezbožných - hovorí môj Boh."
  Pridaj záložku 1 Volaj, nestišuj, ako trúba vyvýš svoj hlas, zvestuj môjmu ľudu jeho hriech a Jakubovmu domu jeho vinu!
  Pridaj záložku 2 Veď sa ma deň čo deň dopytujú a chcú poznať moje cesty ako ľud, čo spravodlivo koná a Božieho práva sa nespúšťa. Žiadajú odo mňa spravodlivé súdy, túžia po Božej blízkosti:
  Pridaj záložku 3 Prečo sa postíme, a nevidíš, umŕtvujeme sa, a nezbadáš?!" A v deň svojho pôstu spĺňate si túžbu a prenasledujete svojich robotníkov.
  Pridaj záložku 4 Hľa, pre škriepky a hádky sa postíte a hriešne bijete päsťou! Nepostite sa ako po dnešný deň, aby na výsosti vyslyšali váš hlas.
  Pridaj záložku 5 Či takýto je pôst, ktorý sa mi ľúbi? Má sa človek umŕtvovať celý deň? Vykrúcať si dookola hlavu a vrecovinou i popolom si ustielať? Či toto nazveš pôstom a dňom milým Bohu?
  Pridaj záložku 6 Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo?
  Pridaj záložku 7 Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojím telom sa neskrývaš?
  Pridaj záložku 8 Vtedy ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči: bude ťa predchádzať tvoja spravodlivosť a Pánova sláva uzavrie tvoje rady.
  Pridaj záložku 9 Vtedy budeš volať a Pán odpovie, budeš kričať a riekne: "Hľa, tu som!" Keď odstrániš sprostred seba jarmo, kývanie prstami a reči zločinné
  Pridaj záložku 10 a ponúkneš hladnému svoj súcit, ubitú dušu nasýtiš: vyjde vo tme tvoje svetlo a tvoja temnosť bude ako poludnie.
  Pridaj záložku 11 A Pán ti dá neprestajný spočinok, jasnosťou naplní tvoju dušu a tvoje kosti upevní; budeš ako polievaná záhrada a ako prameň vôd, ktorého vody nesklamú.
  Pridaj záložku 12 I postavia v tebe dávne sutiny: zdvihneš základy zašlých pokolení a volať ťa budú murárom trhlín, obnoviteľom ciest k bývaniu.
  Pridaj záložku 13 Ak zdržíš pre sobotu svoju nohu, aby si v môj svätý deň nerobil, čo sa ti zachce, a sobotu budeš volať rozkošou, svätý Pánov (deň) hodným úcty a uctíš si ho, že nebudeš konať svoje cesty, vypĺňať svoju vôľu a hovoriť reči:
  Pridaj záložku 14 tak sa budeš kochať v Pánovi a dám ti vznášať sa nad výšinami zeme, nasýtim ťa dedičstvom tvojho otca Jakuba: lebo hovorili ústa Pánove.
  Pridaj záložku 1 Hľa, Pánova ruka nie je prikrátka, žeby nezachránil, a jeho ucho nie je zaľahnuté, žeby nepočul!
  Pridaj záložku 2 Ale vaše hriechy sú priehradou medzi vami a vaším Bohom a vaše viny zakryli jeho tvár pred vami, že nečuje.
  Pridaj záložku 3 Vaše ruky sú poškvrnené krvou a vaše prsty hriechom, vaše pery hovoria lož, váš jazyk vraví neprávosť.
  Pridaj záložku 4 Niet (toho), kto by predvolával podľa práva, ani (toho), kto by súdil poctivo; dúfajú v ničomnosť a hovoria márnosť, počnú muky a porodia nešťastie.
  Pridaj záložku 5 Liahnu hadie vajíčka a tkajú vlákna pavúka; kto zje z ich vajíčok, zomrie a z rozpučeného vylezie zmija.
