Listovať vo Svätom Písme

Žalm 33


1 Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály.

2 Oslavujte Pána citarou, hrajte mu na desaťstrunovej lutne.

3 Spievajte mu novú pieseň, nadšene mu hrajte a volajte na slávu.

4 Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie.

5 Miluje spravodlivosť a právo; milosti Pánovej plná je zem.

6 Pánovým slovom povstali nebesia a dychom jeho úst všetky ich voje.

7 Ako do vreca hromadí morské vody, ako do nádrží zlieva oceány.

8 Celá zem nech má bázeň pred Pánom, pred jeho tvárou nech sa chvejú všetci obyvatelia sveta.

9 Lebo on riekol a stalo sa, on rozkázal a všetko bolo stvorené.

10 Pán marí úmysly pohanov, navnivoč privádza myšlienky národov.

11 Ale Pánov úmysel trvá naveky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.

12 Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.

13 Pán hľadí z neba a vidí všetkých ľudí.

14 Pozerá z miesta, kde prebýva, na všetkých obyvateľov zeme,

15 on, čo každému osve utvoril srdce a chápe všetky ich skutky.

16 Neochráni kráľa vojsko početné ani obra jeho sila mohutná.

17 Kôň nepomôže k víťazstvu, nezachráni, aj keď silou oplýva.

18 Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,

19 aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakŕmil.

20 Naša duša očakáva Pána, on je naša pomoc a ochrana.

21 V ňom sa naše srdce raduje a v jeho sväté meno máme dôveru.

22 Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.