Listovať vo Svätom Písme

Žalm 83


1 Pieseň. Asafov žalm.

2 Bože, neodpočívaj a nemlč, nebuď ticho, Bože,

3 lebo, hľa, tvoji nepriatelia zúria a dvíhajú hlavu tí, čo ťa nenávidia.

4 Spriadajú úskočné plány proti tvojmu ľudu a radia sa proti tým, ktorých ty chrániš.

5 Hovoria si: "Poďte, vyhubme ich aby neboli národom, aby sa meno Izraela už ani nespomenulo."

6 Tak sa jednomyseľne dohovorili, proti tebe uzavreli zmluvu:

7 stany Edomu a Izraelčania, Moab a Agarénčania,

8 Gebal, Amon a Amalek, Filištínsko s obyvateľmi Týru.

9 Ba aj Asýrsko sa k nim pridalo; stali sa pomocou synom Lotovým.

10 Urob im to, čo Madiánčanom a Sisarovi, čo Jabinovi pri potoku Kišon;

11 pohynuli pri Endore a stali sa hnojivom zeme.

12 S ich kniežatami nalož ako s Orebom a Zebom a so všetkými ich vojvodcami ako so Zebeeom a Salmanom,

13 ktorí povedali: "Zaujmime dedične Božie pastviny!"

14 Bože môj, daj, nech sú ako páperie, ako plevy vo vetre,

15 ako požiar, čo lesy spaľuje, a ako plameň stravujúci hory;

16 tak ich prenasleduj svojou búrkou a vydes ich svojou víchricou.

17 Hanbou im prikry tvár a budú hľadať tvoje meno, Pane.

18 Nech sa hanbia a desia na veky vekov, nech sa hanbia a hynú.

19 Nech poznajú, že tvoje meno je Pán, že ty jediný si Najvyšší nad celou zemou.