  Pridaj záložku 6 Z ich vláken rúcho nebude a neodejú sa svojím dielom. Ich dielo je dielo záhuby a skutok násilia majú v ruke.
  Pridaj záložku 7 Ich nohy bežia do zlého, náhlia sa prelievať krv nevinnú, ich myšlienky sú myšlienky skazy, zhuba a rúcanie je na ich ceste.
  Pridaj záložku 8 Neznajú cestu pokoja a nieto práva v ich šľapajach, svoje chodníčky si pokrivili a kto po nich kráča, nemá pokoja.
  Pridaj záložku 9 Preto je právo ďaleko od nás a spravodlivosť nás nedostihne, čakáme na svetlo, a hľa, tma, na žiaru, a putujeme v temnosti.
  Pridaj záložku 10 Ako slepí ohmatávame múr a tápeme ako ten, kto nemá oči, napoludnie sa potkýname ako v tme; hoci silní, ako mŕtvi sme.
  Pridaj záložku 11 Mrmleme všetci ako medvede a stále hrkútame ako holuby. Čakáme na právo, a niet ho, na spásu, a je od nás ďaleko.
  Pridaj záložku 12 Bo mnoho hriechov máme pred tebou a naše viny svedčia proti nám, áno, svoje hriechy máme pred sebou a svoje zločiny poznáme:
  Pridaj záložku 13 nevernosť a klamstvo proti Pánovi, odpad od nasledovania Boha, reči násilné a odbojné, myslenie lživých rečí v srdci.
  Pridaj záložku 14 Tak je právo zahnané späť a spravodlivosť stojí obďaleč, áno, poctivosť padá na ulici a priamosť vkročiť nevládze.
  Pridaj záložku 15 Takto vystala poctivosť a kto sa stráni zla, býva olúpený. Pán to videl a nepáčilo sa mu, že práva nieto.
  Pridaj záložku 16 Videl, že niet nikoho, a užasol, že nikto nezakročí. Tu pomocníkom mu bolo jeho rameno a jeho spravodlivosť, tá ho podporila.
  Pridaj záložku 17 Odial sa spravodlivosťou ako pancierom a prilbu spásy mal na hlave, ako odev obliekol si rúcho pomsty, horlivosťou sa ako plášťom zahalil.
  Pridaj záložku 18 Podľa činov im odplatí, hnev jeho nepriateľom, odplatu protivníkom! Ostrovom odplatí činy.
  Pridaj záložku 19 Budú sa báť mena Pánovho od západu a jeho slávy od východu slnka, lebo príde ako dravá rieka, ktorú ženie Pánov dych.
  Pridaj záložku 20 Ale príde ako spasiteľ k Sionu a k tým, čo sa z Jakuba vrátia od hriechu - hovorí Pán.
  Pridaj záložku 21 A čo sa týka mňa, toto je moja zmluva s nimi, hovorí Pán: "Môj duch, ktorý je nad tebou a moje slová, ktoré som ti dal do úst, nezmiznú z tvojich úst ani z úst tvojich detí, ani z úst detí tvojich detí odteraz až naveky - hovorí Pán."
  Pridaj záložku 1 Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!
  Pridaj záložku 2 Lebo, hľa, tma pokrýva zem a temnota národy, ale nad tebou sa zaskvel Pán a jeho sláva sa zjavila nad tebou.
  Pridaj záložku 3 Národy prichádzajú k tvojmu svetlu a králi k žiare, čo ti vzišla.
  Pridaj záložku 4 Zdvihni si vôkol oči a pozri, všetci sa zišli, prišli k tebe; tvoji synovia prídu zďaleka a dcéry ti z kraj sveta povstanú.
  Pridaj záložku 5 Vtedy uvidíš a zažiariš, triasť a šíriť sa ti bude srdce, veď sa k tebe obráti bohatstvo mora, poklady národov prídu k tebe.
  Pridaj záložku 6 Záplava tiav ťa pokryje, ťavätá Madiánu a Efy, všetci prídu zo Sáby, zlato a tymian prinesú a zvestujú slávu Pánovu.
