Listovať vo Svätom Písme

Skutky apoštolov - kapitola 10


1 V Cézarei žil istý muž menom Kornélius, stotník kohorty, zvanej Italská.

2 Bol nábožný a bohabojný s celým svojím domom. Dával veľa almužien ľudu a ustavične sa modlil k Bohu.

3 Raz okolo tretej hodiny popoludní videl jasne vo videní Božieho anjela, ako prichádza k nemu a oslovuje ho: "Kornélius!"

4 Ale on na neho hľadel a preľaknutý povedal: "Čo je, Pane?" Odpovedal mu: "Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Božiu tvár a on si na ne spomenul.

5 A teraz pošli mužov do Joppe a zavolaj si Šimona s prímením Peter;

6 býva u istého Šimona, garbiara, čo má dom pri mori."

7 A keď anjel, čo s ním hovoril, odišiel, zavolal si dvoch sluhov a nábožného vojaka z tých, čo mu boli podriadení,

8 všetko im porozprával a poslal ich do Joppe.

9 Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo poludnia na strechu modliť sa.

10 Keď vyhladol, chcel jesť. Kým mu pripravovali, padol do vytrženia.

11 Videl otvorené nebo a zostupovať akúsi nádobu, ako veľké prestieradlo, spúšťané za štyri rohy na zem.

12 Boli v nej všetky druhy štvornožcov, zemeplazov a nebeské vtáctvo.

13 I zaznel mu hlas: "Peter, vstaň, zabíjaj a jedz!"

14 Ale Peter povedal: "Nijakým činom, Pane, veď som nikdy nejedol nič poškvrnené a nečisté.

15 Ale hlas sa mu ozval znova, druhý raz: "Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným.

16 Toto sa opakovalo tri razy a hneď bola nádoba vzatá do neba.

17 Kým bol Peter v rozpakoch, čo to bol za úkaz, ktorý videl, zastali pri bráne muži, ktorých poslal Kornélius, a dopytovali sa na Šimonov dom.

18 Zavolali a pýtali sa, či tam býva Šimon s prímením Peter:

19 Ako Peter premýšľal o videní, Duch mu povedal: "Hľadajú ťa traja muži.

20 Vstaň teda, zíď dolu a bez váhania choď s nimi, lebo som ich ja poslal."

21 Peter zišiel k mužom a povedal: "Ja som ten, ktorého hľadáte. Kvôli čomu ste prišli?"

22 Oni povedali: "Stotník Kornélius, spravodlivý a bohabojný muž, ktorému celý židovský národ vydáva svedectvo, dostal pokyn od svätého anjela aby si ťa pozval do domu a vypočul tvoje slová."

23 Zavolal ich teda dnu a pohostil. Na druhý deň vstal a šiel s nimi a niektorí bratia z Joppe ho sprevádzali.

24 V ďalší deň prišiel do Cézarey. Kornélius ich už čakal spolu s pozvanými príbuznými a najbližšími priateľmi.

25 Keď Peter prichádzal, Kornélius mu vyšiel v ústrety, padol mu k nohám a poklonil sa.

26 Ale Peter ho zdvihol a povedal mu: "Vstaň, aj ja som len človek."

27 Ako sa s ním rozprával, vošiel dnu a našiel tam mnoho zhromaždených.

28 I povedal im: „Vy viete, že Žid sa nesmie spolčiť' ani stretnúť s cudzincom. Ale mne Boh ukázal, že nemám nikoho nazývať' poškvrneným alebo nečistým človekom.

29 Preto som prišiel bez váhania, keď ste ma pozvali. A pýtam sa, kvôli čomu ste ma pozvali?"

30 Kornélius povedal: "Sú to štyri dni práve v túto hodinu, čo som sa o tretej hodine popoludní modlil vo svojom dome. Tu predo mnou zastal muž v bielom odeve

31 a povedal mi: "Kornélius, tvoja modlitba je vyslyšaná a Boh si spomenul na tvoje almužny.

32 Pošli teda do Joppe a zavolaj si Šimona s prímením Peter; býva v dome garbiara Šimona pri mori."

33 Hneď som teda poslal po teba a ty si dobre urobil, že si prišiel. A teraz sme my všetci tu pred Božou tvárou, aby sme vypočuli všetko, čo ti Pán prikázal."

34 Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: "Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu,

35 ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.

36 Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista; on je Pánom všetkých:

37 Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei;

38 ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh.

39 A my sme svedkami všetkého, čo urobil v judejskej krajine i v Jeruzaleme. Ale zavesili ho na drevo a zabili.

40 Boh ho tretieho dňa vzkriesil a dal mu, aby sa zjavil

41 - nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh vopred určil, nám, čo sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili.

42 A prikázal nám, aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali, že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych.

43 Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí."

44 Kým Peter toto hovoril, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali slovo.

45 A veriaci z obriezky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov,

46 lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy Peter povedal:

47 "Môže ešte niekto zabrániť, aby boli vodou pokrstení tí, čo dostali Ducha Svätého tak ako my?"

48 A rozkázal ich pokrstiť v mene Ježiša Krista. Potom ho prosili, aby u nich niekoľko dní zostal.