Listovať vo Svätom Písme

Skutky apoštolov - kapitola 2


1 Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste.

2 Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli.

3 I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden.

4 Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť.

5 V Jeruzaleme boli Židia, nábožní Ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom.

6 Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom.

7 I stŕpli a udivení vraveli: "Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania?

8 A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili?

9 My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kapadócie, Pontu a Ázie,

10 Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania,

11 Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch."

12 Všetci žasli a v rozpakoch si vraveli: "Čo to má znamenať?"

13 Ale iní s úsmeškom hovorili: "Sú plní mladého vína."

14 Tu vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: "Mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slová.

15 Títo nie sú opití, ako si myslíte! Veď je len deväť hodín ráno.

16 Ale toto je to, čo povedal prorok Joel:

17 "V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé telo: vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny.

18 Aj na svojich služobníkov a na svoje služobníčky vylejem v tých dňoch zo svojho Ducha a budú prorokovať.

19 Budem robiť divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a oblaky dymu

20 slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr, ako príde Pánov deň, veľký a slávny.

21 A vtedy: Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený."

22 Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slová: Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil.

23 A vy ste ho, vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania, rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili.

24 Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci

25 Veď Dávid o ňom hovorí: "Pána mám vždy pred očami, lebo je po mojej pravici, aby som sa nezakolísal.

26 Preto sa raduje moje srdce a môj jazyk plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji.

27 Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie.

28 Ukázal si mi cestu života, naplníš ma radosťou pred svojou tvárou."

29 Bratia, dovoľte mi otvorene vám povedať o praotcovi Dávidovi, že zomrel, pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa.

30 Ale on bol prorok a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal posadiť potomka z jeho bedier na jeho trón;

31 videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie:

32 Tohoto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami.

33 Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho, ako sami vidíte a počujete

34 Veď Dávid nevystúpil na nebesia, a predsa hovorí: "Pán povedal môjmu Pánovi: Seď o mojej pravici,

35 kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám."

36 Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom aj Mesiášom."

37 Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: "Čo máme robiť bratia?"

38 Peter im povedal: "Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.

39 Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko; všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh."

40 A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval: "Zachráňte sa z tohoto zvrhlého pokolenia!"

41 Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší.

42 Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.

43 Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení.

44 Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné.

45 Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval.

46 Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm.

47 chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.