Listovať vo Svätom Písme

Žalm 132


1 Pútnická pieseň. Pane, pamätaj na Dávida a na jeho veľkú ochotu,

2 že prisahal Pánovi a mocnému Bohu Jakubovmu zložil sľub:

3 "Do príbytku svojho domu nevkročím, ani sa neuložím na svoje lôžko;

4 svojim očiam nedoprajem spánku ani svojim viečkam zdriemnutia,

5 kým nenájdem miesto pre Pána, príbytok pre mocného Jakubovho Boha."

6 Počuli sme, že archa je v Efrate, a našli sme ju na jaarských nivách.

7 Vstúpme teda do Pánovho príbytku a padnime k podnožke jeho nôh.

8 Zaujmi, Pane, miesto svojho odpočinku, ty a archa tvojej všemoci.

9 Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.

10 Pre svojho služobníka Dávida neodmietaj tvár svojho pomazaného.

11 Dávidovi sa Pán zaviazal prísahou; je pravdivá, nikdy ju neodvolá: "Potomka z tvojho rodu posadím na tvoj trón.

12 Ak tvoji synovia dodržia moja zmluvu a moje príkazy, ktoré ich naučím, aj ich synovia budú sedieť na tvojom tróne naveky."

13 Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok:

14 To je miesto môjho odpočinku naveky; tu budem bývať, lebo som túžil za ním.

15 Štedro požehnám jeho komory, chlebom nasýtim jeho chudobných.

16 Jeho kňazov odejem do rúcha spásy a svätí budú plesať v radosti.

17 Tu Dávidovej moci dám vypučať, svojmu pomazanému pripravím svetlo.

18 Jeho nepriateľov hanbou zakryjem, no na jeho hlave zažiari diadém."