Listovať vo Svätom Písme

Prvý list Timotejovi - kapitola 5


1 Staršieho nekarhaj, ale ho napomínaj ako otca, mladých ako bratov,

2 staršie ženy ako matky, mladšie ako sestry vo všetkej čistote.

3 Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami.

4 Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnúčatá, nech sa predovšetkým ony učia mať úctu voči svojej rodine a odplácať rodičom svoj dlh, lebo to je milé pred Bohom.

5 Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa.

6 Ale tá, čo žije v rozkošiach, je za živa mŕtva.

7 A toto prikazuj: aby boli bezúhonné.

8 Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.

9 Za vdovu nech sa zapíše len tá, ktorá má najmenej šesťdesiat rokov, bola manželkou jedného muža

10 a má svedectvo dobrých skutkov: ak vychovala deti bola pohostinná, umývala nohy svätým, pomáhala sužovaným a vždy sa usilovala o všetko dobré.

11 Mladšie vdovy však odmietaj; lebo keď ich zmyselnosť odvráti od Krista chcú sa vydať;

12 a sú odsúdené, lebo porušili prvotnú vernosť.

13 Bývajú aj záhaľčivé a zvykajú si chodiť po domoch. A nie sú len záhaľčivé, ale aj klebetné a všetečné a navravia, čo sa nepatrí.

14 Preto chcem aby sa mladšie vydali, rodili deti, viedli domácnosť a nedávali protivníkovi príležitosť na potupovanie.

15 Veď niektoré sa už obrátili späť za satanom.

16 Ak niektorá veriaca má vdovy, nech sa o ne stará a nech sa nezaťažuje cirkev, aby stačilo pre tie, čo sú naozaj vdovami.

17 Starší, ktorí sú dobrými predstavenými, zasluhujú si dvojnásobnú úctu, najmä ti, čo sa namáhajú pri slove a vyučovaní.

18 Veď Písmo hovorí: "Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu" a "Robotník si zaslúži svoju mzdu."

19 Proti staršiemu neprijímaj žalobu, iba ak by ju potvrdili dvaja alebo traja svedkovia.

20 Tých, čo hrešia, karhaj pred všetkými, aby sa báli aj ostatní.

21 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom a pred vyvolenými anjelmi, aby si toto zachovával bez predpojatosti a nerobil nič, čím by si sa prikláňal k niektorej strane.

22 Na nikoho prenáhlene nevkladaj ruky a nemaj účasť na cudzích hriechoch. Zachovaj sa čistý!

23 Nepi už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína.

24 Hriechy niektorých ľudí sú zjavné ešte pred súdom; niektorých iba nasledujú.

25 Podobne zjavné sú aj dobré skutky; a tie, čo nie sú také, nemôžu zostať skryté.