  Pridaj záložku 7 Všetky stáda Kedaru sa zhromaždia k tebe, baránky z Nabajot ti budú k službám, vystúpia na môj oltár ľúbezný, a tak oslávim svoj slávny dom.
  Pridaj záložku 8 Kto sú to, čo letia sťa oblaky, ako holuby ku svojim holubincom?
  Pridaj záložku 9 Áno, na mňa čakajú ostrovy a lode taršišské napredku, aby ti priviedli synov zďaleka, ich striebro a ich zlato s nimi pre meno Pána, tvojho Boha, pre Svätého Izraela, lebo ťa ozdobil.
  Pridaj záložku 10 Cudzí synovia postavia ti múry a ich králi ti budú slúžiť, lebo som ťa bil vo svojom hneve, ale v svojej láske som sa zmiloval nad tebou.
  Pridaj záložku 11 Tvoje brány budú stále otvorené, nezatvoria sa vo dne v noci, aby ti priniesli bohatstvo národov a priviedli ich kráľov.
  Pridaj záložku 12 Lebo národ a kráľovstvo, čo ti neslúži, bude zničené, národy budú celkom spustošené.
  Pridaj záložku 13 Nádhera Libanonu príde k tebe, cyprus, brest a jedľa pospolu, nech ozdobia miesto mojej svätyne a okrášlim mesto svojich nôh.
  Pridaj záložku 14 Zhrbení prídu k tebe synovia tvojich utláčateľov a k šľapajam tvojich nôh sa sklonia všetci, čo opovrhli tebou, a budú ťa volať Mesto Pána, Sion Svätého Izraela.
  Pridaj záložku 15 Zato, že si bol opustený a nenávidený a nemal si chodcov, spravím ťa večnou ozdobou, rozkošou z pokolenia na pokolenie.
  Pridaj záložku 16 Budeš sať mlieko národov a prsia kráľov budeš požívať. I dozvieš sa, že ja som Pán, tvoj spasiteľ a tvoj vykupiteľ, Mocný Jakubov.
  Pridaj záložku 17 Namiesto medi prinesiem zlato, namiesto železa prinesiem striebro, namiesto dreva meď a miesto kameňov železo. Darujem pokoj tvojim dozorcom a tvojim vládcom spravodlivosť.
  Pridaj záložku 18 Nebude už počuť o násilí v tvojej krajine ani o ničení a hubení v tvojich hraniciach, svoje múry budeš nazývať spásou a svoje brány chválou.
  Pridaj záložku 19 Slnko ti už nebude svetlom vo dne, ani k žiare ti už nezasvieti mesiac, ale Pán ti bude večným svetlom a tvoj Boh tvojou ozdobou.
  Pridaj záložku 20 Tvoje slnko už nezapadne a z tvojho mesiaca neubudne, lebo ti bude Pán večným svetlom; ukončia sa dni tvojho zármutku.
  Pridaj záložku 21 A tvoj ľud - všetko spravodliví - budú vládnuť krajinou naveky, štepy môjho sadu, dielo mojich rúk, ktorým sa oslávim.
  Pridaj záložku 22 Ten najmenší bude kmeňom, najdrobnejší mocným národom. Ja, Pán, to v príhodnom čase urýchlim.
  Pridaj záložku 1 Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.
  Pridaj záložku 2 Ohlásiť rok Pánovej milosti a deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkých zarmútených,
  Pridaj záložku 3 aby som dal zarmúteným Siona, aby som im dal veniec miesto popola, olej plesania namiesto smútku, rúcho radosti miesto sklesnutého ducha. I budú sa volať Duby spravodlivosti, Štep Pána na ozdobu.
  Pridaj záložku 4 Vybudujú odveké sutiny, zrúcaniny predkov postavia, obnovia spustošené mestá, trosky od pokolenia do pokolenia.
