Listovať vo Svätom Písme

Žalm 135


1 ALELUJA. Chváľte meno Pánovo, chváľte ho, služobníci Pánovi,

2 ktorí ste v dome Pánovom a na nádvoriach domu nášho Boha.

3 Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý; ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné;

4 veď si Pán vyvolil Jakuba, Izraela za svoje vlastníctvo.

5 Ja viem, že Pán je veľký, že náš Boh je nad všetkými bohmi.

6 Čokoľvek Pán chce, urobí na nebi i na zemi, v mori a vo všetkých priepastiach.

7 Od kraja zeme privádza oblaky, bleskami vyvoláva dážď, zo svojich komôr vypúšťa vetry.

8 On pobil prvorodených Egypta, ľudí aj zvieratá.

9 Uprostred teba, Egypt, urobil znamenia a zázraky proti faraónovi i proti všetkým jeho sluhom.

10 On porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov:

11 Sehona, kráľa amorejského, a Oga, kráľa Bášanu, a všetkých kráľov kanaánskych.

12 A ich krajinu dal do dedičstva, do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu.

13 Pane, tvoje meno trvá večne; tvoja pamiatka, Pane, z pokolenia na pokolenie.

14 Lebo Pán prisúdi pravdu svojmu ľudu a zmiluje sa nad svojimi služobníkmi.

15 Pohanské modly, hoc zo striebra a zo zlata, sú dielom ľudských rúk.

16 Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, a nevidia.

17 Majú uši, ale nepočujú, nie sú schopné ani dýchať ústami.

18 Nech sú im podobní ich tvorcovia a všetci, čo v ne veria.

19 Dom Izraelov, zvelebuj Pána; dom Áronov, zvelebuj Pána.

20 Dom Léviho, zvelebuj Pána; všetci bohabojní, zvelebujte Pána.

21 Nech je zvelebený Pán zo Siona, čo sídli v Jeruzaleme. ALELUJA.