Listovať vo Svätom Písme

Prvý list Timotejovi - kapitola 4


1 Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov,

2 zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie;

3 zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu.

4 Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky,

5 lebo sa to posväcuje Božím slovom a modlitbou.

6 Ak toto budeš predkladať bratom, budeš dobrým služobníkom Krista Ježiša, živeným slovami viery a dobrého učenia, ktoré si si osvojil.

7 Svetáckym a babským bájkam sa vyhýbaj. Cvič sa v nábožnosti!

8 Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život.

9 Toto slovo je spoľahlivé a hodné prijať ho úplne.

10 Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

11 Toto prikazuj a uč!

12 Nech nik tebou nepohŕda preto, že si mladý; ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote.

13 Kým neprídem, venuj sa čítaniu, povzbudzovaniu a vyučovaniu.

14 Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo, vkladaním rúk starších.

15 Toto si vezmi k srdcu a tomuto ži, aby tvoj pokrok bol všetkým zrejmý.

16 Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v tom vytrvalý. Lebo ak si budeš takto počínať, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.