  Pridaj záložku 5 I vstanú cudzinci, budú pásť vaše stáda, cudzí synovia vám budú roľníkmi a vinohradníkmi.
  Pridaj záložku 6 Vy však sa budete volať kňazmi Pána, služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať, bohatstvo národov budete požívať a ich nádherou sa budete chváliť.
  Pridaj záložku 7 Pre vašu dvojnásobnú hanbu a potupu budú plesať nad svojím údelom, preto budú dvojnásobne vládnuť vo svojej krajine, dostane sa im večnej radosti.
  Pridaj záložku 8 Lebo ja, Pán, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež; dám im verne ich odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu.
  Pridaj záložku 9 Známy bude ich rod v národe a ich potomstvo medzi kmeňmi; všetci, čo ich uvidia, spoznajú ich, že sú pokolením, ktoré požehnal Pán.
  Pridaj záložku 10 S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.
  Pridaj záložku 11 Lebo ako zem plodí svoje rastliny a ako záhrada dáva vyklíčiť svojmu semenu, tak Pán, Jahve, dá vyklíčiť spáse a chvále pred všetkými národmi.
  Pridaj záložku 1 Kvôli Sionu neumĺknem a kvôli Jeruzalemu neutíchnem, kým nevyjde ako žiara jeho právo a jeho spása nevzblčí sťa fakľa.
  Pridaj záložku 2 Národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu; i budeš sa volať novým menom, ktoré ti určia Pánove ústa.
  Pridaj záložku 3 Budeš ozdobnou korunou v Pánovej ruke, kráľovským vencom v ruke svojho Boha.
  Pridaj záložku 4 Už ťa nebudú volať Opustená a tvoju krajinu nebudú volať Spustošená, lebo teba budú nazývať Mám v nej záľubu a tvoju krajinu Vydatá, veď sa zaľúbilo v tebe Pánovi a tvoja krajina dostane manžela.
  Pridaj záložku 5 Ako si vezme mladík pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ, a ako sa teší ženích neveste, tešiť sa bude tvoj Boh.
  Pridaj záložku 6 Na tvojich múroch, Jeruzalem, ustanovil som strážcov: celý deň a celú noc nikdy nech nemlčia! Vy, ktorí upomínate Pána, nesmiete mať pokoja!
  Pridaj záložku 7 Nedajte mu pokoja, kým nepostaví, kým neurobí Jeruzalem ozdobou na zemi!
  Pridaj záložku 8 Pán prisahal na svoju pravicu a na svoje mocné rameno: "Iste nedám viac tvoje obilie tvojim nepriateľom za pokrm, ani cudzinci nebudú piť tvoj mušt, pre ktorý si sa ty namáhal.
  Pridaj záložku 9 Len tí, čo zbierali, budú ho jesť a budú chváliť Pána, len tí, čo ho oberali, budú ho piť v nádvoriach mojej svätyne."
  Pridaj záložku 10 Prejdite, prejdite cez brány, chystajte cestu pre ľud, rovnajte, rovnajte chodník, vyzbierajte skaly, vztýčte zástavu k národom!
  Pridaj záložku 11 Hľa, Pán oznamuje až do končín zeme: "Povedzte dcére Siona: Hľa, prichádza tvoja spása. Jeho odmena je s ním a jeho odplata pred ním.
  Pridaj záložku 12 A budú ich volať Svätý ľud, Pánovi vykúpení. Ty sa však budeš zvať Hľadané, Mesto neopustené."
  Pridaj záložku 1 "Kto je to, čo prichádza z Edomu, z Bozry v odeve červenom, ten, čo sa skvie vo svojom rúchu, vykračuje v plnej sile?" "Ja som, ktorý hlásam pravdu, mocný na spásu."
  Pridaj záložku 2 "Prečo je tvoja šata červená a tvoje rúcho ako šliapača v lise?"
