Listovať vo Svätom Písme

Žalm 111


1 ALELUJA. Z celého srdca chcem oslavovať Pána v zbore spravodlivých i v zhromaždení.

2 Veľké sú diela Pánove; nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu.

3 Nádherné a vznešené sú jeho diela, jeho spravodlivosť platí naveky.

4 Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky; Pán je milosrdný a milostivý.

5 Pokrm dal tým, čo sa ho boja; svoju zmluvu má stále na mysli.

6 Svoje mocné skutky oznámil svojmu ľudu a dal im dedičstvo pohanov;

7 pravdivé a spravodlivé sú diela jeho rúk. Nezrušiteľné sú všetky jeho príkazy,

8 upevnené naveky, založené na pravde a spravodlivosti.

9 Vykúpenie poslal svojmu ľudu, zmluvu uzavrel naveky. Jeho meno je sväté a vzbudzuje hrôzu;

10 bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála ostáva naveky.