Listovať vo Svätom Písme

Žalm 47


1 Zbormajstrovi. Žalm Koreho synov.

2 Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným.

3 Lebo Pán je Najvyšší a hrozný, nad celou zemou veľký kráľ.

4 Podmaňuje nám národy a pohanov nám kladie pod nohy.

5 On pre nás vybral dedičstvo slávu Jakuba, ktorého má rád.

6 Za jasotu vystupuje Boh, Pán vystupuje za hlaholu poľnice.

7 Spievajte Bohu, spievajte, spievajte nášmu kráľovi, spievajte.

8 Pretože Boh je kráľom celej zeme; spievajte mu chválospev.

9 Boh kraľuje nad národmi, Boh sedí na svojom svätom tróne.

10 Kniežatá národov sa spolčujú s národom Boha Abrahámovho. Veď Bohu patria mocní zeme, tak veľmi je vyvýšený.