  Pridaj záložku 3 "Lis som šliapal sám a z národov nebol nik pri mne. Pošliapal som ich vo svojom hneve, zdrvil som ich vo svojej prchlivosti, nuž striekala ich vlaha na môj šat a celé rúcho som si poškvrnil.
  Pridaj záložku 4 Lebo som mal deň pomsty na mysli, a prišiel rok môjho vykúpenia.
  Pridaj záložku 5 Obzeral som sa, ale pomocníka nebolo, díval som sa, nebolo však toho, kto by ma podporil; vtedy mi bolo pomocníkom moje rameno a podporila ma moja prchlivosť,
  Pridaj záložku 6 že som šliapal národy vo svojom hneve, opojil som ich svojou prchlivosťou a vylial som na zem ich vlahu."
  Pridaj záložku 7 Milosrdenstvo Pánovo chcem hlásať, Pánovu chvályhodnosť, pre všetko, čo nám Pán urobil, pre veľkú dobrotu k domu Izraela, čo im preukázal vo svojom zľutovaní a v množstve svojej milosti.
  Pridaj záložku 8 Veď povedal: "Je to predsa môj ľud, synovia, ktorí nesklamú! - a stal sa im spasiteľom
  Pridaj záložku 9 vo všetkom ich súžení. Nie posol ani anjel, ale vyslobodil ich sám. Vo svojej láske a útrpnosti ich sám vykúpil, zdvihol ich a nosil ich po všetky dávne dni.
  Pridaj záložku 10 Ale oni sa búrili a zarmucovali jeho ducha svätého; preto sa im zmenil na nepriateľa, a sám bojoval proti nim.
  Pridaj záložku 11 Spomenul si však na dávne dni, na Mojžiša a jeho ľud: "Kde je ten, ktorý vyviedol z mora pastiera svojho stáda? Kde je, ktorý vložil doň svojho ducha svätého,
  Pridaj záložku 12 čo za pravicu viedol Mojžiša svojím velebným ramenom, čo rozdvojil vody pred nimi, aby si urobil večné meno,
  Pridaj záložku 13 čo ich viedol hlbinami ako koňa púšťou bez potknutia?
  Pridaj záložku 14 Ako statok, čo zostupuje dolinou, tak ho viedol Pánov duch." Tak si viedol svoj ľud, aby si urobil slávnym svoje meno.
  Pridaj záložku 15 Pozri sa z neba a hľaď z príbytku svojej svätosti a veleby. Kde je tvoja horlivosť a tvoja moc? Hnutie tvojej lásky a tvoje zmilovanie (sú zdržanlivé ku mne)? Veď ty si náš otec,
  Pridaj záložku 16 lebo Abrahám o nás nevie a Izrael nás nepozná! Ty, Pane, si náš otec, máš meno: vykupiteľ náš pradávny.
  Pridaj záložku 17 Prečo nás, Pane, odkláňaš od svojich ciest, zatvrdzuješ nám srdce na bázeň voči tebe? Vráť sa kvôli svojim sluhom, kvôli kmeňom svojho dedičstva.
  Pridaj záložku 18 Ako maličkosť zvládli tvoj svätý ľud, naši nepriatelia ti pošliapali svätyňu.
  Pridaj záložku 19 Sme ako tí, nad ktorými dávno nevládneš, nad ktorými sa nevzýva tvoje meno. Kiež by si prelomil nebesá a zostúpil, vrchy by sa triasli pred tvojou tvárou.
  Pridaj záložku 1 Ako keď oheň páli raždie a voda vrie od ohňa, aby si dal modloslužobníkom svoje meno znať, nech sa trasú pred tvojou tvárou (ich) národy.
  Pridaj záložku 2 Keď si robil divy, zostúpil si, hoc sme nečakali, pred tvojou tvárou sa triasli vrchy.
  Pridaj záložku 3 Od večnosti nepočuli, neslýchali, oko nevidelo okrem teba Boha, ktorý by sa zastal tých, čo v neho dúfajú.
