Listovať vo Svätom Písme

Žalm 105


1 ALELUJA. Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.

2 Spievajte mu a hrajte, rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch.

3 Jeho svätým menom sa honoste; nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána.

4 Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.

5 Pamätajte na divy, čo učinil, na jeho znamenia a na výroky jeho úst,

6 vy, potomci Abraháma, Pánovho služobníka, synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho.

7 On, Pán, je náš Boh; jeho rozhodnutia platia po celej zemi.

8 Večne pamätá na svoju zmluvu, na sľub, ktorý dal pokoleniam tisícim,

9 na zmluvu, čo s Abrahámom uzavrel, na prísahu, ktorou sa Izákovi zaviazal.

10 Jakubovi to stanovil za zákon, Izraelovi za zmluvu večitú,

11 keď povedal: "Tebe dám kanaánsku krajinu ako váš podiel dedičný."

12 Keď ich bolo ešte neveľa, iba niekoľko, a boli cudzincami v krajine

13 a od kmeňa prechodili ku kmeňu, z jedného kráľovstva k inému národu,

14 nedovolil, aby im ľudia krivdili; i kráľov karhal kvôli nim:

15 "Netýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom."

16 Hlad privolal na krajinu a poničil všetku zásobu chleba.

17 Pred nimi poslal muža, Jozefa, ktorého predali za otroka.

18 Putami jeho nohy zovreli a jeho šiju železom;

19 no potom došlo na jeho slová, Pán dokázal jeho nevinnosť.

20 Vyslobodil ho posol kráľovský, prepustil ho vládca národov;

21 ustanovil ho za Pána svojho domu a za správcu všetkého svojho majetku,

22 aby poučil jeho kniežatá podľa svojej vôle a jeho starcov učil múdrosti.

23 I prišiel Izrael do Egypta a Jakub sa stal hosťom v Chámovej krajine.

24 Boh tam svoj národ rýchlo rozmnožil a zdatnejším ho urobil od jeho nepriateľov.

25 Prevrátil im srdcia, že znenávideli jeho ľud a ľstivo zaobchodili s jeho sluhami.

26 Poslal svojho sluhu Mojžiša a Árona, ktorého si vyvolil.

27 A oni medzi nimi ohlasovali jeho znamenia a zázraky v Chámovej krajine.

28 Zoslal temnoty a zahalil ich, lež oni sa jeho slovám spriečili.

29 Ich vody na krv premenil a pozabíjal ich ryby.

30 Ich krajina sa zahemžila žabami, vnikli až do paláca kráľovho.

31 Rozkázal a prileteli roje múch, všetky končiny zaplavili komáre.

32 Namiesto dažďa im zoslal kamenec, žeravý oheň do ich krajiny.

33 A zbil im révu i figovník, dolámal stromy na ich území.

34 Rozkázal a prileteli kobylky, nespočetné množstvo sarančí.

35 Zožrali všetku zeleň v krajine, zožrali všetku zemskú úrodu.

36 A pobil všetko prvorodené v Egypte, prvotiny všetkej ich mužnej sily.

37 Potom ich vyviedol so striebrom a zlatom a v ich kmeňoch nebol nik nevládny.

38 I zaradoval sa Egypt, že už odišli, lebo strach z nich naň doľahol.

39 Rozostrel oblak, aby ich tak chránil, a oheň, aby im svietil za noci.

40 Keď požiadali, zoslal im prepelice a sýtil ich chlebom z neba.

41 Otvoril skalu a voda vytryskla, po púšti tiekla sťa rieka.

42 Lebo pamätal na slová svojho záväzku, ktoré dal Abrahámovi, svojmu služobníkovi.

43 Vyviedol teda svoj ľud v radosti, vyvolených svojich s plesaním.

44 A odovzdal im krajiny pohanov i zaujali majetky národov,

45 aby zachovávali jeho predpisy a jeho zákon plnili. ALELUJA.