Listovať vo Svätom Písme

Skutky apoštolov - kapitola 3


1 Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu.

2 Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu.

3 Keď videl vchádzať do chrámu Petra a Jána, prosil, aby mu dali almužnu.

4 Peter sa naň s Jánom zahľadel a povedal: "Pozri sa na nás!"

5 On sa na nich pozrel a čakal, že od nich niečo dostane.

6 Ale Peter povedal: "Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám: V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!"

7 Chytil ho za pravú ruku a zodvihol ho. Vtom mu spevneli nohy a členky,

8 vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, chodil, vyskakoval a chválil Boha.

9 Všetok ľud videl, ako chodí a chváli Boha,

10 a poznali ho, že je to ten, čo sedával pri Krásnej bráne chrámu a žobral. A naplnil ich úžas a vzrušenie nad tým, čo sa s ním stalo.

11 Keďže sa pridŕžal Petra a Jána, zbehol sa k nim do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovým, všetok užasnutý ľud.

12 Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: "Mužovia, Izraeliti, čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás, akoby sme boli vlastnou mocou alebo nábožnosťou urobili, že tento chodí?

13 Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, že ho treba prepustiť'.

14 Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustil vraha.

15 Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych; a my sme toho svedkami.

16 A jeho meno pre vieru v toto meno upevnilo tohoto človeka, ktorého vidíte a poznáte, a viera, ktorá je skrze neho, dala mu toto úplné zdravie pred očami vás všetkých.

17 A teraz, bratia, viem, že ste to v nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední muži.

18 Ale Boh takto splnil, čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť.

19 Kajajte sa teda; obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy

20 a prišli časy osvieženia od Pána, aby poslal Ježiša, ktorý je vám predurčený Mesiáš,

21 ktorého musia prijať nebesá až do času, v ktorom Boh napraví všetko, o čom od vekov hovoril ústami svojich svätých prorokov.

22 Veď Mojžiš povedal: "Proroka vám vzbudí Pán váš Boh, z vašich bratov ako mňa. Jeho budete počúvať vo všetkom, čo vám povie.

23 A každý, kto nepočúvne toho proroka, bude odstránený z ľudu."

24 A všetci proroci, čo, počnúc Samuelom postupne hovorili, oznamovali tieto dni.

25 Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi: "A v tvojom potomstve budú požehnané všetky rodiny zeme."

26 Boh predovšetkým vám vzbudil svojho Služobníka a poslal ho, aby vás požehnal tým, že každého z vás odvráti od vašich neprávostí.