  Pridaj záložku 4 Ideš v ústrety tomu, čo s radosťou robí spravodlivo, teba na tvojich cestách spomína. Hľa, ty si sa hneval - a my sme hrešili, boli sme stále v tom. Či budeme spasení?
  Pridaj záložku 5 Všetci sme boli ako poškvrnení, sťa skrvavená šata bola všetka naša spravodlivosť a zvädli sme ako lístie, naše hriechy nás uniesli sťa vietor.
  Pridaj záložku 6 Nebolo toho, kto by vzýval tvoje meno, kto by sa vzbudil a chopil sa teba, lebo si schoval pred nami svoju tvár, oddal si nás moci našich hriechov.
  Pridaj záložku 7 Teraz však, Pane, ty si náš otec, my sme len hlina a ty si náš tvorca, všetci sme dielom tvojich rúk.
  Pridaj záložku 8 Nehnevaj sa, Pane, tak veľmi a nespomínaj na hriech naveky; hľa, pozri, my všetci sme tvoj ľud.
  Pridaj záložku 9 Tvoje sväté mestá ostali púšťou, Sion sa stal púšťou, Jeruzalem sa stal pustatinou.
  Pridaj záložku 10 Náš svätý a nádherný chrám, kde ťa chválievali naši otcovia, stal sa korisťou ohňa; všetko, čo nám bolo drahé, ostalo zboreniskom.
  Pridaj záložku 11 Či sa zdržíš po tom všetkom, Pane? Budeš mlčať a tak veľmi nás pokoríš?
  Pridaj záložku 1 "Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: "Hľa, tu som, tu som!" národu, čo nevzýval moje meno.
  Pridaj záložku 2 Vystieral som ruky celý deň ku vzdorovitému ľudu, čo kráčal cestou nedobrou za svojimi predstavami,
  Pridaj záložku 3 k ľuďom, čo ma stále popudzujú do tváre. Ktorí obetujú v záhradách a na tehlách pália kadidlo,
  Pridaj záložku 4 čo vysedávajú v hrobkách a nocúvajú v jaskyniach, jedávajú mäso bravčové a nečisté kúsky sú v ich nádobách.
  Pridaj záložku 5 Čo hovoria: "Ostaň tam, neblíž sa ku mne, lebo som ti svätý." Títo sú mi dymom v nose, ohňom, čo horí celý deň.
  Pridaj záložku 6 Hľa, je napísané predo mnou: Nebudem mlčať, kým som neodplatil.
  Pridaj záložku 7 Ale odplatím im do lona ich hriechy a zároveň hriechy ich otcov, hovorí Pán; ktorí pálili kadidlo na vrchoch a zlorečili mi na kopcoch; nameriam im do lona za ich dávne skutky:"
  Pridaj záložku 8 Toto hovorí Pán: " Ako keď sa nájde mušt na strapci a povie sa: "Neznič to, lebo je v ňom požehnanie!", tak urobím kvôli svojim sluhom, aby nebolo všetko zničené.
  Pridaj záložku 9 Vyvediem z Jakuba potomstvo a z Júdu vládcu svojich vrchov, budú tam vládnuť moji vyvolení a moji sluhovia tam budú bývať.
  Pridaj záložku 10 Sáron bude košariskom stáda a dolina Achor ležiskom dobytka pre môj ľud, ktorý ma hľadal.
  Pridaj záložku 11 Vy však, čo ste opustili Pána, čo ste zabudli na môj svätý vrch, čo ste, prestierali stôl pre Gada a napĺňali nápoj Ménimu,
  Pridaj záložku 12 určím vás pod meč, všetci sa zhrbíte na popravu, lebo som volal, a neodpovedali ste, hovoril som, a nepočúvali ste, lež robili ste, čo je v mojich očiach zlé, a vyvolili ste si, čo som nechcel."
