Listovať vo Svätom Písme

Žalm 37


1 Dávidov žalm. Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť.

2 Veď oni uschnú rýchlo ako tráva a zvädnú ako zelená bylina.

3 Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

4 Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.

5 Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará.

6 Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas.

7 Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, a s človekom, čo strojí úklady.

8 Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť, nerozčuľuj sa, to vedie len k zlému.

9 Všetci ničomníci budú zničení, lež tí, čo dúfajú v Pána, stanú sa dedičmi zeme.

10 Ešte chvíľku a už nebude hriešnika; budeš hľadať jeho miesto, a nenájdeš.

11 Tichí však zdedia zem a budú žiť v šťastí a pokoji.

12 Hriešnik snuje nástrahy spravodlivému a škrípe proti nemu zubami.

13 Ale Pán sa mu smeje, lebo už vidí, ako sa blíži jeho deň.

14 Hriešnici tasia meč a napínajú luk, chcú zraziť bedára i chudáka a zavraždiť tých, čo kráčajú po správnej ceste.

15 Lenže ten meč vnikne do ich vlastného srdca a ten luk sa im doláme.

16 Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov.

17 Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán.

18 O život bezúhonných sa stará Pán a ich dedičstvo trvá naveky.

19 V nešťastí zahanbení nebudú a v čase hladu budú nasýtení.

20 Ale hriešnici, tí zahynú, nepriatelia Pána, tí sa pominú ako nádhera lúk a stratia sa ako dym.

21 Hriešnik si požičiava, a nevracia, lež spravodlivý má súcit a rozdáva.

22 Tí, ktorým žehná Pán, budú dedičmi zeme a tí, ktorým zlorečí, zahynú.

23 Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste.

24 Ak padne, neostane ležať, veď Pán ho drží za ruku.

25 Bol som mladík, teraz som starec, a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený, ani jeho deti žobrať o chlieb.

26 Pretože sa ustavične zľutúva a požičiava, na jeho potomstve požehnanie spočinie.

27 Vyhýbaj zlu a dobre rob a budeš mať domov naveky.

28 Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.

29 Lež spravodliví zdedia zem budú ju obývať na veky vekov.

30 Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne.

31 V jeho srdci je zákon Boží a jeho kroky nezakolíšu.

32 Hriešnik striehne na spravodlivého a usiluje sa ho usmrtiť;

33 lenže Pán mu ho v rukách nenechá, nedá ho odsúdiť, keď bude súdený.

34 Očakávaj Pána a jeho cesty sa pridŕžaj; on ťa povýši za dediča zeme a dožiješ sa záhuby hriešnikov.

35 Videl som bezbožného, ako sa vyťahoval a vypínal sťa céder košatý;

36 no sotva som prešiel, už ho tam nebolo, aj som ho hľadal, ale nenašiel.

37 Všímaj si nevinného a pozoruj spravodlivého, lebo budúcnosť patrí pokojamilovným.

38 Ale nespravodlivci všetci vyhynú a potomstvo bezbožných bude vyhubené.

39 Spása spravodlivých prichádza od Pána, on je ich ochrancom v čase súženia.

40 Pán im pomôže a oslobodí ich, vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich, lebo sa spoliehajú na neho.