Listovať vo Svätom Písme

Žalm 99


1 Pán kraľuje, traste sa, národy; tróni nad cherubmi, chvej sa zem.

2 Veľký je Pán na Sione, a vyvýšený nad všetky národy.

3 Oslavujte jeho meno veľké a úžasné, lebo je sväté.

4 Mocný kráľ spravodlivosť miluje: ty si ustanovil, čo je správne, právo a spravodlivosť v Jakubovi ty vysluhuješ.

5 Velebte Pána, nášho Boha, a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.

6 Mojžiš a Áron, jeho kňazi, a Samuel, ctiteľ jeho mena, vzývali Pána a on ich vypočul,

7 z oblačného stĺpa k nim hovoril. A zachovávali jeho svedectvo a prikázania, ktoré im dal.

8 Pane, Bože náš, ty si ich vypočul, Bože, ty si bol k nim milostivý, no nenechal si bez trestu ich priestupky.

9 Velebte Pána, nášho Boha, na jeho svätom vrchu sa mu klaňajte, lebo svätý je Pán, Boh náš.