Listovať vo Svätom Písme

Žalm 96


1 Spievajte Pánovi pieseň novú; spievaj Pánovi, celá zem!

2 Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. Zvestujte jeho spásu deň čo deň.

3 Zvestujte jeho slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom.

4 Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden, viac ako všetkých bohov treba sa ho báť.

5 Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov, ale Pán stvoril nebesia.

6 Vznešenosť a krása pred jeho tvárou, moc a veleba v jeho svätyni.

7 Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, vzdávajte Pánovi slávu a česť,

8 vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí,

9 klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. Chvej sa pred ním, celá zem,

10 hlásajte medzi pohanmi: "Pán kraľuje!" Upevnil zemekruh, nepohne sa; a spravodlivo súdi národy.

11 Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; nech more zahučí a čo ho napĺňa,

12 nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. I zajasajú všetky stromy lesa

13 pred tvárou Pána , že prichádza, že prichádza súdiť zem. Spravodlivo bude súdiť zemekruh a národy podľa svojej pravdy.