Listovať vo Svätom Písme

Žalm 87


1 Žalm Koreho synov. Pieseň. Základy má na posvätných vrchoch;

2 brány Siona miluje Pán nad všetky stany Jakuba.

3 Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie.

4 Rahab a Babylon pripočítam k tým, čo ma poznajú; Filištínci, Týrčania a Etiópčania: tí všetci sa tam zrodili.

5 A o Sione sa bude hovoriť: "Ten i tamten sa na ňom narodil a sám Najvyšší mu dal pevné základy."

6 Pán zaznačí do knihy národov: "Títo sa tam zrodili."

7 A spievajú ako pri tanci: "V tebe sú všetky moje pramene."