Listovať vo Svätom Písme

Žalm 65


1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Pieseň.

2 Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione; tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme.

3 Ty vypočúvaš modlitby, k tebe má prísť každý človek, keď ho ťaží hriech.

4 A hoci nad nami víťazia naše neprávosti, ty nám ich odpúšťaš.

5 Blažený, koho si si vyvolil a prijal k sebe, prebývať bude v tvojich sieňach. Naplní nás blahobyt tvojho domu a svätosť tvojho chrámu.

6 Obdivuhodne spravodlivo nás vyslyšíš, Bože, naša spása, nádej všetkých končín zeme i ďalekého mora.

7 Vrchy upevňuješ svojou mocou, opásaný silou.

8 Tíšiš hukot mora, hukot jeho vĺn aj nepokoje národov.

9 Tí, čo obývajú zemské končiny, chvejú sa bázňou pred tvojimi znameniami, radosťou napĺňaš končiny východu i západu.

10 Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu, zveľaďuješ jej bohatstvo. Božia rieka je plná vody; ľuďom pripravuješ zrno. Takto sa staráš o zem:

11 zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy, skypruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny.

12 Rok korunuješ svojou dobrotou, kade prejdeš, všade je hojnosť.

13 Pašienky púšte vlaha zarosí a pahorky sa opášu plesaním.

14 Čriedami oviec sa lúky pokryjú a zrnom budú oplývať doliny; ozývať sa budú jasotom a spevom.