Listovať vo Svätom Písme

Žalm 107


1 Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

2 Tak nech hovoria tí, ktorých Pán vykúpil, ktorých vykúpil z rúk protivníkových

3 a zhromaždil z rozličných krajín od východu i západu, od severu i od mora.

4 Blúdili pustatinou a po vyprahnutej stepi, nenachádzali cestu k trvalému bydlisku.

5 Mali hlad a smäd, ubúdalo v nich života.

6 V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí.

7 Na správnu cestu ich priviedol, aby šli po nej k trvalému bydlisku.

8 Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí,

9 lebo smädného napojil a hladného nakŕmil dobrotami.

10 V temnotách a v tieni smrti sedeli, sputnaní biedou a železom,

11 lebo sa vzopreli Božím výrokom a zámery Najvyššieho zavrhli.

12 Preto ich srdce útrapami pokoril, ostali nevládni a bez pomoci.

13 V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí.

14 Z temnôt a z tône smrti ich vyviedol a ich putá rozlomil.

15 Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí,

16 lebo rozdrvil brány bronzové a rozlomil závory zo železa.

17 Na ceste neprávosti rozum stratili a trpeli za svoje priestupky.

18 Každý pokrm sa im sprotivil a priblížili sa až k bránam smrti.

19 V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí.

20 Zoslal im svoje slovo a uzdravil ich a vyslobodil ich zo záhuby.

21 Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí.

22 Obetu chvály nech mu prinesú, o jeho skutkoch nech hovoria s plesaním.

23 Púšťali sa na lodiach po mori a na veľkých vodách robili obchody.

24 Tam videli diela Pánove a na hlbočinách jeho zázraky.

25 Prehovoril a vyvolal búrku úžasnú, až sa morské vlny vzdúvaIi;

26 priam k nebu stúpali a vzápätí sa prepadali do hlbín; duša im hrôzou zmierala.

27 Knísali sa a tackali ako opití; boli v koncoch so všetkou svojou múdrosťou.

28 V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí.

29 Búrku premenil na vánok a morské vlny umĺkli.

30 Tešili sa, že vlny utíchli, a priviedol ich do prístavu, za ktorým túžili.

31 Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí.

32 V zhromaždeniach ľudu nech ho velebia a nech ho chvália v zbore starších.

33 Potoky na púšť premenil a na súš vodné pramene,

34 úrodnú zem na soľnú step pre zlobu jej obyvateľov.

35 A z púšte zasa urobil jazerá, z vyschnutej zeme vodné pramene.

36 Hladujúcich tam usadil i založili si trvalé bydlisko.

37 Obsiali polia a vysadili vinice a získali bohatú úrodu.

38 I požehnal ich a rozmnožili sa preveľmi a nezmenšil im ani počet dobytka.

39 A zasa ich málo zostalo a dostali sa do biedy pod ťarchou nešťastia a bolesti.

40 Opovrhnutím zahrnul kniežatá a dal im blúdiť po stepi neschodnej.

41 Chudákov však z biedy povzniesol, ich rody ako stáda rozmnožil.

42 Spravodliví to uvidia a potešia sa, ničomníci všetci stratia reč.

43 Kto je dosť múdry, že sa nad tým zamyslí a pochopí milosrdenstvo Pánovo?