Listovať vo Svätom Písme

Žalm 112


1 ALELUJA. Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.

2 Jeho potomstvo bude mocné na zemi, pokolenie spravodlivých bude požehnané.

3 V jeho dome bude úspech a bohatstvo, jeho spravodlivosť ostane naveky.

4 Spravodlivým žiari svetlo v temnotách, milosrdný, milostivý a spravodlivý.

5 V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje;

6 nikdy nezakolíše. Vo večnej pamäti bude spravodlivý,

7 nebude sa báť zlej zvesti. Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána,

8 bezpečné je jeho srdce, nebojí sa, kým nepokorí svojich nepriateľov.

9 Rozdeľuje a dáva chudobným; jeho dobročinnosť potrvá naveky a jeho moc a sláva budú stále rásť.

10 Hriešnik to uvidí a zanevrie, zubami bude škrípať a hynúť závisťou. Želanie hriešnikov vyjde nazmar.