Listovať vo Svätom Písme

Skutky apoštolov - kapitola 9


1 Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov. Išiel teda k veľkňazovi

2 a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stúpencov tejto Cesty, mužov i ženy, ak tam dajakých nájde, v putách priviesť do Jeruzalema.

3 Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba.

4 Padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril: "Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?"

5 On povedal: "Kto si, Pane?" A ten: "Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.

6 Ale vstaň, choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť."

7 Muži, čo ho sprevádzali, stáli ako ohromení, lebo hlas počuli, ale nikoho nevideli.

8 Šavol vstal zo zeme, otvoril oči, ale nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku.

9 Tri dni nevidel a nejedol, ani nepil.

10 V Damasku bol istý učeník menom Ananiáš, a Pán ho vo videní oslovil: "Ananiáš!" On povedal: "Tu som, Pane."

11 A Pán jemu:"Vstaň a choď do ulice, ktorá sa volá Rovná, a v Júdovom dome vyhľadaj Šavla prímením Tarzského; práve sa modlí

12 a vidí muža menom Ananiáša, ako vchádza a vkladá naň ruky, aby sa mu vrátil zrak."

13 No Ananiáš odpovedal: "Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme.

14 Aj tu má moc od veľkňazov poviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno."

15 Ale Pán mu povedal: "Len choď, lebo jeho som si vyvolil za nádobu, aby zaniesol moje meno pohanom aj kráľom i synom Izraela;

16 a ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno."

17 Ananiáš teda šiel a vošiel do domu, vložil naň ruky a povedal: "Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, keď si šiel sem, aby si zasa videl a aby ťa naplnil Duch Svätý."

18 Hneď mu spadli z očí akoby lupiny a vrátil sa mu zrak. Tu vstal a dal sa pokrstiť.

19 Potom prijal pokrm a zosilnel. Niekoľko dní zostal s učeníkmi v Damasku

20 a hneď v synagógach ohlasoval Ježiša, že je Božím Synom.

21 Všetci, čo počúvali, žasli a vraveli: "Nie je to ten, čo v Jeruzaleme prenasledoval tých, čo vzývali toto meno? A neprišiel sem na to, aby ich v putách odviedol k veľkňazom?"

22 Ale Šavol bol čoraz silnejší a miatol Židov, čo bývali v Damasku, lebo dokazoval, že toto je Mesiáš.

23 Keď uplynulo viac dní, Židia sa uzniesli, že ho zabijú.

24 Ale Šavol sa o ich úkladoch dozvedel. Vo dne i v noci strážili brány, aby ho mohli zabiť.

25 No jeho učeníci ho v noci vzali a v koši ho spustili cez hradby.

26 Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa spojiť s učeníkmi, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že je učeníkom.

27 Tu sa ho ujal Barnabáš, zaviedol ho k apoštolom a porozprával im, ako na ceste videl Pána a že s ním hovoril a ako smelo si v Damasku počínal v Ježišovom mene.

28 A žil s nimi v Jeruzaleme a smelo si počínal v Pánovom mene.

29 Rozprával a prel sa aj s Helenistami a oni ho chceli zabiť.

30 Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézarey a poslali do Tarzu.

31 A Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha.

32 Ako Peter navštevoval všetkých, prišiel aj k svätým, čo bývali v Lydde.

33 Našiel tam istého človeka, menom Eneáša, ktorý bol ochrnutý a už osem rokov ležal na posteli.

34 Peter mu povedal: "Eneáš, Ježiš Kristus ťa uzdravuje. Vstaň a usteľ si." A on hneď vstal.

35 A videli ho všetci, čo bývali v Lydde a Sárone, ktorí sa obrátili k Pánovi.

36 V Joppe zasa bola istá učeníčka, menom Tabita, čo v preklade znamená Dorkas. Ona vynikala dobrými skutkami a almužnami, ktoré dávala.

37 No v tých dňoch ochorela a umrela. Keď ju poumývali, vystreli ju v hornej sieni.

38 A pretože Lydda je blízko Joppe a učeníci sa dopočuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov s prosbou: "Príď bez meškania aj k nám!"

39 Peter vstal a šiel s nimi. Keď ta prišiel, zaviedli ho do hornej siene. Obstúpili ho s plačom všetky vdovy a ukazovali mu sukne a šaty; čo im urobila Dorkas, kým bola medzi nimi.

40 Peter poslal všetkých von, kľakol si a pomodlil sa. Potom obrátený k mŕtvole povedal: "Tabita, vstaň!" Ona otvorila oči a keď videla Petra, posadila sa.

41 On jej podal ruku a zodvihol ju. Potom zavolal svätých a vdovy a predstavil im ju živú.

42 Roznieslo sa to po celom Joppe a mnohí uverili v Pána.

43 Potom zostal ešte vera dní v Joppe u istého garbiara Šimona.