Listovať vo Svätom Písme

Skutky apoštolov - kapitola 11


1 Apoštoli a bratia v Judei sa dopočuli, že aj pohania prijali Božie slovo.

2 Keď Peter prišiel do Jeruzalema, tí, čo boli z obriezky, mu dohovárali:

3 "Vošiel si k neobrezancom a jedol si s nimi!"

4 Peter im začal rad-radom vysvetľovať:

5 "Bol som v meste Joppe, modlil som sa a vo vytržení som mal videnie: akási nádoba ako veľké prestieradlo spúšťané za štyri rohy zostupovala z neba a prišla až ku mne.

6 Keď som pozorne do nej pozrel, videl som pozemské štvornožce a divú zver, plazy a nebeské vtáctvo.

7 A počul som, aj hlas, ktorý mi hovoril: "Peter, vstaň, zabíjaj a jedz!"

8 No ja som povedal: "Nijakým činom, Pane, veď poškvrnené a nečisté nevošlo nikdy do mojich úst!

9 Ale hlas mi druhý raz povedal z neba: "Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným."

10 To sa opakovalo tri razy a všetko sa zasa zdvihlo do neba.

11 Hneď nato zastali pri dome, v ktorom sme boli, traja muži, vyslaní ku mne z Cézarey.

12 A Duch mi povedal, aby som šiel bez váhania s nimi. So mnou šli aj títo šiesti bratia a vošli sme do domu toho muža.

13 On nám rozpovedal, ako videl vo svojom dome anjela, ktorý stál a hovoril: "Pošli do Joppe a zavolaj ši Šimona s prímením Peter;

14 on ti povie slová, v ktorých budeš spasený ty i celý tvoj dom."

15 Keď som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Duch Svätý, tak ako na začiatku na nás.

16 Vtedy som si spomenul na Pánovo slovo, ako hovoril: "Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svätým."

17 Keď im teda Boh dal taký istý dar ako nám, čo sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som ja, aby som mohol prekážať Bohu?"

18 Keď to počuli, uspokojili sa a oslavovali Boha, hovoriac: "Teda Boh aj pohanom daroval pokánie, aby mali život."

19 Tí, čo sa rozpŕchli pred súžením, ktoré nastalo za Štefana, došli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, ale nikomu neohlasovali slovo, iba Židom.

20 No niektorí z nich boli Cyperčania a Cyrénčania. A keď prišli do Antiochie, hovorili aj Helenistom a zvestovali im Pána Ježiša.

21 Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi.

22 Zvesť o tom sa dostala aj do uší jeruzalemskej cirkvi; a vyslali do Antiochie Barnabáša.

23 Keď ta prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali v Pánovi, ako si zaumienili v srdci,

24 lebo on bol muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery. A k Pánovi sa pridal veľký zástup.

25 Preto odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla.

26 Keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili početný zástup. V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi.

27 V tých dňoch prišli do Antiochie proroci z Jeruzalema.

28 Jeden z nich menom Agabus, vstal a z vnuknutia Ducha oznámil, že bude veľký hlad po celom svete. A aj bol za Klaudia.

29 Preto sa učeníci rozhodli, že každý podľa svojich možností napomôže bratov, čo bývajú v Judei.

30 Aj to urobili a poslali zbierku starším po Barnabášovi a Šavlovi.