  Pridaj záložku 13 Preto Pán, Jahve, hovorí takto: "Hľa, moji sluhovia budú jesť ale vy budete hladovať,
  Pridaj záložku 14 hľa, moji sluhovia budú piť, ale vy budete žízniť, hľa, moji sluhovia sa budú radovať, a vy sa budete hanbiť, hľa, moji sluhovia budú plesať od blaženosti srdca, vy však budete volať od žalosti srdca a kvíliť budete zlomeným duchom.
  Pridaj záložku 15 A zanecháte svoje meno ako kliatbu mojim vyvoleným: Pán, Jahve, ťa usmrtí, ale svojich sluhov nazve iným menom.
  Pridaj záložku 16 Kto sa bude žehnať na zemi, bude sa žehnať verným Bohom a kto bude prisahať na zemi, bude prisahať na verného Boha, lebo budú zabudnuté dávne úzkosti, áno, budú skryté pred mojím zrakom.
  Pridaj záložku 17 Lebo hľa, ja stvorím nové nebo a novú zem a na predošlé sa nebude spomínať, ani na myseľ neprídu,
  Pridaj záložku 18 ale tešte sa a plesajte večne nad tým, čo som stvoril, lebo hľa, ja stvorím Jeruzalem na plesanie a jeho ľud na radosť!
  Pridaj záložku 19 Plesám nad Jeruzalemom, teším sa svojmu ľudu a už v ňom nebude počuť hlas plaču a hlas volania.
  Pridaj záložku 20 Nebude tam už párdňové dieťa ani starec, ktorý nedoplní svoj vek, ale mladík zomrie storočný a hriešnik ako storočný bude prekliaty.
  Pridaj záložku 21 Budú stavať domy a bývať, budú sadiť vinice a jesť ich plod.
  Pridaj záložku 22 Nepostavia, aby iný býval, nezasadia, aby iný jedol, lebo ako vek stromu bude vek môjho ľudu a prácu svojich rúk užijú moji vyvolení.
  Pridaj záložku 23 Nebudú sa nadarmo ustávať a nebudú robiť pre hrôzu, veď sú požehnaný rod Pána a s nimi aj ich potomstvo.
  Pridaj záložku 24 Prv, než budú volať, ja odpoviem, ešte len budú vravieť a ja ich vyslyším.
  Pridaj záložku 25 Vlk a baránok budú sa pásť ako jeden a lev sťa vôl bude žrať slamu; a had? - prach mu bude pokrmom... Nebudú škodiť a nebudú ničiť na celom mojom svätom pahorku," hovorí Pán.
  Pridaj záložku 1 Toto hovorí Pán: "Nebesá sú mojím trónom a zem podnožou mojich nôh. Aký je to dom, čo mi postavíte? Aké miesto pre môj odpočinok?
  Pridaj záložku 2 Veď toto všetko spravila moja ruka i stalo sa to všetko - hovorí Pán. A na takéhoto zhliadnem: na pokorného a zroneného duchom a ktorý sa trasie pred mojimi slovami.
  Pridaj záložku 3 Kto poráža vola - zabije človeka, kto poráža ovcu - škrtí psa, kto obetuje pokrm - krv bravčovú, kto páli tymian - žehná modlu. Keď si oni volia vlastné chodníky a v ich ošklivostiach sa im kochá duša,
  Pridaj záložku 4 nuž aj ja si zvolím ich nešťastie a privediem na nich ich hrôzy, pretože som volal, no neodpovedal nik, hovoril som, ale nepočúvali; robili, čo je zlé v mojich očiach, a to, čo som nechcel, si vybrali."
  Pridaj záložku 5 Počujte slovo Pánovo, ktorí sa trasiete pred jeho slovom: Vaši bratia, čo vás nenávidia, čo vás odstrkujú pre moje meno, vravia: "Nechže sa oslávi Pán, nech vidíme vašu radosť! Oni však budú zahanbení.
  Pridaj záložku 6 Čuj! - hrmot z mesta! Čuj! - hlas Pána z chrámu, čo spláca odplatu svojim nepriateľom.
  Pridaj záložku 7 Porodila prv, než kvílila, prv, než ju obkľúčili bôle, porodila chlapca.
  Pridaj záložku 8 Kto takéto počul? Kto podobné videl? Či sa zem zrodí v jeden deň? Či sa národ narodí jedným razom? Že rodil, aj porodil Sion svojich synov?
  Pridaj záložku 9 "Či ja otvorím život a rodiť nedám? Alebo ja, ktorý dám rodiť, uzavriem?" - hovorí tvoj Boh.
  Pridaj záložku 10 Tešte sa s Jeruzalemom a plesajte nad ním, všetci jeho milovníci, radujte sa s ním, radujte sa všetci, čo ste nad ním trúchlili.
  Pridaj záložku 11 Aby ste sali a nasýtili sa z pŕs jeho útechy, aby ste sŕkali a požívali z plnosti jeho slávy.
  Pridaj záložku 12 Lebo toto hovorí Pán: "Hľa ja prikloním k nemu pokoj ako rieku a slávu národov ako rozvodnený potok. Budete sať, v lone vás budú varovať a na kolenách vás budú láskať.
  Pridaj záložku 13 Ako keď niekoho teší matka, tak vás budem ja tešiť a v Jeruzaleme sa potešíte.
  Pridaj záložku 14 Keď to uvidíte, zaraduje sa vám srdce, kosti vám vypučia ako zeleň a Pánova ruka sa dá poznať jeho sluhom, ale zúriť bude proti nepriateľom.
  Pridaj záložku 15 Lebo, hľa, Pán príde v ohni a jeho vozy sú ako búrka, aby priviedol v zápale svoj hnev a svoju hrôzu v plameňoch ohňa.
  Pridaj záložku 16 Lebo ohňom bude súdiť Pán a svojím mečom každé telo a bude veľa tých, čo Pán porazí.
  Pridaj záložku 17 Tí, čo sa očisťujú v záhradách za kýmsi v prostriedku, ktorí jedia bravčové mäso a ošklivosť a myši, všetci spolu zahynú - hovorí Pán.
  Pridaj záložku 18 Ja však (poznám) ich skutky a myšlienky. Prídem zhromaždiť všetky národy a všetky reči; prídu a uvidia moju slávu.
  Pridaj záložku 19 Urobím na nich znamenie a pošlem z nich zachránencov k národom Taršišu, Púlu a Lúdu, ktorí naťahujú kušu, k Tubalu, Javanu, k ďalekým ostrovom, ktoré nepočuli chýr o mne a nevideli moju slávu; i budú ohlasovať medzi národmi moju slávu.
  Pridaj záložku 20 A privedú všetkých vašich bratov spomedzi všetkých národov ako obetu pre Pána na koňoch, vozoch, nosidlách, muliciach a ťavách na môj svätý vrch do Jeruzalema - hovorí Pán - tak ako prinášajú synovia Izraela obetu v čistej nádobe do Pánovho domu.
  Pridaj záložku 21 A aj z nich si vezmem za kňazov a levitov - hovorí Pán.
  Pridaj záložku 22 Lebo ako budú trvalými predo mnou nové nebesá a nová zem, ktoré stvorím - hovorí Pán - tak bude trvalé vaše potomstvo a vaše meno
  Pridaj záložku 23 a každý mesiac v novmesiaci a každý týždeň v sobotu príde sa každé telo klaňať pred moju tvár - hovorí Pán.
  Pridaj záložku 24 I vyjdú a hľadieť budú na mŕtvoly mužov, čo odpadli odo mňa. Áno, ich červík neumiera a ich oheň nevyhasne. A budú hrôzou pre každé telo.“

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 24.1.2018
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (. deň):


  Liturgické čítania na dnes:
  1:
  Ž:
  E:

  Liturgické čítania na zajtra:
  1:
  Ž:
  E:


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1:
  Ž:
  E:
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky